1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) ماده (163) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران شماره202282/ت47268هـ 
وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي 
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ سازمان حفاظت محيط زيست 
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد بند (هـ) ماده (163) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود: 

آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) ماده (163) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 


ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: 
الف ـ سازمان: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي. 
ب ـ شركت ايراني حمل و نقل جاده‌اي: شخصيت حقوقي كه به منظور تصدي عمليات حمل و نقل جاده‌اي بين شهري كالا طبق مقررات مربوط تشكيل و داراي پروانه فعاليت معتبر از سازمان مي‌باشد. 
ج ـ كاميون: وسيله حمل و نقل عمومي كه فعاليت آن صرفاً حمل و نقل بار از طريق جاده با ظرفيت بيش از ده تن است. 
د ـ ظرفيت: حداكثر وزن مجاز ناخالص حمل (وزن كاميون + وزن محموله) وسيله نقليه كه برحسب طراحي كارخانه سازنده در كارت مشخصات آن درج گرديده است. 
هـ ـ اسقاط: فرآيندي كه طي آن اسناد و مدارك مالكيت كاميون توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ابطال و گواهي اسقاط توسط مراكز اسقاط مجاز صادر مي‌شود. 
و ـ عمر كاميون: زماني كه از سال ساخت كاميون سپري شده است. 
ماده2ـ سازمان موظف است تقاضاي شركتهاي ايراني حمل و نقل جاده‌اي براي واردات كاميون موردنياز خود را ظرف حداكثر يك ماه رسيدگي و تقاضاهاي مورد تأييد را جهت انجام اقدامات قانوني به وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد و در صورت رد تقاضا، دلايل را به صورت مكتوب به متقاضي اعلام نمايد. 
تبصره ـ سازمان موظف است ضوابط تأييد و تشخيص را تدوين و منتشر نمايد. 
ماده3ـ كاميونهاي وارداتي بايد داراي شرايط زير باشند: 
الف ـ عمر آنها كمتر از سه سال باشد. 
ب ـ از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو ـ مصوب 1386ـ برخوردار باشند. 
ج ـ از نظر آلايندگي‌هاي محيط زيست، با استانداردهاي مصوب هيئت وزيران و شوراي عالي حفاظت محيط زيست انطباق داشته باشند. (مسئوليت نظارت بر اين امر به عهده سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.) 
د ـ از نظر استانداردهاي ايمني و كيفيت با استانداردهاي اجباري كشور انطباق داشته باشند. (مسئوليت نظارت بر اين امر برعهده سازمان ملي استاندارد ايران مي‌باشد.) 
هـ ـ با معيارهاي مصرف سوخت (مصوب) ستاد حمل و نقل و سوخت انطباق داشته باشند. تا زمان تدوين و اعلام معيارهاي مصرف سوخت، معيارهاي روز پذيرفته شده در كشورهاي اروپايي ملاك عمل خواهد بود. (مسئوليت نظارت بر اين امر به عهده سازمان ملي استاندارد ايران مي‌باشد.) 
و ـ از مشخصات فني و ضوابط كاربرد جاده‌اي اعلام شده توسط سازمان برخوردار باشند. (مسئوليت نظارت بر اين امر به عهده سازمان خواهد بود.) 
ماده4ـ شركتهاي ايراني حمل و نقل جاده‌اي در صورت اسقاط كاميونهاي فرسوده با عمر بيش از (25) سال، به ازاي هر كاميون مشمول بيست و پنج درصد تخفيف در سود بازرگاني واردات يك كاميون با ظرفيت حداكثر سه تن بالاتر از كاميون اسقاط شده، مي‌شوند. 
ماده5 ـ واردات كاميون به نام شركت ايراني حمل و نقل جاده‌اي صورت مي‌گيرد و كاميونهاي وارداتي تا پنج سال از تاريخ ترخيص، تنها به ساير شركتهاي حمل و نقل جاده‌اي قابل واگذاري خواهند بود. اين موضوع توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در اسناد مربوط درج خواهد شد. 


معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي 

19471 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
  :تاريخ ابلاغ 1390/8/29 :تاريخ تصويب
  :موضوع سازمان حفاظت محيط زيست
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت راه و شهرسازي
وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجراي
Tagged Under