1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آيين‌نامه اجرايي ماده (18) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي شماره20705/ت46384هـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت راه و شهرسازي 
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور 
سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 14/10/1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (4) ماده (18) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب 1389 ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود: 

آيين‌نامه اجرايي ماده (18) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي 
و منابع طبيعي 

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: 
الف ـ مخاطب: فعالان بخش كشاورزي و منابع طبيعي و عشايري. 
ب ـ بخش كشاورزي و منابع طبيعي: حوزه‌هاي مختلف مرتبط با امور آب و خاك، جنگل، مرتع، بيابان، آبخيزداري، زراعت، باغباني، امور دام، دامپزشكي، حفظ نباتات، گياه‌پزشكي، شيلات، عشاير، تعاون روستايي و صنايع بخش كشاورزي، ترويج، آموزش و تحقيقات بخش كشاورزي و منابع طبيعي و ساير حوزه‌هاي مرتبط. 
ج ـ برنامه: برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني مرتبط با اين آيين‌نامه. 
د ـ وزارت: وزارت جهاد كشاورزي. 
هـ ـ سازمان: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. 
و ـ گروه: گروه دانش ترويج و توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي. 
ز ـ كارگروه: كارگروه سياستگذاري و تعيين محتوا به رياست معاون برنامه‌ريزي و نظارت سازمان و عضويت معاونين سياسي و امور استانهاي سازمان و سه نفر از معاونين وزارت به انتخاب وزير جهاد كشاورزي، معاون آب و آبفاي وزارت نيرو، معاون ذيربط سازمان حفاظت محيط زيست و رييس سازمان هواشناسي كشور به منظور سياستگذاري و تعيين اولويتها و ارزيابي فعاليتهاي انجام شده و نظارت كلان بر حسن اجراي امور. 
ماده2ـ سازمان علاوه بر برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني گروه جهاد با تشكيل گروه نسبت به طراحي، برنامه‌ريزي، توليد و پخش برنامه‌هاي متناسب با مأموريتهاي هر شبكه اقدام نمايد به نحوي كه هر يك از شبكه‌هاي ملي و استاني راديو و تلويزيون، حداقل (4) روز در هفته و حداقل (60) دقيقه در هر شبانه روز، با ويژگيهاي زير توليد و پخش نمايند: 
الف ـ متناسب با ويژگيهاي هر شبكه راديويي و تلويزيوني، موضوعات و مخاطبين مورد نظر، تقويم زراعي و فعاليتهاي جاري بخش كشاورزي و منابع طبيعي در ساختارهاي مختلف از قبيل نمايشي، مستند، گزارش، مسابقه، تركيبي و خبر توليد و در زمان مناسب از نظر پر مخاطب بودن همان شبكه پخش گردد. 
ب ـ با نظر كارگروه در قالب اخبار، مباحث آموزشي ـ ترويجي، ارايه روشهاي علمي در راستاي افزايش بهره‌وري توليد، انتقال يافته‌هاي تحقيقاتي، معرفي الگوهاي موفق، تبيين قوانين و مقررات بخشهاي كشاورزي و منابع طبيعي و عشايري، ارتقاي پنداره شغلي 
و اجتماعي كشاورزان، دامداران، مرتعداران، جنگل‌نشينان، عشاير و خانواده‌هاي روستايي، رفع موانع توليد و كـسب و كار به منظور ارتقاي مـنزلت اجتماعي، دانش و توانمنديهاي فعالان بخش كشاورزي و منابع طبيعي و عشايري و همچنين تقويت انگيزه تعاونيهاي توليد، توزيع و حذف واسطه‌ها و تحول در زيرساختها و بسترهاي فعاليت در اختيار مخاطبان قرار گيرد. 
تبصره ـ در مواقع اضطراري و وقوع بحران در بخش كشاورزي و منابع طبيعي و نياز به اطلاع‌رساني سريع براساس اعلام سازمان مديريت بحران كشور حداقل بيست درصد از حجم برنامه‌هاي مقرر در توافق‌نامه في‌مابين وزارت و سازمان، به برنامه‌هاي ويژه بحران اختصاص مي‌يابد تا متناسب با گستردگي بحران در سطوح ملي و استاني برنامه‌سازي و اطلاع‌رساني شود. 
ماده3ـ اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين آيين‌نامه از محل منابع پيش‌بيني شده در تبصره (3) ماده (18) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و بر مبناي موافقتنامه متبادله بين سازمان و وزارت با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تأمين مي‌شود. 
ماده4ـ گزارش ارزيابي عملكرد اجراي اين آيين‌نامه هر سال به صورت مشترك توسط وزارت و سازمان به هيئت‌وزيران ارايه مي‌شود. 

Tagged Under