1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آيين‌نامه تشكيل شوراي هماهنگي توسعه پايدار مناطق كويري شماره50158/ت34254هـوزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت نيرو ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران درجلسه مورخ 23/3/1386 كه در مركز استان سمنان تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد شماره 163953/101 مورخ 21/9/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه تشكيل شوراي هماهنگي توسعه پايدار مناطق كويري را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه تشكيل شوراي هماهنگي توسعه پايدار مناطق كويري

ماده1ـ به منظور ايجاد هماهنگي در امور مطالعات، تصميم‌گيري، اجرا و نظارت بر طرحهاي توسعه پايدار مناطق كويري، « شوراي هماهنگي توسعه پايدار مناطق كويري» كه در اين آيين‌نامه « شورا» ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.
ماده2ـ محدوده مناطق كويري كشور كه مشمول اين آيين‌نامه است، شامل نواحي كويري استانهاي اصفهان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، سمنان، قم، كرمان و يزد است.
ماده3ـ اعضاي شورا عبارتند از:‌
الف ـ معاون اول رييس جمهور به عنوان رييس شورا.
ب ـ وزراي كشور، صنايع و معادن، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، نيرو و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ج ـ رؤساي سازمانهاي مديريت و برنامه‌ريزي كشور، حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.
د ـ استانداران استانهاي مذكور در ماده (2).
هـ ـ رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور.
و ـ يك نفر از صاحبنظران و نخبگان هر استان به عنوان مشاور به انتخاب استاندار مربوط.
ز ـ يك نفر از نمايندگان منتخب مجمع نمايندگان هر استان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر .
ح ـ دبير شورا .
تبصره ـ دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مستقر خواهد بود و دبير شورا توسط رييس سازمان مذكور تعيين مي‌شود.
ماده4ـ وظايف و اختيارات شورا به شرح زير است:
الف ـ تعيين و تصويب خطوط اصلي و راهبردي توسعه متوازن و پايدار مناطق كويري در چارچوب راهبردهاي آمايش ملي و در راستاي اجراي برنامه‌هاي مقابله با بيابانزايي و حفاظت از منابع آب و خاك، بهره‌برداري از قابليتهاي معدني و صنعتي، توسعه ارتباطات، صيانت از ميراث فرهنگي، توسعه گردشگري طبيعي و فرهنگي، حفاظت امنيت، حفاظت از محيط زيست و استقرار بهينه جمعيت در اين مناطق، متناسب با راهبردهاي يادشده.
ب ـ بررسي و تصويب فعاليتهاي مطالعاتي، پژوهشي و اجرايي در مناطق كويري.
ج ـ تعيين اولويت طرحها و پروژه‌هاي فرااستاني و در سطح ملي مرتبط با مناطق كويري.
د ـ تعيين كميسيونهاي تخصصي در موضوعات بخشي و فرابخشي مرتبط.
هـ ـ بررسي و تصويب طرحها و پيشنهادهاي ارايه شده از طرف كميسيونهاي تخصصي.
و ـ پيش‌بيني اعتبار مورد نياز طرحها و پروژه‌هاي مصوب و اعلام آن به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
ز ـ رسيدگي و پيگيري ساير امور ارجاعي مرتبط از سوي رييس جمهور يا هيئت وزيران.
ح ـ تنظيم و ارايه گزارش نظارتي از چگونگي پيشرفت امور مربوط به رييس جمهور و هيئت وزيران هر شش ماه يكبار .
تبصره ـ اختيارات هيئت وزيران در خصوص اقدامات لازم براي تحقق اهداف اين تصويبنامه در چارچوب وظايف شورا به وزراي عضو شورا تفويض مي‌شود.
ملاك تصميم‌گيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي يادشده مي‏باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس جمهور و با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي‌باشد.
ماده5 ـ هريك از كميسيونهاي تخصصي به رياست يكي از استانداران مناطق كويري (به انتخاب شورا) و عضويت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي همان استان به عنوان دبير، نماينده تام الاختيار دستگاه ملي مرتبط (به انتخاب وزير يا رييس سازمان مربوط) و مديران دستگاه مرتبط در استانهاي مناطق كويري تشكيل مي‌شود.
تبصره ـ وظايف و چگونگي گردشكار هريك از كميسيونهاي تخصصي، توسط شورا تعيين مي‌گردد.
ماده6 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور،‌ به عنوان دبيرخانه شورا مسئوليت هدايت و جمع‌بندي تمامي امور مطالعاتي و تهيه طرحهاي توسعه مناطق كويري با استفاده از مشاوران ذي‌صلاح و كميسيونهاي تخصصي با هماهنگي شورا را به عهده دارد.
ماده7 ـ كليه دستگاههاي اجرايي كشور موظفند ضمن همكاري با شورا، در چارچوب وظايف قانوني خويش، با اتخاذ سياستها و انجام اقدامات لازم، ‌وظايف تعيين شده و طرحهاي مصوب شورا را اجرا نمايند.
ماده8 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است منابع مورد نياز براي انجام امور مطالعاتي و اجرايي طرحهاي توسعه مناطق كويري را از محل طرح توسعه و توازن منطقه‌اي، اعتبارات ملي و استاني استانهاي مربوط و يا منابع ديگر، تأمين و در قوانين بودجه سنواتي منظور نمايد.


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18155 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون

:تاريخ ابلاغ 1386/3/23 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت نيرو
وزارت جهاد كشاورزي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت كشور
وزارت راه وترابري
وزارت صنايع و معادن
سازمان حفاظت محيط زيست
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
:دستگاه اجرايي
Tagged Under