1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (193) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران شماره111748/ت48152هـ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت كشور ـ وزارت نفت 
وزارت نيرو ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور 
سازمان حفاظت محيط زيست 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، كشور، نفت، نيرو، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند (الف) ماده (193) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب‌ نمود: 

آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (193) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 


ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: 
الف ـ پسماندهاي شهري: پسماندهايي از قبيل زباله‌هاي خانگي و نخاله‌‌هاي ساختماني كه به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها در محدوده شهرها توليد مي‌شوند و براساس قانون، مديريت اجرايي آنها بر عهده شهرداريها قرار دارد،. 
ب ـ شهرهاي ساحلي: كليه شهرهاي واقع در حاشيه درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان مطابق جدول پيوست شماره (1) كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است. 
ج ـ تالاب‌هاي داخلي: شامل مردابها، باتلاقها و لجن‌زارها يا آبهاي طبيعي يا مصنوعي اعم از دائمي يا موقت كه داراي آبهاي تلخ يا شور به صورت راكد يا جاري مي‌باشند و در محدوده جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرند. 
د ـ شهرهاي حاشيه تالاب داخلي: كليه شهرهاي واقع در محدوده بلافصل تالابهاي داخلي مطابق جدول پيوست شماره (2) كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است. 
هـ ـ كارگروه ملي: كارگروه موضوع ماده (2) آيين‌نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها، موضوع تصويب‌نامه شماره 28488/ت32561هـ مورخ 10/5/1384 .
وـ روشهاي نوين و فناوريهاي جديد: كليه روشهايي كه براساس يافته‌هاي جديد علمي و بكارگيري فناوريهاي نوين موجب حداكثر بازيابي مواد و حداقل آلودگيهاي محيط زيستي شوند. از قبيل تبديل پسماندها به كودهاي زيستي، بازيافت انرژي، دفن بهداشتي و مهندسي به تشخيص كارگروه ملي. 
ز ـ شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت: شهرهاي بالاي دويست هزار نفر براساس سرشماري نفوس و مسكن سال 1390 مركز آمار ايران مطابق جدول پيوست شماره (3) كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است. 
ح ـ كارگروه استاني: كارگروه موضوع تبصره ماده (2) آيين‌نامه قانون مديريت پسماندها موضوع تصويب‌نامه شماره 28488/ت32561هـ مورخ 10/5/1384. 
ماده2ـ كليه شهرداريهاي مشمول اين قانون موظفند حداكثر يكسال پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به تدوين برنامه جامع مديريت پسماندهاي شهري براساس دستورالعمل طرح جامع مديريت پسماندها مصوب وزارت كشور اقدام و پس از تصويب در كارگروه استاني به نحوي اقدام نمايند كه از سال پاياني برنامه پنجساله پنجم ضمن به كارگيري روشهاي نوين، هر گونه دفن غيربهداشتي در اين شهرها انجام نشود. 
ماده3ـ سـازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همـكاري دستگاههاي عضو كارگروه ملي مديريت پسماند نسبت به تدوين «نحوه حمايت از روشها و فناوريهاي نوين مديريت پسـماند» موضوع اين آييـن‌نامه و با اولـويت بـخش خصـوصي اقـدام و پس از تصويب در كارگروه ملي، تسهيلات لازم براي حمايت از اين برنامه را پيش‌بيني و به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور جهت درج در لايحه بودجه سالانه اعلام نمايد. 
ماده4ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است برنامه حمايتي لازم جهت اختصاص تسهيلات براي حمايت از توليد و ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي را با رعايت بند (ز) ماده (143) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تهيه و پس از تأييد كارگروه ملي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور جهت درج در لايحه بودجه سالانه اعلام نمايد. 
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي 

Tagged Under