1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بستر سخت با صخره هاي آهكي مي باشند. اين اكوسيستم ها يكي از زيباترين آثار حيات در سياره زمين به شمار رفته و برخي از بزرگ ترين ساختارهاي طبيعي به وسيله اين دسته از موجودات ساخته مي شوند. اكوسيستم صخره‌هاي مرجاني، از لحاظ ارزش‌هاي طبيعي، اكولوژيكي و اقتصادي و فرهنگي در جهان حائز اهميت مي‌باشد. از جمله مهمترين فوايد اين اكوسيستم ها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
مراكز اصلي تنوع زيستي دريايي  مي باشند. پرورشگاه‌هايي براي هزاران گونه مختلف جانوران هستند.  بيشترين توليد و محصول‌دهي و نقش‌هاي مهمي در چرخة جهاني مواد دارند. به عنوان موج شكن‌هاي طبيعي، حافظ نواحي ساحلي در برابر نيروهاي فرسايشي عمل مي‌كنند. براي جوامع انساني از لحاظ تأمين غذا  اهميت ويژه اي دارند. مكان‌هايي مناسب  براي تفريح و غواصي وجذب اكوتوريسم مي باشند .
 از نقطه نظر اكولوژيك، اجتماع آبسنگ هاي مرجاني داراي بيشترين تنوع گونه اي بوده و روابط ميان ارگانيسم ها در اين محيط جالب توجه مي باشد. صخره هاي مرجاني بعد از جنگلهاي مناطق حاره دومين بيوم غني جهان مي باشند. مساحت صخره هاي مرجاني 17/0 درصد تمام اقليم هاي دريايي است كه در بخش استوايي زمين وجود دارد. به غير از گونه ها و جوامع زيستي وابسته به صخره هاي مرجاني اين اكوسيستم ها تعداد بسيار زيادي از آبزيان آبهاي آزاد را نيز حمايت مي كنند. اين آبزيان كه تقريبا 65 درصد تمام ماهي هاي اقيانوسي را در برمي گيرند، براي بخشي از چرخه زندگي خود به صخره هاي مرجاني وابسته اند.

Tagged Under