1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

یف نام فارسی نام انگلیسی نام علمی وضعیت در IUCN وضعیت درCITES وضعیت
1 خانواده غواص ها Gaviidae
2 غواص گلو سرخ Red-throated Diver Gavia stellata Vw
3 غواص گلو سیاه Black-throated Diver Gavia arctica w
4 خانواده کشیم ها Podicipedidae
5 کشیم کوچک Little Grebe Tachybaptus ruficollis R-W
6 کشیم گردن سرخ Red-necked Grebe Podiceps grisegena s-w
7 کشیم بزرگ Great Crested Grebe Podiceps cristatus R-W
8 کشیم شاخدار (کشیم گوش دار) Horned Grebe (Slavonian Grebe) Podiceps auritus w
9 کشیم گردن سیاه Black-necked Grebe Podiceps nigricollis r-W-P
10 خانواده کبوتر دریایی ها Procellariidae
11 کبوتر دریایی مدیترانه Cory's Shearwater Calonectris diomedea V
12 کبوتر دریایی دم پهن Wedge-tailed Shearwater Puffinus pacificus V
13 کبوتر دریایی ایرانی Persian Shearwater Puffinus persicus (b)-O
14 خانواده مرغ توفان Hydrobatidae
15 مرغ توفان (مرغ توفان ویلسون) Wilson's Storm Petrel (Wilson's Petrel) Oceanites oceanicus Vo
16 خانواده نوک سرخ Phaetontidae
17 نوک سرخ دریایی Red-billed Tropicbird Phaeton aethereus r
18 خانواده مرغ سقا ها (پلیکان ها) Pelecanidae
19 مرغ سقای (پلیکان) سفید White Pelican Pelecanus onocrotalus S-W-P
20 مرغ سقای (پلیکان) پا خاکستری Dalmatian Pelican Pelecanus crispus VU І r-W
21 خانواده بوبی Sulidae
22 بوبی نقابدار Masked Booby Sula dactylatra Vo
23 خانواده دارقازها Phalacrocoracidae
24 دارقاز (باکلان) کوچک Pygmy Cormorant Phalacrocorax pygmeus r-W
25 دارقاز (باکلان بزرگ) Cormorant Phalacrocorax carbo r-W-P
26 دارقاز صخره ای (باکلان گلو سیاه) Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis VU r
27 خانواده مار گردن Anhingidae
28 مارگردن (باکلان مارگردن) African Darter Anhinga rufa Vw
29 خانواده حواصیل ها Ardeidae
30 قار کوچک (اگرت کوچک) Little Egret Egretta garzetta S-w-P
31 قار ساحلی (اگرت ساحلی) Western Reef Heron (Western Reef Egret) Egretta gularis R
32 حواصیل خاکستری Grey Heron Ardea cinerea r-W-P
33 غول حواصیل (حواصیل بزرگ) Goliath Heron Ardea goliath r
34 حواصیل ارغوانی Purple Heron Ardea purpurea S-w-P
35 قار بزرگ (اگرت بزرگ) Great Egret Casmerodius albus R-W-P
36 گاوچرانک Cattle Egret Bubulcus ibis s-w-P
37 حواصیل زرد Squacco Heron Ardeola ralloides S-w-P
38 حواصیل هندی Indian Pond Heron Ardeola grayii R
39 حواصیل سبز Striated Heron (Little Green Heron) Butorides striatus r
40 حواصیل شب Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax S-w-P
41 بوتیمار کوچک Little Bittern Ixobrychus minutus S-P
42 بوتیمار (بوتیمار بزرگ) Great Bittern (Eurasian Bittern) Botaurus stellaris r-W
43 خانواده لک لک ها Ciconidae
44 لک لک سیاه Black Stork Ciconia nigra П s-w
45 لک لک گردن کرکی (لک لک گردن سفید) Woolly-necked Stork (White-necked Stork) Ciconia episcopus V
46 حاجی لک لک (لک لک سفید) White Stork Ciconia ciconia S-W
47 خانواده آق ناز Threskiornithidae
48 قره ناز (اکراس سیاه) Glossy Ibis Plegadis falcinellus S-w-p
49 آق ناز (اکراس آفریقایی) Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus (b)-w
50 کفچه نوک Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia П S-W-p
51 خانواده مرغ حسینی ها (فلامینگوها) Phoenicopteridae
52 مرغ حسینی (فلامینگوی بزرگ) Greater Flamingo Phoenicopterus roseus (Phoenicopterus ruber) R-W
53 مرغ حسینی کوچک (فلامینگوی کوچک) Lesser Flamingo Phoenicopterus minor П V
54 خانواده مرغابی ها Anatidae
55 اردک سر سفید White-headed Duck Oxyura leucocephala EN П r-w-p
56 قوی گنگ Mute Swan Cygnus olor W
57 قوی فریاد کش Whooper Swan Cygnus cygnus W
58 قوی کوچک Bewick's Swan (Tundra Swan) Cygnus bewickii (Cygnus columbianus) w
59 غاز پا زرد Bean Goose Anser fabalis Vw
60 غاز پیشانی سفید (غاز پیشانی سفید بزرگ) Greater White-fronted Goose Anser albifrons W
61 غاز پیشانی سفید کوچک Lesser White-fronted Goose Anser erythropus VU w
62 غاز خاکستری Greylag Goose Anser anser s-W
63 عروس غاز Red-breasted Goose Branta ruficollis EN П Vw
64 آنقوت Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea R-W
65 تنجه Common Shelduck Tadorna tadorna R-W
66 خوتکا غاز (غاز کوتوله هندی، خوتکا هندی) Cotton Pygmy Goose (Cotton Teal) Nettapus coromandelianus V
67 گیلار Eurasian Wigeon Anas penelope W
68 اردک کاکلی (خوتکا کاکلی) Falcated Duck Anas falcata V
69 اردک ارده ای Gadwall Anas strepera r-W
70 خوتکا Eurasian Teal (Common Teal) Anas crecca (b)-W-P
71 اردک سرسبز (سرسبز، کله سبز) Mallard Anas platyrhynchos r-W
72 اردک دم جغه ای (فلوش، فیلوش) Northern Pintail Anas acuta W-P
73 خوتکا ابرو سفید (خوتکا سفید) Garganey Anas querquedula s-P
74 اردک نوک پهن (نوک پهن) Northern Shoveler Anas clypeata W-P
75 خوتکا مرمری (اردک مرمری) Marbled Duck (Marbled Teal) Marmaronetta angustirostris VU R-W
76 اردک تاجدار Red-crested Pochard Netta rufina (b)-W
77 اردک سرحنایی Common Pochard Aythya ferina r-W-p
78 اردک بلوطی Ferruginous Duck Aythya nyroca s-w-p
79 اردک سیاه کاکل Tufted Duck Aythya fuligula (b)-W
80 اردک سر سیاه Greater Scaup Aythya marila w
81 اردک دم دراز Long-tailed Duck (Oldsquaw) Clangula hyemalis Vw
82 اردک سیاه (اسکوتر سیاه) Common Scoter Melanitta nigra Vw
83 اردک سیاه مخملی (اسکوتر بال سفید) Velvet Scoter Melanitta fusca Vw
84 اردک گونه سفید (اردک چشم طلایی) Common Goldeneye Bucephala clangula W
85 اردک ماهی خوار سفید (مرگوس سفید) Smew Mergus albellus W
86 اردک ماهی خوار کاکلی (مرگوس کاکلی) Red-breasted Merganser Mergus serrator W
87 اردک ماهی خوار بزرگ (مرگوس بزرگ) Goosander (Common Merganser) Mergus merganser w
88 خانواده عقاب ماهیگیر Pandionidae
89 عقاب ماهیگیر Osprey Pandion haliaetus r-W-P
90 خانواده قوش ها Accipitridae
91 سارگپه جنگلی European Honey Buzzard Pernis apivorus s-p
92 سارگپه کاکل دار (سارگپه تاجدار) Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus w
93 کورکور بال سیاه (کورکور سیاه بال) Black-winged Kite (Black-shouldered Kite) Elanus caeruleus (b)-?r
94 کورکور حنایی Red Kite Milvus milvus Vw
95 کورکور (کورکور سیاه) Black Kite Milvus migrans S-W-P
96 عقاب دریایی (عقاب ماهیخوار پالاس) Pallas's Fish Eagle (Pallas Sea Eegle) Haliaeetus leucoryphus VU Vw
97 عقاب دریایی دم سفید White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla І r-W
98 هما Lammergeier (Bearded Vulture) Gypaetus barbatus R
99 کرکس کوچک (کرکس، کرکس مصری) Egyptian Vulture Neophron percnopterus EN S-w-P
100 کرکس پشت سفید (دال پشت سفید) White-rumped Vulture (Indian White-backed Vulture) Gyps bengalensis CR (b)
101 کرکس (دال معمول، لاشخور) Eurasian Griffon Vulture Gyps fulvus R
102 کرکس سیاه (دال سیاه) Eurasian Black Vulture (Cinereous Vulture) Aegypius monachus R
103 عقاب مارخور Short-toed Eagle Circaetus gallicus S
104 سنقر تالابی Western Marsh Harrier Circus aeruginosus R-W-P
105 سنقر خاکستری Northern Hen Harrier Circus cyaneus W
106 سنقر سفید Pallid Harrier Circus macrourus (b)-W-P
107 سنقر گندم زار Montagu's Harrier Circus pygargus s-p
108 پیغوی کوچک Shikra Accipiter badius RS-w
109 پیغو Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes s-p
110 قرقی Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus r-W
111 طرلان Northern Goshawk Accipiter gentilis r-W
112 سارگپه چشم سفید White-eyed Buzzard (White-eyed Buzzard-Eagle) Butastur teesa r
113 سارگپه (سارگپه معمولی) Common Buzzard Buteo buteo R-P
114 سارگپه پابلند Long-legged Buzzard Buteo rufinus R
115 سارگپه پرپا Rough-legged Buzzard Buteo lagopus w
116 عقاب خالدار کوچک (عقاب جنگلی) Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina s-p
117 عقاب خالدار بزرگ (عقاب تالابی) Greater Spotted Eagle Aquila clanga VU W
118 عقاب خاکی (عقاب دشتی) Tawny Eagle Aquila rapax (b)-?r
119 عقاب صحرایی (عقاب استپی) Steppe Eagle Aquila nipalensis w-P
120 شاه باز (عقاب شاهی) Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca VU І r-W
121 عقاب طلایی Golden Eagle Aquila chrysaetos R
122 عقاب دوبرادر Bonelli's Eagle Hieraaetus fasciatus R
123 عقاب پرپا Booted Eagle Hieraaetus pennatus s-w-p
124 خانواده شاهین ها Falconidae
125 باشه کوچک (دلیجه کوچک) Lesser Kestrel Falco naumanni VU П S-P
126 باشه (دلیجه معمولی) Common Kestrel (Eurasian Kestrel) Falco tinnunculus R-W
127 شاهین سرحنایی (ترمتای سرحنایی) Red-necked Falcon (Red-headed Merlin) Falco chicquera П ?*
128 شاهین پاسرخ (ترمتای پاسرخ) Red-footed Falcon Falco vespertinus Vp
129 شاهین دودی (ترمتای دودی) Sooty Falcon Falco concolor П s
130 شاهین کوچک (ترمتای، ترمتای معمولی) Merlin Falco columbarius П W
131 شاهین زیبا (لیل) Eurasian Hobby Falco subbuteo П S-P
132 لاچین Lanner Falcon Falco biarmicus П r
133 شاهین بلوچی Laggar Falcon Falco jugger І V
134 بالابان (چرخ) Saker Falcon Falco cherrug EN П r-W-P
135 شاهین (بحری) Peregrine Falcon Falco peregrinus І (b)-W-P
136 بحری (شاهین) Barbary Falcon Falco pelegrinoides І R
137 خانواده سیاه خروس Tetraonidae
138 سیاه خروس Caucasian Grouse (Caucasian Black Grouse) Tetrao mlokosiewiczi І r
139 خانواده قرقاول Phasianidae
140 تیهو See-see Partridge Ammoperdix griseogularis R
141 کبک دری Caspian Snowcock Tetraogallus caspius R
142 کبک Chukar Alectoris chukar R
143 جیرفتی Grey Francolin Francolinus pondicerianus R
144 دراج Black Francolin Francolinus francolinus R
145 کبک چیل Grey Partridge (Common Partridge) Perdix perdix r
146 بلدرچین Common Quail Coturnix cotrunix S-w-P
147 قرقاول Common Pheasant Phasianus colchicus R
148 خانواده بلدرچین بوته ای Turnicidae
149 بلدرچین بوته ای Little Buttonquail (Small Bottonquail, Andalusian Hemipode)) Turnix sylvatica (b)-?r
150 خانواده درناها Gruidae
151 درنای طناز (درنای کوچک) Demoiselle Crane Anthropoides virgo (Grus vigro) П Vp
152 درنای سفید (درنای سیبری) Siberian Crane (Siberian White Crane) Grus leucogeranus CR І w
153 درنا (درنای معمولی) Common Crane Grus grus П W
154 خانواده یلوه ها Rallidae
155 یلوه آبی Water Rail Rallus aquaticus R-W
156 یلوه حنایی Corncrake (Corn Crake) Crex crex (b)-P
157 یلوه کوچک Little Crake Porzana parva p
158 یلوه نوک سبز Baillon's Crake Porzana pusilla s-p
159 یلوه چیل (یلوه خالدار) Spotted Crake Porzana porzana s-P
160 طاووسک Purple Swamphen (Purple Gallinule) Porphyrio porphyrio R
161 چارخو (چنگر نوک سرخ) Common Moorhen Gallinula chloropus R-W
162 چنگر (چنگر معمولی) Eurasian Coot (Common Coot) Fulica atra R-W
163 خانواده میش مرغ ها Otididae
164 زنگوله بال Little Bustard Tetrax tetrax П (b)-w
165 میش مرغ Great Bustard Otis tarda VU П s-w
166 هوبره Houbara Bustard Chlamydotis undulata VU І S-W-p
167 خانواده پاشلک حاره ای Rostratulidae
168 پاشلک بنگالی (پاشلک رنگین) Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis V
169 خانواده سلیم خرچنگ خوار Dromadidae
170 سلیم خرچنگ خوار Crab Plover (Crab-plover) Dromas ardeola RS
171 خانواده صدف خوار Haematopodidae
172 صدف خوار Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus s-W-P
173 خانواده نوک خنجری ها Recurvirostridae
174 چوب پا Black-winged Stilt Himantopus himantopus RS-W-P
175 نوک خنجری (آووست) Pied Avocet Recurvirostra avosetta S-w-P
176 خانواده چاخ لق ها Burhinidae
177 چاخ لق Stone Curlew (Stone-curlew, Eurasian Thick-knee) Burhinus oedicnemus S-P
178 چاخ لق هندی Great Thick-knee (Great Stone Plover) Esacus recurvirostris (Burhinus recurvirostris) r
179 خانواده گلاریول ها Glareolidae
180 دودوک Cream-coloured Courser Cursorius cursor S-P
181 گلاریول بال سرخ Collared Pratincole Glareola pratincola S-P
182 گلاریول بال سیاه Black-winged Pratincole Glareola nordmanni Vp
183 گلاریول کوچک Small Pratincole (Little Pratincole) Glareola lactea V
184 خانواده سلیم ها Charadriidae
185 سلیم طلایی (سلیم طلایی اروپایی) Eurasian Golden Plover (European Golden Plover) Pluvialis apricaria W
186 سلیم طلایی خاوری Pacific Golden Plover Pluvialis fulva w
187 سلیم خاکستری Grey Plover (Black-bellied Plover) Pluvialis squatarola W-P
188 سلیم طوقی (سلیم طوقی معمولی) Common Ringed Plover Charadrius hiaticula W-P
189 سلیم طوقی کوچک Little Ringed Plover Charadrius dubius S-P
190 سلیم کوچک Kentish Plover (Snowy Plover) Charadrius alexandrinus RS-W-P
191 سلیم شنی کوچک Lesser Sand Plover (Mongolian Plover) Charadrius mongolus W-P
192 سلیم شنی (سلیم شنی بزرگ) Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii s-W-P
193 سلیم سینه بلوطی Caspian Plover Charadrius asiaticus P
194 سلیم کوهی Eurasian Dotterel Eudromias morinellus w-p
195 خروس کولی Northern Lapwing Vanellus vanellus S-W
196 خروس کولی سینه سیاه Spur-winged Lapwing (Spur-winged Plover) Vanellus spinosus Vw
197 دیدومک Red-wattled Lapwing Vanellus indicus R
198 خروس کولی شکم سیاه (خروس کولی دشتی) Sociable Lapwing (Sociable Plover) Vanellus gregarius CR Vp
199 خروس کولی دم سفید White-tailed Lawping (White-tailed Plover) Vanellus leucurus RS-W-P
200 خانواده آبچلیک ها Scolopacidae
201 ابیا Eurasian Woodcock Scolopax rusticola W
202 پاشلک تکزی Solitary Snipe Gallinago solitaria ?*
203 پاشلک دم مویی Pin-tailed Snipe (Pintail Snipe) Gallinago stenura Vp
204 پاشلک بزرگ Great Snipe Gallinago media p
205 پاشلک (پاشلک معمولی) Common Snipe Gallinago gallinago W-P
206 پاشلک کوچک Jack Snipe Lymnocryptes minimus W
207 گیلانشاه دم سیاه (گیلانشاه بال سفید) Black-tailed Godwit Limosa limosa W-P
208 گیلانشاه حنایی Bar-tailed Godwit Limosa lapponica W-P
209 گیلانشاه ابرو سفید Whimbrel Numenius phaeopus w-P
210 گیلانشاه نوک باریک (گیلانشاه خالدار) Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris CR І Vp
211 گیلانشاه (گیلانشاه بزرگ) Eurasian Curlew Numenius arquata W-P
212 گیلانشاه شرقی (گیلانشاه خاور دور) Far Eastern Curlew (Eastern Curlew) Numenius madagascariensis V
213 آبچلیک خالدار (آبچلیک دودی) Spotted Redshank Tringa erythropus w-P
214 آبچلیک پا سرخ Common Redshank Tringa totanus RS-W-P
215 آبچلیک تالابی Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis w-P
216 آبچلیک پا سبز Common Greenshank Tringa nebularia W-P
217 آبچلیک تک زی Green Sandpiper Tringa ochropus W-P
218 آبچلیک دودی (آبچلیک خالدار) Wood Sandpiper Tringa glareola w-P
219 آبچلیک نوک سر بالا Terek Sandpiper Xenus cinereus (Tringa cinerea ) W-P
220 آبچلیک آواز خوان Common Sandpiper Actitis hypoleucos (Tringa hypoleucos) s-w-P
221 سنگ گردان Ruddy Turnstone Arenaria interpres W-P
222 تلیله بزرگ Great Knot Calidris tenuirostris w
223 تلیله خاکستری Red Knot Calidris canutus Vw-Vp
224 تلیله سفید Sanderling Calidris alba W-P
225 تلیله کوچک Little Stint Calidris minuta W-P
226 تلیله دم سفید Temminck's Stint Calidris temminckii W-P
227 تلیله شکم سیاه Dunlin Calidris alpina W-P
228 تلیله نوک دراز (تلیله بلوطی) Curlew Sandpiper Calidris ferruginea w-P
229 تلیله نوک پهن Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus W-P
230 آبچلیک شکیل Ruff Philomachus pugnax w-P
231 شناگر گردن سرخ (فالاروپ گردن سرخ Red-necked Phalarope (Northern Phalarope) Phalaropus lobatus P
232 شناگر بلوطی (فالاروپ بلوطی) Red Phalarope (Grey Phalarope) Phalaropus fulicarius Vp
233 خانواده کاکایی اقیانوسی ها Stercorariidae
234 کاکایی اقیانوسی (اسکوای) بزرگ Great Skua Catharacta skua V
235 کاکایی اقیانوسی (اسکوای) دم پیچ Pomarine Skua (Pomarine Jaeger) Stercorarius pomarinus w-p
236 کاکایی اقیانوسی (اسکوای) قطبی Arctic Skua (Parasitic Jaeger) Stercorarius parasiticus w-p
237 کاکایی اقیانوسی (اسکوای) دم دراز Long-tailed Skua (Long-tailed Jaeger) Stercorarius longicaudus V
238 خانواده کاکایی ها Laridae
239 کاکایی چشم سفید White-eyed Gull Larus leucophthalmus V
240 کاکایی دودی Sooty Gull (Hemprich's Gull) Larus hemprichii O
241 کاکایی نوک سبز Common Gull (Mew Gull) Larus canus W
242 کاکایی پشت سیاه بزرگ Great Black-backed Gull Larus marinus V
243 کاکایی ارمنی Armenian Gull Larus armenicus S-w
244 کاکایی خزری (کاکایی پازرد) Yellow-legged Gull (Persian Gull) Larus cachinnans W-P
245 کاکایی پشت سیاه کوچک Lesser Black-backed Gull Larus fuscus w-p
246 کاکایی سیبری Heuglin's Gull (Siberian Gull) Larus heuglini W-P
247 کاکایی بزرگ Pallas's Gull (Great Black-headed Gull) Larus ichthyaetus W-P
248 کاکایی سر قهوه ای Brown-headed Gull Larus brunnicephalus V
249 کاکایی سرسیاه Black-headed Gull Larus ridibundus s-W-P
250 کاکایی صورتی Slender-billed Gull Larus genei RS-W-P
251 کاکایی مدیترانه ای (کاکایی مدیترانه) Mediterranean Gull Larus melanocephalus Vp
252 کاکایی کوچک Little Gull Larus minutus W
253 کاکایی پا سیاه Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla V
254 خانواده پرستو دریایی ها Sternidae
255 پرستو دریایی نوک کاکایی (پرستو دریایی نوک کلفت) Gull-billed Tern Sterna nilotica RS-W-P
256 پرستو دریایی خزری Caspian Tern Sterna caspia rs-w-p
257 پرستو دریایی رودخانه زی River Tern (Indian River Tern) Sterna aurantia V
258 پرستو دریایی کاکلی کوچک Lesser Crested Tern Sterna bengalensis RS
259 پرستو دریایی کاکلی بزرگ Greater Crested Tern (Swift Tern) Sterna bergii R
260 پرستو دریایی نوک منقار زرد (پرستوی دریایی بد صدا) Sandwich Tern Sterna sandvicensis W-P
261 پرستو دریایی (پرستوی دریایی معمولی) Common Tern Sterna hirundo S-P
262 پرستو دریایی کوچک Little Tern Sterna albifrons S-P
263 پرستو دریایی خلیج فارس (پرستوی دریایی ساندرز) Saunders's Tern (Saunders's Little Tern) Sterna saundersi S-w
264 پرستو دریایی گونه سفید (پرستو دریایی تیره) White-cheeked Tern Sterna repressa S
265 پرستو دریایی پشت تیره (پرستوی دریایی پشت دودی) Bridled Tern Sterna anaethetus S
266 پرستو دریایی پشت سیاه (پرستوی دریایی دودی) Sooty Tern Sterna fuscata Vo
267 پرستو دریایی تیره (پرستوی دریایی گونه سفید) Whiskered Tern Chlidonias hybrida S-w-P
268 پرستو دریایی بال سفید White-winged Tern (White-winged Black Tern) Chlidonias leucopterus P
269 پرستو دریایی سیاه Black Tern Chlidonias niger p
270 خانواده آب شکاف Rynchopidae
271 آب شکاف Indian Skimmer Rynchops albicollis VU V
272 خانواده باقرقره ها Pteroclidae
273 باقرقره (کوکر) دم دراز Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus Vw
274 باقرقره (کوکر) شکم سفید Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata R-W
275 باقرقره (کوکر) شکم بلوطی Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus R
276 باقرقره چیل (کوکر خالدار) Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus R
277 باقرقره (کوکر) شکم سیاه Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis R
278 باقرقره گندم گون (کوکر گندمی) Crowned Sandgrouse (Coronetted Sandgrouse) Pterocles coronatus R
279 باقرقره (کوکر) راه راه Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii r
280 خانواده کبوترها Columbidae
281 کبوتر چاهی Rock Dove Columba livia R
282 کبوتر کوهپایه (فاخته) Stock Dove Columba oenas R-W
283 کبوتر خاوری (فاخته خاوری) Yellow-eyed Dove (Pale-backed Pigeon) Columba eversmanni VU r
284 فاخته (کبوتر جنگلی) Common Wood Pigeon Columba palumbus R-W
285 قمری معمولی European Turtle Dove Streptopelia turtur S-P
286 قمری خاوری Oriental Turtle Dove (Rufous Turtle Dove) Streptopelia orientalis Vp
287 قمری خانگی Laughing Dove (Palm Dove) Streptopelia senegalensis R
288 یاکریم طوقی (قمری سرخ) Red turtle Dove Sterptopelia tranquebarica V
289 یاکریم Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto R
290 خانواده طوطی ها Psittacidae
291 طوطی اسکندر (طوطی بزرگ هندی) Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria П I
292 طوطی طوق صورتی Rose-ringed Parakeet (Ring-necked Parakeet) Psittacula krameri I
293 خانواده کوکوها Cuculidae
294 کوکوی ابلق (کوکوی تاجدار) Jacobin Cuckoo (Pied Cuckoo) Oxylophus jacobinus ?*
295 کوکوی کاکلی (کوکوی خالدار) Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius s
296 کوکو (کوکوی معمولی) Common Cuckoo Cuculus canorus S-P
297 کوکوی سیاه (کوکوی آسیایی) Asian Koel (Common Koel) Eudynamys scolopacea V
298 خانواده جغد انبار Tytonidae
299 جغد انبار (جغد سفید) Barn Owl Tyto alba r
300 خانواده جغدها Strigidae
301 مرغ حق جنوبی Pallid Scops Owl (Striated Scops Owl) Otus brucei R
302 مرغ حق (مرغ حق معمولی) European Scops Owl (Eurasian Scops Owl) Otus scops S-P
303 شاه بوف Eurasian Eagle Owl Bubo bubo R
304 جغد ماهی خوار Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis r
305 بوف برفی Snowy Owl Nyctea scandiaca V
306 جغد جنگلی Tawny Owl Strix aluco R
307 جغد کوچک Little Owl Athene noctua R
308 جغد کوچک جنوبی (جغد کوچک خالدار) Spotted Owlet (Spotted Little Owl) Athene brama R
309 جغد شاخدار (جغد گوش دراز) Long-eared Owl Asio otus (b)-W
310 جغد تالابی Short-eared Owl Asio flammeus W
311 خانواده شبگردها Caprimulgidae
312 شبگرد (شبگرد معمولی) European Nightjar Caprimulgus europaeus S-P
313 شبگرد بیابانی (شبگرد دشتی) Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius S-P
314 شبگرد بلوچی Sykes's Nightjar Caprimulgus maharattensis r
315 شبگرد هندی Indian Nightjar Caprimulgus asiaticus (b)-?s
316 خانواده پرستوها Apodidae
317 پرستوی شکم سفید (بادخورک کوهی) Alpine Swift Tachymarptis melba S
318 پرستو (بادخورک معمولی) Common Swift Apus apus S-P
319 پرستوی دودی (بادخورک دودی) Pallid Swift Apus pallidus R
320 پرستوی کوچک (بادخورک کوچک) Little Swift Apus affinis S
321 خانواده ماهی خورک Alcedinidae
322 ماهی خورک (ماهی خورک کوچک) Common Kingfisher Alcedo atthis R
323 ماهی خورک سینه سفید White-throated Kingfisher (White-breasted Kingfisher) Halcyon smyrnensis R
324 ماهی خورک ابلق Pied Kingfisher Ceryle rudis R
325 خانواده زنبور خوارها Meropidae
326 زنبورخوار سبز (زنبور خور کوچک) Green Bee-eater (Little Green Bee-eater) Merops orientalis R
327 زنبور خوار گلو خرمایی Blue-cheeked Bee-eater (Persian Bee-eater) Merops persicus S-P
328 زنبور خوار (زنبور خور معمولی) European Bee-eater Merops apiaster S-P
329 خانواده سبزقبا ها) Coraciidae
330 سبزقبا European Roller Coracias garrulus S-P
331 سبزقبای هندی Indian Roller Coracias benghalensis R
332 خانواده هدهد Upupidae
333 هدهد Eurasian Hoopoe Upupa epops S-w-P
334 خانواده دارکوب ها Picidae
335 دارکوب قهوه ای (دارکوب راه راه) Eurasian Wryneck Jynx torquilla (b)-w-P
336 دارکوب کوچک Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor (Picoides minor) R
337 دارکوب سر سرخ Middle Spoteed Woodpecker Dendrocopos medius (Picoides medius) R
338 دارکوب بزرگ (دارکوب خالدار بزرگ) Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major (Picoides major) R
339 دارکوب سوری (دارکوب باغی) Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus (Picoides syriacus) R
340 دارکوب بال سفید White-winged Woodpecker (White-winged Spoted Woodpecker) Dendrocopos leucopterus (Picoides leucopterus) ?*
341 دارکوب بلوچی Sind Woodpecker (Sind Pied Woodpecker) Dendrocopos assimilis (Picoides assimilis) r
342 دارکوب سیاه Black Woodpecker Dryocopos martius r
343 دارکوب سبز شکم پولکی (دارکوب سبز راه راه) Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus ?*
344 دارکوب سبز (دارکوب سبز اروپایی) European Green Woodpecker Picus viridis R
345 خانواده چکاوک ها Alaudidae
346 چکاوک شکم سیاه (چکاوک سهره ای) Black-crowned Sparow-lark (Black-crowned Finch-lark) Eremopterix nigriceps S-w
347 چکاوک نوک دم سیاه (چکاوک سر دم سیاه) Bar-tailed Lark (Bar-tailed Desert Lark) Ammomanes cincturus RS
348 چکاوک بیابانی (چکاوک سنگلاخ) Desert Lark Ammomanes deserti R
349 چکاوک هدهدی Greater Hoopoe Lark (Bifasciated Lark) Alaemon alaudipes R
350 طرقه چکاوک (چکاوک گندمزار) Calandra Lark Melanocorypha calandra R-W
351 چکاوک طوقی Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata R-W
352 چکاوک بال سفید White-winged Lark Melanocorypha leucoptera w
353 چکاوک سیاه Black Lark Melanocorypha yeltoniensis Vw
354 چکاوک پنجه کوتاه Grreater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla S-P
355 چکاوک نوک تیز (چکاوک هیوم) Hume's Short-Toed Lark Calandrella acutirostris s
356 چکاوک سینه خط دار (چکاوک کوچک) Lesser Short-Toed Lark Calandrella rufescens R-W
357 چکاوک هندی Sand Lark (Indian Sand Lark) Calandrella raytal R
358 چکاوک کاکلی Crested Lark Galerida cristata R
359 چکاوک درختی Wood Lark (Woodlark) Lullula arborea R-W
360 چکاوک آسمانی Eurasian Skylark Alauda arvensis R-W
361 چکاوک آسمانی کوچک Oriental Skylark (Small Skylark) Alauda gulgula RS
362 چکاوک شاخدار Horned Lark (Shore Lark) Eremophila alpestris RS-W
363 خانواده چلچله ها Hirundinidae
364 چلچله رودخانه ای Sand Martin (Bank Swallow) Riparia riparia S-P
365 چلچله گلو قهوه ای Plain Martin (Brown-throated Martin) Riparia paludicola V
366 چلچله کوهی Eurasian Crag Martin Hirundo rupestris S
367 چلچله کوهی کمرنگ (چلچله بیابانی) Pale Crag Martin (African Rock Martin) Hirundo obsoleta RS
368 چلچله(پرستوی معمولی) Barn Swallow Hirundo rustica S-w-P
369 چلچله دمگاه خرمایی (پرستوی دمگاه صورتی) Red-rumped Swallow Hirundo daurica S-P
370 چلچله دمگاه سفید Common House Martin Delichon urbicum S-P
371 خانواده دم جنبانک ها Motacillidae
372 دم جنبانک ابلق White Wagtail (Pied Wagtail) Motacilla alba R-W-P
373 دم جنبانک زرد (دم جنبانک سر زرد) Citrine Wagtail (Yellow-headed Wagtail) Motacilla citreola s-W-P
374 دم جنبانک شکم زرد (دم جنبانک معمولی، دم جنبانک زرد) Yellow Wagtail Motacilla flava S-P
375 دم جنبانک خاکستری Grey Wagtail Motacilla cinerea R-W
376 پپت پا دراز (پپت ریشارد) Richard's Pipit Anthus richardi Vw-Vp
377 پپت دشتی (پپت خاکی) Tawny Pipit Anthus campestris S-w-P
378 پپت نوک دراز Long-billed Pipit Anthus similis R
379 پپت درختی Tree Pipit Anthus trivialis S-P
380 پپت پشت زیتونی Olive-backed Pipit (Indian Tree Pipit) Anthus hodgsoni V
381 پپت صحرایی Meadow Pipit Anthus pratensis W
382 پپت گلو سرخ Red-throated Pipit Anthus cervinus w-P
383 پپت تالابی Water Pipit Anthus spinoletta s-W
384 پپت تالابی پا قهوه ای Buff-bellied Pipit Anthus rubescens Vw
385 خانواده بلبل خرما Pycnonotidae
386 بلبل خرما White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis R
387 خانواده سنگ چشم ها Laniidae
388 سنگ چشم پشت سرخ Red-backed Shrike Lanius collurio S-P
389 سنگ چشم دم سرخ Isabelline Shrike Lanius isabellinus S-W-P
390 سنگ چشم پشت بلوطی Bay-backed Shrike Lanius vittatus rS
391 سنگ چشم دمگاه حنایی Long-tailed Shrike (Rufous-backed Shrike) Lanius schach ?*
392 سنگ چشم خاکستری کوچک Lesser Grey Shrike Lanius minor S-P
393 سنگ چشم بزرگ Great Grey Shrike (Northern Shrike) Lanius excubitor w
394 سنگ چشم بزرگ جنوبی Southern Grey Shrike Lanius meridionalis R-W
395 سنگ چشم سرحنایی (سنگ چشم کله سرخ) Woodchat Shrike Lanius senator S-w-P
396 سنگ چشم پیشانی سفید Masked Shrike Lanius nubicus S-p
397 خانواده بال لاکی Bombycillidae
398 بال لاکی Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus Vw
399 خانواده میوه خوار Hypocoliidae
400 میوه خوار Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus S-w
401 خانواده زیر آبروک Cinclidae
402 زیر آبروک White-trouted Dipper (Dipper) Cinclus cinclus R
403 خانواده الیکایی Troglodytidae
404 الیکایی Winter Wren (Wren) Troglodytes troglodytes R-W
405 خانواده صعوه ها Prunellidae
406 صعوه کوهی Alpine Accentor Prunella collaris R
407 صعوه ابرو سفید Radde's Accentor Prunella ocularis S-W
408 صعوه گلو سیاه Black-throated Accentor Prunella atrogularis Vw
409 صعوه باغی (صعوه جنگلی) Dunnock Prunella modularis r-W
410 خانواده توکاها Turdidae
411 سینه سرخ (سینه سرخ اروپایی) European Robin Erithacus rubecula R-W
412 بلبل خالدار Thrush Nightingale Luscinia luscinia P
413 بلبل (بلبل معمولی) Common Nightingale Luscinia megarhynchos S
414 گلو آبی Bluethroat Luscinia svecica (b)-W-P
415 سینه سرخ ایرانی Whie-throated Robin Irania gutturalis S
416 دم چتری Rusfous-tailed Scrub-Robin (Rusfous Bush Chat) Cercotrichas galactotes S
417 دم سرخ پشت بلوطی Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus W
418 دم سرخ سیاه Black Redstart Phoenicurus ochruros S-W-P
419 دم سرخ (دم سرخ معمولی) Common Redstart Phoenicurus phoenicurus S-P
420 دم سرخ کوهی Guldenstadt's Redstart Phoenicurus erythrogaster ?*
421 چک بوته ای Whinchat Saxicola rubetra s-P
422 چک (چک معمولی) Common Stonechat Saxicola torquata R-W
423 چک ابلق Pied Bushchat (Pied Stonechat) Saxicola caprata rS-W
424 چکچک سیاه سر سفید(چک چک سیاه) White-crowned Wheatear (White-crowned Black Wheatear) Oenanthe leucopyga V*
425 چکچک ابلق سفید (چکچک دم سفید) Hooded Wheatear Oenanthe monacha R
426 چکچک سیاه شکم سفید (چکچک سرسیاه) Hume's Wheatear Oenanthe alboniger R
427 چکچک (چکچک کوهی) Northern Wheatear Oenanthe oenanthe S-P
428 چکچک ابلق جنوبی Mourning Wheatear Oenanthe lugens S-w
429 چکچک پشت سفید Finsche's Wheatear Oenanthe finschii S-W
430 چکچک ابلق خاوری Variable Weatear (Eastern Pied Wheatear) Oenanthe picata S-W
431 چکچک ابلق (چکچک ابلق معمولی) Pied Wheatear Oenanthe pleschanka S-P
432 چکچک گوش سیاه Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica S-P
433 چکچک دمگاه سرخ (چکچک دم سرخ) Red-tailed Wheatear Oenanthe xanthoprymna S-W
434 چکچک بیابانی Desert Wheatear Oenanthe deserti S-w-P
435 چکچک دشتی Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina S-w-P
436 طرقه کوهی Rufous-tailed Rock Trush (Rock Thrush) Monticola saxatilis S-w-P
437 طرقه بنفش (طرقه آبی) Blue Rock Thrush Monticola solitarius RS
438 توکای طوقی Ring Ouzel Turdus torquatus s-W
439 توکای سیاه Eurasian Blackbird (Common Blackbird) Turdus merula R-W
440 توکای گلو سیاه Dark-throated Thrush (Black-throated Thrush) W
441 توکای پشت بلوطی Fieldfare Turdus pilaris W
442 توکای پهلو قرمز (توکای بال سرخ) Redwing Turdus iliacus W
443 توکای باغی Song Thrush Turdus philomelos r-W
444 توکای باغی بزرگ (توکای بزرگ) Mistle Thrush Turdus viscivorus r-W
445 خانواده لیکوها Timaliidae
446 لیکوی خوزی (لیکوی تالابی) Iraq Babbler Turdoides altirostris r
447 لیکو (لیکوی معمولی) Common Babbler Turdoides caudatus R
448 خانواده چرخ ریسک نیزار Panuridae
449 چرخ ریسک نیزار Bearded Reeding (Bearded Tit) Panurus biarmicus Vw
450 خانواده سسک تاج طلایی Regulidae
451 سسک تاج طلایی Goldcrest Regulus regulus w
452 خانواده سسک ها Sylviidae
453 سسک دم چتری Zitting Cisticola (Fan-tailed Cisticola) Cisticola juncidis R
454 سسک جنبان Scrub Warbler (Streaked Scrub Warbler) Scotocerca inquieta R
455 سسک شکیل (سسک دم دراز) Graceful Prinia (Graceful Warbler) Prinia gracilis R
456 سسک دم پهن Cetti's Warbler Cettia cetti RS-W
457 سسک ملخی (سسک راه راه) Common Grasshopper Warbler Locustella naevia s-P
458 سسک رودخانه ای River Warbler Locustella fluviatilis Vp
459 سسک خوش صدا (سسک ساوی) Savi's Warbler Locustella luscinioides p
460 سسک ابرو سفید Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon RS-W
461 سسک جگن زار (سسک تالابی راه راه) Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus s-P
462 سسک شالیزار Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola s-P
463 سسک نیزار (سسک تالابی معمولی) European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus S-P
464 سسک نیزار خاوری (سسک تالابی خاوری) Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum s-P
465 سسک تالابی (سسک تالابی زیتونی) Marsh Warbler Acrocephalus palustris s-P
466 سسک بزرگ نیزار (سسک تالابی بزرگ) Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus S-P
467 سسک تالابی پر سر و صدا (سسک تالابی پر صدا) Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus S-w
468 سسک خوزی Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis EN ?s
469 سسک درختی کوچک Booted Warbler Hippolais caligata S-P
470 سسک درختی زیتونی Olivaceous Warbler Hippolais pallida S-P
471 سسک درختی بزرگ Upcher's Warbler Hippolais languida S
472 سسک درختی لیمویی (سسک درختی زرد) Icterine Warbler Hippolais icterina S-P
473 سسک بیدی Willow Warbler Phylloscopus trochilus P
474 سسک چیفچاف Common Chiffchaff Phylloscopus collybitus S-W-P
475 سسک چیفچاف هیمالیایی Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus s-w
476 سسک بیدی کوچک (سسک کوچک) Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus S-W
477 سسک شرقی Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis (b)-?s
478 سسک جنگلی Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix p
479 سسک ابرو زرد Yellow-browed Warbler (Inornate Warbler) Phylloscopus inornatus Vp
480 سسک ابرو زرد هیوم Hume's Leaf Warbler (Hume's Yellow-browed Warbler) Phylloscopus humei W
481 سسک سبز Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides Vp
482 سسک بیدی سبز Green Warbler (Green Leaf Warbler) Phylloscopus nitidus S-P
483 سسک سر سیاه Blackcap Sylvia atricapilla S-w-P
484 سسک باغی Garden Warbler Sylvia borin P
485 سسک گلو سفید Common Whitethroat Sylvia communis S-P
486 سسک نقابدار Lesser Whitethroat Sylvia curruca S-P
487 سسک نقابدار کوچک Desert Whitethroat (Desert Lesser Whitethroat) Sylvia minula W-P
488 سسک نقابدار هیوم Hume's Whitethroat (Hume's Lesser Whitethroat) Sylvia althaea S-w-P
489 سسک بیابانی Asian Desert Warbler Sylvia nana S-W-P
490 سسک چیل (سسک سینه راه راه) Barred Warbler Sylvia nisoria s-P
491 سسک چشم سفید Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris (Sylvia hortensis) S-w-P
492 سسک روپلی (سسبک گلو سیاه، سسک شارب دار) Ruppell's Warbler Sylvia rueppelli V*
493 سسک سر دودی Menetries's Warbler Sylvia mystacea S-w
494 خانواده مگس گیر ها Muscicapidae
495 مگس گیر هندی Verditer Flycatcher Eumyias thalassina V
496 مگس گیر راه راه (مگس گیر خالدار) Spotted Flycatcher Muscicapa striata S-P
497 مگس گیر ابلق (مگس گیر ابلق باختری) European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca p
498 مگس گیر طوق سفید (مگس گیر ابلق خاوری) Semi-collared Flycatcher Ficedula semitorquata S-P
499 مگس گیر سینه سرخ Red-breasted Flycatcher (Red-throated Flycatcher) Ficedula parva S-P
500 خانواده چرخ ریسک دم دراز Aegithalidae
501 چرخ ریسک دم دراز Long-tailed Tit Aegithalos caudatus R
502 خانواده چرخ ریسک پشت بلوطی Remizidae
503 چرخ ریسک پشت بلوطی Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus RS-W
504 خانواده چرخ ریسک ها Paridae
505 چرخ ریسک سر سیاه Caspian Tit Parus lugubris R
506 چرخ ریسک ایرانی Caspian Tit Parus hyrcanus r
507 چرخ ریسک سر سفید (چرخ ریسک پس سر سفید) Coal Tit Parus ater R
508 چرخ ریسک بزرگ Great Tit Parus major R
509 چرخ ریسک تورانی Turkestan Tit Parus bokharensis r
510 چرخ ریسک سر آبی Blue Tit Parus caeruleus R
511 چرخ ریسک فیروزه ای Yellow-breasted Tit Parus cyanus (Parus flavipectus) V*
512 خانواده کمرکلی ها Sittidae
513 کمرکلی درختی (کمرکلی جنگلی) Eurasian Nuthatch Sitta europaea R
514 کمرکلی کوچک Western Rock Nuthatch Sitta neumayer R
515 کمرکلی بزرگ Eastern Rock Nuthatch (Large Rock Nuthatch) Sitta tephronata R
516 خانواده دیوار خزک Tichodromadidae
517 دیوار خزک Wallcreeper Tichodroma muraria R-w
518 خانواده دارخزک Certhiidae
519 دارخزک Eurasian Treecreeper Certhia familiaris r
520 خانواده شهدخوار Nectariniidae
521 شهد خوار Purple Sunbird Nectarinia asiatica R
522 خانواده سسک چشم سفید هندی Zosteropidae
523 سسک چشم سفید هندی Oriental White-eye Zosterops palpebrosus (b)-?r
524 خانواده زردپره ها Emberizidae
525 زردپره لیمویی Yellowhammer Emberiza citrinella W
526 زردپره گونه سفید Pine Bunting Emberiza leucocephalos W
527 زردپره گلوسیاه Cirl Bunting Emberiza cirlus V*
528 زردپره صخره ای (زردپره کوهی) Rock Bunting Emberiza cia R
529 زردپره سر خاکستری Grey-necked Bunting Emberiza buchanani S-P
530 زردپره رخ زرد Cinereous Bunting Emberiza cineracea s
531 زردپره گلو زرد (زردپره سر زیتونی) Ortolan Bunting Emberiza hortulana S-P
532 زردپره سرسفید White-capped Bunting Emberiza stewarti (b)-?s
533 زردپره سرآبی Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia V*
534 زردپره راه راه House Bunting (Striolated Bunting) Emberiza striolata R
535 زردپره کوچک Little Bunting Emberiza pusilla V
536 زردپره حنایی Rustic Bunting Emberiza rustica Vp
537 زردپره سینه زرد Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola V
538 زردپره سرسیاه Black-headed Bunting Emberiza melanocephala S-P
539 زردپره سر سرخ Red-headed Bunting Emberiza bruniceps S
540 زردپره نیزار (زردپره تالابی) Reed Bunting Emberiza schoeniclus r-W
541 زردپره مزرعه Corn Bunting Emberiza calandra (Miliaria calandra) R-W
542 خانواده سهره ها Fringillidae
543 سهره جنگلی Common Chaffinch Fringilla coelebs R-W
544 سهره سر سیاه Brambling Fringilla montifringilla W
545 سهره پیشانی سرخ Red-fronted Serin Serinus pusillus R-W
546 سهره دمگاه زرد European Serin Serinus serinus V
547 سهره سبز European Greenfinch Carduelis chloris R-W
548 سهره زرد سر سیاه (سهره زرد) Eurasian Siskin Carduelis spinus r-W
549 سهره معمولی (سهره طلایی) European Goldfinch Carduelis carduelis R-W
550 سهره کوهی Twite Carduelis flavirostris R-W
551 سهره سینه سرخ Common Linnet Carduelis cannabina R-W
552 سهره بال سرخ Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguinea R-W
553 سهره صورتی Trumpeter Finch Rhodopechys githaginea R
554 سهره مغولی Mongolian Finch (Mongolian Trumpeter Finch) Rhodopechys mongolica r-w
555 سهره خاکی Desert Finch Rhodopechys obsoleta R-W
556 سهره سرخ (سهره گلی) Common Rosefinch (Scarlet Rosefinch) Carpodacus erythrinus S-P
557 سهره نوک قیچی Common Crossbill (Red Crossbill) Loxia curvirostra Vw
558 سهره پشت خاکستری (سهره دمگاه سفید) Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula r-w
559 سهره نوک بزرگ Hawfinch Coccothraustes coccothraustes R-W
560 سهره سیاه White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes r
561 خانواده سهره های استریلیده Estrildidae
562 سهره سرخ برنجی (نوک لاکی سرخ) Red Avadavat Amandava amandava I
563 سهره هندی (سهره ریز) Indian Silverbill Lonchura malabarica R
564 خانواده گنجشک ها Passeridae
565 گنجشک تاغی Saxual Sparrow Passer ammodendri (b)-?r
566 گنجشک خانگی (گنجشک معمولی) House Sparrow Passer domesticus R
567 گنجشک سینه سیاه Spanish Sparrow Passer hispaniolensis R-W
568 گنجشک بلوچی Jungle Sparrow (Sind Jungle Sparrow) Passer pyrrhonotus r
569 گنجشک رودخانه ای Dead Sea Sparrow Passer moabiticus R
570 گنجشک بیابانی (گنجشک کویری) Desert Sparrow Passer simplex ?*
571 گنجشک درختی Eurasian Tree Sparrow Passer montanus R
572 گنجشک گلو زرد Chestnut-shouldered Petronia (Yellow-throated Sparrow) Petronia xanthocollis S
573 گنجشک کوهی Rock Sparrow Petronia petronia R
574 گنجشک خاکی Pale Rockfinch (Pale Rock Sparrow) Carpospiza brachydactyla (Petronia brachydactyla) S-P
575 گنجشک برفی White-winged Snowfinch (Eurasian Snowfinch) Montifringilla nivalis R
576 خانواده سارها Sturnidae
577 سار صورتی Rose-coloured Starling (Rosy Starling) Sturnus roseus s-P
578 سار (سار معمولی) Common Starling (European Starling) Sturnus vulgaris R-W
579 مینا Common Myna (Indian Myna) Acridotheres tristis r
580 خانواده پری شاهرخ Oriolidae
581 پری شاهرخ European Golden Oriol Oriolus oriolus S-P
582 خانواده بوچانگا Dicruridae
583 بوچانگا Black Drongo Dicrurus macrocercus V
584 خانواده کلاغ ها Corvidae
585 جی جاق Eurasian Jay Garrulus glandarius R
586 زاغی Eurasian Magpie (Black-billed Magpie) Pica pica R
587 زاغ کویری (زاغ بور) Pleske's Ground Jay Podoces pleskei R
588 فندق شکن (زاغ خالدار) Eurasian Nutcracker (Spotted Nutcracker) Nucifraga caryocatactes V*
589 کلاغ کوهی نوک سرخ (زاغ نوک سرخ) Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax R
590 کلاغ کوهی نوک زرد (زاغ نوک زرد) Alpine Chough (Yellow-billed Chough) Pyrrhocorax graculus R
591 کلاغ گردن بور Western Jackdaw (Eurasian Jackdaw) Corvus monedula R-W
592 کلاغ هندی House Crow (Indian House Crow) Corvus splendens I
593 کلاغ سیاه Rook Corvus frugilegus R-W
594 کلاغ ابلق Carrion Crow (Hooded Crow) Corvus corone R-w
595 کلاغ جنگلی شرقی (کلاغ جنگلی) Large-billed Crow (Jungle Crow) Corvus macrorhynchos ?*
596 غراب گردن قهوه ای Brown-necked Raven Corvus ruficollis R
597 غراب Common Raven (Northern Raven) Corvus corax R

منبع persianwildlife.com

Tagged Under