1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

آيين‌نامه حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در بهبود ايمني و مصرف سوخت و آلايندگي وسايل نقليه شماره236133/ت43280كوزارت نفت ـ وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت صنايع و معادن
سازمان حفاظت محيط زيست ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 145601/ت43458 مورخ 21/7/1388، « آيين‌نامه حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در بهبود ايمني و مصرف سوخت و آلايندگي وسايلنقليه» را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در بهبود ايمني و مصرف سوخت و آلايندگي وسايل نقليه

ماده1ـ واژه‌هاي ذكرشده در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي‌روند:
الف ـ اختراع: طرحي كه گواهينامه ثبت اختراع از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي دريافت نموده باشد.
ب ـ نوآوري: طرح‌هايي كه براي اولين بار در ايران به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود و از نظر علمي و فني قابل قبول و داراي توجيه اقتصادي باشد.
ج ـ ابتكار: دستاوردهاي نوين در زمينه طراحي و روش ساخت با توجه به شرايط كشور و امكانات موجود.
ماده2‌ـ طرح‌هاي پيشنهادي كه داراي شاخص‌ها و معيارهاي زير باشند پس از تأييد كارگروه موضوع ماده (6) مورد حمايت قرار مي‌گيرند:
الف ـ توجيه اقتصادي و فني براي طرح پيشنهادي مبني بر مؤثر بودن بر كاهش مصرف سوخت و آلايندگي خودروها.
ب ـ نو و ابتكاري بودن در كشور.
ج ـ انطباق با نيازهاي كشور و استانداردها و معيارهاي متعارف به ويژه در زمينه ايمني و محيط زيست.
د ـ حداكثر استفاده از توانمندي‌هاي كشور.
هـ ـ خودكفايي و كاهش آسيب‌پذيري در برابر محدوديت‌هاي خارجي.
و ـ افزايش توان رقابتي كشور و كاهش فاصله با كشورهاي پيشرفته.
ز ـ طي مرحله ساخت نمونه آزمايشي.
ماده3ـ شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت به نمايندگي از وزارت نفت مسئوليت اجراي مفاد اين آيين‌نامه را عهده‌دار مي‌باشد.
ماده4ـ اعتبار سالانه لازم براي اجراي طرحهاي موضوع اين ماده به پيشنهاد شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت از محل بودجه پژوهشي شركتهاي اصلي وزارت نفت تأمين مي‌شود و متناسب با پيشرفت فيزيكي طرح‌هاي مصوب، در اختيار اين شركت قرار مي‌گيرد.
ماده5 ـ افراد حقيقي يا حقوقي، موظفند مشخصات فني و بررسي‌هاي اقتصادي اوليه پيشنهاد خود را به شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت ارائه نمايد.
ماده6 ـ كارگروه داوري با حضور كارشناسان و صاحب‌نظران بخش‌هاي ذيربط با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
1ـ مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت (رييس).
2ـ مـدير بهينه‌سـازي انرژي در بخش حمل و نقـل شركت ‌بهينه‌سازي مـصرف ‌سوخت (دبير).
3ـ نماينده ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت.
4ـ نماينده وزارت صنايع و معادن.
5 ـ نماينده وزارت كشور.
6 ـ نماينده وزارت راه و ترابري.
7ـ نماينده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
8 ـ نماينده سازمان حفاظت محيط زيست.
9ـ نماينده معاونت امور برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت.
10ـ نماينده معاونت امور برنامه‌ريزي و نظارت تلفيقي شركت ملي نفت ايران.
11ـ نماينده مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران.
12ـ نماينده شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران.
13ـ دو نفر از متخصصين يا اعضا هيئت‌علمي (حسب مورد) به پيشنهاد رييس كارگروه و تأييد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت.
ماده7ـ در صورت جديدبودن طرح پيشنهادي و عدم سابقه قبلي در شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت و تأييد مشخصات فني و اقتصادي طرحهاي يادشده در كارگروه داوري، آزمايشهاي لازم (در صورت نياز) انجام مي‌شود تا اثربخشي آن بر مصرف سوخت و ميزان آلايندگي مورد آزمايش قرار گيرد.
ماده8 ـ سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت موظف است بنا به تشخيص كارگروه داوري حداقل بيست و پنج درصد (25%) هزينه اجراي طرحهاي مصوب را در قالب كمك بلاعوض و يا تسهيلات (با حفظ امكان ادامه فعاليت طرح) پرداخت نمايد.
ماده9ـ نظارت بر حُسن انجام اين آيين‌نامه بر عهده ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مي‌باشد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 25/11/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

 

Tagged Under