1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


شماره 594 ـق - 22/10/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران لايحه شماره 63250/1561 مورخ 5/6/1375 دولت در خصوص تصويب اصلاحيه هاي اجلاسهاي لندن و كپنهاك راجع به پروتكل مونرآل در مورد مواد كاهنده لايه ازن كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 28/9/1375 مجلس شوراي اسلامي عينا تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل يكصدو بيست و سوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد .
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري
شماره 111894 - 26/10/1375
سازمان حفاظت محيط زيست
قانون تصويب اصلاحيه هاي اجلاسهاي لندن و كپنهاك راجع به پروتكل مونرآل در مورد مواد كاهنده لايه ازن كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هشتم آذرماه يكهزارو سيصدو هفتادو پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/10/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 594 ـ ق مورخ 22/10/1375 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد .
رئيس جمهور اكبر هاشمي رفسنجاني

ماده واحده ـ اصلاحيه اجلاس لندن مشتمل بر (2) ماده و اصلاحيه اجلاس كپنهاك مشمل بر (3) ماده راجع به پروتكل مونرآل در مورد مواد كاهنده لايه ازن به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن به دولت داده مي شود .
بسم الله الرحمن الرحيم
اصلاحيه پروتكل مونرآل در موارد كاهنده لايه ازن (كپنهاك )
ماده (1) ـ اصلاحيه
الف ـ بند 4 ماده (1)
دريند 4 ماده (1) 1روتكل به جاي عبارت يا در پيوست ب عبارت زير جايگزين مي شود :
پيوست ب ، پيوست پ يا پيوست ث
ب ـ بند 9 ماده (1)
بند 9 ماده (1) پروتكل حذف مي شود.
پ ـ بند 5 ماده 2
دربند 5 ماده 2 پروتكل بعد از عبارت ماده هاي (2 الف)تا(2 ث) عبارت زير اضافه مي شود :
و ماده (2 ح)
ت ـ بند 5 مكرر ماده 2
بند زير پس از بند 5 ماده 2 پروتكل اضافه مي شود :
(5) مكررـ هر عضوي كه طبق بند (1) ماده (5) عمل نمي كند مي تواند در طول يك يا چند دوره كنترلي ، هرمقدار از مصرف محاسبه شده خود براساس ماده (2ج) را به ديگر عضو مزوبر منتقل كند ، مشروط بر اين كه مقدار مصرف محاسبه شده مواد تحت كنترل در گروه (1) از پيوست الف عضوي كه بخشي از مصرف محاسبه شده خود را منتقل مي نمايد در سال 1989 ميلادي برابر سال 1368 هجدي شمسي از سرانه كيليوگرم تجاوز نكند و كل مقادير مصرف محاسبه شده اعضاي مربوط ا اندازه تعيين شده در ماده (2 ج) فراتر نرود . اين گونه انتقال مصرف بايد به وسيله هر يك از اعضاي مروبط بابيان شرايط مزوبر و دوره زماني انجام آن به دبيرخانه اعلام شود .
ث ـ جزو الف بند 8 و بند 11 ماده 2
در جزو الف بند 8 و بند 11 ماده 2 پروتكل ، به جاي عبارت مواد (2 الف) تا (2 ث) در تمام موارد اين عبارت مي آيد : مواد (2الف) تا (2ح ).
ج ـ رديف (1) جزو الف بند 9 ماده 2
در رديف (1) جزو الف بند 9 ماده 2 پروتكل ، به جاي عبارت و يا پيوست ب اين عبارت جايگزين مي شود : پيوست ب ، پيوست پ و يا پيوست ث
چ ـ ماده ـ2 ج) ، هيدرو كلروكربنها
ماده زير بعد از ماده (2ث ) پروتكل اضافه مي وشد :
ماده (2ج) : هيذرئ كلروفلوروكربنها
1 ـ هر يك از اعضاء بايد اطمينان يابد كه ظرف دوره دوازده ماهه از اول ژانويه 1996 برابر يازده دي ماه سال 1374 هجري شمسي و در هر دوهر دوازده ماهه پس از آن مقدار مصرف محاسله شده مواد تحت كنترل در گروه (1) از پيوست پ در ان كشور ، سالانه مقادير زير فراتر نرود:
الف ـ سه مميز يك دهم درصد از مقدار مصرف محاسبه شده آن در 1989 ميلادي برابر با سال 1368 هجري شمسي براي مواد تحت كنترل در گروه (1) از پيوست (الف) و.
ب ـ مقدار محاسبه شده آن در 1989 ميلادي برابر با سال 1368 هجري شمسي براي مواد تحت كنترل گروه(1) از پيوست (پ).
2 ـ هر عضو بايد اطمينان يابد كه در دوره دوازده ماهه از ابتداي ژانويه 2004 برابر با يازده دي ماه 1382 هجري شمسي و در هر دوره دوازده ماهه پس از آن ، مقدار مصرف محاسبه شده مواد تحت كنترل در گروه (1) از پيوست (پ) ، سالانه از 65 درصد مقادير مندرج در بند (1) اين ماده تجاوز نكند .
3 ـ هر عضو بايد اطمينان يابد كه در دوره دوازده ماهه از ابتداي ژانويه 2010 برابر بايازده دي ماه سال 1388 هجري شمسي و در هر دوره دوازده ماهه پس از آن ، مقدار مصرف محاسبه شده مواد تحت كنترل مندرج در گروه (1) از پيوست (پ) ، سالانه از 35 درصد مقادير مندرج در بند (1) اين ماده فراتر نرود.
4 ـ هر عضو بايد اطمينان يابد كه در دوره دوازده ماهه از ابتداي ژانويه 2015 برابر با يازده دي ماه سال 1393 هجري شمسي و در هر دوره دوازده ماهه پس از آن مقدار مصرف محاسبه شده مواد تحت كنترل مندرج در گروه (1) از پيوست (پ) ، سالانه از 10 درصد مقادير مندرج در بند (1) اين ماده تجاوز نكند .
5 ـ هر عضو بايد اطمينان يابد كه در دوره دوازده ماهه از ابتداي ژانويه 2020 برابر با يازده دي ماه 1398 هجري شمسي و در هر دوره دوازده ماهه پس از آن ، مقدار مصرف محاسبه شده مواد تحت كنترل مندرج در گروه(1) از پيوست (پ) ،سالانه از نيم درصد مقادير مندرج در بند (1) اين ماده تجاوز نكند .
6 ـ هر عضو بايد اطمينان يابد كه در دوره دوازده ماهه از ابتداي ژانويه 2030 برابر با يازده دي ماه 1408 هجري شمسي و در هر دوره دوازده ماهه پس از آن ، مقدار مصرف محاسبه شده مواد تحت كنترل مندرج در گروه (1) از پويست (پ) ، سالانه از صفر تجاوز نكند .
7 ـ از ابتداي ژانويه 1996 برابر با يازده دي ماه 1374 هجري شمسي ، هر يك از اعضاء بايد بكوشد تا اطمينان يابد كه :
الف ـ استفاده از مواد تحت كنترل مندرج در گروه (1) از پيوست (پ) محدود است به كاربردهائي كه براي آنها مواد يا تكنولوژي جايگزين مناسبترين از نظر ريسن محيطي در دست نيست .
ب ـ استفاده از مواد تحت كنترل مندرج در گروه(1) از پيوست (پ) خارج از چهارچوب كابرد جاري مواد تحت كنترل مندرج در پيوستهاي (الف)،(ب)،(پ) نباشد به جز در موارد نادر براي صيانت از زندگي انسان يا سلاميت انسان .
پ ـ مواد تحت كنترل مندرج در گروه (1) از پيوست (پ) به نحوي براي استفاده از انتخاب شوند كه علاوه بر ملاحظات زيست محيطي ، ايمني و اقتصادي ، كاهش ازن را به حداقل برساند.
ح ـ ماده (2چ) :هيدروبروموفلوروكربنها
ماده زير پس از ماده (2چ) پروتكل گنجانده مي شود:
ماده (2چ): هيدروبروموفلوروكربنها
هر عضو بايد اطمينان يابد كه در دوره دوازده ماهه از اول ژانويه 1996 برابر با يازده دي ماه سال 1374 هجري و در هر دوره دوازده ماهه پس از آن ، مقدار مصرف محاسبه شده مواد تحت كنترل مندرج در گروه (1) از پيوست (پ) ، از صفر فراتر نرود. هر عضو توليد كننده مواد بايد در همان دوره ها اطمينان يابد كه مقدار توليد كحاسبه شده مواد تحت كنترل از صفر تجاوز نكند. مقدار توليد و مصرفي كه از سوي كشورهاي عضو به عنوان توليد ومصرف ضروري مورد توافق قرار مي گيرد از شمول اين بند مستثني است .
خ ـ ماده 2 : متيل بروميد
ماده زير پس از ماده (2چ) پروتكل گنجانده مي وشد :
ماده (2ح) : متيل بروميد
هر عضو اطمينان يابد كه در دوره دوازده ماهه از اول ژانويه 1995 برابر با يازده دي ماه سال 1373 هجري شمسي و در هر دوره دوازده ماهه پس از آن ، مقدار مصرف محاسبه شده ماده تحت كنترل مندرج در پيوست (ث) ، سالانه از مقدار مصرف محاسبه شده آن در 1991 ميلادي برابر با سال 1370 هجري شمسي فراتر نرود . هر عضو توليد كننده ماده ياد شده ، در همان دوره هاي زماني ، بايد اطمينان يابد كه مقدار توليد محاسبه آن ، سالانه از مقدار توليد محاسبه شده در 191 ميلادي برابر با سال 1370 هجري شمسي فراتر نرود . به هر حال به منظور تامين نيازهاي اساسي داخلي اعضائي كه به موجب بند (1) از ماده 5 عمل مي كنند مقدار توليد محاسبه شده آن مي تواند به ميزان 10 درصد توليد محاسبه شده آن ماده در سال 1991 ميلادي برابر با 1370 هجري شمسي از ميزان ياد شده فراتر نرود . مقدار مصرف و توليد محاسبه شده به موجب اين ماده ، مقادر استفاده شده توسط آن عضو براي كاربردهاي قرنطينه اي و تمهيدات قبل از ارسال رادر برنخواهد داشت .
د ـ ماده 3
در ماده 3 پروتكل ، به جاي عبارت : (2الف) تا (2ث) عبارت زير جايگزين مي شود L2الف) تا(2ح)
و به جاي عبارت : يا پيوست ب در هر مورد اين عبارت جايگزين شود:
پيوست ب ، پيوست پ يا پيوست ث
ذ ـ بند (1) سه گانه ماده 4
بند زير پس از بند(1) مكرر ماده 4 پروتكل اضافه شود:
بمند(1) مكرر دوم ـ ظرف يك سال پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين بند ، هر عضو واردات هر گونه مواد كنترل شده مندرج در گروه (2) از پيوست (پ) را از هر كشور غير عضو پروتكل ممنوع خواهد كرد .
ر ـ بند (2) سه گانه ماده 4
بند زير پس از بند 2 مكرر ماده 4 پروتكل اضافه شود :
بند 2 مكرر دوم ـ پس از گذشت يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين بند ، هر يك از اعضاء صادرات هر يك از مواد تحت كنترل مندرج در گروه 2 از پيوست (پ) را به هر كشور غير عضو پروتكل ممنوع خواهد كرد .
ز ـ بند 3 سه گانه ماده 4
بند زير پس از بند 3 مكرر ماده 4 پروتكل اضافه شود:
بند 3 مكرر دوم ـ ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين بند ، اعضاء برابر نشريفات ماده 10 كنوانسيون ، فهرستي از فرآورده هاي داراي مواد تحت كنترل مندرج در گروه 2 از پيوست پ به صورت پيسوت تهيه كند . اعضائي كه براساس آن تشريفات ، با پيوست مخالفت نكرده اند بايد واردات آن فرآورده ها را از هر كشور غير عضو پروتكل در مدت يك سال پس از قابل اعمال شدن پيوست ، ممنوع كنند .
ژ ـ بند 4 سه گانه ماده 4
بند زير بايد پس از بند 4 مكرر پروتكل اقزوده شود :
بند 4 مكرر دوم ـ ظرف 5 سال از زمان لازم الاجرا شدن اين بند ، اعضاء بايد امكان برقراري ممنوعيت يا محدوديت واردات فرآورده هائي را كه مواد تحت كنترل مندرج در گروه 2 از پيوست از پيوست پ تهيه شده اما خود محتوي آن نيستند از كشورهائي كه عضو اين پروتكل نمي باشند ، مشخص كنند. اگر اين امر امكان پذير شناخته شد ، اعضا بايد برابر تشريفات ماده 10 كنوانسيون ، فهرست اينگونه فرآورده ها را به صورت پيوست تدوين كنند ، اعضائي كه براساس آن تشريفات به پيوست اعتراض نكرده اند بايد در مدت يك سال از نافذ شدن پيوست واردات آن فرآورده ها را از هر كشور غير عضو پروتكل ممنوع يا محدود نمايند.
س ـ بندهاي 5،6،7ماده 4
در بندهاي 5 ،6 ،7 ماده 4 پروتكل به جاي عبارت : مواد تحت كنترل بايد عبارت زير جايگزين شود:
مواد تحت كنترل مندرج در پيوستهاي الف و ب و گروه 2 از پيوست (پ).
ش ـ بند 8 ماده 4
در بند 8 ماده 4 پروتكل ، به جاي عبارت : موضوع بندهاي (1)،(1) مكرر، (3)،(3) مكرر ، (4)،(4) مكرر و صادرات موضوع بندهاي (2)،(2) مكرر بايد عبارت زير جايگزين شود :
و صادرات بندهاي (1) تا (4) سه گانه اين ماده
و پس از عبارت : مواد (2الف) تا (2ث) بايد اضافه شود:
ماده (2چ)
ص ـ بند 10 ماده 4
بند زير بايد پس از بند 9 ماده 4 پروتكل گنجانده شود:
(10) ـ تا اول ژانويه 1996 برابر با يازده دي ماه 1374 هجري شمسي اعضاء بايد اصلاح اين پروتكل به منظور گسترش اقدامات ياد شده در اين ماده براي تجارت مواد تحت كنترل مندرج در گروه (1) از پيوست (پ) و پيوست (ث) با كشورهاي غير عضو پروتكل را بررسي كنند .
ض ـ بند (1) ماده 5
عبارت زير در انتهاي بند (1) ماده 5 پروتكل افزوده شود:
مشروط بر اين كه هر گونه اصلاحات بعدي در مورد تعديل يا اصلاحات مصوب دومين نشست اعضاء در تاريخ بيست و نهم ماه ژ.ئن 1990 برابر با نهم تير ماه سال 1369 هجري شمسي در لندن ، پس از اتمام بررسي موضوع بند 8 اين ماده در مورد اعضائي كه به موجب اين بند عمل مي كنند اعمال و مبتني بر نتايج آن بررسي باشد .
ط ـ بند (1) مكرر ماده 5
بند زير پس از بند (1) ماده 5 پروتكل گنجانده شود:
(1)مكرر ـ اعضاء بايد با در نظر گرفتن بررسي موضوع بند 8 اين ماده ارزيابيهاي انجام شده براساس ماده 6 و هر گونه اطلاعات مربوط ديگر ، تصميم بگيرند كه از اول ژانويه 1996 برابر با يازده دي ماه 1374 هجري شمسي بر مبناي روش هاي مندرج در بند 9 ماده(2):
الف ـ در مورد بندهاي (1) تا(6) از ماده (2ج) ، كدام سال مبنا، كدام مقادير مبنا، زمان بندي كنترلي و تاريخ قطع مصرف مواد تحت كنترل مندرج در گروه (1) از پيوست (پ) درباره كشورهائي كه به موجب بند(1) اين ماده عمل مي كنند اعمال خواهد شد .
ب ـ در مورد ماده (2چ) ، كدام تاريخ قطع توليد و مصرف مواد تحت كنترل مندرج در گروه 2 از پيوست (پ) در مورد كشورهائي كه به موجب بند (1) اين ماده عمل مي كنند اعمال خواهد شد .
پ ـ در مورد ماده (2ح) ، كدام سال مبنا ، كدام مقادر اوليه و زمان بندي كنترل مصرف و توليد براي مواد كنترل شده مندرج در پيوست (ث) در مورد كشورهائي كه به موجب بند(1) اين ماده عمل خواهد شد .
ظ ـ بند 4 ماده 5
در بند 4 ماده 5 پروتكل به جاي عبارت : مواد (2الف) تا(2ث) اين عبارت گنجانده مي شود: مواد(2الف) تا(2ح) .
ع ـ بند 5 ماده 5
در بند 5 مادئه 5 پروتكل پس از عبارت : مقرر شده در مواد (2الف) تا (2ث) اين عبارت افزوده ميشود: وهر اقدام كنترلي در مواد (2ج) تا (2ح) كه به موجب بند (1) مكرر اين ماده اتخاذ ميشود.
غ ـ بند 6 ماده 5
در بند 6 ماده 5 پروتكل پس از عبارت : تعهدات وضع شده در ماده هاي (2الف) تا (2ث) اين عبارت افزوده شود: يا هر يك يا تمامي تعهدات موضوع مواد (2ج) تا(2ح) كه به موجب بند (1) مكرر اين ماده اتخاذ مي شود.
ف ـ ماده (6)
عبارت زير ار ماده 6 پروتكل حذف مي شود:
ماده هاي (2الف) تا (2ث) ، وضعيت توليد ، صادرات و واردات مواد انتفاعي در گروه (1) از پيوست (پ) .
و به جاي ان عبارت زير جايگزين مي شود :
مواد(2الف) تا (2ح).
ق ـ بندهاي 2 و3 ماده (7)
بندهاي 2 و 3 ماده 7 پروتكل حذف و به جاي آنها عبارت زير گنجانده مي شود:
2 ـ هر عضو بايد داده هاي اماري مربوط به مقدار توليد ، واردات و صادرات هر يك از مواد تحت كنترل مندرج در:
الف ـ پيوستهاي (ب)و(پ)، براي سال 1989 ميلادي برابر اساس 1368 هجري شمسي.
ب ـ پيوست (ث) براي سال 1991 ميلادي برابر سال 1370 هجري شمسي .
يا بهترين برآورد ممكن درباره اين داده ها را در مواردي كه داده هاي واقعي در اختيار نيست ، حداكثر 3 ماه پس از زمان لازم الاجرا شدن مقررات تدوين در پروتكل درباره مواد مندرج در پيوستهاي (ب)و (پ)و (ث) را به ترتيب براي آن عضو به دبيرخانه ارايه نمايد .
3 ـ هر عضو بايد داده هاي آماري مربوط به توليد سالانه خود برابر تعريف مندرج در بند 5 ماده (1) رابراي هر يك از مواد تحت كنترل مندرج در پيوستهاي (الف) و (ب)و(پ) و(ث) و به طور جداگانه براي هر يك از مواد :
الف ـ مقدار مورد استفاده براي ذخيره مصرفي .
ب ـ مقادر نابود شده با تكنولوژيهاي تاييد شده توسط اعضاء.
پ ـ واردات و صادرات اعضاء و غير اعضاء به ترتيب .
در سالي كه در طول آن سال مقررات مربوط به مواد مندرج در پيوستهاي (الف) و (ب)و(پ)و(ث) به ترتيب ، براي همان عضو لازم الاجرا شده است ، و هر سال بعد از آن به دبيرخانه ارايه نمايد. داده ها بايد حداكثر 9 ماه پس از پايان سالي كه دادها به /ان مربوط است ارايه شوند.
ك ـ بند 3 مكرر ماده(7)
بند زير پس از بند 3 ماده 7 پروتكل گنجانده مي شود:
(3) مكرر ـ هر عضو داده هاي آماري جداگانه مربوط به واردات و صادرات سالانه هر يك از مواد تحت كنترل گروه 2 از پيوست (الف) و گروه(1) از پيوست (پ) را كه بازيافت شده است به دبيرخانه ارايه خواهد كرد.
گ ـ بند 4 ماده(7)
در بند 4 ماده 7 پروتكل به جاي عبارت : در بندهاي (1)و(2)و(3) اين عبارت جايگزين مي شود:
در بندهاي (1)و(2)و(3)و(3) مكرر .
ل ـ جزو (الف) بند(1) ماده(9)
عبارت زير از جزو (الف) بند(1) از ماده(9) پروتكل حذف ميشود:
و انتقالي
م ـ بند (1) ماده(10)
در بند (1)ماده (10) پروتكل بعد از عبارت مواد (2ث) اين عبارت اضافه مي شود:
و هر اقدام كنترلي مندرج در مواد (2ج) تا (2ح) كه تصميم به انجام آن براساس بند (1) مكرر ماده (5) گرفته مي شود.
ن ـ جزو (چ) بند (4) ماده (11)
عبارت زير از جزو (چ) بند (4) ماده (11) پروتكل حذف مي شود:
و وضعيت مربوط به مواد انتقالي .
و ـ ماده (17)
در ماده (17) پروتكل به جاي عبارت : مواد (2الف) تا(2ث) اين عبارت جايگزين مي شود:
مواد (2الف)تا(2ح)
هـ ـ پيوستها
1 ـ پيوست (پ)
پيوست زير جايگزين (پ) مي گردد:
در مواردي كه براي مقدار پتانسيل كاهش ازن (ODP) دامنه داده شده است بيشترين مقدار در دامنه مربوط از نشر اين پروتكل مورد استفاده قرار خواهد گرفت . پتانسيلهاي كاهش ازن كه در فهرست به صورت مقدار منفرد داده شده اند ، براساس محاسبات مبتني بر اندازه گيريهاي آزمايشگاهي به دست آمده اند .مقاديري كه به صورت دامنه درج شده اند بر تخمين مبتني هستند و از قطعيت كمتري برخوردار مي باشند . هر دامنه به گروهي از ايزومرها مربوط است . بزرگترين مقدار عبارت از مقدار تخمين (ODP) براي ايزومريكه بيشترين (ODP) را دارد و كوچكترين مقدار تخمين (ODP) براي ايزومري است كه داراي كمترين (ODP) ميباشد.
نشان دهنده تجارتي ترين مواد با مقدار (ODP) مروبط به آنها ميباشد كه بايد از نظر اين پروتكل بكار گرفته شود.
ماده (2) ـ ارتباط با اصلاحيه 1990 ميلادي برابر با 1369 هجري شمسي . هيچ كشور يا سازمان وحدت اقتصادي منطقه اي نمي تواند سندي دال بر تنفيذ، پذيرش ، تصويب يا الحاق به اين اصلاحيه توديع نمايد ، مگر آنكه پيش از اين يا همزمان سند مشابهي راب راي اصلاحيه پذيرفته شده در دومين نشست اعضاء در تاريخ بيست و نهم ژوئن 1990 ميلادي برابر با نهم تيرماه سال 1369 هجري شمسي در لندن ، توديع كرده باشد .
ماده (3) ـ لازم الاجراشدن
1 ـ اين اصلاحيه از اول ژانويه 1994 برابر با يازدهم دي ماه سال 1372 هجري شمسي لازم الاجرا خواهد بود ، مشروط به آنكه حداقل (20) سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب اصلاحيه توسط دولتها يا سازمانهاي وحدت اقتصادي منطقه اي عضو پروتكل مونرآل تا آن تاريخ توديع نموده باشند. در صورتي كه اين شرط تا تاريخ يادشده احراز نگردد ، اصلاحيه در نودمين روز پس از تاريخ احراز شرط بالا لازم الاجرا خواهد بود.
2 ـ از نظر بند (1) بالا ، سندي كه توسط سك سازمان وحدت اقتصادي منطقه اي توديع شده باشد به عنوان سندي اضافه براسنادي كه توسط اعضاي آن سازمان صادر گرديده ، محسوب نخواهد شد
3 ـ پس از لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه ، آنگونه كه در بند (1) آمده است ، اين اصلاحيه نود روز پس از تاريخ صدور تنفيذ ، پذيرش ، يا تصويب اين اصلاحيه توسط هر يك از اعضاي پروتكل ، نسبت به آن عضو لازم خواهد بود .
بسم الله الرحمن الرحيم
اصلاحيه پروتكل مونرآل در مورد مواد كاهنده لايه ازن (لندن)
ماده 1 ـ اصلاحيه
الف ـ بندهاي مقدماتي
1 ـ بند زي جايگزين ششمين بند مقدماتي پروتكل خواهد شد :
با عزم حفظ لايه ازن از طريق اتخاذ تدابير لازم مبني بر كنترل مجموعه مواد منتشره در دنيا كه باعث تخريب لايه ازن مي گردد، با هدف نهائي محو آنها بر مبناي توسعه دانش علمي با مد نظر قرار دادن ملاحظات فني و اقتصادي و با در نظر داشتن نيازهاي روز افزون كشورهاي در حال توسعه .
2 ـ بند زير جايگزين هفتمين بند مقدماتي پروتكل خواهد شد :
با اذعان به اينكه تداركات خاصي براي برآوردن نيازهاي كشورهاي در حال توسعه مورد لزوم مي باشد ، از جمله تدارك منابع مالي اضافي و دستيابي به تكنولوژي هاي مربوط با مد نظر قراردادن اينكه ميزان اين مبالغ قابل پيش بيني بوده و مي توان انتظار داشت اين مبالغ تفاوت چشمگيري در توانائي بشر جهت هدايت مسائل مربوط به تخريب لايه اوزن و اثرات زيانبار ناشي از آن از ديدگاهي كه بر مبناي علمي بنا نهاده شده ايجاد نمايند.
3 ـ بند زير جايگزين نهمين بند مقدماتي پروتكل خواهد شد :
با توجه به اهميت ترويج همكاريهاي بين المللي در امر تحقيق ، توسعه و انتقال تكنولوژيهاي جانشين در ارتباط با كنترل و كاهش مواد منتشره تخريب كننده لايه ازن ، بادر نظر داشتن نيازهاي كشورهاي در حال توسعه بطور اخص ،.
ب ـ ماده 1 ـ تعاريف
1 ـ بند زير جايگزين بند 4 ماده (1) پروتكل خواهد شد :
4 ـ ماده تحت كنترل يعني ماده اي كه در پيوست (الف) يا پيوست (ب) اين پروتكل آمده است چه اين ماده بصورت مجزا چه به صورت تركيب موجود باشد ، كه شامل ايزومرهاي ماده ياد شده ، به جز آنهائي كه در پيوست مربوط مشخص شده اند بوده اما شامل هر ماده تحت كنترل يا مخلوطي كه در توليد فرآورده هاي غير از ظرفي كه براي حمل يا انبار كردن آن ماده بكار رود نمي باشند.
2 ـ بند زير جايگزين بند 5 ماده (1) پروتكل خواهد شد :
5 ـ توليد يعني مقدار مواد توليد شده تحت كنترل ، منهاي مقداريكه به وسيله تكنولوژيهائي كه قرار است مورد تاييد اعضاء قرار گيرد از بين رفته و منهاي مقدار كل مصرف شده به ص.رت ماده اوليه در توليد ساير مواد شيميائي . مقدار موادي كه بازيابي شده و مورد استفاد مجدد قرار گرفته جزو توليد منظور نمي شوند.
3 ـ بند زير بايد به ماده (1) پروتكل اضافه گردد :
9 ـ ماده انتفاعي يعني ماده اي كه در پيوست (پ) پروتكل آمده است ، چه اين ماده به صورت مجزا چه بصورت تركيب موجود باشد ، كه شامل ايزومرهاي اين چنين ماده اي بوده ، بجز آنهائي كه ممكن است در پيوست (پ) مشخص شده ياشند اما شامل هر ماده انتقالي يا تركيبي كه در توليد فرآورده هاي غير از ظرفي كه براي حمل يا انبار كردن آن ماده بكار رود نمي باشند.
پ ـ بند 5 ماده (2)
بند زير جايگزين بند 5 ماده 2 پروتكل خواهد شد :
5 ـ هر عضوي مي تواند در هر مقطع يا مقاطع كنترل ، مقداري از ميزان مشخص توليد خود را كه در ماده (2الف) تا (2ث) آورده شده به عضو ديگري انتقال دهد مشروط بر اينكه مجموع ميزان مشخص متشكل توليدي كه براي هر گروه مواد تحت كنترل در نظر گرفته شده از حدود توليدي كه در آن مواد براي آن گروه ذكر گرديده است فراتر نرود. انتقال توليد مزبور توتوسط هر يك از اعضاي مربوط با بيان شرايط انتقال مزبور و مدت آن به دبيرخانه اعلام خواهد شد .
ت ـ بند 6 ماده 2 عبارت زير بايد در بند 6 ماده 2 قبل از عبارت مواد تحت كنترل جائي كه براي اولين بار ذكر مي شوندگنجانده شوند:
پيوست الف يا پيوست (ب).
ث ـ جزو (الف) بند 8 ماده (2 )
عبارت زير بايد بعد از عبارت اين ماده هر كجا كه در جزو (الف) بند(8) ماده (2) پروتكل ذكر شده اضافه گردد.
و ماده هاي (2الف)تا (2ث)
ج ـ رديف (1) جزو الف بند 9 ماده (2)
عبارت زير بايد بعد از پيوست الف در رديف (1) جزو الف بند (9) ماده 2 پروتكل اضافه گردد:
و/يا پيوست ب .
چ ـ رديف 2 جزو الف بند 9 ماده (2)
عبارت زير بايد از رديف 2 جزو الف بند 9 ماده 2 پروتكل حذف گردد .
نسبت به سطوح سال 1986.
ح ـ جزو(پ) بند 9 ماده (2)
عبارت زير بايد از جزو (پ) بند (9) ماده(2) پروتكل حذف گردد:
نمايانگر لااقل 50 درصد مصرف مواد تحت كنترل اعضاء باشند .
و عبارت زير جايگزين آن گردد :
نشاندهنده هم اكثريت اعضائي است كه به موجب بند (1) ماده (5) ، حاضر شده و راي مي دهند و هم اكثريت اعضائي است كه حاضر نشده و راي نمي دهند.
خ ـ جزو (ب) بند (10)ماده (2)
جزو (ب) بند (10) ماده (2) پروتكل بايد حذف شود و جزو الف و بند (10) ماده (2) بايد به صورت بند (109 بشود .
د ـ بند (11) ماده (2)
عبارت زير بايد بعد از عبارت اين ماده هر جاييكه در بند 11 ماده (2) پروتكل ذكر شده اضافه شود:
و ماده هاي (2الف) تا (2ث).
ذ ـ ماده 2 پ ـ ساير CFCS هائي كه به طور كامل با هالوژن تركيب شده اند:
بندهاي زير بايد به عنوان صورت ماده (2پ) به پروتكل اضافه گردد:
ماده 2پ ـ ساير CFC هائي كه بطور كامل با هالوژن تركيب شده اند:
1 ـ هر عضوي موظف خواهد بود كه به مدت 12 ماده ، از اول ژانويه 1993 برابر يازدهم دي ماه سال 1371 و همچنين در هر دوره 12 ماهه بعد از آن ، اطمينان حاصل نمايد كه ميزان مصرف سالانه محاسبه شده مواد تحت كنترل در گروه (1) پيوست (ب) بيش از 80 درصد ميزان محايبه شده مصرف اين مواد در سال 1289 برابر سال 1367 نباشد . هر عضوي كه توليد كننده يك يا چند نوع از اين مواد باشد موظف خواهد بود ، در همان مدت زمان ، اطمينان حاصل نمايد كه ميزان محاسبه شده توليد سالانه اين مواد بيش از 80 درصد ميزان محاسبه شده توليدشان در سال 1989 برابر سال 1367 نباشد .
با اينحال براي تامين نيازهاي اوليه داخلي اعضائي كه به موجب بند 1 ماده 5 عمل مي نمايند ، ميزان محاسبه شده توليدشان مي تواند تا 10 درصد ميزان محاسبه شده توليد سال 1989 برابر سال 1367 تجاوز نمايد .
2 ـ هر عضو موظف خواهد بود كه به مدت 12 ماه از اول ژانويه 1997 برابر با يازدهم دي ماه 1375 و همچنين در هر دوره 12 ماهه بعد از آن ، اطمينان حاصل نمايد كه ميزان محاسبه شده مصر سالانه مواد تحت كنترل در گروه 1 پيوست ب متجاوز از 15 درصد محاسبه شده مصرف اين مواد در سال 1989 برابر با سال 1367 نباشد . هر عضوي كه توليد كننده يك يا چند نوع از اين مواد باشد موظف خواهد بود ، در همان مدت زمان ، اطمينان حاصل نمايد كه ميزان محاسبه شده توليد سالانه اين مواد بيش از 15 درصد ميزان محاسبه شده توليد سال 1989 برابر با 1367 نباشد ، با اينحال ، براي تامين نيازهاي اوليه داخلي اعضائي كه به موجب بند (1) ماده 5 عمل مي نمايند ، ميزان محاسبه شده توليدشان مي تواند تا (10درصد) از ميزان محاسبه شده سال 1989 برابر سال 1367 تجاوز نمايد .
3 ـ هر عضوي موظف خواهد بود كه به مدت 12 ماه از اول ژانويه 2000 برابر با يازدهم دي ماه سال 1378 و همچنين در هر دوره 12 ماهه بعد از آن ، اطمينان حاصل نمايد كه ميزان محاسبه شده مصرف سالانه مواد تحت كنترل در گروه (1) پيوست الف متجاوز از صفر نباشد . هر عضوي كه توليد كننده يك يا چند نوع از اين مواد باشد موظف خواهد بود در همان مدت زمان ، اطمينان حاصل نمايد كه ميزان محاسبه شده توليد اين مواد متجاوز از صفر نگرر . با اين حال براي تامين نيازهاي اوليه داخلي اعضائي كه به موجب بند (1) ماده 5 عمل مي نمايند ، ميزان محاسبه شده توليدشان مي تواند تا 15 درصد از ميزان محاسبه شده توليد سال 1989 برابر سال 1367 تجاوز نمايد .
ر ـ ماده 2ت ـ تتراكلرايد كربن
بندهاي زير بايد به عنوان ماده (2ت) به پروتكل اضافه گردد:
ماده 2ت ـ تتراكلرايد كربن
1 ـ هر عضوي موظف خواهد بود كه به مدت 12 ماه از اول ژانويه 1995 يازدهم دي ماه سال 1373 و همچنين در هر دوره 12 ماهه بعد از آن ، اطمينان حاصل نمايد كه ميزان محاسبه شده مصرف سالانه مواد تحت كنترل در گروه 2 پيوست ب متجاوز نمايد از 15 درصد ميزان محاسبه شده مصرف اين مواد در سال 1989 برابر سال 1367 نباشد . هر عضوي كه توليد كننده اين مواد مي باشد ، بايد اطمينان حاصل نمايد كه در همان مدت زمان ميزان محاسبه شده تولي سالانه اين مواد متجاوز از 15 درصد ميزان محاسبه شده از اين مواد در سال 1989 برابر سال 1367 نباشد . با اين حال براي تامين نيازهاي داخلي اعضائي كه به موجب بند (1) ماده 5 عمل مي كنند ميزان محاسبه شده توليدشان مي تواند تا 10 درصد از ميزان تولي سال 1898 برابر سال 1367 تجاوز نمايد .
2 ـ هر عضوي موظف خواهد بود كه به مدت 12 ماه از اول ژانويه 2000 برابر يازدهم دي ماه سال 1378 و همچنين در هر دوره 12 ماهه بعد از آن ، اطمينان حاصل نمايد كه ميزان محاسبه شده مصرف سالانه مواد تحت كنترل در گروه 2 پيوست ب متجاور از صفر نباشد . هر عضوي كه توليد كننده اين مواد مي باشد بايد اطمينان حاصل نمايد كه در همان مدت زمان تامين ميزان محاسبه شده توليد سالانه اين مواد متجاوز از صفر نباشد . با اين جال براي تامين نيازهاي داخلي اعضائي كه به موجب بند (1) ماده 5 عمل مي نمايند، ميزان محاسبه شده توليدشان مي تواند تا 15 درصد از ميزان توليد سال 1989 برابر با سال 1367 تجاوز نمايد .
ز ـ ماده 2 ث ـ 1،1،1 ـ تري كلرواتان (متيل كلروفرم )
بندهاي زير بايد به عنوان ماده (2ث) به پروتكل اضافه گردد :
ماده 2ث ـ 1،1،1، تري كلرواتان ( متيل كلروفرم )
1 ـ هر عضوي موظف خواهد بود كه به مدت 12 ماه از اول ژانويه 1993 برابر با يازدهم دي ماه سال 1371 و همچنين در هردوره 12 ماهه بعد از آن ، اطمينان حاصل نمايد كه ميزان مصرف سالانه مواد تحت كنترل در گروه 3 پيوست (ب) متجاوز از ميزان مصرف اين مواد در سال 1989 برابر سال 1367 نباشد . هر عضوي كه توليد كننده اين مواد مي باشد بايد اطمينان حاصل نمايد كه در همان مدت زمان ، ميزان محاسبه شده توليد سالانه اين مواد متجاوز از ميزان 1989 برابر سال 1367 نباشد با اينحال ، براي تامين نيازهاي داخلي اعضاييكه به موجب بند (1) ماده 5 عمل مي نمايند ، ميزان محاسبه شده توليدشان مي تواند تا ده درصد از ميزان محاسبه شده توليد سال 1989 برابر سال 1367 تجاوز نمايد .
2 ـ هر عضوي موظف خواهد بود كه به مدت 12 ماه از اول ژانويه 1995 ، برابر يازدهم دي ماه 1373 و همچنين در هر دوره 12 ماهه بعد از آن ، اطمينان حاصل نمايد كه ميزان محاسبه شده مصرف سالانه مواد تحت كنترل در گروه 3 پيوست (ب) از هفتاد درصد ميزان محاسبه شده مصرف اين مواد در سال 1989 برابر سال 1367 نباشد . هر عضوي كه توليد كننده اين مواد مي باشد بايد اطمينان حاصل نمايد كه در همان زمان ميزان محاسبه شده توليد سالانه اين مواد متجاوز از هفتاد درضصد ميزان محاسبه توليد در سال 1989 برابر سال 1367 نباشد . با اين حال ، براي تامين نيازهاي داخلي اعضائي كه به موجب بند (1) ماده 5 عمل مي نمايند، ميزان محاسبه شده توليدشان مي تواند تا ده درصد از ميزان محاسبه تولي سال 1989 برابر سال 1367 تجاوز نمايد .
3 ـ هر عضوي موظف خواهد بود كه به مدت 12 ماه از اول ژانويه 2000 برابر با يازدهم دي ماه سال 1378 و همچنين در هر دوره 12 ماهه بعد از آن ، اطمينان حاصل نمايد كه ميزان محاسبه شده مصرف سالانه مواد تحت كنترل در گروه 3 پيوست (ب) متجاوز از سي درصد ميزان محاسبه شده مصرف اين مواد در سال 1989 برابر سال 1367 نباشد هر عضوي كه توليد كننده اين مواد مي باشد بايد اطمينان حاصل نمايد كه در همان مدت زمان ، ميزان محاسبه شده توليد سالانه اين مواد متجاوز از سي درصد ميزان محاسبه شده توليد در سال 1989 برابر با سال 1367 نباشد ، با اين حال ، براي تامين نيازهاي داخلي اعضائي كه به موجب بند (1) ماده (5) عمل مي نمايند ، ميزان محاسبه شده توليدشان مي تواند تا ده درصد از ميزان محاسبه شده توليد سال 1989 برابر با سال 1367 تجاوز نمايد.
4 ـ هر عضوي موظف خواهد بود كه به مدت 12 ماه از اول ژانويه 2005 برابر با يازدهم دي ماه سال 1383 و همچنين در هر دوره 12 ماهه بعد از آن ، اطمينان حاصل نمايد كه ميزان محاسبه شده مصرف سالانه مواد تحت كنترل در گروه 3 پيوست (ب) متجاوز از صفر نباشد . هر عضوي كه توليد كننده اين مواد مي باشد بايد اطمينان حاصل نمايد كه در همان مدت زمان ، ميزان محاسبه توليد سالانه اين مواد متجاوز از صفر نباشد . با اين حال ، براي تامين نيازهاي داخلي اعضائي كه به موجب بند (1) ماده 5 عمل مينمايند، ميزان محاسبه شده توليدشان مي تواند تا پانزده درصد از ميزان محاسبه توليد سال 1989 برابر سال 1367 تجاوز نمايد .
5 ـ اعضاء بايد در سال 1992 برابر با سال 1370 امكان عملي بودن برنامه كاهش را سريعتر نسبت به آنچه كه طبق اين ماده تنظيم شده مورد بررسي قرار دهند.
ژ ـ ماده 3 ـ ربآورد ميزان كنترل
1 ـ عبارت زير بايد بعد از مواد 2 در ماده 3 پروتكل اضافه شود:
،2 الف تا ث
2 ـ عبارت زير بايد بعد از پيوست الف هر بار كه در ماده 3 پروتكل ذكر ميشود اضافه گردد :
يا پيوست ب س ـ ماده 4 با بندهاي زير جايگزين مي گردد :
1ـاز اول ژانويه 1990 برابر با يازدهم دي ماه سال 1368 هر يك از اعضا بايد واردات مواد تحت كنترل در پيوست (الف) را از هر كشوري كه عضو اين پروتكل نمي باشد تحريم نمايد.
(1) مكرر ـ در خلال يك سال از تاريخ به اجراء گذاشتن اين بند ، هر يك از اعضاء بايد واردات مواد تحت كنترل در پيوست (ب) را از هر كشوري كه عضو اين پروتكل نمي باشد تحريم نمايد .
2 ـ از اول ژانويه 1993 برابر با يازدهم دي ماه سال 1371 هر يك از اعضا بايد صادرات هر يك از مواد تحت كنترل در پيوست (الف) را به هر كشوري كه عضو اين پروتكل نمي باشد تحريم نمايد .
(2) مكرر ـ يك سال پس از تاريخ به اجراء گذاشتن اين بند ، هر يك از اعضاء بايد صادرات هر يك از مواد تحت كنترل در پيوست (ب) را به هر كشوري كه عضو اين پروتكل نميباشد تحريم نمايد.
3 ـ تا اول ژانويه 1992 برابر يازدهم دي ماه سال 1370 اعضا بايد برابر تشريفات ماده 10 كنوانسيون ، در يك پيوست ، فهرستي از فرآورده هائي را كه شامل مواد تحت كنترل در پيوست الف مي باشند تهيه نمايند. اعضائي كه براساس آن تشريفات اعتبارضي به اين پيوست ندارند در ظرف مدت يك سال از قابل اجراء شدت پيوست ، بايد واردات آن فراورده ها را از هر كشوري كه عضو اين پروتكل نمي باشد تحريم نمايند.
(3) مكرر ـ در ظرف مدت سه سال از تاريخ به اجرا درآمدن اين بند اعضاء بايد در يك پيوست برابر تشريفات ماده 10 كنوانسيون ، فهرستي از فرآورده هائي را كه شامل مواد تحت كنترل در پيوست (ب) مي باشند تهيه نمايند. اعضائي كه براساس ان تشريفات اعتراضي به اين پيوست ندارند در ظرف مدت يك سال از قابل اجرا شدن پيوست ، بايد واردات آن فرآورده ها را از هر كشوري كه عضو اين پروتكل نيست تحريم نمايند.
4 ـ تا اول ژانويه 1994 برابر با يازدهم دي ماه 1372 اعضاء بايد امكان تحريم يا محدود كردن ورود فرآورده هائي را كه با مواد تحت كنترل در پيوست (الف) تهيه شده اما خود محتوي آن نمي باشد از كشورهائي كه عضو اين پروتكل نمي باشد مشخص نمايند. اگر اين امكان مشخص شد ، اعضاء بايد تشريفات ماده (10) كنوانسيون در يك پيوست ، فهرستي از اين فرآورده ها را تهيه نمايند. اعضائي كه براساس آن تشريفات اعتراضي به اين پيوست ندارند، ظرف مدت يك سال از قابل اجرا شدن پيوست ، بايد واردات آن فرآورده ها را از هر كشوري كه عضو اين پروتكل نيست تحريم نمايند.
(4) مكرر ـ در ظرف مدت 5 سال از تاريخ به اجراء درآمدن اين بند اعضاء بايد امكان تحريم يا محدود كردن ورود فرآورده هائي را كه با مواد تحت كنترل در پيوست (ب) تهيه شده اما محتوي آن نمي باشمد از كشورهائي كه عضو اين پروتكل نمي باشند را مشخص نمايند. اگر اين امكان مشخص شد ، اعضا بايد برابر تشريفات ماده 10 كنوانسيون در يك پيوست ، فهرستي از اين فرآورده ها را تهيه نمايند. اعضائي كه براساس آن تشريفات اعتراضي به اين پيوست ندارند ، ظرف مدت يك سال از قابل اجراء شدن پيوست ، بايد واردات آن فرآورده ها را از هر كشوري كه عضو اين پروتكل نيست تحريم يا محدود نمايند.
5 ـ هر عضو متعهد مي شود از صدور تكنولوژي توليد و بكارگيري مواد تحت كنترل را به هر كشوري كه عضو اين پروتكل نمي باشد تا عمليترين خد جلوگيري بعمل آورد .
2 ـ بند 8 ماده 4 پروتكل بايد با بند زير جايگزين گردد :
8 ـ با وجود مقررات اين ماده ، واردات موضوع بندهاي (1)، (1) مكرر، (3)، (3) مكرر ، (4) و (4) مكرر از هر كشوري كه عضو اين پروتكل نيست و صادرات موضوع بندهاي (2) و (2) مكرر ، به كشور مزبور در صورتي مي تواند مجاز باشد كه آن كشور توسط نشست اعضاء به عنوان كشوري مشخص شود كه به طور كامل ماده (2)، ماده هاي (2الف) تا (2ث) ، و اين ماده را رعايت مي كند و بدين منظور اطلاعات را همانطور كه در ماده 7 مشخص شده است ارايه داده است .
3 ـ بند زير بايد به عنوان بند 9 به ماده 4 پروتكل اضافه گردد :
9 ـ از نظر اين ماده ، اصطلاح كشوري كه عضو اين پروتكل نيست ، در رابطه با يك ماده مخصوص تحت كنترل ، شامل يك كشور يا سازمان وحدت اقتصادي منطقه اي است كه با محدود شدن به وسيله اقدامات كنترلي معيارهاي بكار گرفته شده براي آن ماده موافقت نكرده است .
ش ـ ماده 5 ـ موقعيت خاص كشورهاي در حال توسعه .
ماده (5) پروتكل بايد به شرح زير جايگزين گردد :
1 ـ هر يك از اعضاء كه جزو كشورهاي در حال توسعه مي باشد و ميزان محاسبه شده مصرف سالانه مواد تحت كنترل در پيوست (الف) آن كشور ، در تاريخ به اجرا در آمدن پروتكل براي آن كشور يا هر زماني بعد از آن تاريخ تا اول ژانويه 1999 برابر 11 دي ماه سال 1377 هجري شمسي كمتر از 3/0 كيليوگرم در سال باشد ، براي برآورد نيازهاي داخلي خود مي تواند در مورد خود ، رعايت اقدامات كنترلي مقرر در مواد (2الف) تا (2ث) را به مدت 10 سال به تاخير بياندازد .
2 ـ بهرحال هر عضوي كه برابر بند (1) اين ماده عمل مي نمايد نبايد ميزان محاسبه شده مصرف سالانه مواد تحت كنترل در پيوست الف آن از 3/0 كيليوگرم سرانه و ميزان محاسبه شده مصرف سالانه مواد تحت كنترل در پيوست ب آن از 2/0 كيليوگرم سرانه تجاوز نمايد .
3 ـ هنگام اجراي اقدامات كنترلي مقرر شده در ماده هاي (2الف) تا (2ث) هر عضوي كه برابر بند (1) اين ماده عمل مي نمايد مجاز است كه موارد زير را بكار بندد :
(الف) براي مواد تحت كنترل در پيوست الف يا ميانگين ميزان محاسبه شده مصرف سالانه آنها طي كل سالهاي 1995 تا 1997 برابر با سال 1373 تا 1375يا ميزان محاسبه شده مصرف 3/0 كيليوگرم سرانه ، هر كدام كمتر است ، به عنوان مبناي تعيين رعايت اقدامات كنترلي توسط آن ،
(ب) براي مواد تحت كنترل در پيوست (ب) ، يا ميانگني ميزان محاسبه شده مصرف سالانه آنها طي كل سالهاي 1998 تا 2000 برابر سال 1376 تا 1378 يا ميزان محاسبه شده مصرف 2/0 كيلوگرم سرانه هر كدام كمتر است ، به عنوان مبناي تعيين رعايت اقدامات كنترلي توسط آن ،
4 ـ اگر عضوي كه برابر بند (1) اين ماده عمل مي نمايد ، هر زمان قبل از آنكه تعهدات مربوط به اقدامات كنترلي موضوع ماده هاي (2الف) تا (2ث) شامل آن عضو گردد ، دريابد كه قادر به تهيه مواد تحت كنترل بحد كافي نمي باشد ، م يتواند مراتب را به دبيرخانه اطلاع دهد. دبيرخانه فوري يك كپي از اين اطلاعيه را براي اعضاء خواهد فرستاد و موضوع در نشست بعدي اعضاء مطرح و در مورد اقدام مناسبي قرار است بعمل تصميم گيري خواهد شد .
5 ـ توسعه تواناييها جهت انجام تعهدات اعضائي كه برابر بند (1) اين ماده عمل مي نمايند به منظور رعايت اقدامات كنترلي مقرر شده در ماده هاي (2الف) تا (2ث) و اجراي آنها به وسيله همان اعضاء بستگي به اجراي موثر همكاريهاي مالي بصورتيكه در ماده 10 مقرر شده و انتقال تكنولوژي بصورتي كه در ماده (10الف) مقرر شده خواهد داشت .
6 ـ هر عضوي كه برابر بند (1) اين ماده عمل مي نمايد مي تواند در هر زماني به طور كتبي به اطلاع دبيرخانه برساند كه با در نظر گرفتن همه مراحل عملي قادر به اجراي هر كدام يا تمامي تعهدات وضع شده در ماده هاي (2الف) تا (2ث) به دليل عدم اجراي دقيق ماده هاي (10) و (10الف) نمي باشد . دبيرخانه فوري يك كپي از اين اطلاعيه را براي اعضاء خواهد فرستاد و موضوع در نشست بعدي اعضائ مطرح و با در نظر گرفتن بند 5 اين ماده در مورد اقدام مناسبي كه قرار بعمل آيد تصميم گيري خواهد شد .
7 ـ در خلال مدت بين ارسال اطلاعيه به دبيرخانه و نشست اعضاء كه اقدام مناسب موضوع بند 6 بالا قرار است در آن تصميم گيري شود ، يا در صورت تصميم نشست اعضاء براي مدت طولاني تري، تشريفات عدم رعايت موضوع ماده 8 عليه عضو اعلام كننده بكار گرفته نخواهد شد .
8 ـ در نشست اعضاء كه نبايد ديرتر از سال 1995 برابر با 1374 باشد ، موقعيت اعضائي كه برابر بند (1) اين ماده عمل مي نمايند از جمله اجراي موثر عمكاريهاي مالي و انتقال تكنولوژي به آنها را بررسي و اصلاحاتي را كه ممكن است در خصوص جدول زماني اقدامات كنترلي قابل اعمال در مورد اعضاي مذكور لازم باشد ، تصويب خواهد نمود .
9 ـ تصميمات اعضاء موضوع بندهاي 4 و 6 و 7 اين ماده بايد برابر همان تشريفاتي كه در مورد تصميم گيري برابر ماده 10 قابل اجراست اتخاذ گردد .
ص ـ ماده 6 ـ ارزيابي و بررسي اقدامات كنترلي
عبارت زير بايد بعد از ماده 2 در ماده 6 پروتكل اضافه گردد:
ماده هاي (2الف) تا (2ث) ، و وضعيت توليد ، صادرات و واردات مواد انتقالي در گروه (1) پيوست (پ) .
ض ـ ماده 7 ـ گزارش اطلاعات
1 ـ ماده 7 پروتكل بايد به صورت زير جايگزين گردد :
1 ـ هر عضوي طي سه ماه پس از به تصويب عضويت درآمدن ، مي بايست اطلاعات آماري مربوط به توليد ، واردات و صادرات هر يك از مواد تحت كنترل در پيوست (الف) مربوط به سال 1986 برابر با سال 1364 را به دبيرخانه ارسال نمايد، يا در صورتيكه اطلاعات دقيقي در دست نباشد بهترين برآورده هاي احتمالي اطلاعات مزبور را ارسال دارد .
2 ـ هر عضوي بايد اطلاعات آماري مربوط به توليد ، واردات و صادرات هر يك از مواد تحت كنترل در پيوست (ب) و هر يك از مواد انتقالي در گروه (1) پيوست (پ) مروبط به سال 1989 برابر سال 1367 را بطور دقيق يا در صورتي يا درصورتي كه اطلاعات دقيقي در دست نباشد بهترين بر آوردهاي ممكن اطلاعاتي مزبور را حداكثر سه ماه پس از عضو اجرا در مي آيد به دبيرخانه ارسال نمايد .
3 ـ هر عضوي بايد اطلاعات آماري مربوط به توليد سالانه خود را ( همانطور كه در بند 5 ماده 1 تعريف شده است ) و بطور جداگانه:
ـ مقادير مورد مصرف به عنوان ماده اوليه در صنايع ،
ـ مقادير از بين رفته به وسيله تكنولوژي هاي مورد تاييد اعضاء ،
ـ واردات و صادرات اعضاء و غير اعضاء به ترتيب ،
هر يك از مواد تحت كنترل در پيوستهاي (الف) ،(ب) همچنين مواد انتفاعي در گروه (1) پيوست (پ) را براي سالي كه در خلال آن مقررات مربوط به مواد پيوست (ب) براي آن عضو به اجرا در مي آيد و براي هر سال بعد از آن را به دبيرخانه ارسال نمايد . اطلاعات بايد حداكثر 9 ماه بعد از اتمام سالي كه اطلاعات مربوط به آن سال مي باشد ارسال گردد .
4 ـ الزامات بند هاي (1) و (2) و (3) اين ماده در مورد اطلاعات آماري مربوط به صادرات و واردات براي اعضائي كه برابر جزء الف بند 8 ماده 2 عمل مي نمايند در صورتي ايفا مي گردد كه سازمان وحدت منطقه اي اقتصادي مروبط اطلاعات مروبط به واردات و صادرات بين آن سازمان نيستند را فراهم نمايد .
ط ـ ماده 9 :تحقيق ، توسعه ، آگاهي عمومي و تبادل اطلاعات
جزو الف بند (1) ماده 9 پروتكل بايد به صورت زير جايگرين گردد:
(الف ) بهترين تكنولوژيها به منظور بهبود نفوذ ناپذيري ، استفاده مجدد ، بازيابي يا معدوم نمودن مواد تحت كنترل و انتقالي يا در غير اين صورت كاهش پخش و انتشار آنها.
ظ ـ ماده 10 : مكانيزم مالي
ماده 10 پروتكل بايد به صورت زير جايگزين گردد :
ماده 10 : مكانيزم مالي
1 ـ اعضا بايد به منظور تدارك همكاريهاي مالي و فني ، از جمله انتقال تكنولوژيها به اعضائي كه برابر بند (1) ماده 5 اين پروتكل عمل مي نمايند مكانيزم را مشخص نمايند تا آنها بتوانند اقدامات كنترلي مقرر در موارد (2الف) تا (2ث) پروتكل را رعايت نمايند. اين مكانيرم كه كمك بدان بايستي علاوه بر ديگر انتقالات مالي به اعضائي كه برابر اين بند عمل نمايند باشد ، همه هزينه هاي اضافي مورد عمل قبول اعضاي مزوبر را تامين نموده تا آنها را قادر سازد كه اقدامات كنترلي پروتكل را رعايت نمياند. فهرست طبقه بندي هزينه هاي اضافي در نشست اعضا بايد مشخص گردد .
2 ـ مكانيزم مقرر شده در بند (1) بايد شامل يك بودجه چند جانبه باشد . اين مكانيزم مي تواند شامل ساير راههاي همكاريهاي چندجانبه ، منطقه اي و دو جانبه نيز باشد .
3 ـ بودجه چندجانبه بايد :
(الف) هزينه هاي اجرائي موافقت شده را در صورت اقتضا براساس كمك بلاعوض يا امتياز و طبق معيار مورد نظر اعضا تامين نمايد .
(ب) مركز رسيدگي به امور مالي موظف است هزينه هاي وظايف مربوط اتاق تهاتر را بمنظور زير تامين نمايد :
1 ـ كمك به اعضائي كه برابر بند (1) ماده 5 عمل نمايند ، از رطيق مطالعات خاص كشوري ساير همكاريهاي فني براي مشخص كردن نيازهاي انها براي همكاري .
2 ـ تسهيل همكاريهاي فني جهت رفع نيازهاي مشخص شده مزبور.
3 ـ همانظور كه در ماده 9 مقرر گرديده ، توزيع اطلاعات و مطالب مربوط، و برگزاري كارگاههاي آموزشي ، جلسات آموزشي ، ساير فعاليتهاي مربوطه براي استفاعد اعضائي كه جزو كشورهاي در حال نوسعه هستند و
4 ـ فراهن نمودن تسهيلات و نظارت بر ساير همكاريهاي چند جانبه ، منطقه اي و دو جانبه در مورد اعضائي كه جزو كشوهاي در حال توسعه مي باشند .
پ ـ تامين هزينه خدمات دبيرخانه اي بودجه چند جانبه و هزينه هاي پشتيباني مربوط .
4 ـ بودجه چند جانبه بايد زير نظر اعضائي كه در مورد خط مشي كلي آن تصميم گيري مي نمايند قرار گيرد .
5 ـ اعضا بايستي به منظور بهبود و نظارت بر اجراي سياستهاي خاص عملياتي ، ضوابط و ترتيبات اداري كه شامل پرداخت منابعي جهت دستيابي به اهداف بودجه چند جانبه مي باشد يك كميته اجرائي تاسيس نمايند . كميته اجرائي بايد وظايف و مسوليتهايش را كه در شرح وظايف آن مشخص و به تاييد اعضا رسيده ، با همكاري و مشاركت بانك بين المللي عمران و توسعه ( بانك جهاني ) ، برنامه محيط زيست سازمان ملل ، برنامه توسعه ( بانك جهاني ) برنامه محيط زيست سازمان ملل ، برنامه توسعه سازمان ملل يا ساير مؤسسات مناسب با اتكا بر حوزه هاي مروبط به تخصص انها انجام دهد . اعضاي كميته اجرائي كه براساس توازن حضور اعضائي كه برابر بند (1) ماده 5 عمل مي نمايند و اعضائي كه عمل نمي نمايند انتخاب خواهند شد و به وسيله اعضا مورد و تاييد قرار خواهند گرفت .
6 ـ بودجه چند جانبه بايد به وسيله كمكهاي اعضائي كه برابر بند (1) ماده 5 عمل نمي نمايند ، بصورت پول قابل تبديل يا در شرايط خاص به صورت جنسي و يا بصورت پول ملي براساس مقياس ارزيابي سازمان ملل تامين گردد . كمكهاي ساير اعضا بايد مورد تشويق قرار گيرد . همكاري دو جانبه و در مواردي خاص بشرط آنكه توسط اعضا مورد توافق قرار گيرد ، همكاري منطقه اي تا حدود درصد معيني برابر با هر معياري كه با تصميم اعضا مشخص شده باشد ، مي تواند به عنوان كمك به بودجه چند جانبه محسوب شود ، مشروط بر اينكه همكاري مزوبر :
الف ـ بطور مشخص مربوط به رعايت مقررات اين پروتكل باشد .
ب ـ منابع اضافي را تامين نمايد و.
پ ـ هزينه هاي اجرائي مورد توافق را تامين نمايد .
7 ـ اعضا بايد در مورد بودجه مربو طبه برنامه ريزي بودجه چند جانبه براي هر دوره مالي و همچنين در مورد درصد كمك مالي هر يك از اعضا به آن تصميم بگيرند .
8 ـ منابع موجود در بودجه چند جانبه با موافقت عضو ذينفع پرداخت گردد .
9 ـ در هر زمان كه امكان داشته باشد اتخاذ اعضا به موجب اين ماده به اتفاق آرا خواهد بود. اگر كليه كوششهاي انجام شده به وسيله كل اعضا منجر به اتفاق نظر نگرديده ، وتوافقي حاصل نشد تصميمات بايد با راي اكثريت دو سوم اعضاي حاضر و راي دهنده اتخاذ گردد ، كه مبين هم اكثريت اعضاي حاضر و راي دهنده اي است كه برابر بند (1) ماده 5 عمل مي كنند و هم اكثريت اعضاي حاضر و راي دهنده اي است كه بدان طريق عمل نمي كنند .
10 ـ مكانيزم مالي مقرر شده در اين ماده به ترتيبات آتي كه ممكن است در مورد ساير مسايل محيطي تنظيم شود لطمه اي نخواهد زد .
ع ـ ماده 10 الف : انتقال تكنولوژي
ماده زير بايد به صورت ماده (10الف) به پروتكل اضافه گردد :
ماده 10 الف : انتقال تكنولوژي
هر عضوي بايد هر گونه اقدام عملي رابرابر برنامه هاي حمايت شده از طريق مكانيزم مالي انجام دهد، تا اطمينان يابد :
الف ـ بهترين مواد جانشين موجود بدون خطر براي محيط زيست و تكنولوژيهاي مربوط را در اسرع وقت به اعضائي كه برابر بند (1) ماده 5 عمل مي نمايند انتقال مي يابند ، و
(ب) اين انتقالات كه در جزو الف بدان اشاره شد در مساعدترين شرايط درست انجام مي گيرد و
غ ـ ماده 11 : نشستهاي اعضا
جزو (چ) بند 4 ماده 11 پروتكل بايد به صورت ير جايگزين شود :
(چ) ارزيابي اقدامات كنترلي و وضعيت مربوط به مواد انتقالي برابر ماده 6 .
ف ـ ماده 17 : اعضائي مه بعد از لازم الاجرا شدن به پروتكل مي پيوندند.
عبارت زير بايد بعد از ونيز در ماده 17 اضافه شوند:
ماده هاي (2الف) تا (2ث ) ،و .
ق ـ ماده 19 : كناره گيري
ماد (19) پروتكل با بند زير جايگزين مي وشد :
هر عضوي در هر زمان بعد از 4 سال ، با ارسال اطلاعيه به امين اسناد مي تواند از تعهدات مصرح در بند (1) ماده (2الف) اين پروتكل كناره گيري كند .كناره گيري يكسال پس از تاريخ دريافت آن توسط امين اسناد يا هر زمان طولاني تر ، در صورتي كه در اطلاعيه مربوط به كناره گيري تصريح شده باشد ، نافذ خواهد شد .
ك ـ پيوستها
پيوستهاي زير بايد به پروتكل اضافه شود :
ماده 2 ـ لازم الاجرا شدن
1 ـ اين اصلاحيه از اول ژانويه يكهزارو نهصدو و نودو دو ميلادي برابر با يازدهم دي ماه سال يكهزارو سيصدو هفتاد هجري شمسي لازم الاجراء خواهد شد، مشروط بر آنكه حداقل 20 سند تنفيذ ، پذيرش يا تصويب اصلاحيه توسط كشورها يا سازمانهاي وحدت اقتصادي منطقه اي كه از اعضاي پروتكل مونرآل در مورد مواد كاهنده لايه ازن مي باشند توديع گردد . هرگاه تا اين تاريخ اين شرط محقق نشده باشد ، اصلاحيه 90 روز بعد از تاريخ محقق شدن اين شرط لازم الاجرا خواهد شد .
2 ـ از نظر بند (1) هر نوع سندي كه به وسيله يك سازمان وحدت اقتصادي منطقه اي سپرده مي شود ، بعنوان سندي اضافه بر آنچه به وسيله كشورهاي عضو چنين سازماني سپرده مي شود محسوب نخواهد شد .
3 ـ بعد از لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه آنگونه كه در بند (1) مقرر شده ، اصلاحيه براي ساير اعضاي پروتكل در نودمين روز بعد از تاريخ سپردن سند تنفيذ ، پذيرش يا تصويب آنها ، لازم الاجرا خواهد شد .
اصلاحيه اجلاس لندن مشتمل بر دو ماده و اصلاحيه اجلاس كپنهاك مشتمل بر سه ماده در جلسع علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هشتم ماه يكهزارو سيصدو و هفتادو پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/10/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري

15131 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1375/11/17 :تاريخ ابلاغ 1375/09/28 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان حفاظت محيط زيست
:دستگاه اجرايي
Tagged Under