1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شماره 44870/ت 22029ه 27/12/1380
هيات وزيران در جلسه مورخ 22/12/1380 بنا به پيشنهاد شماره 11/10688 مورخ 26/7/1378 وزارت راه وترابري و به استناد ماده (14) اصلاحي قانون رسيدگي به تخلفات واخذ جرايم رانندگي - مصوب 1376 آئين نامه اجرائي حمل ونقل جاده اي مواد خطرناك را بشرح زير تصويب نمود:

فصل اول : كليات وتعاريف
ماده 1- اصطلاحات به كاررفته در اين آئين نامه بشرح زيرتعريف مي شوند:
الف - متصدي حمل ونقل كه منظور از متصدي حمل ونقل از اين آئين نامه ، كليه شركتها وموسسات حمل ونق ، سازمانها،كارخانجات و000اعم از دولتي وغير دولتي مي باشند كه به حمل ونقل ،سازمانها، كارخانجات ، و0000 اعم از دولتي وغير دولتي مي باشند كه به حمل و نقل محصولات خطرناك ( توليدات يا مواد اوليه ) مبادرت مي ورزند.
ب - مواد خطرناك : موادي كه نسبت به بهداشت يا سلامت انسان ، حيوان و محيط زيست ذاتا" خطرزا بوده ومشمول يكي ازطبقه بندي هاي نه گانه زير مي باشند:
1- طبقه يك : اين طبقه به سه دسته تقسيم بندي مي شود:
1-1- مواد ومحصولات منفجره 0
1-2- محصولات كالاهايي كه با مواد منفجره انباشته گرديده اند.
1-3- محصولات وكالاهياي كه ايجاد آتش سوزي و احتراق مي نمايند.
2- طبقه دو: اين طبقه مشتمل است بر گازهاي تحت فشار مايع نشده و گازهاي نامحلول تحت فشار0
3- طبقه سه : اين طبقه مشتمل است بر مايعات قابل اشتعال 0
4- طبقه چهار: اين طبقه به سه دسته تقسيم بندي مي شود:
1-4- جامدات قابل اشتعال
2-4- موادي كه داراي قالبيت آتش سوزي و آتش افروزي خود به خود مي باشند.
3-4- موادي كه بر اثر تماس با آب يا مجاور با رطوبت ،گازهاي قابل اشتعال توليد مي كنند.
5- طبقه پنج : اين طبقه به دو دسته تقسيم مي شود:
1-5- موادي كه باعث ايجاد زنگ زدگي مي شوند.
2-5- پراكسيدهاي آلي
6- طبقه شش : اين طبقه به دو دسته تقسيم بندي مي شود:
1-6- محصولات سمي
2-6- مواد ومحصولات متعفن كه باعث ايحاد و نشر بيماريهاي عفوني مي گردند.
7- طبقه هفت : مواد راديواكتيو
8- طبقه هشت : مواد خورنده واسيدها
9- طبقه نه : مواد ومحصولات خطرناك متفرقه
فهرست واقسام مواد خطرناك كه تحت هر يك از طبقات نه گانه فوق قرار مي گيرند در ضميمه (ز) اين آئين نامه آمده است. همچنين در ميان مواد خطرناك موضوع طبقات 2و4، موادي وجود دارند كه از حيث اهميت خطر ونحوه حمل ، علاوه بر مقررات كلي داراي شرايط خاصي هستند كه شرح هر يكاز طبقات مذكور به ترتيب در ضميمه (ح )و (ط) اين آئين نامه آمده است.
ماده 2- انجام هرگونه عمليات حمل ونقل جاده اي ماد خطرناك از نقطه اي به نطقه ديگر در داخل كشور مستلزم رعايت مقررات وضوابط مندرج در اين آئين نامه مي باشد:
تبصره - برنامه زمان بندي و مراحل اجراي مفاد آئين نامه به شرح زير است :
1- كليه شرايط و ضوباط مربوط به فصول اول و دوم اين آئين نامه در خصوص كليات ومقررات مربوط به عمليات ابرگيري ، حمل و نقل و باراندازي مواد خطرناك پس از تصويب آئين نامه لازم الاجراء مي باشد.
2- كليه شرايط و ضوابط فصل سوم آئين نامه در خصوص مقررات مربوط به وسايل نقليه حامل مواد خطرناك حداكثر تا 1سال پس از تاريخ تصويب آئني نامه لازم الاجراء مي باشد. با وجود اين مهلت رعايت مقررات مربوط به فصل سوم براي وسايل نقليه حامل مواد سوختي در كشور 2سال پس از تصويب آئين نامه است.
3- كليه شرايط و ضوابط فصل چهارم اين آئين نامه درخصوص مقررات مربوط به راننده وكمك راننده وسايل نقليه حداكثر تاشش ماه پس از تاريخ تصويب آئين لازم الاجراء مي باشد و كليه متصديان حمل و نقل موظنفد ظرف مدت ياد شده اقدامات لازم را براي اجراي آن به عمل آورند.
ماده 3- راننده وسيله نقله حامل مواد خطرناك بايد همواره ، حين عمليات حمل و نقل كالاي خطرناك اسناد مربوط به خصوصيات و نحوه حمل اين گونه كالاها را وفق ضميمه (ج ) اين آئين نامه در اختيار داشته باشد تا هنگام درخواست ماقمات ذيصلاح ارائه نمايد
ماده 4- وسايل حمل ونقل حامل مواد ومحمولات خطرناك بايد درحين عمليات حمل ونقل كليه نشانه ها وعلايم مندرج در ضميمه (الف ) اين آئين نامه را دارا باشند.
ماده 5- فرستنده كالا و محصول خطرناك مكلف است پيش از تنظيم قرارداد حمل ونقل كالا، طي اظهارنامه اي مطابق فرم پيوست شماره يك از ضميمه (ب ) متصدي حمل ونقل را از خطرناك بودن محموله و همچنين نوع خطر واقدامات احتياطي كه بايد در حين حمل ونقل كالاي موصوف به عمل آيد، مطلع نمايد.
تبصره - چنانچه متصدي حمل ونقل از وجود كالاي خطرناك آگاه نشده باشد، پس از وقوف به موضوع بايد با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست يا واحدهاي تابعه آن و كسب اجازه مدعي العموم حوزه قضايي محل توقف نسبت به تخليه محموله اقدام نموده يا به محل بارگيري عودت نمايد. در اين شرايط صاحب كالا مطابق قوانين و مقررات موجود مسئول جبران كليه خسارتها و هزينه هايي است كه از تحويل چنين كالايي به متصدي حمل ونقل ، شخص ثالث يا دولت وارد گرديده است.
ماده 6- در صورت عدم رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي مندرج در اين آئين نامه با تخلفات بشرح زير برخورد خواهد شد:
الف - موسسات و شركتهاي حمل و نقل جاده اي براساس ماده 13 مقررات و آئين نامه حمل و نقل بار ومسافر ومدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي شركتها و موسسات حمل ونقل جاده اي موضوع ماده 14 اصلاحيه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات واخذ جرايم رانندگي 0
ب - رانندگان وسايل نقليه براساس جداول جرايم رانندگي موضوع ماده 2 قانون نحوه رسيدگي بر تخلفات واخذ جرايم رانندگي 0

فصل دوم : مقررات مربوط به عمليات بارگيري ،حمل ونقل وباراندازي مواد ومحمولات خطرناك
ماده 7- چنانچه متصدي حمل ونقل قصد حمل مواد خطرناك رادارد كه در طبقه بندي مواد خطرناك تحت طبقات 1،6،8و9 شناسايي گرديده اند مكلف است جهت هماهنگي و تعيين مسير مجاز ترددازمبداء به مقصد و با اولويت جاده هاي خارج از شهرها به سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور يا سازمانهاي تابعه مراجعه و ضمن ارايه درخواست كتبي به همراه اظهارنامه صاحب كالا، مجوز ومسير عبور مواد خطرناك را دريافت نمايد.
تبصره - سازمان حمل ونقل و پايانه هاي كشور مي تواند مجوزعبور و مسير حمل ونقل بعضي از موادخطرناك را به صورت مدت دار ارائه نمايد.
ماده 8- وسيله نقليه حاصل مواد خطرناك صرف نظر از وزن وحجم محموله فقط در ساعات روز مجاز به تردد در جاده هاي كشور خواهد بود و بايد قبل از پايان روز در پاركينگ مناسب توقف و تا آغاز روز بعد از حركت خودداري كند. در صورت لزوم سازمان حمل ونقل و پايانه هاي كشور نقشه مسيري را كه وسيله نقليه حامل موادخطرناك براي رسيدن به مقصد بايد طي كند و توقفهاي غير اضطراري بين راه در آن پيش بيني شده است را در اختيار متصديان حمل و نقل قرار خواهد داد و راننده مكلف است وسيله نقليه را در مسير تعيين شده هدايت كند. در نقشه مورد بحث سعي خواهد شد كه وسيله نقليه حتي المقدور از نقط كم جمعيت و احيانا" جاده اي كمربندي شهرها عبور داده شود و توقفهاي بين راه دور از وسايل نقليه ديگر و محلهاي امن وخلوت انجام گيرد.
ماده 9- پارك و توقف وسايل نقليه حامل مواد ومحصولات خطرناك در طول جاده ها فقط تحت شرايط زيرا امكانپذير است.
الف - نصب گوه به تعداد حداقل 2عدد و متناسب با تعدادچرخهاي وسايل نقليه حامل مواد و محصولات خطرناك در حين توقف الزامي است
ب - موتور وسيله حامل مواد و محصولات خطرناكنبايد به هيچ عنوان نشت يا سرريز داشته باشند.
چ - وسايل نقليه حامل مواد ومحصولات خطرناك بايد در نقاط با شيب كم توقف كنندواز پارك توقف كنند و از پارك و توقف وسيله نقليه در سربالايي يا سرازيريهايي كه توسط وزارت راه وترابري با عاليم مشخص شده اند، خودداري نمايد.
ح - در مواقعي كه راننده وسيله نقليه حامل مواد خطرناك اضطرارا" مجبور به توقف شود بايد وسيله نقليه را حتي المقدور منتهي اليه سمت راست جاده از محوطه باز دور از پلها و تونلها و تاسيسات رفاهي بين راه متقوف نمايد.
خ - در توقف هاي بين راه وتوقفهاي اضطراري بايد راننده يا كمك راننده در وسيله نقليه يا اطراف آن باقي مانده و از آن مراقبت نمايد. علاوه بر اين ضرورت در مواضع 10 متري ابتدا و انتهاي وسيله نقليه متوقف شده چراغهاي 24 ولتي زردرنگ الكتريكي نصب شود كه تامين نيروي آنها مستقل از وسيله نقليه صورت مي گيرد
ماده 10- رانندگان وسايل نقليه حامل مواد خطرناك در هنگام سوخت گيري بايد موارد زير را رعايت كنند:
الف - سوخت گيري حتي الامكان در پمپهاي دور از شهرها ومراكز جمعيتي صورت گيرد.
ب - وسله نقليه ديگري در جلو يا عقب وسيله نقليه حامل مواد خطرناك مشغول سوخت گيري يا در انتظار نوبت نباشد.
ج - موتور وسيله نقليه حامل مواد خطرناك بايد در حين سوخت گيري خاموش باشد.
د- راننده يا كمك راننده وسيله نقليه نبايد از آن دورشوند.
ماده 11- وسايل نقليه حامل محمولات خطرناك نبايد تحت هيچ شرايطي وسيله نقليه ديگري را يدك كشي نموده يا توسط وسيله نقليه ديگري يدك كشي شود.
ماده 12- حمل مسافر وسرنشين به استثناي راننده و كمك راننده يا عوامل ديرگي كه باتشخيص متصدي حمل ونقل بايد همراه محموله و وسيله نقليه درعمليات حمل ونقل كالاي خطرناك باشد، ممنوع است.
ماده 13- استعمال دخانيات يا استفاده ازهرگونه وسيله روشنايي يا آتش زا در داخل وسيله نقليه يا در فاصله 50متري آن در حين انجام عمليات خمل ونقل مواد خطرناك ممنوع است.
ماده 14-چنانچه به هر دليل در حين عمليات باراندازي يا بار گيري به ناچار بايد در محوطه اي تعدادي وسيله نقليه حامل مواد خطرناك متوقف شوند يا در توقفگاه مناسبي تعدادي از اينگونه وسايل نقليه متوقف شده اند بايد شعاع 20متري را براي فاصله يكديگر حفظ كنند.
ماده 15- در صورتي كه پمپ تخليه كالاي خطرناك از نيروي موتور وسيله نقليه انرژي خود را كسب نمي نمايد بايد در حين تخليه ، موتور وسيله نقليه خاموش باشد.
تبصره 1- چنانچه وسيله نقليه ، حامل محموله خطرناكي از طبقات 6،8و9 باشد و محل تخليه و باراندازي در مكاني مسقف واقع شده باشد، بايد وسيله نقليه مجهز به موتور پمپ تخليه محموله باشدكه منبع انرژي آن مستقل از موتور محركه وسيله نقليه است.
تبصره 2- چنانچه وسيله نقليه ، حامل محموله خطرناكي ازطبقات 1،6،8و9 بوده و محل تخليه و باراندازي در مكاني مسقف واقع شده باشد بايد در حين تخليه موتور وسيله نقليه خاموش باشد.
ماده 16- حمل مواد خطرناك در بارگير و يدك مستقل وهمچنين حمل مواد خطرناك طبقات 1،6،8،9 در وسايل نقليه مفصل دار ممنوع است
ماده 17- مخمولات خطرناك از طبقه 4 و رديف 3-4بايددربارگيرهاي مسقف ومقاوم نسبت به نفوذ آب و رطوبت حمل شوند.
ماده 18- چنانچه وسيله نقليه حامل مواد خطرناك به دليل نقص فني ناچار به توقف طولاني (براساس نظرسازمان حمل ونقل وپايانه هاي كشور) در مسير گردد، راننده مكلف است متصدي حمل ونقل را از موضوع مطلع نمايد ومتصدي حمل و نقل نيز مكلف است به محض اطلاع وسيله نقليه مناسبي را به همراه عوامل لازم براي باراندازي وسيله نقليه معيوب و بارگيري وسيله نقليه اعزامي به محل توقف خودرو اعزام نمايد.
ماده 19- در صورت بروز سوانحي كه منجر به پخش مواد درطبيعت مي گردد، متصدي حمل ونق ، موظف است سريعا" مراتب را به سازمان هاي امدادي اطلاع دهد.
ماده 20- متصدي حمل ونقل مكلف است قبل از اعزام وسيله نقليه جهت بارگيري و حمل محموله خطرناك برنامه زمان بندي سفر را در اختيار راننده قرار دهد و راننده نيز مكلف است برنامه تنظيمي از سوي متصدي حمل و نقل را به دقت رعايت نمايد.
ماده 21- مواد خطرناك از انواع زير گروههاي طبقه 1 بايد در كاميونهاي بار بارگير بسته يا داراي دربهاي كناري (بغل بازشو) حمل شود.
ماده 22- حداكثر وزن محموله از طبقه 1 در زير گروه 1-1نبايد از1000كيلوگرم و در زير گروهاي 2-1و 3-1 نبايد از3000كيلوگرم در هر بارگير تجاوز نمايد.
تبصره - ميزان حمل محمولات متعلق به نيروهاي مسلح كشوردرصورت ضرورت و با مسئوليت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از شمول اين ماده مستثني است.
ماده 23- متصدي حمل ونقل مكلف است مقررات مربوط به اسناد و مدارك حمل ونقل كالاي خطرناك را طبق ضوابط مندرج در ضميمه (ب ) رعايت نموده و بسته ها و جعبه هاي حامل مواد خطرناك نيز بايد داراي برچسب ويژه اي باشند كه مشخصات كالاي خطرناك وشماره طبقه مربوط به آن مطابق پيوست يك ضميمه (الف ) به دقت در آن منعكس شده باشد و روشهاي بسته بندي مندرج در ضميمه (ج ) در مورد آنها رعايت گردد.
ماده 24- چنانچه وسيله نقليه ، حامل محموله اي از طبقه 1 بوده و مقرر است كه محموله آن در باراندازهاي مختلف تخليه گردد، نحوه بارگيري بايد به نحوي باشد كه بدون جابجاكردن ساير جعبه هاي حامل كالاي خطرناك و به ترتيب محموله تخليه و باراندازي شود.
ماده 25- چنانچه وسيله نقليه ، حامل مواد خطرناك از طبقه 1توسط ماموين پليس راه ملزم به توقف شود، راننده وسيله نقليه مكلف است در نقطه اي كه پليس راه مشخص نموده است ، توقف نمايد.
ماده 26- در صورتيكه كارواني از وسايل نقليه حامل مواد خطرناك به دنبال يكديگر در حركت باشند، رانندگان مكلف به حفظ فاصله 80 متري از يكديگر مي باشند.
ماده 27- محموله هايي از نوع دي اكسيدكربن واكسيدنيتروژن و گازهايي از طبقه 2 بايد در وسايل نقليه بدون مفصل ودرتانكرهاي ثابت كه به نحومناسبي به شاسي وسيله نقليه محكم شده اند، حمل گردند.
ماده 28- حمل گازهايي از طبقه 2 در مخازن كوچك ودربارگيرهاي كانتينرهاي ممنوع است.
ماده 29- حمل مايعات از طبقه 8 فقط توسط تانكرهاي ثابت مجاز است و اين گونه مواد نبايد به صورت بشكه هاي مجزا روي بارگيري هاي كفي يا اطاقدار حمل شوند.

فصل سوم :مقررات مربوط به وسايل نقليه حامل موادومحمولات خطرناك
ماده 30- حمل ونقل كالاها ومحمولات خطرناك در صورتي مجازمي باشد كه وسايل نقليه حامل اينگونه محمولات حائز شرايط وضوابط مندرج در اين فصل باشند.
تبصره - حمل و نقل مواد سوختي به صورت مايع يا گازدرصورتي كه ظرفيت وسايل نقليه از ميزان زير تجاوز ننمايد، مشمول مقررات اين آئين نامه نمي باشند.
الف - وسايل نقليه داراي تانكرهاي قابل انفكاك جهت حمل مايعات با حداكثر ظرفين 1000 ليتر0
ب - تانك كانتينرها جهت حمل انواع گازها حداكثرحجم 3000ليتر0
ماده 31- وسايل نقليه حامل مواد خطرناك بايد علاوه برمعاينه فني معتبر، داراي گواهينامه تاييد صلاحيت صادره از طرف موسسه معتبر بشرح مذكور در ضميمه ((د)) اين آئين نامه مي باشند.
تبصره 1- در صورت نبود موسسات فني ذيصلاح در شناسايي وبازرسي فني وسايل نقليه حامل خطرناك ، شركتهاو موسسات حمل ونقلي شاغل در بخش حمل ونقل مواد خطرناك موظفند وفق مفاد اين آئين نامه صلاحيت فني وسيله نقليه تحت پوشش خود را به دفتر وارسي و گواهينامه اي مطابق ضميمه (د) را تنظيم و در اختيار رانندگان و عوامل حمل و نقل كالاي خطرناك قرار دهند. مسئوليت قانوني ناشي از عدم بررسي دقيق و درست وسايل نقليه شاغل در اين بخش ، متوجه اين شركتها وموسسات بوده و هرگونه سهل انگاري در صدور چنين گواهينامه هايي مشمول مقررات ماده 6 خواهد بود.
تبصره 2- مدت اعتبار اين گواهينامه يك سال بوده و مالك وسيله نقليه مكلف است ظرف يك ماه قبل از انقضاي مدت گواهينامه آن را تمديدنمايد.
تبصره 3- چنانچه وسيله نقليه حامل مواد خطرناك از 2بخش مستقل كشنده و بارگير تشكيل شده باشد بايد هر كدام به تفكيك داراي يك گواهينامه تاييد صلاحيت باشند.
تبصره 4- چنانچه وسيله نقليه حامل مواد خطرناك از 2بخش كشنده و نيم يدك تشكيل شده باشد و نيم يدك به صورت مستقل داراي شماره پلاك باشد بايد در بند7 گواهينامه تاييد صلاحيت شماره پلاك نيم يدك نيز درج گردد.
ماده 32- وسايل نقليه تانكر يا بارگيرهاي نيم يدك كه كانتينر هاي حامل مواد خطرناك را حمل مي كنند يا وسايل نقليه اي كه مواد و محصولات خطرناك را به صورت فله حمل مي كنند بايد از مثلثهاي خطر در هر دو طرف كانتينر يا تانك استفاده كنند.
ماده 33- اطلاعات زير بايد به صورت خوانا روي بدنه بارگير وسايل نقليه تانكردار كه محمولات خطرناك را حمل نماينددرج گردد
1- نام شركت يا موسسه حمل ونقل
2- ظرفيت تانكر0
3- وزين خالي تانكر0
4- حداكثر وزن تانكر به همراه محموله 0
5- تاريخ و مدت اعتبار بازرسي 0
ماده 34- اطلاعات زير بايد به صورت خوانا بر روي تانك كانتينر هاي حامل مواد خطرناك درج گردد.
مشاره ثبت تانك كانتينر0
2- نام شركت توليد كننده تانك كانتينر0
3- شماره سريال اعلام شده توسط شركت تولدي كننده تانك كانتينر
4- مقدار عددي فشار محموله بر حسب مگاپاسكال يا بار0
- سال توليد تانك كانتينر0
6- ظرفيت تانك كانتينر بر حسب ليتر0
ماده 35- وسايل نقليه اي كه محمولات خطرناك با حداثكر نقطه استعال 32 درجه سانتي گراد را حمل مي نمايند بايد سرپوشيده بوده و طرح و ساخت محفظه بارگير آنها به صورتي باشد كه محموله آنها تحت اثر دماو حرارت خارج از محيط قرار نگيرند.
ماده 36- حداكثر عمر تانكرهايي كه به صورت بارگير براي حمل كالهاي خطرناك از طبقه 3 بكار مي روند، نبايد از 8 سال تجاوزكند
ماده 37- تانكرهايي كه در آنها محمولاتي از طبقات 2-5و8 حمل مي شوند بايد از ورقي با پوشش گالوانيزه ساخته شوند و عمر آنها نيز از 4 سال تجاوز ننمايد.
ماده 38- وسايل نقليه حامل مواد خطرناك بايد در سطح قايم عقب داراي مثلث نارنجي رنگ به طول قاعده 40 سانتي متر و ارتفاع 30 سانتي متر با خط مشكي حاشيه اي به ضخامت 15 ميلي متر باشند.
تبصره 1- وسايل نقليه تانكردار و بارگيري هايي كه داراي بيش از يك تانكر براي حمل ونقل كالاي خطرناك هستند بايد علاوه بر نصب مثلث موضوع اين ماده به دو مثلث خطر با همان ابعاد در طرفين نيز مجهز باشند.
تبصره 2- وسايل نقليه حامل محمولات خطرناك به صورت جامدوفله اي علاوهب ر نصب مثلث خطر موضوع اين ماده ، بايد تابلوهاي نارنجي كه شماره كالاي خطرناك ، شماره خطر و ساير مشخاصت لازم در آن ثبت شده است را مطابق ضميمه (ه) داشته باشند.
ماده 39- وسايل نقليه حامل مواد خطرناك بايد به وسايل اطفاي حريق متناسب با نوع وسيله نقليه و ميزان قابليت اشتغال كالاهاي حمل شده مجهز باشند.

فصل چهارم : مقررات مربوط به راننده و خدمه وسايل نقليه حامل مواد و محمولات خطرناك
ماده 40- حمل ونقل كالاها و محمولات خطرناك در صورتي مجاز مي باشد كه رانندگان وكمك رانندگان وسائل نقليه حامل اينگونه محمولات حايز شرايط و ضوباط مندرج در اين فصل باشند.
ماده 41- رانندگان وسايل نقليه حامل مواد خطرناك بايد داراي گواهينامه معتبر متناسب با نوع وسيله نقليه تحت راهبري خويش بوده و حداقل مدت 3 سال از زمان صدور گواهينامه نيز سپري شده باشد.
تبصره 1- حداقل سن رانندگان كه قصد فعاليت در زمينه حمل و نقل مواد خطرناك را دارند،26 سال تمام مي باشد.
تبصره 2- حداكثر سن مجاز براي رانندگان وسايل نقليه حامل مواد خطرناك 50سال تمام مي باشد. اما در صورت عدم بروز تخلفات از جانب راننده يا در نظر گرفتن امتيازبندي تخلفات راننده ، متصدي حمل و نقل مي تواند با موافقت سازمان از رانندگان با سن بيش از 50 سال وكنتر از60 سال استفاده نمايند.
ماده 42- آن دسته از رانندگان كه مواد خطرناك را داخل تانكرهاي ثابت با تانكرهاي قابل انتقال با ظرفيت بيش از1000 ليتر يا تانك كانتينرهاي با ظرفيت بيش از3000 ليتر حمل مي كنند و همچنين رانندگاني كه به حمل اين مواد توسط وسايل نقليه با وزن ناخالص بيش از3500 كيلوگرم اقدام مي نمايند، بايد علاوه بر گواهينامه متناسب با رانندگي وسيله نقليه ، تاييديه ويژه اي كه مويد آشنايي با موضوع حمل ونقل مواد خطرناك ، مفاد آئين نامه حمل ونقل جاده اي موادخطرناك ، اقدامات احتياطي جهت اجتناب از بروز حوادث ناشي از حمل ونقل مواد خطرناك و اقدامات پيشگيرانه در جهت جلوگيري از حوادث ناشي از حمل ونقل جاده اي اين مواد را مطابق نمونه مذكور در ضميمه و در اختيار داشته باشند.
تبصره - براي صدور تاييديه ويژه ، شركتها وموسسات حمل ونقلي كه به جابجايي مواد خطرناك مبادرت مي ورزند، مكلفند براساس ضوباط و دستورالعملهاي ارائه شده از طرف سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي نموده و تائيديه ويژه را به رانندگان ارائه كنند.
ماده 43- رانندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از آغاز عمليات حمل ونقل وسايل و لوازم زير را به همراه داشته باشند و درصورت لزوم از آنها استفاده كنند.
1- جليقه زردرنگ احتياط مطابق با استاندارد
2- عينك حفاظتي مناسب جهت حفاظت از جشم در مقابل حرارت و خطرات ناشي از واكنشهاي شيميايي مواد خطرناك 0
3- ماسك مناسب براي تصفيه بخارها و گازهاي ناشي از محمولات سمي 0
4- دستكش لاستيكي مناسب ومقاوم در برابر مواد شيميايي 0
5- جكمه لاستيكي مقاوم در برابر مواد شيميايي 0
6- تن پوشي سراسري از جنس مواد ضدآب ومقاوم در برابر مواد شيميايي 0
7- چراغ قوه دستي 0
8- بطري حاوي مايع شستشوي چشم 0
9- بطري حاوي آب 0
ماده 44- به منظور كنترل وارزيابي ميزان تخلفات رانندگي رانندگان و شركتهاي حمل ونقل از مفاد اين آئين نامه دستورالعمل امتيازبندي تخلفات ونحوه برخودر با رانندگان و شركتها توسط سازمان حم لونقل و پايانه هاي كشور ومعاونت راهنمايي ورانندگي و امور حمل ونقل ناجا تهيه و به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 45- استفاده از راننده اي كه جائز كليه شرايط راننده اصلي باشد، همراه وسله نقليه حامل مواد خطرناك اجباري است.
ماده 46- رعايت كنوانسيون بازل و مصوبات مرتبط با آن در حمل ونقل جاده اي لازم الاجرا است.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضاعارف

Tagged Under