1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


براي همگي ما نياز اساسي به شرايطي ايمن، كه در آن آب سالم، غذا و سرپناه كافي مهيا باشد و افراد مختلف بتوانند در صلح و آرامش در كنار هم زندگي كنند، يكسان است. چندين سال از اجلاس زمين گذشته است و در اين مدت گامهاي جديدي در سطح ملي و جهاني برداشته شده كه ضرورت اقدامات موثرتر در حوزه بهداشت و محيط را آشكار كرده است.          

براي همگي ما نياز اساسي به شرايطي ايمن، كه در آن آب سالم، غذا و سرپناه كافي مهيا باشد و افراد مختلف بتوانند در صلح و آرامش در كنار هم زندگي كنند، يكسان است. چندين سال از اجلاس زمين گذشته است و در اين مدت گامهاي جديدي در سطح ملي و جهاني برداشته شده كه ضرورت اقدامات موثرتر در حوزه بهداشت و محيط را آشكار كرده است. بنابراين،زمان تجزيه و تحليل در مورد اينكه چگونه ما به عنوان جامعه انساني با اين نيازها برخورد كنيم،چگونه توسعه ميتواند منابعي براي بهداشت فراهم كند ونيزچگونه چنين توسعه اي ميتواند تهديدي براي سلامتي يا كاهش منابع طبيعي باشد فرا رسيده است.
اين نوشتار بر سلامت دختران و پسران، زنان و مرداني كه بسياري از آنان براي ابقاء و زندگي در شرايط محيطي نامساعد مبارزه ميكنند متمركز است. هر روز جهان ناچار به پذيرش انسانهاي بيشتري است. به طور متوسط در هر ثانيه سه نفر به جمعيت جهان افزوده ميشود كه بالغ بر حدود ۹۰ ميليون انسان در سال ميباشد.
رشد جمعيت،خود باعث ايجاد مشكلاتي در تهيه آب، غذا و سرپناه مورد نياز براي سلامتي ميشود به خصوص اينكه غالباً رشد جمعيت در كشورهاي در حال توسعه يعني جايي كه دسترسي به منابع، ناكافي است رخ مي دهد. علاوه بر اين مصرف نامتعادل در اكثر كشورهاي ثروتمند، باعث تحليل رفتن سريع منابع تجديدناپذير جهان ميشود. بنابراين محيط زيست حامي زندگي، بطور فزاينده اي تحت فشارهاي ناشي از تغييرات آب و هوا، از دست رفتن تنوع موجودات زنده، جنگل زدايي و بياباني شدن قراردارد.
در هر كشوري، فقرا و محرومان بدترين شرايط بهداشتي را تجربه ميكنند و اين بي عدالتي ها بايد به جوامع و حكومت ها در سطح ملي و محلي ربط داده شوند.
متخصصين بهداشتي بايد برنامه ها و منابع كافي همبستگي نيروها در بخش محيطي و ايجاد باورهاي سلامت و محيط بـه عنوان اساس اوليه در بـرنامه هاي توسعه پايدار تاكيد كنند. در مقياس وسيع‌تر، شركت گسترده تمامي بخشهاي جامعه بايد تضمين شود. البته اين در صورتي است كه بخواهيم راه حل ها و راهكارهايي كه سبب ايجاد و بهبود پايداري وضعيت سلامتي مي‌شود ، قاعده‌مند گردد. در گام بعدي، براي تامين منافع بيشتر، بايد بر نيازهاي جاري و آتي مردم به خصوص افراد فقير و آسيب پذير تمركز شود.

براي همگي ما نياز اساسي به شرايطي ايمن، كه در آن آب سالم، غذا و سرپناه كافي مهيا باشد و افراد مختلف بتوانند در صلح و آرامش در كنار هم زندگي كنند، يكسان است. چندين سال از اجلاس زمين گذشته است و در اين مدت گامهاي جديدي در سطح ملي و جهاني برداشته شده كه ضرورت اقدامات موثرتر در حوزه بهداشت و محيط را آشكار كرده است. بنابراين،زمان تجزيه و تحليل در مورد اينكه چگونه ما به عنوان جامعه انساني با اين نيازها برخورد كنيم،چگونه توسعه ميتواند منابعي براي بهداشت فراهم كند ونيزچگونه چنين توسعه اي ميتواند تهديدي براي سلامتي يا كاهش منابع طبيعي باشد فرا رسيده است.
اين نوشتار بر سلامت دختران و پسران، زنان و مرداني كه بسياري از آنان براي ابقاء و زندگي در شرايط محيطي نامساعد مبارزه ميكنند متمركز است. هر روز جهان ناچار به پذيرش انسانهاي بيشتري است. به طور متوسط در هر ثانيه سه نفر به جمعيت جهان افزوده ميشود كه بالغ بر حدود ۹۰ ميليون انسان در سال ميباشد.
رشد جمعيت،خود باعث ايجاد مشكلاتي در تهيه آب، غذا و سرپناه مورد نياز براي سلامتي ميشود به خصوص اينكه غالباً رشد جمعيت در كشورهاي در حال توسعه يعني جايي كه دسترسي به منابع، ناكافي است رخ مي دهد. علاوه بر اين مصرف نامتعادل در اكثر كشورهاي ثروتمند، باعث تحليل رفتن سريع منابع تجديدناپذير جهان ميشود. بنابراين محيط زيست حامي زندگي، بطور فزاينده اي تحت فشارهاي ناشي از تغييرات آب و هوا، از دست رفتن تنوع موجودات زنده، جنگل زدايي و بياباني شدن قراردارد.
در هر كشوري، فقرا و محرومان بدترين شرايط بهداشتي را تجربه ميكنند و اين بي عدالتي ها بايد به جوامع و حكومت ها در سطح ملي و محلي ربط داده شوند.
متخصصين بهداشتي بايد برنامه ها و منابع كافي همبستگي نيروها در بخش محيطي و ايجاد باورهاي سلامت و محيط بـه عنوان اساس اوليه در بـرنامه هاي توسعه پايدار تاكيد كنند. در مقياس وسيع‌تر، شركت گسترده تمامي بخشهاي جامعه بايد تضمين شود. البته اين در صورتي است كه بخواهيم راه حل ها و راهكارهايي كه سبب ايجاد و بهبود پايداري وضعيت سلامتي مي‌شود ، قاعده‌مند گردد. در گام بعدي، براي تامين منافع بيشتر، بايد بر نيازهاي جاري و آتي مردم به خصوص افراد فقير و آسيب پذير تمركز شود. 

آلودگي هوا و خطرات احتمالي بر سلامت:
ذرات هواي آلوده خاص:

درسالهاي اخير مطالعات بسياري در زمينه اثرات هواي آلوده بر سلامت انسانها در شهرهاي كشورهاي توسعه يافته انجام شده است. اين مطالعات در ارتباط مشاهده شده بين تغييرات حاصله در سطوح ذرات معلق در هوا و تغييرات به دست آمده در ميزان مرگ و مير، استمرار قابل توجهي را نشان مي دهد. اميد مي‌رود مطالعات آينده، تفاوتهاي هواي محيط بسته و هواي محيط باز را روشن كند و در كشورهاي در حال توسعه نيز تعميم يابد.
- مرگ و مير برآورده شده حدود ۳-۷/۲ ميليون نفر ناشي از آلودگي هوا دربرگيرنده آمار قابل توجه حدود ۶% از ۵۰ ميليون مرگ و مير جهاني در طول سال است. به عبارت ديگر رقم تخميني ساليانه مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا بين ۶- ۴/۱ ميليون نفر است. بسياري از اين مرگ وميرها ناشي از عفونت حاد تنفسي (ARL) در كودكان ميباشد. بيماري هاي قلبي عروقي، سرطان ريه و بيماري هاي حاد تنفسي در بزرگسالان نيز در اين گونه مرگ و ميرها دخالت دارند.
- استعمال دخانيات بطور عمده‌اي علت عمده تهديد سلامت انسانها به شمار مي‌آيد و دامنه نگرانيها درباره افراد غير فعال نيز در حال افزايش است.(مثلاً قرار گرفتن افراد در محيطي كه سيگار دود ميشود) ETS بخشي از دود سيگار است كه در هواي محيط اطراف پخش شده و بطور مستقيم (دود پخش شـده در يـك سطح ازهوا) ويا توسط بازدم فرد سيگاري و از حلق وي خارج ميشود. بيش از ۴۰۰۰ جزء در دود سيگار شناسايي شده‌اند كه بسياري از آنها سرطان زا ميباشند و بسياري از انواع آنها نيز سمي تلقي ميگردند. برخي از اين مواد كه از نقطه نظر سلامت حائز اهميت هستند شامل SMP ،CO، نيكوتين، نيتروآمينز، بنزن، فرمالدئيدها و بنزو [a] پرين است.
- احتمال خطرات مواد زائد جامد بر سلامت
مواد زائد به طور مستقيم يا غير مستقيم و در چندين مرحله از چرخه زباله، در تماس با انسان قرار دارند. بنابراين گروههاي در معرض خطر وسيع و متعدد بوده و شامل گروههاي ذيل ميباشند:

۱) جمعيت مناطقي كه تحت پوشش جمع آوري و دفع بهداشتي زباله نيستند مخصوصاً كودكان زير ۶ سال.
۲) كارگراني كه با زباله ها سرو كار دارند.
۳) كارگران شاغل در تاسيسات و محل هايي كه مواد سمي و عفوني در آنها توليد ميشود.
۴) افرادي كه در حوالي تاسيسات دفع مواد زائد جامد زندگي ميكنند.

جمعيتي كه آب شرب آنها به علت تخليه زباله ها يا نشت شيرابه ها در محل دفن زباله آلوده شده است.
علاوه برمواردي كه در بالا ذكر شد تخليه زباله هاي خطرناك صنعتي كه با زباله هاي خانگي مخلوط ميگردند مردم را در معرض خطرات ناشي از مواد شيميايي وسمي قرار ميدهد.
تخليه مستقيم مواد زائد جامد تصفيه نشده در رودخانه ها، درياچه ها و يا درياها ميتواند منجر به انباشته شدن مواد سمي در چرخه غذايي حيوانات و انسان به دليل جذب آنها به وسيله گياهان و حيوانات شود. بطور حتم افرادي كه با مواد زائد سروكار دارند سلامتشان به مخاطره ميافتد كه اين امر به طور بالقوه منجر به بروز بيماري هاي عفوني و مزمن و حوادث مختلف ميشود.

دفع و تخليه زباله هاي بيمارستاني توجه خاصي را مي‌طلبد زيرا عدم رعايت موارد ضروري در اين خصوص، به طور عمده سلامت افراد را به خطر مياندازد و بهترين مستند اين موضوع ابتلا به عفونتهاي ويروسي نظير هپاتيت ها B و C از طريق جراحتهاي ناشي از سوزنها و سرنگ مصرف شده و دور ريخته شده ميباشد. اغلب اوقات، زباله هاي عفوني بيمارستانها و ساير مراكز بهداشتي ـ درماني، آزمايشگاههاي پزشكي و مراكز تحقيقاتي و مراكز درماني كوچك پراكنده، به همراه زباله هاي معمولي تخليه و دفع ميشوند.

مردمي كه در معرض بيشترين ميزان خطر هستند عبارتند از : افرادي كه در مراكز بهداشتي درماني كار ميكنند، كساني كه با زباله ها سرو كار دارند و اشخاصي كه مسئوليت حفظ و اداره امور مربوط به خدمات بيمارستان را عهده‌دار مي‌باشند.

خطرات احتمالي بهداشتي ناشي از دفع نامناسب فضولات انساني
فضولات انساني شامل ادرار و مدفوع ميباشد. ادرار نسبتاً ماده بي خطري است مگر اينكه با شيوع " شيستو زوميازيس" كه در كشورهاي گرمسيري اتفاق مي افتد در ارتباط باشد. اما مدفوع انسان در هر كجا كه باشد و به دليل وجود عامل ميكروبي در آن سلامت انسان را به خطر مي اندازد. ميكروبها از طريق آلوده كردن آب آشاميدني و مواد غذايي از طريق دستهاي آلوده و به صورت عفونتهاي كرم هلينينتيك مستقيماً از طريق پوست وارد بدن انسان ميشوند. جذب ميكروبهاي مدفوعي ممكن است موجب بيماري اسهالي وبا، عفونتهاي روده اي و يا تيفوييد شود. اگر يك ميكروب خطرناك مانند vibno chloreae به دليل فقدان بهسازي مناسب منابع آب غيربهداشتي و مواد غذايي ناسالم در جامعه‌اي زمينه ورود پيدا نمايد،ممكن است اپيدمي به وقوع بپيوندد چنانكه سال گذشته در برخي از استانهاي كشور، بيماري وبا شيوع يافت.

آلودگي آب شيرين :
تخليه فاضلاب تصفيه نشده به داخل رودخانه ها و درياچه ها، رها كردن زباله هاي صنعتي و پسابهاي خروجي زمينهاي كشاورزي كه مملو از آفت‌كش‌ها و علف‌كش‌هاي شيميايي هستند يا از منابع عمده آلودگي آبهاي شيرين به شمار مي‌آيند. همچنين توسعه صنعتي، رشد تصاعدي جمعيت انسان و افزايش تقاضا براي سكونت و نيزتوسعه بي‌رويه استفاده از مواد آلي مصنوعي، پيامدهاي منفي جدي بر سفره هاي آب شيرين بدنبال دارد. هم اينك بسياري از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني به مواد سمي، فلزات سنگين وآلاينده‌هاي آلي پايدار آلوده شده اند و حيات محيط آبي آنها بشدت مورد تهديد واقع شده است.
اگر آب آلوده براي مصارفي مانند آشاميدن، استحمام يا شست و شو، تهيه غذا يا آبياري مواد محصولات خوراكي مورد استفاده قرار گيرد، بشدت سلامت افراد را به خطر مي اندازد. موارد ابتلا به بيماري هاي منتقله از آب عمدتاً در كشورهاي توسعه يافته كاهش پيدا كرده است، اما شيوع وبا و بيماريهاي اسهالي در سطوح منطقه اي همچنان در بسياري از نقاط ديگر جهان رواج دارد. علاوه بر آن فرآيند سريع صنعتي شدن در شهرهاي كشورهاي در حال توسعه نظير ايران وفعاليت گسترده در بخش كشاورزي، ابعاد وسيع تري از آلودگي آب، در قالب آلودگي شيميايي را موجب شده است جمعيت هاي شهري، بويژه در كلان شهرهاي كشورهاي در حال توسعه هم اكنون در معرض خطرات ناشي از مواد شيميايي و عوامل عفوني موجود در آبهاي سطحي و زيرزميني قرار دارند.

نتيجه گيري :
محيط زيست دردنياي امروز، امري تفكيك ناپذير از همه حوزه هاي فعاليت انساني،اعم از سياست، اقتصاد، امنيت، فرهنگ و ... است. تاثيرات زيست محيطي به سبب محدوديت منابع در جهان و غيرقابل تجديد بودن بسياري از آنها،ديگر محدود به داخل مرزهاي كشور نمي باشدو دولتها نمي‌توانند به آزادي گذشته و مستقلاً درخصوص بهره برداري از منابع داخل مرزهاي خود تصميم‌گيري نمايند چرا كه آثار و طبعات اين تصميم‌گيريها به ديگر مردم جهان نيز باز خواهد گشت!
تنوع ژنتيكي و تنوع زيستي و حداكثر برخورداري از آنها،كليد توسعه كشورها در آينده خواهد بود درحالي كه بسياري از كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته نظير ژاپن، آلمان، آمريكا و... براي تامين مواد اوليه صنايع خود نيازمند به منابع طبيعي و مواد معدني موجود در ديگر كشورها هستند، بدون توجه به نيازهاي تكنولوژيكي و فني اين كشورها در حفظ و بهره برداري اصولي منابع خود ، سعي در بهره برداري حداكثري از اين منابع با كمترين قيمت را دارند . سرقت ژنتيكي از گونه‌هاي منحصر بفرد گياهي و جانوري كشورهاي ديگر و انتقال آنها به كشورهاي پيشرفته و ايجاد بانكهاي ژنتيكي امري است متداول كه بـا توجه بـه عدم آگاهي كافي مسئولين كشورهاي درحال توسعه،از اهميت وجايگاه اين سرمايه‌هاي طبيعي ، تقريباً براحتي و بدون بروز محدوديت‌هاي خاصي صورت مي‌پذيرد.

درجهان آينده پيش‌رو، به يقين،برخورداري از ذخاير ژنتيكي گسترده‌تر و تنوع زيستي كه براساس اصل توسعه پايدار زمينه ساز و تضمين كننده رشد اقتصادي كشورهاست، كاربردي مهمتر از تسليحات جنگي وحتي سلاحهاي اتمي و ديگر فن‌آوريهاي چشمگير امروز جهان در تقابل بين دولتها خواهد داشت.
امنيت جهاني و طبيعتاً امنيت ملي كشورها مقوله‌اي است كه ديگر نمي‌توان حصول آن را بدون توجه به مسائل زيست محيطي تصور نمود و دراين راستا مسلماً كشورهايي ازامنيت بالاتر برخوردارند كه مشكلات زيست محيطي كمتري داشته و از حوزه مناقشات زيست محيطي منطقه‌اي و جهاني حداكثر فاصله ممكن را احراز نمايند.
كشور ايران ، يكي از غني‌ترين نقاط جهان از حيث تنوع زيستي و اقليمي و برخورداري از منابع طبيعي و معدني در جهان بشمار مي‌آيد و مديريت صحيح منابع تجديدپذير و بهره برداري خردمندانه از اين منابع و نيز منابع غير قابل تجديد كشور اساسي‌ترين اصل در تبديل ايران به يكي از قدرتهاي اقتصادي و سياسي در عرصه بين‌الملل در آينده نه چندان دور خواهد بود.به اميد آن روز ...
irandoe.org
Tagged Under