1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

آيين‌نامه اجرايي ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران شماره62011/ت48038هـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ سازمان حفاظت محيط‌زيست 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و سازمان حفاظت محيط‌زيست و به استناد ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود: 

آيين‌نامه اجرايي ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 
جمهوري اسلامي ايران 

ماده 1ـ اصطلاحات زير در اين آيين‌نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: 
1ـ پايداري: شرايطي كه در آن منابع طبيعي و زيست‌محيطي به نحوي مورد بهره‌برداري قرار گيرند كه حداقل شرايط براي ثبات زيست بومهاي حفظ‌شده و فرصتهاي توليد براي نسلهاي آينده به صورت مستمر باقي بماند. 
2ـ شاخصهاي پايداري: مجموعه‌اي از معيارهاي اقتصادي، اجتماعي، نهادي و محيط‌زيستي كه براي سنجش و تبيين پايداري روندها و تغييرات آنها در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، نهادي و محيط‌زيستي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. 
3ـ مدل ملي شاخصهاي پايداري: مدلي كه براساس ويژگيهاي اقتصادي، اجتماعي، نهادي و فرهنگي كشور به منظور سنجش ميزان پايداري محيطي تهيه شده باشد. 
4ـ سازمان: سازمان حفاظت محيط‌زيست 
5ـ شورا: شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست 
6ـ دستگاههاي اجرايي: كليه دستگاههاي موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 
ماده 2ـ سازمان موظف است با همكاري دستگاههـاي اجرايـي عضـو شورا نسبت به‌ تعيين شاخصهاي پايداري محيطي، تدوين مدل ملي شاخصهاي پايداري و تعيين ضوابط و معيارهاي پايداري ناظر بر متعادل‌سازي بار محيطي و كنترل اثرات توسعه بر محيط طبيعي و انساني تا پايان سال دوم برنامه پنجم توسعه اقدام و آن را به تصويب شورا برساند. 
تبصره ـ مصوبات شورا توسط دبيرخانه به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي‌شود. 
ماده 3ـ دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت و اجراي ضوابط و معيارهاي پايداري مصوب شورا و ارايه گزارش سالانه به سازمان مي‌‌باشند. 
ماده 4ـ مركز آمار ايران موظف است نسبت به جمع‌آوري اطلاعات شاخصهاي پايداري و ايجاد بانك داده‌هاي شاخصهاي پايداري براي كليه سالهاي برنامه اقدام نمايد. دستگاههاي اجرايي مكلفند حسب درخواست مركز آمار ايران اطلاعات مورد نياز در اختيار آن مركز قرار دهند. 
ماده 5 ـ سازمان موظف است گزارش سالانه شاخصهاي پايداري را ضمن مقايسه با شاخصهاي بين‌المللي و منطقه‌اي، حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد به هيئت وزيران ارايه نمايد. معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي 

 

Tagged Under