1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شماره 16508/ت 23994ه 24/4/1381
هيات وزيران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 13702 - 1 مورخ 12/4/1381 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناداصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آئين نامه تشكيل شوراي حفاظت كيفي رودخانه كارون را بشرح زيرتصويب نمود:

ماده 1 - به منظور هماهنگي در جلوگيري ازآلودگي رودخانه كارون و بهبود كيفيت آب اين رودخانه تا حدي كه آب شرب مردم شهرهاي آبادان و خرمشهر را با كيفيت مناسب تامين نمايد و نيز در جهت ايجاد تعادل پايدار بين فعاليتهاي توسعه اي در بخشهاي كشاورزي ، صنعت واسكان جمعيت با حيات رودخانه كارون ، شوراي حفاظت كيفي رودخانه كارون تشكيل مي شود.
ماده 2 - اعضاي شورا عبارتنداز:
1 - استاندار خوزستان (رئيس شورا).
2 - مدير كل حفاظت محيط زيست استان (دبير شورا).
3 - رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
4 - مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان
5 - رئيس سازمان جهادكشاورزي استان
6 - مدير كل صنايع استان
7 - مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان
8 - رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي اهواز
ماده 3 - وظايف شورا عبارت است از:
1 - هماهنگي در تنظيم ضوابط حريم زيست محيطي رودخانه باتوجه به حفظ رودخانه عظيم كارون .
2 - هماهنگي در تنظيم سياست و پيگئي اعمال مقررات انضباطي جهت جلوگيري از آلودگي رودخانه به ويژه در خصوص نحوه تخليه پساب هاي كشاورزي ، صنعتي ، شهري و انطباق آن با استاندارهاي ملي .
3 - نظارت عاليه بر ارزيابي زيست محيطي طرحهاي توسعه اي در حوزه كارون و پيگيري اعمال ضوباط زيست محيطي بر آنها.
ماده 4 - ترتيبات تشكيل جلسات ، تصميم گيري ، برنامه ريزي و اقدامات مرتبط با انجام وظايف فوق الذكر توسط شوراتعيين مي گردد
ماده 5 - مصوبات شوراي حفاظت كيفي رودخانه كارون كه با رعايت چارچوب وظايف قانوني ومصوب دستگاه هاي اجرائي تدوين مي شود، پس از تاييد سازمان حفاظت محيط زيست براي كليه واحدهاي دولتي و غير دولتي استان خوزستان لازم الاجرا است .
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضاعارف

Tagged Under