1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


ماده 1- به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، ميادين، بزرگراهها و پاركها، باغات و محل هايي كه به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است. ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر قابل اجرا است.
ماده 2- شهرداريها در محدوده قانوني و حريم شهرها مكلفند ظرف مدت يك سال شناسنامه اي شامل تعداد و نوع محيط و سن تقريبي درختان محلهاي مشمول اين قانون را تنظيم كننده و اين شناسنامه هر پنجسال يكبار قابل تجديد و سند اجراي اين قانون مي باشد.
تبصره – شهرداريها مكلفند درختان معابر، ميادين، بزرگراهها و پاركها را پس از تنظيم مشخصات آنان پلاك كوبي كنند.
ماده 3- مأموران شهرداريها بر حسب مورد مي توانند براي تنظيم يا تطبيق برگ شناسايي درختان با در دست داشتن معرفي نامه و نمايندگي دادستاني وارد محل هاي مشمول اين قانون بشوند.
ماده 4- از تاريخ اجراي اين قانون اعم از اينكه شناسنامه موضوع ماده 2 تنظيم و ابلاغ شده باشد يا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصيل اجازه از شهرداري طبق مقررات وضوابط مربوط.
تبصره 1- اراضي مشجر و اماكن مسكوني و محلهاي كسب و پيشه و تجارت كه مساحت آن از پانصدمترمربع تجاوز نكند از شمول اين قانون مستثني است.
تفكيك قطعات اراضي مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعايت مقررات شهرسازي مجاز است ولي قطع درخت در قطعات تفكيك شده بهر مساحت كه باشد بدون تحصيل اجازه طبق مقررات اين قانون ممنوع است.
تبصره 2- در پروانه هاي ساختماني كه بر اساس طرح جامع و يا هادي شهرها از طرف شهرداريها صادر مي شود تعداد درختي كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد، در صورتيكه پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتكب مشمول مجازاتهاي مقرر در اين قانون خواهد شد.
تبصره 3- مالكين باغات و محل هايي كه به صورت باغ شناخته شوند مكلفند به ازاي درختهايي كه اجازه قطع آنان از طرف شهرداري صادر مي شود به تعداد دو برابر در همان محل و يا هر محلي كه شهرداري تعيين خواهد كرد بر طبق ضوابط و دستورالعمل هاي موجود در فصل مناسب غرس نمايند.
تبصره 4- كاشت و حفاظت و آبياري درختان معابر، ميادين، بزرگراهها و پاركهاي عمومي از اهم وظايف شهرداريها مي باشد.
ماده 5- ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن – جانشين ساختن و قطع درختان كه ملازمه با بهره برداري از نهالستانها، قلمستانها و باغات و موارد ديگر دارد بموجب آيين نامه هاي اجرايي اين قانون تعيين خواهد گرديد.
ماده 6- هر كس عالماً و عامداً و بر خلاف مقررات اين قانون مرتكب قطع و يا موجبات از بين رفتن درختان مشمول اين قانون را فراهم سازد به حبس تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي بر حسب نوع و محيط، سن درخت و موقعيت آن از يكهزار ريال تا يكصد هزارريال محكوم خواهد شد.
تبصره 1- در صورتيكه قطع درخت از طرف مالكين بنحوي باشد كه باغي را از بين ببرد و از زمين آن به صورت تفكيك و خانه سازي استفاده كند همه زمين بنفع شهرداري ضبط مي شود و به مصرف خدمات عمومي شهر و محرومين مي رسد.
تبصره 2- مجازاتهاي مذكور در اين ماده قابل تعليق يا تبديل به جزاي نقدي نبوده و احكام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.
ماده 7- گزارش مأموران شهرداريهاي مأمور اجراي اين قانون كه قبلاً با وظايف ضابطين دادگستري آشنا شده اند به منزله گزارش ضابطين دادگستري است.
ماده 8- هر كس اعم از مأموران مجري اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرايم مذكور در اين قانون را به خلاف حقيقت به كسي نسبت دهد و يا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازت حبس تا سه سال محكوم مي شود مگر اينكه در قوانين جزايي مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد. مقررات تبصره ذيل ماده 6 در اين مورد نيز لازم الرعايه است.

Tagged Under