1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شماره 118692/ ق 50 6/12/1368
سازمان حفاظت محيط زيست
پيرو ابلاغيه قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون وين در مورد حفاظت از لايه اوزون بشماره 110194/ ق 43 مورخ 28/9/68 به پيوست متن پروتكل مونرآل در مورد موادكاهنده لايه اوزون كه از ملحقات قانون فوق الذكر بوده و طي نامه شماره 1397- ق مورخ 28/11/68 مجلس شوراي اسلامي واصل شده جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور - اكبر هاشمي رفسنجاني

برنامه محيط زيست سازمان ملل
پروتكل مونرآل درباره اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون مي شوند مصوبه نهائي 1987
1- كنفرانس نمايندگان تام الختيار درباره پروتكل مربوط به كلروفلوئور و كربنها مربوط به كنوانسيون وين براي حقاظت لايه اوزون، طبق تصميم شماره18/13 مورخ 23 ماه مه 1985 تصويب شده توسط شوراي يونپUNEP توسط مدير اجرائي برنامه محيط زيست سازمان ملل تشكيل گرديد.
2- كنفرانس ، با مساعدت دولت كانادا از تاريخ 14 تا 16 سپتامبر 1987 در مقر اصلي سازمان بين المللي هواپيمائي كشوري درشهر مونرآل منعقد شد.
3- همة كشورها براي شركت در اين كنفرانس دعوت شدند. دولتهاي ذيل دعوت را پذيرفتند و در كنفرانس شركت جستند.
الجزيزه ، آرژانتين،استراليا، اتريش، بلژيك، برزيل، بوركيناقاسو، جمهوري سوسياليستي سويتي بيلوروس ، كانادا ،شيلي، چين ، كلمبيا، كنگو، كاستاريكا، چكسلواكي ، دانمارك ، يمن دمكراتيك، مصر فنلاند، فرانسه، آلمان ، غنا ، يونان، اندونزي، اسرائيل، ايتاليا، ژاپن، كنيا، كره، لوگزامبورگ،مالزي ، موريس ، مكزيك ، مراكش، هلند،ولاند نو، نيجريه ، نروژ ، پاناما، پرو، فيليپين ، پرتقال. سنگال ، اسپاينا، سوئد، سوئيس ، تايلند ، توگو، تونس ، اوگاندا، جمهوري سوسياليستي سويتي اوكرائين ، اتحاد جماهير شوروي ،انگلستان، ايالات متحده امريكا و ونزوئلا.
4- جامع اقتصادي اروپا نيز شركت نمود.
5- ناظراني از دولتهاي زير درجلسات مذاكرات كنفرانس حضور يافتند
جمهوري دومينيكن، اكوادر، مجارستان، هند، كويت، لهستان.
6- ناظراني نيز از اين ارگانهاي سازمان ملل ، مؤسسات تخصصي و سازمانهاي دولتي و غيردولتي در كنفرانس شركت كردند.
سازمان هواشناسي جهاني، (( WMO) ، موافقتنامه عمومي درباره تعرفه ها و تجارت (GATT) سازمان بين المللي هواپيمائي كشوري(ICAO) ، سازمان اتحاديه افريفا، شوراي جوامع اروپا (LEC) سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) اتاق تجارت بين المللي ، فدراسيون شركتهاي اروپائي آئروسول ، فدراسيون اروپائي صنعت شيميائي ، جامعه سازندگان موادشيميائي، شوراي دفاع ازمنابع طبيعي ، انستيتوي جهاني منابع و صندوق دفاع از محيط زيست ،صلح سبز(GREENPEACE) دوستداران زمين، بنياد سياتل ( كانادا ) ، آزمايشهاي بين المللي واتو (كانادا ) ، دكتر اف،اي . هماني و همكاران (كانادا) ،مؤسسه بين المللي سازندگان اتومبيل، اتحاد براي خط مشي مسئولانه CFCS، انستيتوي تهويه مطبوع و تبريد (ايالات متحده امريكا) ، سازمان حمايت از محيط زيست (ايالات متحده امريكا) ، انستيتوي خط مشي زيست محيطي اروپا ، انجمن ملي حفاظت آتش ، دوپون كانادا،گربلوف(كانادا )،محصولات شيميائي متحد، اينك، نيروهاي هوائي ايالات متحده.
7- كنفرانس رسماً توسط دكتر مصطفي ك . طلبا ، مدير اجرائي يونپ افتتاح گرديد.
در جريان مراسم افتتاح، جناب آقاي تام مك ميلان ، وزير محيط زيست كانادا از طرف آن دولت به شركت كنندگان در كنفرانس خير مقدم گفت.
8- دكتر مصطفي ك . طلبا به عنوان دبير كل كنفرانس و دكتر ايوونارم اليوسكا (ازيونپ ) به عنوان دبير اجرائي انجام وظيفه كردند.
9- كنفرانس با اتفاق آراء آقاي و . لانگ سفير اتريش را به عنوان رئيس انتخاب نمود.
10- همچنين كنفرانس مقامات ذيل را انتخاب كردند:
معاون رئيس :
آقاي حواص، سفير مصر.
دكتر و . زاخاروف ( اتحاديه جماهير سوسياليستي شوروي ).
مخبر: آقاي س . ر . روكوئه (فليپين) .
11- كنفرانس دستور كار زير را تصويب كرد:
1- افتتاح كنفرانس.
2- امور سازماني:
الف- تصويب آئيننامه.
ب- انتخاب رئيس .
پ- تصويب دستور كار.
ت- تصويب دستور كار.
ث- تعيين اعضاء كميته اعتبارنامه ها.
ج- تعيين اعضاء كميته تدوين.
چ- سازماندهي كار كنفرانس.
3- بررسي پيش نويس پروتكل كنوانسيون وين براي حفاظت لايه اوزون .
4- گزارش كميته اعتبار نامه.
5- تصويب پروتكل كنوانسيون وين براي حفاظت لايه اوزون.
6- تصويب مصوبه نهائي كنفرانس .
7- امضاي تدارك نهائي.
8- ختم كنفرانس.
12- كنفرانس مدرك شماره يونپ/آي . جي. /9/2 را كه توسط دبير خانه پيشنهاد گرديده بعنوان آئين نامه خود تصويب كرد.
13- طبق آئين نامه ، كنفرنس كميته هاي ذيل را تشكيل داد:
كميته كل
رئيس : رئيس كنفرانس
كميته عمومي
رئيس : رئيس كنفرانس
اعضاء: معاون رئيس كنفرنس ، مخبر ومعون رئيس كميته تدوين.
كميته تدوين
رئيس : آقاي جان . جي . آلن (كانادا)
اعضاء : آرژانتين ، استراليا، فرانسه، ژاپن ، انگلستان ، ايالات متحده امريكا .
كميته اعتبارنامه ها
رئيس خوزه مام ، بوستاني سفير برزيل.
اعضاء : فنلاند، آلمان فدرال، اندونزي ،كنيا، مكزيك، نروژ
14- مدارك عمده ا ي كه مبناي مذاكرات كنفرانس قرار گرفت عبارت بودند از:
هفتمين پيش نويس تجديد نظر شده پروتكل درباره كلروفلوئوروكربنها و ساير اجسام كاهش دهنده اوزون ، يونپ/آي .جي و تجديد نظر شماره 1.
گزارش هاي گروه كار ويژه متشكل از كارشناسان حقوقي و فني براي تدوين يك پروتكل درباره كلروفلوئروكربنها مربوط به كنوانسيون وين براي حفاظت لايه اوزون (گروه وين ) ، UNEP/WG.151/L.4.
. UNEP/WG . 167/2 and UNEP/WG. 172/2 . 15-علاوه بر اين ، كنفرانس مدارك ديگري در اختيار داشت كه از طرف دبير خانه يونپ در دسترس گذارده شده بود.
16-كنفرانس توصيه كميته اعتبارنامه هاي خود را مبني بر اينكه اعتبار نامه هاي نمايندگان دولتهاي شركت كننده طبق فهرست بند 3 را بايد مورد تأييد قرار داد ، تصويب كرد.
17- بر اساس مذاكرات كميته كل ، كنفرانس در تاريخ 16 سپتامبر 1987پروتكل مونرآل را درباره اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون ميگردند ، پذيرفت ، اين پروتكل كه ضميمه اين مصوبه نهائي است، ازتاريخ 17 سپتامبر1987 تا 16 ژانويه 1988 در وزارت امور خارجه كانادا در اتاوا و از تاريخ 17 ژانويه 1988 تا 15 سپتامبر1988 در مقرر سازمان ملل در نيويورك براي امضاء مفتوح خواهد بود.
18- همچنين كنفرانس قطعنامه هي ذيل را كه ضميمه اين مصوبه نهائي است ، تصويب نمود.
1- قعطنامه درباره پروتكل مونرآل.
2- قعطنامه درباره مبادله اطلاعات فني.
3- قعطنامه درباره گزارش اطلاعات.
4- قدرداني از دولت كانادا.
19- در زمان تصويب اين مصوبه نهائي برخي از هيأتهاي نمايندگي بياناتي نمودند كه در اين مدرك ثبت گرديده است.
به منظور گواهي مندرجات ، نمايندگان اين مصوبه نهائي را امضاء نمودند.
انجام شده در منورآل در تاريخ شانزدهم ماه سپتامبر سال يكهزارو نهصد وهشتاد وهفت در يك متن اصلي به زبانهاي عربي ، چيني، انگليسي ، فرانسه ، روسي واسپانيائي ، متن هريك از زبانها متساوياً معتبر است. متن اصلي نزد دبير كل سازمانملل توديع خواهد شد.
قعطنامه درباره پروتكل مونر آل
كنفرانس:
با تصويب پروتكل مونرآل درباره اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون ميگردند.
با قدرداني از اينكه پروتكل براي امضاء در ششم سپتامبر1987 در مونرآل مفتوح گرديد، با ياد آوري كنوانسيون وين براي حفاظت لايه اوزون، مصوب 22 مارس 1985 ، با توجه به قطعنامه كنفرانس نمايندگان تام ا لاختيار درباره حفاظت لايه اوزون ، مصوب همان روز كه در بند ششم آن توصيه شده بود » كليه دولتها و سازمانهاي يك پارچه سازي اقتصادي منطقه اي ، را ترغيب مي نمايد كه تا زماني كه پروتكل به مرحله اجراءدر نيامده است ، موارد پخش (CFC ) خود را مثلا در آئروسل ها، باهر وسيله ايكه در اختيار دارند، از جمله كنترول توليد يا كاربرد ، تا حداكثر ممكن كنترل نمايند. »
1- از همه دولتها و سازمانهاي يك پارچه سازي اقتصادي منطقه اي كه تا كنون چنين كاري را انجام نداده انددعوت ميشود كه بند ششم را ، با در نظر گرفتن وضع خاص كشورهاي در حال رشد ، به موقع اجراء گذارند.
2- از همه دولتها درخواست مي شود كه عضويت كنوانسيون وين براي حفاظت لايه اوزون را بپذيرند.
3- همه دولتها و سازمانهاي يك پارچه سازي اقتصادي منطقه اي را كه تا كنون در اين كنفرانس شركت نجسته اند ترغيب مي نمايد كه پروتكل مونرآل را درباره اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون ميگردند، امضاء كنند و عضويت آنرا قبول نمايند.
4- از مدير اجرائي برنامه محيط زيست سازمان ملل درخواست مي كند كه اين قطعنامه را به دبير كل سازمان ملل تسليم نمايند و آنرا بين همه دولتها وسازمانهاي يك پارچه سازي اقتصادي منطقه اي توزيع كنند.
2- قطعنامه درباره مبادله اطلاعات فني
كنفرنس :
با تصويب پروتكل مونرآل درباره اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون ميگردند، با علم به اهميت تقليل هر چه سريعتر پخش اين اجسام ، با توجه به نياز تبادل سريع اطلاعات درباره تكنولوژي ها و خط مشي هائي كه بتوانند اين اهداف را عملي سازند.
1- مدير اجرائي برنامه محيط زيست سازمان ملل درخواست مي كند كه تا نخستين ملاقات اعضاء ، ترتيبات مناسب را جهت تسهيل مبادله اطلاعات درباره تكنولوژي مذكور در ماده هاي 9 و 10 پروتكل اتخاذ نمايند.
2- از دولتها و سازمانهاي يك پارچه سازي اقتصادي منطقه اي ذيعلاقه دعوت مي نمايد كه با همكاري يونپ كارگاهي با اهداف زير در اسرع وقت برپا نمايند.
الف- مبادله اطلاعات در خصوص تكنولوژي ها، خط مشي ها اجرائي براي كاهش پخش اجسام فهرست شده در ضميمه »الف» پروتكل و براي يافتن راه حلهاي ديگر ، با توجه به بند 2 ضميمه 2 كنوانسيون وين براي حفاظت لايه اوزون.
ب- تعيين زمينه هائي كه پژوهشها و خط مشي ها ي فني بيشتري را مي طلبند.
3- همه اعضاء علاقه مند را ترغيب مي نمايد كه با شركت در اين كارگاه شركت و كمك به پيشبرد اهداف آن از اطلاعاتي كه از اين طريق كسب شده است به منظور كاهش پخش آن مواد ويافتن راه حلهاي ديگر استفاده شايسته بنمايد .
3- قطعنامه درباره گزارش دادن اطلاعات
كنفرانس :
با تصويب پروتكل مونرآل درباره اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون مي گردندبا اعتقاد به اينكه تهيه به موقع گزارش از اطلاعات كامل ودقيق درباره توليدومصرف اجسام كنترل شده جهت اجراي مؤثر اين پروتكل حائز اهميت است.
1- از همه امضاء كنندگان دعوت مي نمايد براي كسب اطلاعات و گزارش در خصوص توليد، واردات وصادرات اجسام كنترل شده بصورت كامل وبه موقع مطابق با ماده 7 پروتكل و با توجه به بند 1 ، ماده 4 كنوانسيون وين براي حفاظت لايه اوزون ، هر گونه اقدام را معمول دارند.
2- از همة امضاء كنندگان دعوت مي كند كه به منظور طرح ريزي و اجراء سيستمهاي گزارش دهي اطلاعات با يكديگر مشورت نمايند و در صورت لزوم از نظرات و مساعدت برنامة محيط زيست سازمان ملل (يونپ ) بهره گيرند.
3- از مدير اجرائي يونپ دعوت مي نمايد كه ظرف شش ماه پس از تصويب اين قطعنامه اجلاسي از كارشناسان دولتي ، با كمك كارشناسان سازمانهاي بين المللي ذيربط ، به منظور توصيه براي هماهنگ ساختن اطلاعات مربوط به توليد ، واردات و صادرات جهت حصول اطمينان از انسجام و قابليت سنجش اطلاعات مربوط به اجسام كنترل شده تشكيل دهند.
قدر داني از دولت كانادا
كنفرانس:
كه از 14 تا 16 سپتامبر 1987 به دعوت مبتني بر حسن نيت دولت كانادا درمونرآل تشكيل گرديد.
با يقين به اينكه مساعي دولت كانادا و مقامات شهر مونرآل در تأمين تسهيلات محل كنفرانس و وسايل و منابع ديگر بنحو قابل توجهي در حسن جريان جلسات مؤثر بوده است ، قدرداني عميق خود را از عنايات و مهمان نوازي دولت كانادا و شهر مونرآل نسبت به اعضاء هيذتها ، ناظران و دبير خانه شركت كننده در كنفرانس ، و سپاس صميمانه خود را به دولت كانادا، مقامات شهر مونرآل و از طريق آنها به مردم كانادا و به ويژه9 اهلي مونرآل به سبب اقبال بي شائبه آنها به كنفرانس و اشخاصي كه با كار آن مربوطند، و به دليل مساعدت آنها به توفيق كنفرانس ابراز و تقديم مي دارد.
بيانات ايراد شده در هنگام تصويب مسصوبه نهائي كنفرانس نمايندگان تام الاختيار در خصوص پروتكل مونرآل درباره اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون مي گردند.
1-هيأت نمايندگي مصر كه از جانب كشورهاي در حال توسعه سخن مي گفت اظهار داشت كه استنباط كشورهاي در حال توسعه از ماد ه 2 پروتكل مونرآل در خصوص اجساميكه موجب كاهش لايه اوزون ميگردند. اين است كه هيچيك از مقررات آن به هيچ وجه اثري بر موافقت حاصل درباره بند فرعي (ج) ماده 3 و ماده هاي 4و5 نخواهد داشت.
2- هيأت نمايندگي دانمارك بعنوان نماينده جامعه اقتصادي اروپا اظهار داشت كه همه دولتهاي عضو جامعه اقتصادي اروپا پروتكل مونرآل را درباره اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون مي گردند امضاء خواهند كرد و همه دولتها ي عضو جامعه اقتصادي اروپا كنوانسيون وين براي حفاظت لايه اوزون را در اسرع وقت امضاء خواهند كرد، تا بتوان پروتكل مونرآل را از اول ژانويه 1989 به مرحله اجراء در آورد.
4- هيأت نمايندگي اتحاد جماهير شوروي اظهار داشت كه در عين حال كه با اين نظر موافق است كه تجارت CFCS بايد تحت كنترل باشد، معذالك دولت متبوعش لازم مي داند كه مقرره اي بصورت ماده اي تدوين شود كه به اعضاء اجازه دهد تعهدات سابق خود را اجراء نمايند. اين امر با نص و روح همه موافقت نامه هاي بين المللي مطابفت خواهد داشت. در نخستين ملاقات اعضاء بايد كوشش شود كه اصلحيه ها و تصحيحاتي در برخي از مواد به عمل آيد تا پروتكل انعطاف بيشتري پيدا كند و به نحو مناسبتري جوابگوي نيازهاي كشورهاي مختلف ، به ويژه آنهائي باشد كه از اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون مي گردند، كمتر مصرف كنند.
در اولين جلسه اعضاء بهتر است علاوه بر اجسام كاهش دهنده اوزون ،اطلاعات علمي مربوط به اثرات استفاده از اجسام جايگزين بر بهداشت و محيط زيست انسان و همچنين نتيجه هاي زيست محيطي نيز موردتوجه و بررسي قرار گيرد. بدين منظور كارشناسان علمي بايد يك بررسي از اجسام جايگزين تهيه نمايند. با تأكيد براراده كشورمان براي بسط همكاريهاي
بين المللي در زمينه حفظ محيط زيست و نيز لايه اوزون ، نظر هيأت اتحاد جماهير جمهوري بطور كلي اين پروتكل حاضر براي امضاء آماده است و بعد از بررسي مباني حقوقي مقررات مندرج در بعضي از مواد تدوين شده در روزهاي اخير كنفرانس ، مي توان گفت كه مشكلي در كار نيست.
پروتكل مونرآل درباره اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون مي گردند
امضاء كنندگان اين پروتكل،
كه عضو كنوانسيون وين براي حفاظت لايه اوزون مي باشند.
با آگاهي از وظيفه شان به موجب آن كنوانسيون مبني بر اتخاذ تدابير مناسب جهت حفاظت از بهداشت انسان و محيط زيست در مقابل اثرات زيان آور قطعي يا با لقوه ناشي از فعاليت هاي انسان كه لايه اوزون را دگرگون مي سازند يا ممكن است دگرگون سازند ،با توجه به اينكه پخش بعضي از اجسام در سراسر جهان مي تواند بنحو چشمگيري لايه اوزون رابه گونه ا ي تغيير دهند يا موجب آن شوند كه محتملا موجب اثرات زيانبخش بر بهداشت انسان و محيط زيست گردند،
با وقوف به اثرات بالقوه زيست محيطي پخش اين اجسام ،
با علم به اينكه تدابيري كه به منظور حفاظت لايه اوزون از كاهش اتخاذ ميشوند بايد مبتني بر داشتن علمي مربوط و با در نظر گرفتن ملاحظات فني و اقتصادي باشد،
با تصميم براي حفاظت لايه اوزون از راه اتخاذ تدابير احتياطي جهت كنترل منصفانه پخش جهاني موادي كه لايه اوزون را كاهش مي دهند و با هدف نهائي حذف اين پخش ها بر پايه پيشرفتهاي دانش علمي و با توجه به ملاحظات فني و اقتصادي،
با قبول اين واقعيت كه مقررات خاصي جهت رفع نيازهاي كشورهاي در حال رشد به اين اجسام لازم است،
با آگاهي از اقدامات احتياطي كه تا كنون به منظور كنترل پخش برخي كلروفلوئور كربنها در سطح ملي و منطقه اي معمول گرديده است، با توجه به اهميت ترغيب همكاري بين المللي در پژوهشها و پيشبرد دانش وتكنولوژي مربوط به كنترل و تقليل پخش اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون مي گردند، با عنايت خاص به نيازهاي كشورهاي در حال رشد، به نحو ذيل توافق نمودند.
ماده 1- تعاريف
از نظر اجراي اين پروتكل
1-» كنوانسيون» به معني كنوانسيون وين براي حفاظت لايه اوزون است كه در تاريخ 22 مارس 1985 بتصويب رسيده است.
2- غير ازمواردي كه در متن به هر گونه اي ديگر تصريح شده باشد، طرفها، اعضاء و امضاء كنندگان اين پروتكل به نحو مرادف به كار رفته اند.
3-» دبير خانه » به معني دبير خانه » كنوانسيون » مي باشد
4- » جسم كنترل شده » به معني جسمي است كه در پيوست الف اين پروتكل فهرست گرديده است، خواه به تنهائي وجود داشته باشد و خواه به صورت مخلوط . اما هر گونه جسم يا مخلوطي را كه به صورت محصول مصنوعي باشد استثناء
مي كند جز ظروفي كه براي حمل و نقل يا ذخيره كردن، اجسام فهرست شده به كار مي رود.
5- » توليد » به معني مقدار اجسام كنترل شده اي است كه توليد گرديده منهاي مقداري كه از طريق تكنولوژيهائي كه مورد تصويب امضاء كنندگان قرار خواهد گرفت از ميان ميرود.
6- » مصرف » به معني توليد به علاوه واردات منهاي صادرات اجسام كنترل شده است.
7- » سطوح پيش بيني شده » واردات ،صادرات و مصرف به معني سطوحي است كه طبق ماده 3 تعيين گرديده اند.
8- » كفايت افزائي صنعتي» به معني انتقال تمامي يا جزئي از سطح پيش بيني شده توليد يك عضو است به عضو ديگر به منظور نيل به كارآئي اقتصادي يا جوابگوئي به تنگناهاي قابل پيش بيني در ذخاير در اثر تعطيل كارخانه ها.
ماده 2- تدابير جهت اعمال كنترل
1- هر عضو بايد مراقبت كند كه سطح پيش بيني شده مصرفش از اجسام كنترل شده در گروه 1 ، پيوست الف ، براي دورة دوازده ماهه بعد از نخستين روز هفتمين ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين پروتكل و در هر دوره دوازده ماهه بعد از آن ، از سطح پيش بيني شده مصرف كشورش در سال 1986 تجاوز ننمايد. در پايان همين دوره، هر عضو توليد كننده يكي يا بيشتر از اين اجسام،بايد مراقب نمايد كه سطح پيش بيني شده توليدش از اين اجسام از سطح پيش بيني شده توليدش در سال 1986 تجاوز نگند ، مر آنكه اين سطح كمتر از ده درصد سطح 1986 افزايش يافته باشد.اين افزايش فقط تاآنجا قابل قوب است كه جوابگوي نيازهاي اساسي داخلي اعضاء مشمول ماده 5 وتنها به منظور افزايش خودكفائي صنعتي آنها باشد.
2- هرعضو بايد مراقبت كند كه سطح پيش بيني شده مصرف احسام كنترل شده مندرج در گروه 2 ، پيوست الف ، براي دوره دوازهده ماهه بعد اززن نخستين روز سي و هفتمين ماه پس از تاريخ قابل اجراء شدن اين پروتكلودرهردوره دوازده ماهه بعدا از آن ، اط سطح پيش يسني شده مصرف كشورش رسال 1986 تجاوز نكند . هرعضو توليد كننده يكي يا بيشتر از اين اجسام بايد مراقبت كند كه سطح پيش بيني شده توليدش از اين اجسام از سطح پيش بيني شده توليدش در سال 1986 تجاوز نكند مگر آنكه اين سطح كمتر از ده درصد سطح 1986 افزايش يافته باشد . اين افزايش فقط تا آنجا قابل قبول است كه جوابگوي نيازهاي اساسي داخلي اعضاء مشمول ماده 5 و تنها به منظور كفايت افزائي صنعتي بين اعضاء باشد . شيوه هاي اجراي اين تدابير در نخستين ملاقات اعضاء متعاقب نخستين بررسي علمي اتخاذ خواهد شد.
3- هرعضور بايد مراقبت نمايد كه سطح پيش بيني شده مصرفش از اجسام كنترل شده در گروه 1، پيوست الف ، براي دوره بين اول ژوئيه 1993 تا 30 ژوئن 1994 و در هر دوره دوازهده ماهه پس از آن ، سالانه از هشتاد درصد سطح پيش بيني شده مصرفش در سال 1986 تجاوز نكند. هر عضو توليد كننده يكي يا بيشتر از اين اجسام بايد مراقبت نمايد كه سط پيش بيني شده توليدش از اين اجسام ، سالانه از هشتاد درصد سطح پيش بيني شده توليدش درسال 1986 تجاوز نكند. اما، جهت رفع نيازهاي اساسي داخلي اعضاء مشمول ماده 5 و به منظور كفايت افزايي صنعتي بين اعضاء سطح پيش بيني شده توليد آنها مي تواند از آن حد تا ده درصد سطح پيش بيني شده توليدش در سال 1986 فراتر رود.
4- هر عضو بايد مراقبت كند كه سطح پيش بيني شده مصرفش از اجسام كنترل شده مندرج در گوره 1 ، ضميمه الف ، براي دوره بين اول ژوئيه 1998 تا 30 ژوئن 1999 و هر دوره دوازده ماهه بعد ، سالانه از پنجاه درصد سطح پيش بيني شده مصرفش درسال 1986 تجاوز نكند. هر عضو توليد كننده يكي يا بيشتر از اين اجسام بايد مراقبت نمايد كه سطح پيش بيني شده توليدش از اين اجسام بايد مراقبت نمايد كه سطح پيش بيني شده توليدش در سال 1986 بيشتر نشود . اما، جهت رفع نيازهاي اساسي داخلي اعضاء مشمول ماده 5 و به منظور كفايت افزائي صنعتي بين اعضاء ، سطح پيش بيني شده توليد آنها مي تواند از آن حد تا پانزده درصد سطح پيش بيني شده توليد ش درسال 1986 فراتر رود.
اين بند قابل اجرائ است ، مگر آنكه اعضاء در جلسه اي متشكل از دو سوم اكثريت اعضاء حاضر و صاحب رأي ، به نمايندگي از طرف حداقل دو سوم مجموع سطح پيش بيني شده مصرف اجسام توليد شده توسط اعضاء به نحو ديگري تصميم بگيرند. اين تصميم بايد باتوجه به معيارهاي مذكور در ماده 6 اتخاذ شود.
5- هر عضوي كه سطح پيش بيني شده توليدش از اجسام كنترل شده مذكور در گروه 21 پيوست الف در سال 1986 كمتر از بيست و پنج هزار تن بوده است ، مي تواند به منظور افزايش خودكفائي صنعتي توليد مازاد بر حدود مقرر در بندهاي 1 ، 3 ، 4 را به هر عضو ديگر منتلق يا از هر عضو ديگر دريافت نمايد، مشروط بر اينكه كل توليد مجموع سطوح پيش بيني شده اعضاء ذيربط از حدود توليد مقرر در اين ماده فراتر نرود. هرگونه انتقال اين نوع توليدات بايد تازمان انتقال به اطلاع دبيرخانه برسد.
6-هرعضوي كه در شمول ماده 5 قرار ندارند ، و دركارخانهائي براي توليد اجسام كنترل شده در دست ساختمان دارد يا قبل از 16 سپتامبر 1987 قرارداد احداث آنها را منعقد نموده است و پيش از اول ژانويه 1987 مورد را در قوانين مملكتي خود منظور گرده است مي تواند به منظور تعيين سطح پيش بيني شده توليد براي سال 1986 ، توليدات اين اجسام كارخانه ها را به سطح توليد سال 1986 برساند، مشروط به اينكه اين كارخانه ها قبل از 31 دسامبر 1990 تكميل شده باشد و اينگونه توليدات ، سطح پيش بيني شده مصرف سالانه اجسام كنترل شده عضو مورد بحث را بيش از نيم كيلو گرم سرانه افزايش ندهد.
7- هرگونه انتقال توليد طبق بند 5 يا هرگونه افزايش توليد طبق بند 6 بايد قبل از زمان انتقال يا افزايش به آگاهي دبيرخانه برسد.
8-( الف ) امضاء كنندگاني كه طبق تعريف ماده 1 ( 6 ) كنوانسيون دولتهاي عضو يك سازمان يك پارچه سازي اقتصادي مي باشند ممكن است موافقت نمايند كه وظايف خود را نسبت به مصرف موضوع اين ماده مشتركاً انجام دهند ، مشروط به اينكه مجموع سح پيش بيني شده مصرف همگي آنها از سطوح مقرر در اين ماده تجاوز ننمايد.
(ب) – طرفهاي چنين توافقي بايد قبل از تاريخ تقليل مصرف كه موافقتنامه در باره آن است ، شرايط موافقتنامه را به اطلاع دبيرخانه برسانند.
(پ )- اينگونه موافقتنامه فقط در صورتي قابل اجراء مي شود كه همه دولتهاي عضو سازمان يك پارچه سازي منطقه اي و سازمان ذيربط اعضاء اين پروتكل باشند و دبيرخانه را از نحوه اجراي تعهدات خود آگاه ساخته باشند.
9- ( الف )- براساس ارزيابيهاي انجام شده طبق ماده 6 ، اعضاء مي توانند تصميم بگيرند كه :
(1)- ايا تعديل هاي قابل اجراء در مورد امكانات كاهش دهنده اوزون ، كه در پيوست الف ، مشخص شده اند ، بايد صورت گيرد يا حير و درصورت اثباتي ، چه تعديلهائي بايد انجام گيرد.
(ا2)- آيا تعديلها و تقليل توليد يا مصرف اجسام كنترل شده بيشتري بايد نسبت به سطوح سال 1986 انجام داد يا خير و درصورت اثباتي حدود ، مقدار و زمان اين تعديلها و كاهش ها چه بايد باشد.
(ب)- پيشنهادهاي مربوط به اين تعديلها بايد لااقل شش ماه قبل از اجلاس اعضاء كه طي آن پيشنهاد ها براي تصويب عرضه مي شوند ، توسط دبيرخانه به اطلاع اعضاء رسانده شود.
(پ)- درجريان اين تصميم گيريها، اعضاء بايد كليه كوششهاي خود را براي نيل به اتفاق آراء معمول دارند. درصورتيكه اين مساعي در خصوص توافق بي ثمر بماند و توافقي حاصل نگردد، به عنوان آخرين راه حل ، بايد اين تصميمات توسط دو سوم آرائ اكثريت اعضاء حاضر و داراي حق رأي ، كه نمايانگر لااقل پنجاه درصد مصرف كل اجسام كنترل شده اعضاء باشند، مورد تصويب قرارگيرد.
(ت)- تصميمات مأخوذه كه نسبت به همه اعضاء الزام آور است ، بايد فوراً توسط مرجع امانتدار به اطلاع اعضاء برسد. جز در مواردي كه بنحو ديگري در تصميمات تصريح شده است ، تصميمات مزبور در پايان شش ماه از تاريخ اطلاع مرع امانتدار به اجراء در خواهد آمد.
10-(الف)- اعضاء مي توانند براساس ارزيابيهاي انجام شده طبق ماده 6 اين پروتكل و مطابق شيوه مقرر درماده 9 كنوانسيون تصميم بگيرند كه :
(1)- آيا بايد اجسامي را به يكي از پيوستهاي اين پروتكل افزوده يا از آن حذف نمود و اگر چنين است كدام اجسام ، و
(2)- آيا مكانيسم ، حدود و زمان بندي تدابير مربوط به كنترل بايد د مورد آن اجسام اعمال گردد يا خير.
(ب)- چنين تصميمي مشروط ر اينكه توسط دو سوم آراء اكثريت اعضاءحاضر و صاحب رأي مورد قبول واقع شده باشد ، قابل اجرء خواهد بود.
11-با وجود مقررات مندرج در اين ماده ، اعضاء مي توانند تدابير سختگيرانه از آنچه در اين ماده مقرر گرديده است اتخاذ نمايند.
ماده 3- محاسبه پيش بيني سطوح كنترل :
بمنظور مواد 2 و 5 ، هر عضو بايد براي هر گروه از اجسام مذكور در پيوست الف ، سطوح پيش بيني شده خود را براي موارد ذيل تعيين نمايد :
(الف)- توليد از طريق :
(1)- ضرب توليد سالانه از هر جسم كنترل شده در پناسيل كاهش اوزون ، كه در رابطه با آن در پيوست الف مشخص گرديده است ، و
(2)- جمع كردن ارقام حاصل براي هريك از اي" گروهها.
(ب)- واردات و صادرات ، به ترتيب ، با رعايت ( وتغييرات لازم در جزئيات حسب ضرورت ) شيوه مقرر در بند فرعي (الف)،و
(پ)- مصرف ، با جمع كردن سطوح پيش بيني شده توليد و واردات و تفريق سطح پيش بيني شده صادرات ، كه طبق بند فرعي (الف) و (ب) مشخص شده است . ولي ، از آغاز ژانويه 1993 ، صادرات اجسام كنترل شده به كشورهاي غير عضو در هنگام محاسبه سطح مصرف كشور عضو صادر كننده تفريق نخواهد شد.
ماده 4- كنترل تجارت با كشورهاي غي عضو:
1- طي يكسال از تاريخ مجري شدن اين پروتكل ، هر كشور عضو بايد واردات اجسام كنترل شده را از هر كشوري كه عضو اين پروتكل نيست ممنوع نمايد.
2- از آغاز ژانويه 1993 هيچ عضو مشمول بند 1 ماده 5 نبايد هيچگونه جسم كنترل شده اي را به هيچ كشور غير عضو اين پروتكل صادر كند .
3- ظرف سه سال از تاريخ به اجراء در آمدن اين پروتكل ، اعضاء بايد ، با رعايت شيوه هاي عمل پيش بيني شده در ماده 10 كنوانسيون ، فهرستي از توليدات محتوي اجسام كنترل شده به صورت يك ضميمه تهيه نمايند. اعضائي كه طبق شيوه هاي عمل مذكور اعتراضي به آن ضميمه ننموه اند ، بايد طي يكسال پس از قابل اجرائ شدن ضميمه ، واردات آن توليدات را از هر كشوري كه عضو اين پروتكل نيست ممنوع كنند.
4- ظرف پنسال پس از مجري شدن اين پروتكل ، اعضاء بايد امكان ممنوع ساختن يا محدود كردن واردات توليدات ساخته شده با ( ولي عاري از ) اجسام كنترل شده را از كشورهائي كه عضو اين پروتكل نيستند ، تعيين نمايند . هرگاه چنين امري عملي تشخيص داده شده كشورهاي عضو بايد ، با رعايت شيوه هاي عمل مذكور در ماده 10 كنوانسيون ، فهرستي از اينگونه توليدات تهيه كنند.اعضائي كه طبق آن شيوه هاي عملي به فهرست مزبور اعتراض نكرده اند ، بايد طي يكسال پس از قابل اجراء شدن ضميمه ، واردات اين محصولات را از هركشور غير عضو ممنوع نمايند.
5- هر عضو بايد از صدور تكنولوژي توليد و استفاده از اجسام كنترل شده به كشورهاي غير عضو اين پروتكل جلوگيري كند .
6- هر عضو بايد از ارائه و تأمين كمك، سوبسيد،اعتبار، ضمانت ، برنامه هاي بيمه براي صدور محصولات ، تجهيزات ، كارخانجات يا تكنولوژي كه توليد اجسام كنترل شده را تسهيل كند، به كشورهائي كه عضو اين پروتكل نيستند خودداري نمايد.
7- بندهاي 5 و6 شامل توليدات ، تجهيزات ، كارخانجات يا تكنولوژي اي نيست كه در مهار كردن ، بهبود بخشيدن ، تغيير شكل دادن يا نابود كردن اجسام كنترل شده كمك مي كنند يا توسعه اجام جايزين را تسهيل مي نمايند و درنهايت به كاهش پخشهاي اجسام كنترل شده موثر واقع مي شوند.
8- باوجود مقررات اين ماده ، واردات مذكور در بندهاي 1 ، 3 و 4 را مي توان در مورد دولتي كه عضو اين پروتكل نيست مجاز دانست ، هرگاه آن دولت پس از تشكيل جلسه با اعضاء تصميم گرفته باشد كه مفاد ماده 2 و اين ماده را كاملاً رعايت نمايد و اطلاعاتي درآن زمينه طبق تعريف ماده 7 تسليم كرده باشد.
ماده 5- وضع خاص كشورهاي درحال رشد:
1- هرعضوي كه در زمره كشورهاي درحال رشد است و سطح پيش بيني شده مصرف سالانه اش از اجسام كنترل شده درتاريخ به اجراء درآمدن پروتكل براي آن كشور يا هر زمان ديري بعد از آن طي ده سال از تاريخ مجري شدن پروتكل ،كمتر از 3% كيلوگرم سران باشد حق خواهد داشت براي رفع نيازهاي داخلي ، مراعات تدابير مربوط به كنترل مذكور در بندهاي 1 تا 4 ماده 2 را به مدت ده سال پس از تاريخ مقرر درآن بندها به تعويق اندازد . ولي اينگونه عضو نبايد سطح پيش بيني شده مصرف سالانه اش از 3% كيلوگرم سانه تجاوز نمايد و چنين عضوي مي تواند به عنوان پايه براي رعايت تدابير مربوط به كنترل يا متوسط سطح پيش بيني شده مصرف سالانه اش را براي دوره بين 1995 لغايت 1997 به مصرف برساند يا يك سطح پيش بيني شده مصرف ، يعني 3% كيلوگرم سرانه را، هركدام كمتر باشد.
2- اعضاء تعهد م ينمايند درجهت دسترسي اعضائي كه در زمره كشورهاي درحال رشد هستند به اجسام و تكنولوژي جايگزيني كه به لحاظ زيست محيطي بي خطرند تسهيلاتي فراهم آورند و به آنها در استفاده صحيح از اين اجسام و تكنولوژي جايگزين مساعدت نمايند.
3- اعضاء متعهد مي شوند سوبسيدها، كمكها ، اعتبارات ، تضمين ها، يا برنامه هاي بيمه به منظور استفاده كشورهاي عضوي كه درحال رشد هستند از تكنولوژي يا اجسام و توليدات جايگزين ، بطوردوجانبه يا چند جانبه تأمين نمايند.
ماده 6- ارزيابي و بررسي تدابير مربوط به كنترل :
از آغاز سال 1990 و لااقل هرچهار سال يكبار پس از آن ، اعضاء تدابير مربوط به كنترل پيش بيني شده در ماده 2 را براساس اطلاعات موجود علمي ، زست محيطي ، فني و اقتصادي ارزيابي خواهند كرد.
لااقل يك بار قبل از هر ارزيابي ، اعضاء جلسات ميزگرد متشكل از كارشناسان واجد شرايط در زمينه هاي موصوف تشكيل خواهند داد و درباره تركيب اين ميزگردها و دستور كار آنها تصميم خواهند گرفت . ظرف يك سال پس از انعقاد جلسات مزبور ، ميز گردها نتايج كار خود را از طريق دبيرخانه به اطلاع اعضائ خواهند رساند.
ماده 7- گزارش اطلاعات :
1- هرعضو بايد طي سه ماه پس از قبول عضويت ، اطلاعات آماري در باره توليد، واردات و صادرات هريك از اجسام كنترل شده براي سال 1986 ، يا بهترين برآوردهاي ممكن از اين اطلاعات را ، در مواردي كه خود اطلاعات در دسترس نباشند ،تسليم دبيرخانه نمايد.
2- هرعضو بايد اطلاعات آماري درخصوص توليد ( با اطلاعات جداگانه درباره مقادي رنابود شده توسط تكنولوژي هائي كه بايد مورد تصويب اعضاء قرارگيرند) ، واردات و صادرات ساليانه خود را از اينگونه اجسام را به كشورهاي عضو و غير عضو براي سالي كه طي آن عضو مي شود و براي هر يك از سالهاي بعد از آن ، دراختيار دبيرخانه بگذارد.
اطلاعات بايد قبل از پايان نه ماه بعد از پايان سالي كه اطلاعات مربوط به آن است ارائه گردد.
ماده 8- عدم رعايت :
كشورهاي عضو بايد در نخستين اجلاس خود روشها و مكانيسم هاي تشكيلات براي تعيين عدم رعايت مقررات اين پروتكل و رفتار با اعضائي راكه خاطي تشخيص داده شده اند، مورد بررسي و تصويب قرار دهند.
ماده 9- پژوهش ، توسعه ، آگاهي عمومي و مبادله اطلاعات
1- اعضاء بايد مطابق با قوانين ، مقررات و عرف كشرو خود وخاصه با توجه به نيازهاي كشور هاي درحال رشد در پيشبرد پژوهش ، توسعه و مبادله اطلاعات در موارد ذيل با يكديگر بطور مستقيم يا ازطريق سازمانهاي ذيصلاح بين المللي همكاري كنند.
(الف) بهترين تكنولوژي براي اصلاح شيوه هاي مهار كردن ، بهبود بخشيدن ، تغيير شكل دادن يا ازميان بردن اجسام كنترل شده كه درنهايت موجب كاهش پخشهاي آنها مي گردد.
(ب)- جايگزينهاي ممكن براي اجسام كنترل شده ، توليدات حاوي اين اجسام و محصولات ساخته شده با آنها ،و
(پ)- هزين ها و سود استراتژيكهاي كنترل مربوط .
2- اعضاء بايد در پيشبرد آگاهي عمومي از اثرات زيست محيطي پخشها ي اجسام كنترل شده و ساير اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون مي گردند، منفرداً مشتركاً يا از طريق سازمانهاي ذيصلاح بين المللي همكاري كنند .
3- ظرف دوسالپس از به اجراء درآمدن اين پروتكل و هردو سال يكبار پس از آن ، هرعضوي بايد خلاصه اي از فعاليت هائي كه براساس اين ماده بعمل آورده است تسليم دبيرخانه نمايد.
ماده 10- مساعدت فني :
1- اعضاء بايد در چهارچوب مقررات ماده 4 كنوانسيون و خاصه باتتوجه به نيازهاي كشورهاي درحال رشد د رتأمين كمكهاي فني به منظور تسهيل مشاركت دراين پروتكل و اجاي آن همكاري نمايند.
2- هرعضو يا امضاء كننده اين پروتكل مي تواند درخواستي براي دريافت مساعدت فني بمنظور مشاركت در پروتكل يا اجرايآن به دبيرخانه تسلم كند.
3- اعضائ بايد در نخستين اجلاسشان مذاكرات مربوط به طرق اجراي تعهدات مندرج در ماده 9 و بندهاي 1 و 2 اين ماده ، از جمله تهيه طرحهاي كار را آغاز نمايند. دراين طرحهاي كار بايد توجهخاص به نيازها و اوضاع و شرايط كشورهاي درحال رشد مبذول گردد. دولتها و سازمانهاي يك پارچه سازي اقتصادي منطقه اي كه عضو اين پروتكل نيستند بايد به شركت در فعاليتهاي مشخص شده دراين طرحهاي كار ترغيب گردند.
ماده 11- جلسات اعضاء :
1- اعضاء در فواصل زماني منظم جلساتي خواهند داشت . دبيرخانه نخستين جلسه اعضاء را قبل از پايان اولين سال بعد از تاريخ قابل اجراء شدن اين پروتكل و همراه با اجلاس كنفرانس اعضاء ككنوانسيون هرگاه انعقاد اجلاس اخيرالذكر براي اين دوره زماني منظور گرديده باشد تشكيل خواهد داد.
2- هرگاه اعضاء بنحو ديگري تصميم نگرفته باشند، جلسات عادي بعدي همراه با جلسات كنفرانس اعضاء كنوانسيون ، جلسات فوق العاده اعضاء در زمانهاي ديگري كه درصورت لزوم جلسه اعضاء تعيين خواهد كرد، يا به درخواست كتبي يكي از اعضاء تشكيل خواهد شد، مشروط به اينكه ظرف شش ماه پس از دريافت اين درخواست از دبيرخانه ، لااقل يكسوم اعضاء از آن پشنيباني كرده باشند.
3- اعضاء بايد در نخستين اجلاس خود:
(الف)- به اتفاق آراء آئين نامه داخلي جلسات خود را تصويب نمايند.
(ب) – به اتفاق آراء مقررات مالي مورد اشاره در بند 2 ، ماده 3 را تصويب كنند.
(پ)- ميز گردها راتعيين كنند و حدود اختيارات مذكور در ماده 6 را مشخص نمايند.
(ت)- روشها ومكانيسم هاي تشكيلاتي مذكور درماده 8 را مورد بررسي و تصويب قراردهند ، و
(ث)- تهيه طرهاي كار را مطابق بند 3، ماده 10 آغاز كنند.
4- وظايف جلسات اعضاء به شرح ذيل خواهد بود:
(الف) – بررسي اجراي اين پروتكل .
(ب)- تصميم گيري در باره هرگونه تعديل يا كاهش مذكور در بند 9، ماده 2
(پ)- تصميم گيري درباره هرگونه افزايش يا حذف اجسام از هريك از پيوستها ونيز تصميم گيري درخوص تدابير مربوط به كنترل مربوطه طبق بند 10 ماده 2.
(ت)- درموارد لزوم ، تعيين رهنمودها و روشهاي عملي براي گزارش اطلاعات ، طبق مقررات پيش بيني شده در ماده 7 و بند 3 ماده 9 .
(ث)- بررسي درخواستهاي مربوط به مساعدتهاي فني كه براساس بند 2، ماده 10 تقديم شده اند.
(ج)- بررسي گزارشهاي تهيه شده توسط دبيرخانه طبق بند فرعي ، (پ) ، ماده 12.
(ح)- بررسي و تصويب ( حسب اقتضاء) پيشنهادهاي اصلاح اين پروتكل ، يا هر پيوست آن و يا هر پيوست جديد.
(خ)- بررسي وتصيوب بودجه براي اجراي اين پروتكل ، و
(د)- بررسي و تعهد هرگونه اقدام اضافي كه ممكن است براي تحقق اهداف اين پرتكل لازم باشد.
5- سازمان ملل، سازمانهاي تخصصي آن و سازمان انرژي اتمي بين المللي و ينز هر دولتي كه عضو اين پروتكل نيست ،ميتوانند نمايندگان خودرا به عنوان ناظر درجلسات اعضاء كنوانسيون شركت دهند.
درخواست هر ارگان يا سازمان ، خواه ملي و خواه بين المللي ، دولتي يا غيردولتي ، واجد شرايط در زمينه هاي مربوط به حفاظت لايه اوزون ، كه تمايل خود راجهت اعزام نماينده خود به عنوان ناظر به جلسات اعضاء كنوانسيون به دبيخانه اطلاع داده است ، ممكن است مورد قبول واقع شود، مگر نكه لااقل يك سوم اعضاء حاضر مخالفت كنند . پذيرش و شركت ناظران ، تابعآئين نامه داخلي تصويب شده ازجانب اعضائ خواهد بود.
ماده 12- دبيرخانه:
(الف)- ترتيبات تشكيل جلسات اعضاء را فراهم خواهد كرد و خدمات مربوطه را، طبق مقررات ماده 11 ارائه خواهد داد.
(ب)- دريافت اطلاعات تهيه شده طبق ماده 7 و درصورت درخواست هر عضو دردسترس گذاشتن آنها.
(پ)- تهيه مرتب گزارش براساس اطلاعات واصل طبق مواد 7 و 9 و توزيع منظم آنها بين اعضاء
(ت) – درصورت دريافت درخواست كمك فني ، طبق ماده 10 ، درريان گذاشتن اعضاء به منظور تسهيل تذمين اينگونه مساعدتها.
(ث)- ترغيب كشورهاي غير عضو به حضور درجلسات اعضاء و بعنوان ناظر و اقدام طبق مقررات اين پروتكل .
(ج)- ارائه اطلاعات و درخواستهاي ( حسب اقتضاء) مذكور در بندهاي فرعي (ب) و (ت) به اينگونه ناظران غير عضو ، و
(چ)- انجام وظايف ديگر كه اعضاء ممكن است به منظور تحقق اهداف اين پروتكل به آن محول نمايند.
ماده 13- مقررات مالي :
1- وجوه مورد نياز براي اجراء اين پروتكل ، ازجمله آنچه براي انجام وظيفه دبيرخانه مربوط به اين پروتكل لازماست منحصراً از محل كمكهاي مالي اعضاء تأمين خواهد شد.
2- اعضاء در نخستين جلسه خود به اتفاق آراء مقررات مربوط به اجراء اين پروتكل را تصويب خواهند نمود.
ماده 14- ارتباط اين پروتكل به كنوانسيون:
هرگاه به نحو ديگري دراين پروتكل تصريح نشده باشد، مقررات كنوانسيون مربوط به پروتكل ها شامل اين پروتكل نيز خواهد بود.
ماده 15- امضاء:
اين پروتكل براي امضاي دولتها وسازمانهاي يك پارچه سازي اقتصادي منطقه اي در 16 سپتامبر 1987 در مونرآل و از 17 سپتامبر 1987 تا 16 ژانويه 1988 در اوتاوا ، واز 17 ژانويه 1988 تا 15 سپتامبر 1988 در مقر سازمان ملل در تيويورك مفتوح خواهد بود.
ماده 16- لازم الاجرا ء گرديدن:
1- اين پروتكل دراول ژانويه 1989 لازم الاجرا ء خواهد بود ، مشروط براينكه حداقل يازده سند تصويب ، پذيرش ، موافقت پروتكل يا الحاق به آن ، توسط دولتها يا سازمانهاي يك پارچه ساز اقتصادي منطقه اين ، كه نمايانگر لااقل دوسوم مصرف جهاني از اجسام كنترل شده باشند ابلاغ گرديده و مقررات بند 1 ، ماده 17 كنوانسيون اجراء شده باشد. درصورتي اين شروط تاآن تاريخ تحقق نيافته باشد، پروتكل درنودمين روز بعد از تاريخي كه شروط اجراء شده اند لازم الاجرا ء خواهد گرديد.
2- به منظور اجراي بند 1 ، هرسندي كه توسط يكسازمان يك پارچه سازي اقتصادي منطقه اي ابداع شده باشد . به عنوان مدرك اضافي برمداركي كه دولتهاي عضو آن سازمان ابداع كده اند ، محسوب نخواهد شد.
3- بعداز لازم الاجرا شدن اين پروتكل ، هردولت يا سازمان يك پارچه سازي اقتصادي منطقه اي در نودمين روز بعد بعد از تاريخ ابداع مادرك تصويب ، پذيرش ، موافقت يا الحاق خود، عضو پروتكل خواهد بود.
ماده 17- اعضائي كه بعد از لازم الاجراشدن به پروتكل مي پيوندند.
طبق ماده 5 ، هر دولت يا سازمان يك پارچه سازي اقتصادي منطقه اي كه بعد ازتاريخ مجري شدن پروتكل عضوآن مي گردد، بايد في الفور كليه تعهدات موضوع ماده 2 و نيز ماده 4 را ، كه درآن تاريخ شامل حال آن دولتها و سازمانهاي يك پارچه سازي اقتصادي منطقه اي مي گردد كه درتاريخ لازم الاجرا ء شدن پروتكل عضوآن مي شوند، ايفانمايند.
ماده 18- شروط :
هيچ شرطي دراين پروتكل پيش بيني شده است .
ماده 19- رجوع
بمنظور اجراي اين پروتكل ،مقررات ماده 19 كنوانسيون ،مربوط به رجوه ، جز درمورد اعضائ مذكور در بند 1 ، ماده 5 قابل اجراءاست .
چنين عضوي مي تواند با اعلام كتبي به مرحع امانتدار ، درهرزمان پس از چهار سال از تاريخ قبول تعهدات مشخص شده در بندهاي 1 تا 4 ماده 2، از الحاق خود به پروتكل رجوع نمايد. چنين رجوعي بعد از انقضاي يكسال از تاريخ وصول آن توسط مرجع امانتدار، يار هر تاريخ بعدي كه در اعلاميه رجوع مشخص شده باشد، مؤثر خواهد بود.
ماده 20- متون معتبر
اصل اين پروتكل كه به زبانهاي عربي ، چيني ، انگليسي ، فرانسه ، روسي و اسپانيائي تهيه گرديده و كليه آنها از اعتبار واحدي برخوردارتند مي بايستي نزد دبير كل سازمان ملل متحد ايداع شود.
در تصديق و تسجيل مراتب وفوق ، اينجانب امضاء كننده ذيل ، كه داراي اختيارات لازم در اين مورد هستم ، اين پروتكل را امضاء نمودم.
منعقد در مونرآل درتاريخ 7 سپتامبر 1987
متن پروتكل مونرآل در بيست ماده و ضمائم آن از ملحقات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون وين در مورد حفاظت از لايه اورون.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
پيوست الف
اجسام كنترل كننده
گروه جسم پنانسيل كاهش اوزون


گروه 1


گروه 2


اين پنانسيل هاي كاهش دهنده اورون برآوردهاي مبتني بردانش موجود مي باشند و بطور ادواري مورد بررسي و تجديد نظر قرارخواهند گرفت .
اظهارات انجام شده در زمان تصويب مصوبه نهائي كنفرانس نمايندگان تام الاختيار در باره لايه اوزون *
هيأتهاي نمايندگي استراليا، اتريش ، بلژيك ، كانادا ، سيلي ، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ، جمهوري فدرال آلمان ، ايتاليا، هلند، زلاندنو ، نروژ ، سوئد ، سوئيس وانگلستان مراتب تأسف خود را از فقدان هرگونه مقرراتي در كنوانسيون وين براي حفاظت لايه اورون جهت حل و فصل اجباري اختلافات توسط اشخاص ثالث ، به درخواست يكي از اعضاء اعلام مي دارند.هيأتهاي مزبور در تأييد حمايت قبلي خود از برقراري چنين رويه اي از كليه اعضاي كنوانسيون تقاضا دارند كه به موجب بند 3 ماده 11 كنوانسيون از امكان صدور اعلاميه اي دراين رابطه استفاده نمايند.
1- هيأت نمايندگي مصر براهميتي كه دولتش براي مشاعي ملي و بين المللي در جهت حفاظت از محيط زيست از جمله لايه اورون قائل است تأكيد مي نمايد و بدين جهت از آغاز در كارهاي مقدماتي كنفرانس نمايندگان تام الاختيار ، درباره حفظ لايه اوزون در تصويب كنوانسيون و قطعانامه هاي مربوط شركت جسته است .
هيأت نمايندگي مصر در عين حال كه با اتفاق نظر شركت كنندگان برماده يك كنوانسيون موافق است ، براين نظر است كه آن ماده نسبت به همه سازمانهاي منطقه اي از جمله سازمان اتحاد افريقا و پيمان دولتهاي عرب قابل اجراء مي باشد، مشروط به اينكه سازمانهاي مزبور واجد شرايط مندرج قابل اجراء مي باشد، مشروط به اينكه سازمانهاي مزبور واجد شرايط مندرج درآن ماده بوده باشند، بدين معني كه داراي صلاحيت لازم نسبت به امور موضوع كنوانسيون حاضر بوده و رسماً طبق نظامنامه هاي داخلي خود از طرف دولتهاي متبوع كسب اختيار كرده باشند . ونيز ضمن موافقت با اتفاق نظر بر دولتهاي متبوع كسب اختيار كرده باشند. و نيز ضمن موافقت با اتفاق نظر بر دولتهاي متبوع كسب اختيار كرده باشند. و نيز ضمن موافقت با اتفاق نظربرماده 2 كنوانسيون ،هيأت نمايندگي مصر چنين اظهار مي دارد كه نخستين جمله بند 2 ماده مزبور بايد در پرتو سومين بند مقدمه تعبير و تفسير شود . جمله بند 2 ماده مزبور بايد در پرتو سومين بند مقدمه تعبير و تفسير شود.
باتوافق براتفاق نظر بر قطعتنامه شماره 1 در باره ترتيبات سازماني و مالي ، هيأت نمايندگي مصر اعلام مي دارد كه قبول سومين بند مقدمه و قطعنامه لطمه اي به موضع آن نمايندگي در باره روش سرشكن كردن سهميه هاي بين كشورهاي عضو، باتوجه به خاص به شق 2 ، كه آن هيأت طي مباحثات مربوط به سند مقدماتي 13/94 UNEP/WG. مورد حمايت قرارداده بود، براساس جدول ارزيابي سازمان ملل بين كشورهاي عضو سرشكن مي گرديد، وارد نخواهد نمود.
2- درخصوص قطعنامه شماره 2 درباره « پروتكل مربوط به كلو رو فلواور و كاربن ها» هيأت نمايندگي ژاپن براين عقيده است كه تصميم در باره ايستكه آيا كار مربوط به يك پروتكل را بايد ادامه داد يا خير بايد موكول به روشند شدن نتايج كار « كميته هماهنگي در باره لايه اوزون » باشد .
3- ثانياً در مورد بند 6 قطعنامه فوق الذكر ، هيأت نمايندگي ژاپن معتقداست كه هركشور ، بايد رأساً تصميم بگيرد كه چگونه پخش لورو فلواور و كاربن ها را كنترل نمايد.
4- هيأت نمايندگي اسپانيا اعلام ميدارد كه براساس مفاد بيانات مورخ 21 مارس 1985 رئيس كنفرانس ، برداشت دولت متبوعش از بند 6 قطعتنامه در باره يك پروتكل مربوط به كلوروفلواوروكاربن ها اينستكه مخاطب بند مزبور انحصاراً خود كشورهائي هستند كه لازم است حدود توليد يا استعمال خود راكنترل كنند و نه كشورهاي ثالث يا سازمانهاي منطقه اي مربوط به آن كشورها.
5- هيأت نمايندگي دولت ايالات متحده امريكا اعلام مي دارد كه برداشت آن هيءت از ماده 15 كنوانسيون بدين ونه است كه سازمانهاي منطقه اي يك پارچه سازي اقتصادي كه هيچيك از دولتهاي عضو آن طرف اين كنوانسيون يا پروتكلهاي مربوط نيستند، هريك فقط داراي يك رأ ي مي باشند . همچنين اين هيأت براين عقيده است كه ماده 15 اجازه رأي دادن مضاعف توسط سازمانهاي منطقه اي يك پارچه سازي اقتصادي دولتهاي عضو آنها را تجويز ننموده بدين معني كه سازمانهاي مزبور نبايد هيچگاه علاوه بركشورهاي عضو خود كه طرف كنوانسيون يا پروتكل مربوط مي باشند .رأ ي بدهند و يا برعكس .

Tagged Under