1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شماره 751- ق 9/2/1380

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمدخاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 3609/19747 مورخ 11/8/1379 دولت در مورد تصويب پروتكل كنترل انتقالات برون مرزي و دفع مواد زائد خطرناك و ديگر ضايعات در دريا كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 19/1/1380 مجلس شوراي اسلامي عينا" تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد0
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

شماره 4780 15/2/1380
قانون تصويب پروتكل كنترل انتقالات برون مرزي و دفع مواد زايد و خطرناك و ديگر ضايعات در دريا كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم فروردين ماه يكهزار وسيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/1/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 751- ق مورخ 9/2/1380 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد0
رئيس جمهور - سيدمحمدخاتمي

ماده واحده - پروتكل كنترل انتقالات برون مرزي و دفع مواد زائد خطرناك و ديگر ضايعات در دريا مشتمل بر شانزده ماده و پنج ضميمه بشرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي شود0
بسم الله الرحمن الرحيم
پروتكل كنترل انتقالات برون مرزي و دفع مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات در دريا
مقدمه :
كشورهاي متعاهد كه عضو كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري در مورد حفاظت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي - مصوب 1978 ميلادي (1375 هجري شمسي ) مي باشند،
با تصديق به خطري كه انتقالات برون مرزي و دفع مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات متوجه سلامت انسان و محيط زيست منطقه پروتكل مي نمايد و اينكه انتقالات و دفع مزبور ، اثرات زيان بار اين گونه مواد زايد را از منشا آنها به كشورهاي عبور وكشورهايي كه مواد زايد در آنها دفع يا نگهداري خواهد شد، انتقال مي دهد،
با اعتقاد به اينكه كاهش يا كنار گذاشتن توليد مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات ، و در صورتي كه اين امر ميسر نباشد ، دفع صحيح آنها از نظر زيست محيطي در محل توليد يا در نزديكي آن موثرترين راه براي كاهش خطراتي است كه به واسطه مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات از جمله انتقالات برون مرزي آنها متوجه سلامت انسان و محيط زيست دريايي مي شود0
با تشخيص كامل اينكه هر كشور متعاهد داراي حق حاكميت براي تحريم ورود يا دفع مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات خارجي در سرزمين خود مي باشد ،
با تاكيد بر اهميت همكاري و هماهنگي اقدامات منطقه اي به منظور نظارت بر انتقالات برون مرزي مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات بين كشورهاي متعاهد و محدوديت واردات مواد زايد ازكشورهاي غيرمتعاهد براي دفع ،
با توجه به ماده (11) كنوانسيون بازل در مورد كنترل انتقالات برون مرزي مواد زايد خطرناك دفع آنها - مصوب مارس 1989ميلادي (اسفند 1367 هجري شمسي) - و با اعتقاد به روح كنوانسيون يادشده ،
با آگاهي از مفاد كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دريا- مصوب 1982 ميلادي (1361هجري شمسي )، كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي كشتي ها و پروتكل آن (مارپول 78/73) وكنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا به وسيله تخليه مواد زايد و ديگر ضايعات - مصوب 1972 ميلادي (1351هجري شمسي ) و پروتكل آن - مصوب 1996 ميلادي (1375هجري شمسي )-،
همچنين با در نظر گرفتن اقدامات و موافقتنامه هاي بين المللي مربوط به ويژه اعلاميه ريو درباره محيط زيست و توسعه (1992 ميلادي ) (1371 هجري شمسي ) و دستور كار21،
با علاقمندي به تحكيم اجراي مواد(4)و(5) و با رعايت ماده (19) كنوانسيون منطقه اي كويت ،
بشرح زير توافق نمودند:
ماده 1- حيطه شمول پروتكل
1- اين پروتكل در مورد مواد زايد زير كه مشمول انتقالات برون مرزي از منطقه پروتكل يا به آن يا از طريق آن و همچنين دفع آنها هستند، اعمال خواهد شد،
الف - مواد زيادي كه در هر يك از طبقه بنديهاي ضميمه (1) درج شده اند مواد زايد خطرناك خواهند بود مگر اينكه اين مواد هيچيك از ويژگي هاي مندرج در ضميمه (3) را دارا نباشند،
ب - مواد زايدي كه در هر يك از طبقه بندي هاي ضميمه (2) درج شده اند ، ديگر ضايعات خواهند بود0
2- مواد زايدي كه به سبب راديواكتيو بودن مشمول ساير نظامهاي نظارتي بين المللي هستند، از حيطه شمول اين پروتكل مستثي هستند.
3- مواد زايدي كه از تاسيسات ساحلي ناشي شده و تحت شمول پروتكل راجع به آلودگي دريايي ناشي از اكتشاف و استخراج از فلات قاره - مصوب 1989 ميلادي (1368هجري شمسي ) قرار دارند، از حيطه شمول اين پروتكل مستثني مي باشند0
4- هيچيك از مفاد اين پروتكل به گونه اي تفسير نخواهد شد به معناي ممنوعيت يا تنظيم انتقالات برون مرزي و دفع مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات از طريق زمين يا هوا (كه به محيط زيست دريايي منطقه پروتكل واردنمي شود) باشد0
ماده 2- تعاريف
از نظر اين پروتكل :
1- (مواد زايد) عبارت از مواد يا اجسامي كه دفع شده اند يا قرار است دفع شوند يا براساس مقررات قوانين ملي لازم است دفع گردند0
2-(مديريت )به معناي جمع آوري ، حمل و دفع مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات از جمله مراقبت بعدي از محلهاي دفع مي باشد0
3-(انتقالات برون مرزي )عبارت است از هر گونه انتقال مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات از منطقه اي كه تحت صلاحيت ملي يك كشور مي باشد يا از طريق منطقه اي كه تحت صلاحيت ملي كشور ديگر است يا از طريق منطقه اي كه تحت صلاحيت ملي هيچ كشوري نمي باشد، به شرطي كه حداقل دو كشور در انتقال دخالت داشته باشند0
4-(مديريت صحيح مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات از نظر زيست محيطي ) به معناي انجام تمام اقدامات عملي براي تضمين اين است كه مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات به نحوي مهار شده كه موجب حفظ سلامت انسان و محيط زيست در برابر اثرات زيان آور ناشي از اين گونه ضايعات خواهد شد0
5- (كشور وارد كننده ) عبارت است از هر كشوري كه انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات به آن طراحي شده يا به منظور دفع در آن يا براي بارگيري قبل از دفع در منطقه اي كه تحت صلاحيت ملي هيچ كشوري نمي باشد، در نظر گرفته شده است 0
6-(كشور صادركننده )عبارت است از هر كشوري كه از آن انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات قرار است انجام شود يا انجام شده است 0
7- (كشور عبور) عبارت است از هر كشوري به جز كشور صادر كننده يا وارد كننده كه از طريق آن انتقال مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات قرار است انجام گردد يا انجام مي شود0
8- (كشورهاي مربوط) عبارتند از كشورهايي كه كشور وارد كننده ، صادركننده يا عبور باشند اعم از آنكه از كشورهاي متعاهد باشند يا نباشند0
9- (واردكننده ) عبارت از هر شخصي است ك تحت صلاحيت كشور وارد كننده مي باشد و ترتيب ورود مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات را مي دهد0
10- (صادركننده ) عبارت از هر شخصي است كه تحت صلاحيت كشور صادر كننده مي باشد و ترتيب صدور مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات را مي دهد0
11- (توليدكننده ) عبارت از هر شخصي است كه فعاليتهاي وي باعث توليد مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات مي شود يا در صورتي كه شخص مزبور ناشناخته باشد شخصي كه اين ضايعات را تحت تملك و يا كنترل دارد0
12- (دفع كننده )عبارت است از هر شخصي كه مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات براي وي حمل مي شود و دفع آن ضايعات را از انجام مي دهد0
13- (دفع ) عبارت است از هرگونه عملياتي كه در ضميمه (4) اين پروتكل مشخص گرديده است 0
14- (حمل كننده ) عبارت است از هر شخصي كه حمل و نقل مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات را انجام مي دهد0
15- (شخص )عبارت از هر شخص حقيقي يا حقوقي است 0
16- (كشتي ) عبارت است از هر نوع شناوري كه در محيط زيست دريايي عمل مي كند و شامل قايقهاي هيدروفويل ، هاروكرافتها، زير دريايي ها، قايقهاي شناور و سكوهاي شناور يا ثابت مي باشد0
17-(منطقه پروتكل ) عبارت است از منطقه اي كه در ماده (3) اين پروتكل تعريف شده است 0
18-(كشور متعاهد) عبارت است از هر كشوري كه عضو اين پروتكل شده است 0
19- (كنوانسيون ) عبارت از كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري در مورد حفاظت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي - مصوب 1978 ميلادي (1357هجري شمسي ) مي باشد0
20- (شورا) عبارت است از ركن سازمان متشكل از كشورهاي متعاهد كه طبق ماده (16) كنوانسيون تشكيل شده است 0
21- (سازمان ) عبارت است از سازمان منطقه اي براي حفاظت ازمحيط زيست دريايي كه طبق ماده (16) كنوانسيون تشكيل شده است 0
22- (مرجع صالح ) عبارت است از مرجع ملي كه در ماده (1)كنوانسيون تعريف شده است يا مرجع يا مراجعي كه در دولت كشور متعاهد ازسوي مرجع ملي منصوب شده و مسئول اجراي تعهدات و وظايفي است كه در اين پروتكل تصريح شده است 0
23- (رهنمودهاي فني منطقه اي ) عبارت است از رهنمودهايي براي مديريت صحيح مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات از نظر زيست محيطي كه به موجب بند (پ ) ماده (14) اين پروتكل وضع شده است 0
24- (تاسيسات دريافت منطقه اي ) عبارت از هرگونه تاسيسات به وجود آمده بر مبناي ابتكار منطقه اي براي دريافت ضايعات و تدارك خدمات براي بيش از يك كشور متعاهد است 0
25-(حمل و نقل غير قانوني ) عبارت از هرگونه انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات به گونه اي كه درماده (10)اين پروتكل مشخص شده است 0
ماده 3- منطقه شمول
منطقه اي كه اين پروتكل در مورد آن اعمال مي شود(از اين پس (منطقه پروتكل ) ناميده مي شود) عبارت است از منطقه دريايي به گونه اي كه در بند (الف ) ماده (2) كنوانسيون تعريف شده به اضافه آبهايي كه در سمت خشكي خطوط مبدايي قرار دارد كه از آن پهناي درياي سرزميني كشورهاي متعاهد اندازه گيري مي شود و در مورد بستر رودخانه تا حد آبهاي شيرين و از جمله مناطق جزر و مدي ، باتلاقهاي شور، خورها و مصب خورها امتداد مي يابد0
ماده 4- تعهدات كلي
1- كشورهاي متعاهد با در نظر گرفتن جنبه هاي اجتماعي ، فني و اقتصادي از به حداقل رسيدن توليد مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات اطمنيان حاصل خواهند كرد0
2- هر كشور متعاهد كليه اشخاصي را كه تحت صلاحيت ملي آن قرار دارند، از حمل و نقل يا دفع مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات منع خواهد كرد مگر اين قبيل اشخاص مجاز به انجام چنين عملياتي باشند0
3- هر كشور متعاهد اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا اطمينان حاصل نمايد كه اشخاصي كه به مديريت مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات تحت صلاحيت ملي آن اشتغال دارند اقدمات ضروري را براي جلوگيري از ايجاد آلودگي ناشي از مواد زايد خطرناك ياديگر ضايعاتي كه حاصل چنين مديريتي مي باشد ودر صورت ايجاد آلودگي ، براي كاهش عواقب آن براي سلامت انسان و محيط زيست اتخاذ مي كنند
4- هر كشور متعاهد مقرر خواهد نمود كه مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعاتي كه قرار است مشمول انتقال برون مرزي قرار گيرد مطابق قواعد و استاندارهاي بين المللي كه به طور عمومي پذيرفته و به رسميت شناخته شده اند بسته بندي گردد، بر چسب زده شود وحمل گردد
5- هر كشور متعاهد مقرر خواهد نمود كه انتقال مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات همراه با سند انتقال از جايي كه انتقال برون مرزي آغاز مي گردد تا محل دفع آنها انجام پذيرد0
6- كشورهاي متعاهد از كنترل موثر تاسيسات حمل و نقل و دفع مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات از جمله بازرسي ونظارت مرتب و روزمره بر اثرات زيست محيطي اين عمليات اطمينان حاصل خواهند نمود0
7- هر كشور متعاهد مقرر خواهد نمود كه مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعاتي كه قرار است صادر شود، در كشور وارد كننده يا هر جاي ديگر، به نحو صحيح زيست محيطي كنترل مي شود0
8- كشورهاي متعاهد در نظارت بر اثرات مديريت مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات بر سلامت انسان و محيط زيست همكاري خواهند كرد0
9- كشورهاي متعاهد در توسعه برنامه هاي فني و ساير كمكهاي مربوط به مديريت صحيح مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات از نظر زيست محيطي همكاري خواهند نمود0
10- كشورهاي متعاهد حمل و نقل غير قانوني مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات را جرم به شمار خواهند آورد0
11- هر كشور متعاهد به منظور اجراي مفاد اين پروتكل ، اقدامات قانوني و اداري مناسب و اقدامات ديگري از جمله اقداماتي براي جلوگيري و مجازات اعمال مغاير با اين پروتكل است ، تعيين خواهد نمود0
12- هر كشور متعاهد مرجع صالح خود را كه مسئول انجام تعهدات وظايف مقرر در پروتكل است ، تعيين خواهد نمود0
13- كشورهاي متعاهدي كه حق خود را به منظور اعمال ممنوعيت واردات مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات براي دفع اعمال مي كنند، كشورهاي متعاهد ديگر را به طور مستقيم يا از طريق سازمان به طور كتبي مطلع خواهند نمود0 كشورهاي متعاهد از صدور مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات به كشورهاي متعاهدي كه ورود مواد زايد مزبور را ممنوع كرده اند، جلوگيري خواهند كرد يا مجوز صدور آنها را صادر نخواهند نمود0
14- هيچيك از مفاد اين پروتكل به هيچ وجه تاثيري برحق حاكميت كشورهاي متعاهد بر درياي سرزميني آنها كه طبق حقوق بين الملل مشخص شده است و حقوق حاكميت و صلاحيتي كه كشورهاي متعاهد در مناطق انحصاري اقتصادي و فلات قاره خود مطابق حقوق بين الملل دارد و اعمال آزاديها و حقوق دريانوردي توسط كشتي ها و هواپيماهاي كليه كشورها به گونه اي كه در حقوق بين الملل پيش بيني شده و در اسناد بين المللي مربوط انعكاس يافته ، نخواهد داشت 0
ماده 5- ممنوعيت ورود
1- واردات مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات از كشورهاي غير متعاهد به داخل منطقه پروتكل با عبور اين مواد از اين منطقه به منظور دفع نهايي توسط هر كشور متعاهد ممنوع است 0
2- كشورهاي متعاهد مي توانند مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات را به منظور احياي منابع ، بازيافت مواد، بازسازي ، استفاده مجدد مستقيم يا استفاده هاي ثانوي از كشورهاي غيرمتعاهد از طريق منطقه پروتكل وارد نمايند مشروط بر اينكه :
الف - كشور وارد كننده داراي تاسيسات و توانايي فني براي مديريت صحيح مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات از نظر زيست محيطي طبق رهنمودهاي فني منطقه اي باشد و تاسيسات مزبور با مشورت مرجع صالح كشور وارد كننده نزد سازمان به ثبت رسيده باشد،
ب - كشور صادر كننده فاقد توانايي فني ،تاسيسات لازم يامحلهاي مناسب دفع براي دفع صحيح مواد زايد و خطرناك و ديگر ضايعات از نظر زيست محيطي باشد، و
پ - انتقال برون مرزي مواد زايد طبق كليه موافقتنامه هاي بين المللي مربوط و قوانين ملي صورت پذيرد0
ماده 6- ممنوعيت دفع
1- دفع مواد زايد خطرناك در منطقه پروتكل ممنوع است ، مگر اينكه دفع اين مواد به منظور عملياتي كه در بخش (ب ) مشخص شده است صورت بگيرد0
2- در راستاي نظامهاي حقوقي بين المللي مربوط، كليه كشتي ها موظف به فراهم نمودن تاسيسات مناسب دريافت مواد زايد درروي عرشه براي دفع بعدي مواد زايد در تاسيسات دريافت منطقه /ملي مي باشند0 به منظور دريافت اين گونه مواد زايد و مواد زايد بنادر،تاسيسات مناسب منطقه اي و يا ملي فراهم خواهد گرديد0 كشورهاي متعاهد مي تواند براي خدمات ارائه شده در تاسيسات دريافت به خاطرمديريت مواد زايد، با در نظر گرفتن مقررات ملي و رهنمودهاي فني منطقه اي هزينه هايي را وضع نمايند0
3- دفع ديگر ضايعات مستلزم اخذ مجوز اوليه اي است كه توسط مرجع صالح هر كشور متعاهد طبق رهنمودهاي فني منطقه اي ارائه مي گردد0
ماده 7- صدور مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات به كشورهاي غير متعاهد0
صدور مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات به وسيله كشور متعاهد به كشور غير متعاهد امكان پذير است ، مشروط بر اينكه :
الف - كشور صادر كننده از طريق سازمان ، ساير كشورهاي مربوط را از قصد خود براي صدور مواد زايد خطرناك يا ديگرضايعات آگاه سازد،
ب - كشور وارد كننده داراي تاسيسات و توانايي فني براي مديريت صحيح مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات از نظر زيست محيطي باشد، و
پ - انتقال برون مرزي طبق مقررات كنوانسيون بازل در خصوص كنترل انتقالات برون مرزي مواد زايد خطرناك و دفع آنها و ساير موافقتنامه هاي بين المللي مربوط و قوانين ملي انجام گردد0
ماده 8- انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات بين كشورهاي متعاهد
1- به استثناي موادي كه در بند(2) زير پيش بيني گرديده ، هيچ كشور متعاهدي مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات را به هيچ كشور متعاهد ديگري صادر نخواهد كرد مگر در موارد زير:
الف - رهنمودهاي فني منطقه اي ازسوي شورا به تصويب رسيده باشد،
ب - كشور وارد كننده داراي تاسيسات و توانايي فني براي مديريت صحيح مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات از نظر زيست محيطي طبق رهنمودهاي فني منطقه اي باشد و تاسيسات مزبور با مشورت مرجع صالح كشور وارد كننده نزد سازمان به ثبت رسيده باشد،
پ - كشور صادر كننده فاقد توانايي فني و تاسيسات لازم يا مناسب دفع براي دفع مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات طبق رهنمود هاي فني منطقه اي باشد0
2- مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات مي تواند توسط يك كشور متعاهد به كشور متعاهد ديگر براي عملياتي كه در بخش (ب )ضميمه (4) مشخص گرديده است ، صادر گردد0
3- كشور صادر كننده به طور مستقيم يا از طريق سازمان هرگونه انتقال برون مرزي پيشنهادي مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات را به طور كتبي به كشورهاي متعاهد مربوط اطلاع خواهد داد0اين اطلاعيه شامل اعلاميه و اطلاعات مندرج در بخش (الف ) ضميمه (5) خواهد بود0 تنها ارسال يك اطلاعيه به هر كشور متعاهد مربوط و ارسال رونوشت آن به سازمان كافي خواهد بود0
4- كشور وارد كننده پاسخ خود را مبني بر قبول انتقال مواد با يا بدون شرايط، عدم صدور مجوز براي انتقال يا درخواست اطلاعات بيشتر به طور كتبي به اطلاع دهنده ارائه خواهد داد0 رونوشت پاسخ نهايي كشور وارد كننده به مراجع صالح كشورهاي مربوط و سازمان ارسال خواهد شد0
5- هر كشور عبور كه كشور متعاهد نيز مي باشد، وصول اطلاعيه را بلادرنگ به اطلاع دهنده اعلام خواهد كرد0 پس از آن كشور عبور مي تواند ظرف سي روز پاسخ خود را مبني بر قبول انتقال با يا بدون شرايط، عدم صدور مجوز براي انتقال يا درخواست اطلاعات بيشتر به طور كتبي به اطلاع دهنده ارائه دهد0 كشور صادر كننده تا زماني كه رضايت كتبي كشور عبور را دريافت نداشته است شروع انتقال برون مرزي را اجازه نخواهد داد0 به هرحال چنانچه در هر زماني كشور متعاهد تصميم بگيرد كه در مورد انتقال برون مرزي مواد خطرناك يا ديگر ضايعات به طور كلي يا تحت شرايط ويژه تقاضاي رضايت كتبي قبلي ننمايد يا شرايط خود را در اين خصوص اصلاح نمايد ، ساير كشورهاي متعاهد را بلادرنگ از تصميم خود آگاه خواهد ساخت در مورد اخير چنانچه كشور صادر كننده ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت اطلاعيه از سوي كشور عبور، پاسخي دريافت ندارد، كشور صادر كننده مي تواند اجازه صدور را از طريق كشور عبور بدهد0
6- نسخه اي از اسناد انتقال مندرج در بخش (ب ) ضميمه (5)به همراه اطلاعيه به سازمان ارسال خواهد شد0
7- هرگونه انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناك و يا ديگر ضايعات تحت پوشش بيمه ، وجه الضمان يا ضمانتنامه هاي ديگري كه ممكن است به وسيله كشور وارد كننده يا كشور عبور مقرر شده باشد، قرار خواهد گرفت 0
8- كشورهاي متعاهد به منظور نيل به اهداف اين ماده با يكديگر همكاري خواهند كرد و در ارتقاي مديريت صحيح مواد زايد و ديگر ضايعات از نظر زيست محيطي طبق رهنمودهاي فني منطقه تلاش خواهند كرد0
ماده 9- استفاده طرف ثالث از تاسيسات بندري
چنانچه تاسيسات بندري در داخل منطقه پروتكل براي صدور مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات استفاده شود، هر كشور متعاهدي كه داراي صلاحيت ملي بر اين تاسيسات باشد و آگاهانه استفاده از چنين تاسيساتي را مجاز يا ممنوع كرده باشد، از نظر اين پروتكل به عنوان كشور صادر كننده تلقي خواهد شد0
ماده 10- حمل و نقل غير قانوني
1- از نظر اين پروتكل ، هر گونه انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات كه مغاير با اين پروتكل و مقررات كلي حقوق بين الملل باشد، به عنوان حمل و نقل غير قانوني تلقي خواهد شد0
2 - در موردي كه انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات در نتيجه نحوه عمل صادر كننده يا توليد كننده ، به عنوان حمل و نقل غير قانوني تلقي گردد ، كشور صادر كننده اطمينان حاصل خواهد نمود كه ظرف مدت سي روز از تاريخي كه كشور صادر كننده در مورد حمل و نقل غير قانوني مطلع شده يا ظرف هر مدتي كه كشورهاي مربوط ممكن است پذيرفته باشند، مواد زايد مورد نظر:
الف - توسط صادر كننده يا توليد كننده يا در صورت لزوم به وسيله خود آن كشور به كشور صادر كننده بازگردانده مي شود يا،اگر اين كار عملي نباشد،
ب - طبق مفاد اين پروتكل به گونه ديگري دفع مي گردد0
بدين منظور كشورهاي مربوط با بازگرداندن اين قبيل مواد زايد به كشور صادر كننده مخالفت نكرده و يا مانع آن نخواهند شد يا ازآن جلوگيري نخواهند كرد0
3- در مواردي كه انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعات در نتيجه عمل وارد كننده يا دفع كننده به عنوان حمل و نقل غير قانوني تلقي گردد، كشور وارد كننده اطمينان حاصل خواهد نمود كه مواد زايد مورد نظر توسط وارد كننده يا دفع كننده يا در صورت لزوم توسط خود آن كشور طي مدت سي روز از تاريخي كه كشور وارد كننده متوجه حمل و نقل غير قانوني شده است يا ظرف هر مدت ديگري كه كشورهاي مربوط ممكن است پذيرفته باشند، به گونه صحيح از نظر زيست محيطي دفع گرديده است 0
بدين منظور كشورهاي مربوط در صورت لزوم در دفع موازد زايدبه گونه صحيح از نظر زيست محيطي با يكديگر همكاري خواهند كرد0
4- در مواردي كه مسئوليت حمل و نقل غير قانوني را نتوان به صادر كننده يا توليد كننده يا وارد كننده يا دفع كننده نسبت داد كشورهاي مربوط از طريق همكاري اطمنيان حاصل خواهند كرد كه مواد زايد مورد نظر در اسرع وقت به گونه صحيحي از نظر زيست محيطي در كشور صادر كننده يا در كشور وارد كننده يا هرجاي ديگري كه مقضتي شناخته شود، دفع گرديده است 0
5- هر كشور متعاهدي قانون ملي /داخلي مناسبي را براي جلوگيري از حمل و نقل غير قانوني و مجازات آن وضع خواهند نمود0 كشورهاي متعاهد به منظور نيل به اهداف اين ماده با يكديگر همكاري خواهند نمود0
ماده 11- وظيفه در قبال ورود مجدد
هر گاه انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناك يا ديگر ضايعاتي كه مورد قبول كشورهاي مربوط مي باشد، با رعايت مفاد اين پروتكل نتواند مطابق با شرايط قرارداد به اتمام رسد، چنانچه ظرف مدت سي روز از تاريخي كه كشور وارد كننده مراتب را به اطلاع كشور صادر كننده و سازمان رسانده ، نتوان ترتيبات ديگري براي دفع آنها به گونه صحيح از نظر زيست محيطي ايجاد كرد ، كشور صادر كننده اطمينان حاصل خواهد نمود كه مواد زايد مورد نظر به وسيله صادر كننده به كشور صادر كننده بازگردانده مي شود0 بدين منظور كشور صادر كننده كشور عبور مانع برگشت اين قبيل مواد زايد به كشور صادر كننده نخواهد شد0
ماده 12- اتخاذ ساير محدوديتها
به منظورحافظت بهتر از سلامت انسان و محيط زيست ، هيچيك از مفاد اين پروتكل ، هر كشور متعاهد را از وضع شرايط ديگري كه در راستاي مفاد اين پروتكل بوده و طبق كنوانسيون بازل درخصوص كنترل انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناك و دفع آنها و قواعد حقوق بين الملل مي باشند، منع نخواهد كرد0
ماده 13- ترتيبات سازماني
سازمان علاوه بر موارد ديگر، موارد زير را انجام خواهد داد:
1- برقراري تماس با مراجع صالح در كشورهاي متعاهد در مورد اجراي اين پروتكل ،
2- تدارك آموزش متخصصان ملي به ويژه براي نظارت و اجراي مفاد اين پروتكل ،
3- ترتيب تدارك كمك و راهنمايي حقوقي و فني به كشورهاي متعاهد براي اجراي موثر اين پروتكل در صورت درخواست ،
4- ارتقاي شبكه وتوانايي هاي منطقه اي به منظور تبادل داده هاو اطلاعات مرتبط با اين پروتكل ،
5- نگهداي دفتر ثبت ويژه تاسيسات دفع در كشورهاي متعاهدي كه داراي توانايي فني كافي براي مديريت صحيح مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات از نظر زيست محيطي به گونه اي هستندكه در رهنمودهاي فني منطقه اي مقرر شده ، با مشورت مراجع صالح ،
6- برقراري نظام نظارتي واحد براي انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناك و ديگرضايعات در منطقه پروتكل ،
7- تسهيل ايجاد تاسيسات دريافت منطقه اي با همكاري نزديك كشورهاي متعاهد و سازمانهاي منطقه اي / بين المللي مربوط،
8- تهيه گزارشهايي بر مبناي اطلاعات دريافتي از كشورهاي متعاهد در مورد اجراي اين پروتكل و ارائه آنها به شورا،
9- ايحاد و برقراري ارتباط با سازمانهاي بين المللي ومنطقه اي مربوط و سازمانهاي خصوصي مربوط در خارج از كشورهاي متعاهد، از جمله توليد كنندگان و حمل كنندگان مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات ،
10- ايحاد و برقراري ارتباط با دبيرخانه كنوانسيون بازل در خصوص كنترل انتقالات برون مرزي مواد زايد خطرناك و دفع آنها،
11- انجام وظايف ديگري كه ممكن است براي اجراي اين پروتكل به وسيله شورا به آن محول شود0
ماده 14- وظايف شورا
شورا وظايف زير را انجام خواهد داد:
الف - بازنگري اجراي پروتكل و بررسي كارايي اقدامات اتخاذ شده و نياز به اتخاذ اقدامات ديگري از جمله الحاق ضمائم ،
ب - تصويب ، بازنگري و اصلاح هر ضميمه اين پروتكل درصورت لزوم ،
پ - تصويب ، تجديدنظر و اصلاح رهنمودهاي فني منطقه اي ،
ت - انجام ساير وظايفي كه براي اجراي اين پروتكل ممكن است مقتضي باشند0
ماده 15- مقررات كلي
1- مفاد كنوانسيون مربوط به هر پروتكلي در مورد اين پروتكل اعمال خواهد شد0
2- روش انجام اصلاحات پروتكلها و ضمايم آنها كه طبق مواد(20) و(21) كنوانسيون اتخاذ گرديده است ، در مورد اين پروتكل اعمال خواهد شد0
3- آئين كار و مقررات مالي كه به موجب ماده (22) كنوانسيون اتخاذ گرديده است ، و اصلاحات آنها در مورد اين پروتكل اعمال خواهد شد0
4- ضمايم ، بخش لاينفك اين پروتكل را تشكيل مي دهند، مگر اينكه در آنها به طور صريح به گونه ديگري قيد شده باشد0

ماده 16- مقررات نهايي
1- اين پروتكل در تهران ، جمهوري اسلامي ايران ، از تاريخ 17 مارس تا14 ژوئن 1998 ميلادي برابر با 18 ذيقعده 1418 تا19 صفر 1419 هجري قمري (26 اسفند 1376 تا25 خرداد1377 هجري شمسي ) براي امضاي هر كشور عضو كنوانسيون مفتوح خواهد بود0
2- اين پروتكل منوط به تنفيذ، پذيرش ، تصويب ياالحاق كشورهاي عضو كنوانسيون خواهد بود0 اسناد تنفيذ، پذيرش ، تصويب يا الحاق نزد دولت كويت سپرده خواهد شد و دولت كويت وظايف امين اسناد را طبق ماده (30)كنوانسيون عهده دار خواهد بود0
3- اين پروتكل در نودمين روز پس از تاريخ سپردن حداقل پنج سند تنفيذ پذيرش ياتصويب پروتكل يا الحاق به آن از سوي كشورهاي موضوع بند(1) اين ماده لازم الاجرا خواهد گرديد0
4- اين پروتكل پس از تاريخ سپردن پنج سند تنفيذ ،پذيرش يا تصويب يا الحاق به اين پروتكل ، در مورد هر كشور موضوع بند(1) اين ماده ، در نودمين روز پس از تاريخ سپردن سند تنفيذ، پذيرش تصويب يا الحاق توسط آن كشور لازم الاجرا خواهد شد0
در تائيد مراتب فوق ، امضاء كنندگان تام الاختيار امضاءكننده زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود به طور متقضي مجاز مي باشند اين پروتكل را امضاء نموده اند0
اين پروتكل در تهران در تاريخ هفدهم مارس يكهزار و نهصدونود هشت ميلادي برابر با هيجدهم ذيعقده يكهزار چهارصد و هجده قمري 26 اسفند1376هجري شمسي ) به سه زبان عربي ، انگليسي و فارسي كه هر سه متن از اعتبار يكساني برخوردارند، تنظيم گرديده است 0

ضميمه 1
طبقه بندي مواد زايدي كه بايد كنترل شوند
دسته هاي مواد زايد
1 - مواد زايد بيمارستاني ناشي ازمراقبتهاي پزشكي دربيمارستانها مراكز پزشكي و درمانگاهها
2 - مواد زايد ناشي از تهيه و توليد فرآورده هاي دارويي
3 - فرآورده هاي دارويي ، مواد مخدر و داروهاي زايد
4- مواد زايد ناشي از توليد، تركيب و استفاده از سموم وداروهاي گياهي
5- مواد زايد ناشي از توليد، تركيب و استفاده از نگهدارنده هاي شيميايي چوب
6 - مواد زايد ناشي از توليد، تركيب و استفاده از حلالهاي آبي
7 - مواد زايد ناشي از به عمل آوري حرارتي و گرمكاري مواد حاوي تركيبات سيانيد
8 - روغنهاي معدني زايدي كه براي موارد استفاده اصلي خود مناسب نيستند
9 - مواد زايد روغني در آب ، مخلوط آب و هيدروكربن و امولوسيونها
10 - مواد زايد و اشياي حاوي يا آلوده به تركيبات بي فنيلهاي پلي كلرينه و يا ترفنيلهاي پلي كلرينه و يا بي فنيل هاي پلي برومينه
11 - مواد زايد قيري حاصل از پالايش ، تقطير و به عمل آوري حرارتي
12 - مواد زايد ناشي از توليد، تركيب و استفاده از جوهرها،رنگها رنگدانه ها، لاكها و جلادهنده ها
13 - مواد زايد ناشي از توليد، تركيب و استفاده از رزينها،لاستيكها نرم كننده ها و چسبها
14 - مواد زايد شيميايي حاصل از تحقيقات و توسعه و يا فعاليتهاي آموزشي كه ناشناخته و يا جديد هستند و اثرات آنها بر روي انسان و يا محيط زيست شناخته نشده است 0
15 - مواد زايد ناشي از مواد قابل انفجار كه مشمول قوانين ديگر نمي شوند0
16 - مواد زايد ناشي از توليد، تركيب و استفاده ازموادشيميايي عكاسي و مواد عكسبرداري
17 - مواد زايد ناشي از به عمل آوري سطحي فلزات و پلاستيكها
18 - پس مانده هاي ناشي از عمليات دفع مواد زايد صنعتي

مواد زايدي كه بعنوان ماده اصلي حاوي مواد زير است
19 - كربونيل هاي فلزي
20 - بريليم و تركيبات آن
21 - تركيبات كروم شش ظرفيتي
22- تركيبات مس
23 - تركيبات روي
24 - آرسنيك وتركيبات آن
25 - سلنيم و تركيبات آن
26 - كادميوم و تركيبات آن
27 - آنتيموان و تركيبات آن
28 - تلور و تركيبات آن
29 - جيوه و تركيبات آن
30 - تاليم وتركيبات آن
31 - سرب و تركيبات آن
32 - تركيبات معدني فلوئور به استثناي فلوريد كلسيم
33 - تركيبات معدني سيانيد
34 - محلولهاي اسيدي يا اسيدهاي جامد
35 - محلولهاي بازي يا بازيهاي جامد
36 - پنبه نسوز (غبار و فيبر)
37 - تركيبات آلي فسفر
38 - تركيبات آلي سيانيد
39 - فنلها، تركيبات فنلها از جمله كلروفنلها
40 - اترها
41 - حلالهاي آلي هالوژنه
42 - حلالهاي آلي به استثناي حلالهاي هالوژنه
43 - هر عضوي از دي بنز و فورانهاي پلي كلرينه
44 - هر عضوي از دي بنزو- پي - دي اكسيلهاي پلي كلرينه
45 - تركيبات آلي هالوژنه غير از مواد موضوع اين ضميمه (مثل 39 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 )
46 - تركيبات آلي قلع

ضميمه 2
طبقه بندي مواد زايدي كه مستلزم توجه خاص مي باشند
47 - مواد زايد جمع آوري شده از لوازم و اثاثيه خانگي
48 - پس مانده هاي ناشي از سوزاندن مواد زايد خانگي
49 - مواد زايد ناشي از حفاري ، تغيير محل سكونت ، فعاليتهاي كشاورزي و عمليات صنعتي كه در ضميمه (1) و يا (3) مشخص نشده اند0

ضميمه 3
فهرست مشخصات مواد خطرناك
طبقه بندي سازمان ملل متحد (1) كد مشخصات

1 اچ 1 قابل انفجار
ماده يا ماده زايد قابل انفجار، ماده يا ماده زايد جامد يا مايعي يا (مخلوطي از ماده وماده زايد) است كه به خودي خود مستعد توليد گاز در واكنش شيميايي در چنان دما و فشارو سرعتي است كه باعث صدمه به محيط اطراف مي شود0
3 اچ 3 مايعات قابل اشتغال
واژه (قابل اشتغال ) داراي همان معني (آتش زا) است 0 مايعات قابل اشتغال ، مايعات يا مخلوطي از مايعات يا سوسپانسيون مي باشند كه توليد بخار قابل اشتعالي در دماي كمتر از 5/60 درجه سانتيگراد، براي آزمايشهاي در محيط بسته ، يا كمتر از6/65 درجه سانتيگراد، براي آزمايشهاي در محيط باز، مي كنند(مثل رنگها، جلادهنده ها، الكلها و غيره ، اما شامل مواد يا مواد زايدي نمي شود كه بر مبناي ويژگيهاي خطرناك بودنشان به گونه ديگري طبقه بندي مي شوند)، (از آنجايي كه نتايج آزمايشهاي در محيطهاي باز وبسته به طور دقيق قابل مقايسه نيستند و حتي نتايح انفرادي آزمايشي واحد هم اغلب متفاوت مي باشد،مقررات متفاوتي با اعداد ذكر شده فوق ،براي نشان دادن تفاوتهاي مزبور، در چار چوب اين تعريف مي گنجد0
1/4 اچ 1/4 جامدات قابل اشتعال
جامدات يا مواد زايد جامد، غير از آنهايي كه بعنوان مواد قابل انفجار طبقه بندي مي شوند و تحت شرايطي كه هنگام جابجايي با آن مواجه مي شوند به راحتي قابل احتراقند ياممكن است در اثر اصطكاك باعث ايجاد آتش سوزي شوند يا به ايجاد آن كمك كنند0
2/4 اچ 2/4 مواد يا موادزايدي كه خود به خود قابل احتراقند
مواد يا مواد زايدي كه خودبه خود تحت شرايط طبيعي كه در جابجايي با آن مواجه مي گردندگرم مي شوند، يا در مجاورت يا هواگرم شده سپس آتش مي گيرند
3/4 اچ 3/4 مواد يا مواد زايدي كه در اثر تماس باآب گازهاي قابل اشتعال متصاعد مي كنند
مواد يا مواد زايدي كه در اثر فعل و انفعال با آب ، خودبه خود مشتعل مي شوند يامقادير خطرناكي گازهاي قابل اشتعال متصاعد مي كنند0
1/5 اچ 1/5 اكسيدكننده ها
مواد يا مواد زايدي كه اگرچه الزاما" خودشان قابل احتراق نيستند، ممكن است به طور كلي با آزاد كردن اكسيژن باعث احتراق سار مواد بشوند يا به احتراق آنها كمك كنند0
2/5 اچ 2/5 پراكسيدهاي آلي
مواد يا مواد زايد آلي كه داراي ساختمان 0 - 0 دوظرفيتي مي باشند0اين مواد از نظر حرارتي ناپايدارند و ممكن است تحت واكنشهاي گرمازا به طور سريع و خودبه خود تجزيه شوند0
1/6 اچ 1/6 مواد سمي (حاد)
مواد يا مواد زايدي كه در اثر بلعيدن يا تنفس يا تماس با پوست بدن باعث مرگ ، زخمهاي وخيم ياآسيب جسماني مي شوند0
2/6 اچ 2/6 مواد عفونت زا
مواد يا مواد زايدي كه حاوي ميكرو ارگانيسم هاي زنده يا سموم آنهاهستند و به عنوان عامل بيماري زادرحيوانات يا انسانها شناخته شده يا بيماري زا بودن آنها مورد ترديد است 0
8 اچ 8 خورنده ها
مواديا مواد زايدي كه از طريق واكنش شيميايي در صورت تماس با بافت زنده باعث بروز صدمات جدي مي شوند يا در صورت نشت از لحاظ مادي باعث ايجاد صدمه يا حتي تخريب ساير مواد يا وسايل حمل و نقل مي شوند و ممكن است خطرات ديگري نيز به بار آورند0
9 اچ 9 آزاد سازي گازهاي سمي در اثر تماس با هوا يا آب
مواد يا مواد زايدي كه در اثر فعل و انفعال با آب ياهوا، مقاديرخطرناكي گازهاي سمي متصاعد مي كنند0
9 اچ 11 مواد سمي (تاخيري يا مزمن )
مواد يا مواد زايدي كه در صورت تنفس يا بلعيدن يا جذب پوستي ممكن است اثرات تاخيري يا مزمن از جمله سرطان زايي داشته باشند0
9 اچ 12 سموم محيطي
مواد يا مواد زايدي كه در صورت انتشار اثرات زيانبارفوري ياتاخيري بر محيط زيست از طريق تجمع زيستي و يا اثرات سمي بر روي سيستمهاي زنده داشته يا ممكن است داشته باشند0
9 اچ 13
موادي كه به هر طريق بعد از دفع مواد ديگر، داراي هر يك از خصوصيات فهرست شده فوق باشند (مانند شيرابه زباله )

آزمايشات
خطرات بالقوه انواع خاصي از مواد زايد هنوز به طور كامل ثبت نشده است و آزمايشاتي براي تعيين كمي اين خطرات وجود ندارد0
تحقيقات بيشتري براي بهبود روشهايي به منظورشناختن خطرات بالقوه اين مواد زايد براي انسان و يا محيط زيست لازم است 0 آزمايشهاي استاندارد در رابطه با اجسام و مواد خالص طرح ريزي شده است 0
بسياري از كشورها آزمايشهاي ملي را توسعه داده اند كه مي توانددر مورد موادمندرج در ضميمه (1) به كار رود تا وجود هرگونه مشخصات فهرست شده در اين ضميمه را نشان دهد0

ضميمه 4
علميات دفع
الف - عملياتي كه امكان ترميم منابع ، بازيافت ، احيا، استفاده مجدد مستقيم يا ساير موارد استفاده را ميسر نمي كند0
بخش (الف ) شامل تمام عمليات دفعي است كه درعمل اتفاق مي افتد0
1- دفع در داخل يا روي زمين ( به طور مثال دفن در زمين و غيره )
2 - به عمل آوري در زمين (به طور مثال تجزيه بيولوژيكي مواد دفعي مايع يا لجني در خاك و غيره )0
3 - تزريق عميق ( به طور مثال تزريق مواد قابل تلمبه زني در داخل چاهها، گنبدهاي نمكي كه به صورت طبيعي در مخازن يافت مي شوند و غيره )0
4 - نگهداري روي سطح زمين (به طور مثال قراردادن مايع يا سيالات دور ريختني در داخل حفره هاي بزرگ ، بركه ها يا كولابهاوغيره )
5 - محلهاي مخصوص طراحي شده براي دفن در زمين ( به طور مثال قراردادن در داخل اتاقكهاي خطي كه از همديگر و محيط اطرافشان جدا مي باشند و غيره )0
6 - آزاد سازي در داخل يك پيكره آبي به غير از درياها/ اقيانوسها0
7 - آزاد سازي در داخل درياها/اقيانوسهااز جمله جا دادن در كف دريا0
8 - به عمل آوري زيستي كه در جاي ديگري در اين ضميمه مشخص نشده است و منجر به تركيبات يا مخلوط نهايي مي شود كه به وسيله هر يك از عمليات مندرج در بخش (الف ) دفع مي شود0
9 - به عمل آوري فيزيك شيميايي كه در جاي ديگري ازاين ضميمه مشخص نشده است و منجر به تركيبات يا مخلوط نهايي مي شود كه به وسيله هر يك از عمليات مندرج دربخش (الف ) دفع مي شود0( به طور مثال تبخير، خشك نمودن ، تكليس (تبديل به آهك نمودن )خنثي نمودن ، رسوب دادن و غيره )0
10 - سوزاندن بر روي زمين 0
11 - سوزاندن در دريا0
12 - انبار نمودن دايمي (به طور مثال قراردادن ظروف در معادن و غيره )0
13 - مخلوط كردن يا بهم زدن قبل از انجام هرگونه عمليات مندرج در بخش (الف )0
14 - بسته بندي مجدد قبل از انجام هرگونه عمليات مندرج در بخش (الف )0
15 - انبار نمودن در ارتباط با هر گونه عمليات مندرج در بخش (الف )0

ب - عملياتي كه ممكن است به ترميم منابع ، بازيافت ،احيا،استفاده مجدد مستقيم يا ساير مواد استفاده منجر شود
بخش (ب ) شامل تمام عمليات مربوط به موادي است كه ازنظر قانوني مواد زايد خطرناك تعريف يا تلقي مي شود و در غير اين صورت منجر به عمليات مندرج در بخش (الف ) مي گردد0
1 - استفاده به عنوان سوخت ( به جز در مواردسوزاندن مستقيم ) يا به عنوان روشهاي ديگر توليد انرژي 0
2 - بازيافت / احياي حلال ها0
3 - بازيافت /احياي مواد آلي كه بعنوان حلال از آنها استفاده نمي شود0
4 - بازيافت / احياي فلزات و تركيبات فلزي 0
5 - بازيافت / احياي مواد معدني ديگر0
6 - احياي اسيدها يا بازها0
7 - بازيافت تركيباتي كه براي كاهش آلودگي از آنها استفاده مي شود0
8 - بازيافت تركيبات از كاتليزورها0
9 - تصفيه مجدد روغنهاي مستعمل يا ساير موارد استفاده مجدد از روغنهايي كه قبلا" استفاده شده اند0
10 - اصلاح خاك به نحوي كه براي مقاصدكشاورزي يا اصلاح اكولوژيكي خاك مفيد واقع گردد0
11- استفاده از مواد باقيمانده حاصل از هر يك از عمليات 1 تا10
12 - مبادله مواد زايد به منظور بهره برداري در هر يك از عمليات 1تا11
13 - جمع آوري مواد به منظور بهره برداري در هر يك از عمليات بخش (ب )0

ضميمه 5 (الف )
اطلاعاتي كه بايد در اطلاعيه ارائه شود
1- دلايل صدور مواد زايد0
2- صادر كننده مواد زايد0
3- توليد كننده هاي مواد زايد و محل توليد آن 0
4- دفع كننده مواد زايد و محل واقعي دفع 0
5- حمل كننده (هاي ) مورد نظر مواد زايد يا نمايندگان آنها، (اگر مشخص شده اند)0
6- كشور صادر كننده مواد زايد0
مرجع صالح
7- كشورهاي عبور مورد نظر0
مرجع صالح
8- كشور وارد كننده مواد زايد0
مرجع صالح
9- اطلاعيه واحد يا كلي 0
10- تاريخهاي مورد نظر حمل و مدت زماني كه قرار است طي آن مواد زايد صادر شوند و خط سير پيشنهادي (شامل محل ورودوخروج )0
11- وسايل حمل ونقل پيش بيني شده (جاده ، راه آهن ، دريا، هوا و آبهاي داخلي )0
12- اطلاعات مربوط به بيمه 0
13- عنوان و مشخصات فيزيكي مواد زايد از جمله شماره (واي) وشماره سامزان ملل متحد و تركيبات آن و اطلاعات لازم درباره هر نوع اقدامات ضروري براي حمل و نقل از جمله اقدامات اضطراري در صورت بروز حوادث 0
14- نوع بسته بندي پيش بيني شده (به طورمثال دربشكه ، درتانكر)0
15- مقدار تخميني وزن /حجم 0
16- فرايندي كه به وسيله آن مواد زايد توليد شده است 0
17- در مورد مواد زايد مندرج در ضميمه (1)، طبقه بندي هايي بر مبناي ضميمه (3) مشخصات خطرناك شماره ( اچ ) و طبقه بندي سازمان ملل متحد0
18- روش دفع طبق ضميمه (4)0
19- اعلاميه توليد كننده و صادر كننده مبني بر صحت اطلاعات 0
20- اطلاعات ارايه شده (از جمله توضيحات فني كارخانه )به صاد كننده يا توليد كننده از سوي دفع كننده مواد زايد كه بر اساس آن وي (دفع كننده ) چنين ارزيابي مي نمايد كه هيچ دليلي براي اعتقاد به اينكه مواد زايد براساس قوانين و مقررات كشور وارد كننده از نظر زيست محيطي به طور صحيح اداره نمي شوند،وجودندارد
21- اطلاعات مربوط به قرارداد بين صادر كننده و دفع كننده 0

ضميمه 5
اطلاعاتي كه بايد در سند انتقال درج شود
1- صادر كننده مواد زايد0
2- توليد كننده (هاي ) مواد زايد و محل توليد0
3- دفع كننده مواد زايد و محل واقعي دفع 0
4- حمل كننده (هاي ) مواد زايد يا نماينده (هاي ) وي 0
5- موضوع اطلاعيه واحد يا كلي 0
6- تاريخ شروع نقل و انتقال برون مرزي و تاريخ (هاي ) و امضاي رسيد توسط شخصي كه مسئوليت مواد زايد را بر عهده دارد0
7- وسيله حمل ونقل (جاده ، راه آهن ، آبراه هاي داخلي ، دريا و هوا ) از جمله كشورهاي صادر كننده ، عبور و وارد كننده ، همچنين نقطه ورود و خروج در صورتي كه اين نقاط مشخص شده باشند0
8- مشخصات عمومي مواد زايد(وضعيت فيزيكي ، طبقه بندي و نام صحيح حمل و نقلي سازمان ملل متحد ، شماره سازمان ملل متحد شماره ( واي ) و شماره ( اچ ) در صورت امكان )0
9- اطلاعاتي در مورد شرايط ويژه در موقع حمل ونقل از جمله پيش بيني هاي اضطراري در مواقع حواث ، ورقه داده هاي ايمني مواد ( ام - اس - دي ) نيز باي براي كلي مواد زايد تهيه گردد0
10- نوع و تعداد بسته بندي ها0
11- مقدار وزن /حجم 0
12- اعلاميه توليد كننده يا صادر كننده مبني بر صحت اطلاعات 0
13- اعلاميه توليد كننده يا صادركننده مبني بر عدم اعتراض مراجع صالح كليه كشورهاي مربوط0
14- تائيد دفع كننده در مورد وصول مواد به تاسيسات دفع تعيين شده و مشخص نمودن روش دفع و تاريخ تقريبي دفع 0

Tagged Under