1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

شكار حيوانات زير در فصول و ساعات ذيل با پروانه عادي ممنوع است:

 • كليه پستانداراني – پرندگان و خزندگان قابل شكار از اول فروردين تا پايان شهريور به استثناي جانوران زيانكار آن هم فقط در مزارع و باغات و موسسات دامداري و تكثير حيوانات . ( حيوانات زيانكار شامل گراز ، شغال و گرگ ) مي باشد .
 • كليه پستانداران و پرندگان و خزندگان قابل شكار و آبزيان قابل صيد باستثناي جانوران زيانكار از يكساعت بعد از غروب آفتاب تا يك ساعت قبل از طلوع خورشيد .
 • كل و بز و قوچ وميش وحشي در مناطق گرمسيري از 15 ديماه تا 15 شهريور ودر مناطق سردسير از 15 بهمن تا 15 مهر
 • پرندگان كوكر از قبيل باقرقره و غيره از اول فروردين تا 15 شهريور
 • انواع مرغابي و غاز از اول فروردين تا پايان شهريور
 • حداكثر تعداد مجاز شكار كل و بز و قوچ و ميش وحشي در هر مسافرت شكار جمعا يك راس از آنها مي باشد.
 • حراكثر تعداد مجاز شكار پرندگان وحشي غير حمايت شده در هر مسافرت شكار ده قطعه مي باشد.
 • حداكثر تعداد گراز در هر مسافرت شكار يك راس مي باشد .

موارد ذيل فقط در صورت اقليت ها مي باشد:

 • خريد و فروش و عرضه و نگهداري و حمل و صدور كليه جانوران وحشي زنده بدون تحصيل و پروانه انتفاعي ممنوع است .
 • خريدو فروش و عرضه و صدور جانوران وحشي كشته شده و اجزاء آن (پوست و گوشت و غيره ) و همچنين نگهداري آنها در اماكن عمومي به استثناي غاز – مرغابي – چنگر و ماهيان ( غير از ماهي آزاد و قزل آلا)بدون پروانه انتفاعي ممنوع است.
 • حمل ونگهداري جانوران وحشي كشته شده و اجزاي آن كه با رعايت مقررات مربوطه – شكار يا صيد شده اند به استثناي نگهداري آنها در اماكن عمومي مجاز مي باشند.
 • خريد و فروش تروفه هاي شكار و يا جانوران وحشي كشته كه به صورت مجسمه تهيه شده اند ( تاكسيدرمي شده ) و همچنين عرضه و نگهداري آن در اماكن عمومي و تجاري موكول به كسب اجازه و تحصيل پروانه از سازمان ميباشد.

 

Tagged Under