1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

برای نشان دادن این امر "التون" پیشنهاد کرد که تعداد موجودات زنده هر یک از پله های اکوسیستم شمرده شود و سپس به ترتیب پله های غذایی به صورت مساحتهایی که نمایشگر تعداد هستند، روی یکدیگر رسم و نشان داده شوند.

رسم مستطیل ها روی کاغذ، به تقریب شکل یک مثلث را به دست می دهد، اما چون این مثلث تجسمی از یک فضای هرمی است، آن را عموما هرم می گویند .

ساده ترین هرم اکولوژیکی : هرم تعداد یا هرم التون

در برخی از اکوسیستم ها می توان هرم التون را برای نشان دادن وضع موجودات زنده در هریک از پله ها و به ویژه کاهش تعداد آنها از پله ای به پله بالاتر به کاربرد.

این شرایط عموما وقتی برقرار است که گیاهان و جانوران اکوسیستم از نظر مدت رشد و حجم، رابطه متعادل بین یکدیگر داشته باشند.

پیشنهاد شده است که به جای تعداد موجودات زنده، توده زنده ملاک قرار گیرد. ولی دو عامل اساسی در این بین اشکال ایجاد می کند.

     .     اولا : در برخی موارد، پله های مختلف اکوسیستم، اعم از تولیدکننده یا مصرف کننده، از موجودات چندساله تشکیل می یابد که قسمت بسیار مهمی از بدن و وزن آنها از سالهای قبل باقی می ماند. مثلا درختان جنگلی به عنوان تولیدکننده، تمام چوب و شاخ و برگ خود را در یک سال تولید نمی کنند. به همین قیاس، بدن گیاه خوران عظیم الجثه نظیر فیل و زرافه در طی سالهای متمادی شکل می گیرد؛ به همین لحاظ اگر هرم یا توده زنده ملاک بررسی قرار گیرد، دخالت ذخایر سالهای قبل مفهوم واقعی پله های اکوسیستم را دگرگون می سازد، زیرا تولید سال به"توده زنده  موجود" افزوده می شود.

     .     ثانیا : موجودات زنده هرقدر کوچکتر باشند، در زمان کمتری رشد و تکثیر می یابند و برعکس، با افزایش حجم موجودات زنده زمان تکثیر و رشد آنها نیز فزونی می یابد(مقایسه میکروبها با جانوران عالی).

به همین دلیل یک توده معین از موجودات ریز در طی یک زمان مشخص به مراتب بیشتر تر موجودات زنده درشت تر تکثیر حاصل نموده و ماده زنده و غذا برای پله بالاتر فراهم می کند.

از این نظر تنها توجه به توده زنده موجود برای نشان دادن مقدار انرژی منتقل شده به وسیله یک پله اکوسیستم کافی نخواهد بود.

نوعی دیگر از هرم های اکولوژی متداول شده که به جای تعداد یا وزن زنده، مقدار انرژی ای که در طول یک زمان معین به وسیله هریک از پله های اکوسیستم ذخیره می گردد، به صورت هرم تثبیت انرژی نشان داده می شود.

 

تقریبا 10 درصد انرژی هریک از پله ها به پله بالاتر اکوسیستم می رسد  به همین دلیل هرچه تعداد پله های اکوسیستم بیشتر باشد، انرژی رسیده به پله آخر کمتر و پرهزینه تر است.

انسان گوشتخوار یک صدم انرژی تولیدکننده را دریافت می کند.

انسان گیاهخوار یک دهم انرژی تولیدکننده را دریافت می کند.                    

هزینه انرژی انسان گوشتخوار 10 برابر بیشتر از انسان گیاهخوار است.

یکی از اساسی ترین روش های صرفه جویی در غذا و مبارزه با فقر غذایی جهان ، کاهش مصرف گوشت است.

 

مواد سمی و انتقال آنها در اکوسیستم :

انتقال انرژی در لابه لای پله های اکوسیستم در مجموع حالت هرم دارد و معنای آن این است که همیشه سهم کوچکی، مثل یک دهم ماده و انرژی هر پله در پله بعد انباشته می شود. تصوری که طبعا به ذهن خطور می کند که انتقال سموم و حشره کش ها در اکوسیستم نیز تابع همین قاعده باشد .

به این معنا که وقتی یک ماده سمی با غلظت مشخصی در سطح تولیدکننده ها نفوذ کند و غلظت آن سم در پله های بالاتر نیز ثابت بماند.

کیفیت انتقال  د.د.ت :

پلانکتون ها د.د.ت را با غلظت بسیار کم از آب اخذ می کنند، آبی که از کالبد پلانکتون ها دفع می شود یا فاقد د.د.ت است ویا غلظت د.د.ت در آب خروجی به مراتب کمتر از آب ورودی است. خلاصه آن که غلظت د.د.ت در کالبد فیتوپلانکتون ها تقریبا هزاربار بالاتر از محیط آبی است. در پله بعد (ماهی های ریز) غلظت د.د.ت تقریبا 6 بار بالاتر از پله تولید کننده ها است. همین روال در سطح مصرف کننده ها ی دیگر نیز ادامه می یابد. این پدیده را "خاصیت انباشته شدن" می نامند.

انتقال د.د.ت از قاعده هرم پیروی نمی کند.

 

جایگاه تجزیه کننده ها در هرم اکوسیستم :

در همه اکوسیستم ها، تجزیه کننده ها لاشه و بقایای تمام پله ها، از تولیدکننده گزفته تا مصرف کننده نهایی، را دریافت می کنند؛ به تعبیر دیگر تجزیه کننده ها در عرض هرم و در کنار همه پله ها قرار دارندو از همه پله ها به یکسان، انرژی و ماده اخذ می کنند.

Tagged Under