1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران شماره 51706/ت33879هـوزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان حفاظت محيط زيست

هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 10045/020 مورخ 23/6/1384 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (23) قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ـ 1374 ـ تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره 12340/ت17925هـ مورخ 18/3/1378 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1ـ ماده(1) آيين نامه ياد شده به شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف ـ در بند (1) حرف « و» جايگزين واژه « دريا يا» مي‌گردد.
ب ـ بند (2) به شرح زير اصلاح مي‌گردد.
« 2ـ آبزيان قابل پرورش عبارتند از آن دسته از ماهيها، سخت پوستان، نرم‌تنان، گياهان آبزي و ساير آبزياني كه ارزش اقتصادي و پرورشي دارند.»
پ ـ بند (8) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
« 8 ـ صيد: تعداد يا مقدار آبزياني است كه از محيط زيست خود به صورت زنده و يا مرده طي يك دوره زماني برداشت مي‌شود و شامل آبزياني كه صيد شده ولي به جاي تخليه دوباره آزاد شده و يا دور ريخته مي‌شوند نيز مي‌باشد.»
ت ـ بند (9) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
« 9ـ پروانه صيد: اجازه نامه‌اي است كه به منظور انجام فعاليتهاي صيادي اشخاص حقيقي و حقوقي صادر شده است و در آن بر حسب مورد مشخصاتي از قبيل شناور، روش صيد، نوع ميزان ابزار و ادوات، گونه، ميزان سهميه صيد، منطقه صيد، مالك يا مالكين شناور، مقررات بهداشتي و قوانين و مقررات ذي ربط مشخص مي‌شود.»
ث ـ متن زير به عنوان بندهاي (14) تا (19) به ماده (1) الحاق مي‌گردد:
« 14ـ شيلات: منظور سازمان شيلات ايران است.
15ـ صياد: فردي كه با داشتن پروانه صيد از شيلات به عمليات صيد مي‌پردازد.
16ـ گروه صيادي: گروه يا تشكلي كه با داشتن پروانه صيد از شيلات اقدام به فعاليت صيادي مي‌كنند.
17ـ فعاليت صيادي: هر فعاليتي كه با پروانه صيد شيلات منجر به صيد انواع آبزي مي‌شود.
18ـ شناور صيادي: هر شناوري اعم از قايق، لنج، كشتي و انواع ديگر شناورها كه با مجوزهاي لازم براي فعاليت صيادي تجهيز و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
19ـ مقررات بنادر ماهيگيري: مقررات موضوع ماده واحده راجع به تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني ـ مصوب 1339ـ و اصلاحات بعدي آن و نيز مقررات و ضوابطي كه در چارچوب قوانين و مقررات شيلات تنظيم و ابلاغ مي‌گردد.»
2ـ عنوان فصل سوم آيين‌نامه يادشده به شرح زير اصلاح مي‌گردد.
« فصل سوم: طرح مديريت ذخاير آبزيان و آبزي پروري.»
3ـ متن زير به عنوان بند (4) به ماده (4) الحاق مي‌گردد:
« 4ـ كميسيون مديريت آبزي پروري»
4ـ ماده (37) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف ـ در بند (7) ماده (37) عبارت « و دامپزشكي» بعد از واژه « شيلات» اضافه مي‌گردد.
ب ـ متن زير جايگزين بند (10) و تبصرة آن مي‌گردد:
« 10ـ صيد و عمل‌آوري آبزيان در مزرعه مطابق استانداردهاي تعريف شده.»
تبصره1ـ فهرست داروها و مواد شيميايي غيرمجاز و همچنين بيماريهاي مسري و خطرناك توسط سازمان دامپزشكي با هماهنگي شيلات پيش از فروردين ماه هر سال اعلام مي‌شود.
تبصره2ـ شيوه عمل‌آوري آبزيان در مزرعه با سازمان دامپزشكي با هماهنگي شيلات از فروردين ماه هر سال اعلام مي‌شود.»
5 ـ بند « ج» ماده (42) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
« ج ـ به منظور هماهنگي در انجام مفاد وظايف مشخص شده براي سازمان محيط زيست و شيلات ايران كارگروه مشتركي متشكل از نمايندگان دو طرف تشكيل مي‌شود. دبيرخانه كميسيون در شيلات مستقر مي‌باشد.»
6 ـ ماده (43) آيين‌نامه يادشده به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
« الف ـ در جزء (1) بند (الف) عبارت « گواهينامه ثبت و گواهينامه‌هاي فني و ايمني» جايگزين عبارت « پروانه بهره‌برداري» مي‌گردد.
ب ـ جزء (2) بند « الف» به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌گردد:
« 2ـ دارا بودن بيمه نامه معتبر و مسئوليت در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث براي شناورهاي صيّادي.
تبصره ـ بيمه مركزي ايران موظف است ظرف مدت سه ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه حداقل نرخ بيمه و شرايط عمومي اين نوع بيمه را با همكاري سازمان شيلات ايران و سازمان بنادر و كشتيراني، تدوين و براي تصويب به شوراي عالي بيمه ارايه نمايد. »
7ـ ماده (47) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
الف ـ در صـدر ماده عبـارت « و اجازه فعاليت صيادي ناخداي متخلف» بعد از واژه « صيد» اضافه گرديد.
ب ـ متن زير به عنوان بندهاي (10) تا (19) به ماده (47) الحاق مي‌گردد:
« 10ـ همراه نداشتن مدارك شناسايي شناور و خدمه.
11ـ همراه نداشتن پروانه و مجوز صيد.
12ـ تخليه صيد ضمني و دور ريز در منابع آب.
13ـ عدم رعايت استانداردهاي اعلام شده براي ابزار صيد.
14ـ صيد گونه‌ها و روش‌هايي كه در پروانه صيد قيد نشده است.
15ـ ايجاد آلودگي در منابع آب.
16ـ مسدود نمودن آبراه تردد شناورها به وسيله شناور يا ابزار صيد.
17ـ عدم ارايه آمار و اطلاعات صحيح از ميزان صيد براساس ماده (16) قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران.
18ـ عدم همكاري در بازديد مسئولان، كارشناسان و ناظران صيد كه جهت نظارت بر حُسن اجراي آين آيين‌نامه مراجعه مي‌نمايند.
19ـ ايجاد خسارت به تأسيسات فيزيكي آبي يا ايجاد اختلال در عملكرد آنها.»
8 ـ الف ـ در ماده (51) نرخ تعرفه پروانه صيد برخي از گونه‌ها به شرح زير اصلاح مي‌شود:
گونه ـ تون ماهيان صيد شده به وسيله شناورهاي خارجي با روش لانگ لاين
نرخ تعرفه پروانه صيد (درصد) : 12%
گونه ـ كف زياني كه به روش ترال صيد مي‌شوند.
نرخ تعرفه پروانه صيد (درصد) : 10%
گونه ـ كيلكا
نرخ تعرفه پروانه صيد (درصد) : 1%
ب ـ گونه‌هاي زير با نرخ تعرفه مربوط به جدول موضوع ماده (51) الحاق مي‌شوند:
گونه ـ تون ماهيان صيدشده توسط شناورهاي صنعتي داخلي با روش پرساين
نرخ تعرفه پروانه صيد (درصد) : 4%
گونه ـ گونه‌هاي صيدشده با روش صيد مشتا
نرخ تعرفه پروانه صيد (درصد) : 4%
گونه ـ تون ماهيان صيد شده توسط شناورهاي صنعتي داخلي با روش لانگ لاين
نرخ تعرفه پروانه صيد (درصد) : 1%
ج ـ در تبصره (3) ماده (51) عبارت « يا معادل ريالي آن» بعد از عبارت « ارزهاي خارجي» اضافه مي‌گردد.
9ـ ماده (53) به شرح زير اصلاح مي‌گردد.
« ماده53 ـ شناورها و شركتهاي صيادي موظفند حسب درخواست شيلات ترتيب استقرار ناظران را در طول مدت صيد در شناورها يا صيدگاه خود فراهم نموده و جهت ثبت و درج و ارايه آمار و اطلاعات صحيح همكاري لازم را به عمل آورند.»
10ـ در ماده (56) عبارت « براساس دستورالعمل مربوط» بعد از واژه « شيلات» اضافه مي‌گردد.
11ـ در ماده (65) عبارت « مديران و اعضاي گروههاي صيادي» بعد از واژه « ناخدا» اضافه گرديد.
12ـ ماده (76) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف ـ درصدر ماده بعد از كلمه « شناورها» عبارت « شركتهاي صيادي» اضافه شود.
ب ـ متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده يادشده الحاق مي‌گردد:
« تبصره2ـ شركتهاي صيادي نيز مكلف به در اختيار داشتن انبارهاي مناسب (بصورت ملكي، استيجاري يا نظاير آن) مطابق شرايط و ترتيبات فوق خواهند بود.»


معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18157 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون

:تاريخ ابلاغ 1386/4/3 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان حفاظت محيط زيست
وزارت جهاد كشاورزي
:
Tagged Under