1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آيين‌نامه قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران شماره213583/ت34482هـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو 
سازمان حفاظت محيط زيست ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پيشنهاد شماره 17881/020 مورخ 3/11/1384 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود: 

آيين‌نامه قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران 

فصل اول ـ تعاريف 
ماده1ـ در ايـن آييـن‌‌نامه، واژه‌ها و اصطـلاحات زير در معـاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: 
الف ـ قانون: قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1380ـ 
ب ـ نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي: مجموعه قوانين، آيين‌نامه‌ها، مقررات، استانداردها، تشكل‌هاي مهندسي، حرفه‌اي و صنفي كه براي رسيدن به اهداف منظور شده در قانون، تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود. 
ج ـ سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ايران: سازمان صنفي و تخصصي غيردولتي متشكل از دانش‌آموختگان رشته‌هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي و رشته‌هاي مرتبط كه در راستاي نظام بخشيدن به مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در چارچوب قانون، تأسيس و فعاليت مي‌نمايد و داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشد و از اين پس سازمان ناميده مي‌شود. 
د ـ شوراي مركزي: شوراي سازمان. 
هـ ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان. 
و ـ شوراي استان: شوراي سازمان استان. 
ز ـ شعبه شهرستان: شعبه سازمان استان. 
ح ـ شوراي شهرستان: شوراي شعبه شهرستان سازمان استان. 
ط ـ كشاورزي و منابع طبيعي: فعاليت‌هاي مربوط به بهره‌برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني از قبيل زراعت، باغباني، درختكاري مثمر و غيرمثمر، جنگلداري، جنگل‌‌كاري، مرتعداري، بيابان‌زدايي، آبخيزداري، دامداري، شيلات، آبزيان، پرورش طيور، زنبور عسل، نوغانداري، پرورش قارچ، فرآوري محصولات كشاورزي و منابع طبيعي و ساير امور مرتبط. 
ي ـ استاندارد: حداقل ضوابط، شاخص‌هاي علمي و فني اعم از كمي و كيفي كه براي يك فعاليت، اعم از توليدي، خدماتي، مشاوره‌اي يا محصول توليدي تعيين مي‌گردد. 
ك ـ تشكل‌هاي مهندسي، حرفه‌اي و صنفي: اشخاص حقوقي كه به منظور فعاليت خاص در راستاي اهداف صنفي، حرفه‌اي و فني مهندسي به صورت ملي يا منطقه‌اي و در چارچوب مجوزهاي قانوني تأسيس مي‌شوند. 
ل ـ رشته‌هاي اصلي: رشته‌هاي تحصيلي در مقاطع كارشناسي و بالاتر، كه براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي بخش كشاورزي و منابع طبيعي در دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراكز آموزش عالي دولتي و غيردولتي تعريف مي‌شود. 
م ـ رشته‌هاي مرتبط: رشته‌هاي تحصيلي كه استفاده از دانش و مهارت دانش‌آموختگان آنها در فعاليت‌هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي ضروري است. 
ن ـ عضو: كارشناس عضو سازمان با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته‌هاي بخش كشاورزي، منابع طبيعي و رشته‌هاي مرتبط. 
س ـ صلاحيت حرفه‌اي: فرآيندي كه در آن شرايط عمومي، علمي، فني و تخصصي اعضاي سازمان مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 
ع ـ پروانه: مجوز رسمي فعاليت اعضاي سازمان در زمينه‌هاي تخصصي كه بيانگر صلاحيت حرفه‌اي و رتبه آنها مي‌باشد. 
ف ـ رتبه: شاخصي كه توانمندي اعضاي سازمان را از نظر علمي، فني و تخصصي و اجرايي مشخص مي‌نمايد. 
ص ـ رتبه‌بندي: فرآيندي است كه طي آن توانمندي اعضاي سازمان از نظر علمي، فني و تخصصي و اجرايي مشخص مي‌شود. 
ق ـ گواهي صلاحيت حرفه‌اي و رتبه‌بندي: مجوز رسمي كه پس از تشخيص صلاحيت عمومي علمي، فني و تخصصي اعضا، توسط مراجع ذي‌صلاح جهت انجام فعاليت‌هاي كارشناسي و تخصصي مندرج در آن به آنان اعطاء مي‌شود. 
ر ـ مهندس كشاورزي و منابع طبيعي: شخصي كه داراي مدرك تحصيلي در مقطع كارشناسي و بالاتر در يكي از رشته‌هاي بخش كشاورزي، منابع طبيعي و رشته‌هاي مرتبط باشد. 
ش ـ كارگروه تخصصي: گروهي از كارشناسان صاحب‌نظر كه براساس ضوابط مصوب شوراي مركزي در مسايل فني و تخصصي موردنياز شوراي استان و شوراي مركزي طرف مشورت قرار مي‌گيرند. 
فصل دوم ـ وظايف و اختيارات 
ماده2ـ اعضاي سازمان براي فعاليت‌هاي مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ملزم به داشتن پروانه از سازمان مي‌باشند. 
تبصره ـ صدور پروانه براي اشخاص حقوقي عضو سازمان براساس گواهي صلاحيت حرفه‌اي و رتبه‌بندي صادر شده توسط مراجع ذي‌صلاح مي‌باشد. 
ماده3ـ دستگاه‌هاي دولتي موظفند طرح‌ها و پروژه‌ها و نيز انجام فعاليت‌هاي مشاوره و پيمانكاري موضوع اين آيين‌نامه را صرفاً به اشخاص حقيقي و حقوقي داراي پروانه در زمينه‌هاي تخصصي و در حدود صلاحيت و رتبه آنها ارجاع نمايند. 
ماده4ـ سازمان مي‌تواند با تشخيص شوراي مركزي صدور و تمديد پروانه در مورد تمام يا بعضي از رشته‌ها را موكول به گذراندن دوره‌هاي آموزشي تخصصي نمايد. 
ماده5 ـ در موارد زير گواهي صلاحيت حرفه‌اي و رتبه‌بندي و پروانه فاقد اعتبار شناخته مي‌شود: 
الف ـ فوت دارنده پروانه. 
ب ـ حجر دارنده پروانه. 
ج ـ ابطال يا عدم تمديد كارت عضويت و پروانه اشتغال. 
د ـ عدم پرداخت وجوه و عوارض قانوني. 
هـ ـ محكوميت قطعي به مجازاتي كه كيفر تبعي آن محروميت از حقوق اجتماعي است (تا انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي). 
و ـ محكوميت به محروميت از كار با آراي هيئت‌هاي بدوي و عالي انتظامي. 
ز ـ قطع رابطه عضو با سازمان استان يا اخراج از سازمان. 
ح ـ انحلال شخص حقوقي يا احراز فقدان شرايط لازم براي كسب پروانه. 
ماده6 ـ امضاي عضو سازمان در ذيل طرح‌ها، پروژه‌ها و اسناد تعهدآور بايد ممهور به مهر كه مشتمل برنام و نام خانوادگي، شماره نظام مهندسي و رشته يا گرايش عضو است، باشد. 
ماده7ـ مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي مي‌توانند در زمينه خدمات تخصصي از قبيل مطالعه، طراحي، اجراء ، نظارت بر اجراء ، راه‌اندازي، بهره‌برداري، كنترل و بازرسي، ارزيابي، تحقيق، تشخيص، مشاوره، اظهارنظر فني، نظارت بر توليد يا خدمات و كارشناسي رسمي كه در چارچوب معيارهاي تخصصي در زمره امور حرفه‌اي مندرج در گواهي رتبه‌بندي و پروانه موضوع قانون مي‌باشد فعاليت نمايند. 
فصل سوم ـ اركان 
ماده8 ـ اركان سازمان عبارت است از: 
الف ـ شوراي مركزي. 
ب ـ شوراي استان. 
ج ـ شورا و شعبه شهرستان. 
د ـ مجامع عمومي. 
هـ ـ هيئت‌هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي. 
تبصره ـ سازمان مي‌‌تواند تا فراهم شدن شرايط لازم براي تشكيل شورا و شعبه شهرستان وظايف قانوني خود را از طريق تأسيس دفاتر موقت در شهرستان‌ها انجام دهد. 
ماده9ـ اعضاء تشكيل‌دهنده اركان و نحوه انتصاب و انتخاب آنها و وظايف و اختيارات اركان مطابق مواد (5 تا 23) قانون خواهد بود. 
ماده10ـ دستگاه‌هاي اجرايي مربوط مكلفند با اعلام سازمان و سازمان استان نسبت به معرفي اعضاي انتصابي شوراي مركزي، شوراي استان و شوراي شهرستان ظرف پانزده روز اقدام كنند. 
ماده11ـ جلسات شوراي استان حداقل يك بار در ماه تشكيل مي‌شود و رييس سازمان استان رياست جلسه شوراي استان را برعهده خواهد داشت. دبير شورا مسئول تشكيل و اداره دبيرخانه شوراي استان مي‌باشد. 
تبصره ـ جلسات شوراي استان با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با آراي موافق اكثريت حاضر معتبر مي‌باشد. 
ماده12ـ مجامع عمومي عادي يا فوق‌العاده شوراي مركزي از اجتماع نمايندگان شوراي استان (هر استان دو نماينده) تشكيل مي‌گردد. 
تبصره ـ جلسات مجامع عمومي عادي يا فوق‌العاده با حضور نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي حاضرين معتبر مي‌باشد. 
ماده13ـ وظايف و اختيارات مجامع عمومي عادي يا فوق‌العاده شوراي مركزي به شرح زير تعيين مي‌شود: 
الف ـ انتخاب اعضاي شوراي مركزي. 
ب ـ استماع گزارش شوراي مركزي و اعلام نظر نسبت به آن و رسيدگي به مسائل مطرح‌شده. 
ج ـ تعيين مؤسسه حسابرسي براي رسيدگي به حساب‌ها، ترازنامه‌ها و بيلان عملكرد سالانه سازمان. 
تبصره ـ حسابرسي شعبه شهرستان توسط سازمان استان انجام مي‌شود. 
د ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط و اين آيين‌نامه به سازمان در صلاحيت مجمع عمومي مي‌باشد.
ماده14ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي شوراي استان به شرح زير مي‌باشد: 
الف ـ انتخاب اعضاي شوراي استان و بازرسان با رعايت بند «4» ماده (7) و بند «1» ماده (9) قانون. 
ب ـ استماع گزارش شوراي استان و رسيدگي به آن و رسيدگي به مسائل مطرح شده. 
ج ـ تصويب سياستها و خط‌مشي‌هاي شوراي استان. 
د ـ بررسي و تصويب ترازنامه سالانه و برنامه و بودجه و طرح‌هاي سالانه سازمان استان. 
هـ ـ پيشنهاد هرگونه تغيير و اصلاح در آيين‌نامه سازمان به شوراي مركزي. 
و ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط و اين آيين‌نامه در صلاحيت مجمع عمومي استان باشد. 
ماده15ـ در مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده كه دستور كار جلسه انتخاب اعضاي شوراي استان و شوراي شهرستان مي‌باشد، انتخابات از طريق مراجعه مستقيم اعضاي مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده به صندوق‌هاي رأي‌گيري با رأي مخفي و رعايت ديگر مواد آيين‌نامه انجام مي‌شود و در اين مورد هر عضو فقط حق يك رأي داشته و مجاز به دادن رأي به نمايندگي غير نمي‌باشد. 
ماده16ـ مجامع عمومي عادي يا فوق‌العاده استان از اجتماع اعضاي آن تشكيل مي‌شود و كليه اشخاص حقيقي كه طبق ضوابط مصوب به عضويت سازمان استان پذيرفته شده‌اند با شرايط مساوي عضويت مجامع عمومي عادي يا فوق‌العاده را دارا بوده و داراي حق رأي در جلسات و حق مشاركت در تصميم‌گيري‌ها مي‌باشند. 
ماده17ـ مجامع عمومي عادي يا فوق‌العاده شهرستان از اجتماع اعضاي سازمان استان مـقيم در شهرستان تشكيل مي‌شود و كليه اعضا با شرايط مساوي عضويت مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده را دارا و داراي حق رأي در جلسات و حق مشاركت در تصميم‌گيري‌ها مي‌باشند. 
ماده18ـ شرايط و چگونگي عضويت و تشكيل مجامع عمومي عادي يا فوق‌العاده سازمان استان و شهرستان به شرح زير تعيين مي‌شود: 
الف ـ عضويت در مجامع عمومي عادي يا فوق‌العاده مستلزم داشتن كارت عضويت معتبر مي‌باشد. 
ب ـ جلسات مجامع عمومي عادي يا فوق‌العاده با حضور نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي حاضرين معتبر مي‌باشد. 
ج ـ در مجامع عمومي عادي يا فوق‌العاده به غير از مجامع مربوط به انتخاب اعضاي شوراي استان يا شهرستان اعطاي وكالت اعضاي سازمان استان و شعبه شهرستان به ساير اعضا براي حضور در مجامع مزبور بلامانع است. 
د ـ هر عضو مي‌تواند وكالت حداكثر سه عضو ديگر را در مجامع عمومي موضوع بند (ج) اين ماده را داشته باشد. 
هـ ـ در صورت به حدنصاب نرسيدن اعضاي مجامع عمومي عادي يا فوق‌العاده در جلسه اول، جلسه دوم كه ظرف پانزده روز از تاريخ جلسه اول با همان دستور تشكيل مي‌گردد، با حضور نصف به علاوه يك اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات متخذه با رأي اكثريت حاضرين معتبر خواهد بود. 
ماده19ـ زمان تشكيل جلسات مجامع عمومي عادي يا فوق‌العاده بايد حداقل بيست روز قبل از تشكيل جلسه از طريق دعوت كتبي به اطلاع اعضا برسد. 
تبصره ـ روز، ساعت و محل تشكيل و دستور جلسه بايد در دعوت نامه ذكر شود. 
ماده20ـ مجامع عمومي عادي يا فوق‌العاده شوراي مركزي، شوراي استان و شوراي شهرستان پس از تشكيل، داراي هيئت رييسه‌اي متشكل از يك نفر رييس، يك نفر منشي و يك نفر ناظر مي‌باشند. 
تبصره1ـ اعضاي هيئت رييسه مجامع عمومي عادي يا فوق‌العاده از بين اعضاي حاضر در مجمع توسط اعضاي مجمع انتخاب مي‌شوند. 
تبصره2ـ چنانچه رييس، نايب رييس، دبير و خزانه‌دار شوراي مركزي، شوراي استان و شوراي شهرستان در دستگاه‌هاي دولتي شاغل باشند دستگاه‌‌هاي يادشده مجازند با پرداخت حقوق و مزاياي كامل، آنان را براي مدت چهار سال به سازمان به صورت تمام وقت يا نيمه وقت مأمور به خدمت نمايند. 
تبصره3ـ مصـوبات مجمع توسط مـنشي تنظيم و با امضـاي هيئت رييسه رسميت مي‌يابد. 
ماده21ـ پس از راه‌اندازي سازمان، مسئوليت انتخابات شوراي مركزي، شوراهاي استان و شعب شهرستان به عهده سازمان مي‌باشد. 
ماده22ـ در صورت فوت، پذيرش استعفا، عدم امكان ادامه خدمت يا بركناري رييس سازمان استان، رييس جديد سازمان استان مطابق تبصره (2) ماده (7) قانون، انتخاب و توسط رييس سازمان مركزي به وزير جهادكشاورزي جهت صدور حكم معرفي مي‌شود. 
ماده23ـ چگونگي ايجاد شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و مراكز يا مؤسسات علمي، فني و آموزشي و انتشاراتي در استان (موضوع بند (12) ماده (20) قانون) و نحوه اداره آنها به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد. 
ماده24ـ سازمان‌هاي استانها و شعب شهرستاني آنها ملزم به اجراي مصوبات شوراي مركزي مي‌باشند. 
ماده25ـ اعضاي سازمان موظف به رعايت مفاد قانون، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن مي‌باشند. 
تبصره ـ نحـوه برخورد با اعضاي متخلف در هيئت‌هاي بدوي و عالي انتظامي تعيين مي‌شود. 
ماده26ـ هر يك از سازمان‌هاي استان يك بازرس خواهند داشت. بازرس نبايد عضو شوراي استان يا هيئت‌هاي عالي و بدوي انتظامي سازمان باشد. 
ماده27ـ بازرس سازمان استان در جلسه مجمع عمومي و از بين اعضاي آن مجمع با اكثريت آرا براي مدت يكسال انتخاب مي‌شود. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است. 
تبصره ـ هر يك از سازمان‌هاي استان‌ها مي‌توانند نسبت به تعيين بازرس از ميان حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372 ـ اقدام نمايند. 
ماده28ـ مكاتبات سازمان و سازمان استان با امضاي رؤساي آنها و در غياب رييس با امضاي جانشين منصوب شده از سوي او انجام مي‌شود. 
فصل چهارم ـ شرايط عضويت 
ماده29ـ عضويت در سازمان استان مستلزم احراز شرايط ذيل است: 
الف ـ دارا بودن مدرك تحصيلي در مقطع كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته‌هاي كشاورزي، منابع طبيعي و رشته‌هاي مرتبط براي اشخاص حقيقي متقاضي عضويت و يك نفر از اعضاي شخص حقوقي متقاضي عضويت. 
تبصره1ـ رشته‌هاي مرتبط با بخش كشاورزي براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري توسط رييس سازمان تهيه و به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد. 
تبصره2ـ فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي كشاورزي، منابع طبيعي و رشته‌هاي مرتبط از دانشگاه‌هاي خارج از كشور كه مدرك آنها به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد مجاز به عضويت در سازمان مي‌باشند. 
ب ـ اقامت در استان مربوط حداقل شش ماه قبل از تسليم درخواست عضويت. 
ج ـ در مورد اشخاص حقوقي، اساسنامه مؤسسه يا شركت در اداره ثبت شركت‌هاي استان به ثبت رسيده باشد. 
د ـ نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار مهندسي در هنگام تقاضاي عضويت. 
هـ ـ پرداخت مستمر حق عضويت سالانه. 
و ـ قبـول و امضاي ميـثاق‌نامه كه توسط سازمان تهيه و به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد. 
ز ـ تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان عضويت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارك مقرر در فرم يادشده. 
تبصره1ـ كارشناسان كشاورزي، منابع طبيعي و رشته‌هاي مرتبط شاغل در بخش دولتي مي‌توانند به عضويت سازمان پذيرفته شوند. 
تبصره2ـ دستورالعمل نحوه عضويت توسط سازمان تهيه و به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد. 
ماده30ـ اعضاي سازمان فقط مي‌توانند به عضويت سازمان يك استان درآيند. 
ماده31ـ دانش‌آموختگان عضو سازمان موظفند براساس ضوابطي كه به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد، در دوره‌هاي بازآموزي و نوآموزي مرتبط با رشته تحصيلي شركت نمايند، سازمان براي اعضايي كه اين دوره‌ها را با موفقيت سپري نمايند گواهي قبولي دوره آموزشي صادر مي‌نمايد. 
تبصره ـ هرگاه با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، اجراي اين بند مستلزم تأمين اعتبار باشد اعتبار لازم به عنوان كمك به سازمان در بودجه سنواتي درج خواهد شد. 
ماده32ـ متقاضي عضويت در سازمان استان تقاضاي خود را به دبيرخانه سازمان استان تسليم خواهد نمود. سازمان يادشده مكلف است ظرف پانزده روز به تقاضاي واصل شده رسيدگي و در صورتي كه متقاضي را واجد كليه شرايط تشخيص دهد نسبت به صدور و تسليم كارت عضويت او اقدام و چنانچه تقاضا ناقص است يا متقاضي را فاقد شرايط كافي تشخيص دهد، نظر خود را در مورد نقص يا رد تقاضا به طور صريح و كتبي به متقاضي ابلاغ مي‌نمايد. 
ماده33ـ عضويت در سازمان استان در شرايط زير لغو مي‌شود: 
الف ـ تغيير محل اقامت از يك استان به استان ديگر. 
تبصره ـ اعضاي سازمان در صورت انتقال از استاني به استان ديگر مي‌توانند عضويت خود را در استان مقصد برقرار نمايند. 
ب ـ استعفا از عضويت در سازمان استان. 
ج ـ اخراج از سازمان. 
د ـ صدور رأي هيئت‌هاي عالي انتظامي در خصوص محروميت دايم از اشتغال به حرفه مهندسي. 
هـ ـ عدم پرداخت حق عضويت سالانه. 
و ـ احراز فقدان شرايط لازم براي عضويت. 
ماده34ـ سازمان مي‌تواند در صورت عدم پرداخت حقوق متعلقه توسط اعضا، براساس ضوابط و دستورالعمل‌هاي مصوب شوراي مركزي نسبت به لغو عضويت آنان و به تبع آن لغو امتيازات رتبه‌بندي، پروانه اشتغال، پروانه كارشناسي رسمي و استفاده از خدمات رفاهي صندوق تعاون و رفاه اقدام كند. 
تبصره ـ عضويت مجدد اعضاي لغو عضويت شده براساس ضوابط مصوب شوراي مركزي مي‌باشد. 
ماده35ـ كاردان‌هاي رشته‌هاي كشاورزي، منابع طبيعي و رشته‌هاي مرتبط طبق ضوابط خاص به عضويت كانون كاردانهاي وابسته به سازمان استان پذيرفته مي‌شوند. 
تبصره ـ ضوابط پذيرش عضويت كاردان‌ها و نحوه ارتباط كانون كاردان‌ها با سازمان و سازمان استان توسط سازمان مركزي تهيه و به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد. 
فصل پنجم ـ انتخابات 
ماده36ـ سازمان مكلف است ظرف سه ماه قبل از اتمام دوره فعاليت شوراهاي مركزي و استان نسبت به انجام انتخابات و انتخاب اعضاي جديد شوراي مركزي و شوراي استان اقدام كند. 
تبصره ـ انتخابات شعب شهرستاني سازمان استان‌ها در زمان مقرر طبق آيين‌نامه نحوه تشكيل شعب شهرستاني و انتخاب اعضاي شوراي شهرستان سازمان (موضوع ماده «33» قانون) انجام خواهد شد. 
ماده37ـ برگزاري انتخابات شوراي مركزي و شوراي استان به غير از دوره اول از طريق تشكيل كميته اجرايي مركزي انتخابات در سازمان مركزي و كميته اجرايي استاني انتخابات در سازمان استان انجام مي‌شود. 
ماده38ـ كميته اجرايي مركزي انتخابات داراي پنج نفر عضو مي‌باشد كه به پيشنهاد رييس سازمان توسط مجمع عمومي سازمان انتخاب مي‌گردند. رييس، نايب رييس و دبيركميته در اولين جلسه از ميان اعضاء انتخاب مي‌شوند. 
تبصره1ـ اعضاي كميته اجرايي مركزي انتخابات نمي‌توانند داوطلب عضويت در شوراي استان و شوراي مركزي گردند. 
تبصره2ـ احكام اعضا و هيئت رئيسه كميته اجرايي مركزي انتخابات توسط رييس سازمان صادر مي‌گردد. 
ماده39ـ كميته اجرايي مركزي انتخابات و كميته اجرائي انتخابات سازمان در استان طبق برنامه تنظيمي شوراي مركزي قبل از اتمام دوره قانوني شوراي مركزي و شوراي استان تشكيل مي‌گردد. 
ماده40ـ وظايف كميته اجرايي مركزي انتخابات به شرح زير تعيين مي‌شود: 
الف ـ نظارت بر عملكرد كميته‌هاي اجرايي انتخابات استان‌ها در اجراي مفاد اين آيين‌نامه. 
ب ـ پاسخگويي به نيازها و ابهامهاي كميته‌هاي اجرايي انتخابات استان‌ها. 
ج ـ تهيه و توزيع استاني برگه تعرفه انتخابات و مهر انتخابات شوراهاي استان و مركزي. 
د ـ اخذ گزارش انتخابات شوراهاي استان از كميته‌هاي اجرايي انتخابات استان. 
هـ ـ برگزاري انتخابات شوراي مركزي با لحاظ نمودن شرايط زير: 
1ـ تنظيم ليست جديد اعضاي مجمع عمومي شوراي مركزي. 
2ـ مكاتبه با اعضاي مجمع عمومي جديد و تعيين مهلت براي دريافت تقاضاي كتبي داوطلبان عضويت در شوراي مركزي. 
3ـ تهيه مشخصات داوطلبان عضويت در شوراي مركزي و ارسال آن براي تمام اعضاي مجمع عمومي حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه مجمع. 
4ـ تعيين ساعت و محل تشكيل مجمع عمومي سازمان مركزي براي انجام انتخابات. 
5 ـ تهيه صندوق اخذ رأي و مهر و موم نمودن آن با حضور هيئت مركزي نظارت بر انتخاب و هيئت رييسه مجمع عمومي. 
6 ـ تشكيل جلسه مجمع عمومي و انتخابات هيئت رييسه مجمع. 
7ـ برگزاري انتخابات و اعلام نتيجه آن. 
8 ـ برگزاري اولين جلسه شوراي مركزي جديد. 
ماده41ـ كميته اجرايي انتخابات سازمان استان داراي سه نفر عضو مي‌باشد كه توسط كميته اجرايي مركزي انتخابات از بين (9) نفر از اعضاي سازمان استان كه توسط رييس سازمان استان معرفي و به تأييد شوراي استان رسيده‌اند انتخاب مي‌گردند. اين كميته در اولين جلسه خود رييس، نايب رييس و دبير كميته را انتخاب مي‌كنند. 
تبصره1ـ اعضاي معرفي شده از سوي رييس سازمان استان بايد حداقل (10) سال تمام از زمان فارغ‌التحصيلي آنها در مقطع كارشناسي گذشته باشد.
تبصره2ـ احكام اعضاي كميته اجرايي انتخابات استان توسط رييس سازمان استان صادر مي‌گردد. 
ماده42ـ اعضاي كميته اجرايي انتخابات استان عبارتند از: 
الف ـ يك نفر از اعضاي سازمان استان عضو و شاغل در هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي. 
ب ـ يك نفر از اعضاي سازمان استان، شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي. 
ج ـ يك نفر از اعضاي سازمان استان، شاغل در بخش غيردولتي. 
تبصره1ـ اعضاي كميته اجرايي انتخابات استان نمي‌توانند داوطلب عضويت در شوراي استان گردند. 
تبصره2ـ احـكام كميته اجرايي انتخابات استان توسـط رييس سازمان استان صادر مي‌گردد. 
ماده43ـ وظايف كميته اجرايي انتخابات شوراي استان به شرح زير مي‌باشد: 
الف ـ هماهنگي با كميته اجرايي مركزي انتخابات در برگزاري انتخابات استان. 
ب ـ اعلام شرايط عضويت شوراي استان طبق ضوابط مندرج در آيين‌نامه. 
د ـ تعيين مهلت قبول تقاضاي داوطلبان عضويت در شوراي استان (اين مهلت نبايد كمتر از پانزده روز بعد از تاريخ انتشار آگهي باشد). 
هـ ـ اعلام نشاني و تلفن تماس محل استقرار كميته. 
وـ اعلام محل ثبت نام و ثبت نام داوطلبان حداكثر به مدت پنج روز. 
زـ بررسي و تأييد عدم سوء شهرت اجتماعي و شغلي داوطلبان حداكثر به مدت چهل ‌وپنج روز. 
ح ـ بررسي مدارك داوطلبان و تطبيق آن با شرايط اعلام شده. 
ط ـ تعيين روز، ساعت، محل يا محل‌هاي برگزاري انتخابات كه بايد در يك روز انجام شود. 
ي ـ تعيين مدت زمان رأي‌گيري با هماهنگي و تأييد هيئت نظارت بر انتخابات استان. 
ك ـ اعلام تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي استان. 
ل ـ تهيه صندوق اخذ رأي و مهر و موم نمودن آنها در حضور هيئت نظارت بر انتخابات سازمان استان. 
م ـ پيگيري معرفي اعضاي انتصابي شوراي استان از مراجع ذي‌ربط. 
ن ـ اعلام ساير مواردي كه براي داوطلبان و شركت‌كنندگان در انتخابات ضروري به‌نظر مي‌رسد. 
س ـ ارايه گزارش مستمر از روند انتخابات استان به كميته اجرايي مركزي انتخابات. 
ع ـ برگزاري انتخابات و اعلام نتيجه با هماهنگي هيئت نظارت بر انتخابات استان. 
ف ـ برگزاري اولين جلسه شوراي جديد استان. 
ماده44ـ كميته اجرايي مركزي انتخابات در صورت مواجهه با مشكلات اجرايي در روند انتخابات شوراي استان مراتب را جهت تصميم‌گيري به شوراي مركزي منعكس مي‌نمايد. 
ماده45ـ جلسات كميته اجرايي مركزي و استاني انتخابات با حضور سه نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با دو رأي موافق معتبر خواهد بود.
ماده46ـ برنامه زمان‌بندي انتخابات شوراي مركزي و شوراهاي استان و دستورالعمل لازم براساس اين آيين‌نامه توسط شوراي مركزي تهيه و ابلاغ مي‌گردد. 
ماده47ـ رييس سازمان استان با همكاري اعضاي كميته اجرايي انتخابات شوراي استان مسئوليت حسن اجراي انتخابات را به عهده دارد. 
ماده48ـ برگه تعرفه انتخابات در محل تشكيل جلسه مجمع عمومي و در بدو ورود اعضاي سازمان به جلسه مجمع با رؤيت كارت عضويت معتبر در اختيار آنان گذاشته مي‌شود. به هر عضو صرفاً يك برگه تعرفه ارائه مي‌گردد و دادن رأي به نمايندگي از اعضاء ديگر امكان‌پذير است. 
ماده49ـ برگه تعرفه اخذ رأي داراي دو قسمت خواهد بود كه در يك قسمت، نام و نام خانوادگي و پنـج رقم سمت راست شماره نظام مهندسي اعضاي رأي‌دهنده درج خواهد شد و به امضاء و اثر انگشت رأي‌دهنده خواهد رسيد و قسمت دوم محل ثبت اسامي نامزدهاي عضويت در شوراي استان و شوراي مركزي خواهد بود. 
ماده50 ـ برگه‌هاي تعرفه اخذ رأي بايد به نحوي ممهور شود كه نقش مهر بر فصل مشترك دو قسمت برگه انتخابات ثبت گردد. 
ماده51 ـ رييس سازمان مركزي موظف است يك ماه قبل از اتمام دوره شوراي استان از دستگاه‌هاي اجرايي مربوط درخواست نمايد نسبت به معرفي نمايندگان خود در شوراي استان اقدام كنند. 
ماده52 ـ مجمع عمومي عادي براي انتخابات اعضاي شوراي مركزي و شوراي استان به ترتيب از اجتماع نمايندگان شوراي استان (هر استان دو نماينده) و اعضاي سازمان استان تشكيل مي‌گردد. 
تبصره1ـ جلسات مجمع عمومي با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت مي‌يابد. 
تبصره2ـ پس از تشكيل مجمع عمومي، هيئت رئيسه مجمع متشكل از رييس، يك نفر ناظر و يك نفر منشي از بين اعضاي حاضر انتخاب مي‌گردند. 
تبصره3ـ هيئت رئيسه مجمع مسئوليت اداره مجمع را به عهده دارد. 
تبصره4ـ در مجمع عمومي عادي كه دستور كار جلسه انتخاب اعضاي شوراي استان مي‌باشد، انتخابات از طريق مراجعه مستقيم اعضاي مجمع عمومي عادي به‌صندوق‌هاي رأي‌گيـري با رأي مخفي و رعايت ديگر مواد اين آيين‌نامه انجام مي‌شود و در اين مورد هر عضو فقط حق يك رأي در مرحله اول يا دوم داشته و مجاز به دادن رأي به نمايندگي غير نمي‌باشد. 
تبصره5 ـ در صورت به حد نصاب نرسيدن اعضاي مجمع عمومي عادي در جلسه اول، جلسه دوم ظرف سه هفته از تاريخ جلسه اول با همان دستور تشكيل مي‌گردد و با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت خواهد يافت. 
ماده53 ـ داوطلبان عضويت در شوراي استان مي‌توانند ظرف مهلت تعيين شده توسط كميته اجرايي انتخابات استان، داوطلبي خود را به طور كتبي همراه با مدارك مورد نياز با مراجعه به محل ثبت نام اعلام و رسيد دريافت كنند. 
ماده54 ـ داوطلبان عضويت در شوراهاي مركزي، استان و شعبه شهرستان سازمان استان بايد داراي شرايط زير باشند: 
الف ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 
ب ـ نداشتن محكوميت مؤثر كيفري و عدم وابستگي به گروههاي غيرقانوني. 
ج ـ نداشتن سوء شهرت اجتماعي و شغلي. 
د ـ پرداخت سه سال حق عضويت به صورت متوالي. 
تبصره ـ بايد از زمان فارغ‌التحصيلي داوطلبان عضويت در شوراي مركزي و شوراي استان حداقل با مدرك دكتري (3) سال، با مدرك كارشناسي ارشد (7) سال و با مدرك كارشناسي (10) سال سپري شده باشد. 
ماده55 ـ رييس سازمان استان موظف است حداكثر ظرف يك هفته پس از اعلام اسامي داوطلبان از طرف كميته اجرايي انتخابات استان نسبت به استعلام شرايط داوطلبان از مراجع مذكور در ماده (64) اقدام و نتيجه استعلام را به كميته اجرايي انتخابات استان ارايه نمايند. 
ماده56 ـ كميته اجرايي انتخابات استان ظرف يك ماه از تاريخ استعلام سازمان استان از مراجع زير اعم از اينكه پاسخ استعلام‌ها واصل شده يا نشده باشد با اكثريت آرا نسبت به صلاحيت داوطلبان اتخاذ تصميم و نتيجه را به داوطلبان اعلام مي‌كند: 
الف ـ استعلام از وزارت اطلاعات در مورد وابستگي و يا عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني. 
ب ـ استعلام از نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در مورد محكوميت مؤثر كيفري و سوء شهرت اجتماعي. 
ج ـ استعلام نداشتن سوء شهرت شغلي از دستگاه ذيربط در مورد كانديداهاي شاغل در بخش عمومي و از هيئت‌هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان در مورد كانديداهاي شاغل در بخش غيرعمومي. 
تبصره ـ عدم پاسخگويي به استعلام‌هاي موضوع اين ماده ظرف پانزده روز به منزله تأييد مي‌باشد. 
ماده57 ـ كميـته اجرايي انتخابات استان در بررسـي صلاحيت فقط پاسخ‌هاي مستند به قانون را مورد رسيدگي قرار خواهد داد. 
ماده58 ـ داوطلباني كه صلاحيت آنها رد شده است مي‌توانند ظرف يك هفته از تاريخ وصول نظريه كميته اجرايي، شكايت خود را به طور كتبي به هيئت نظارت بر انتخابات استان تسليم و رسيد دريافت كنند. 
تبصره ـ هيئت نظارت بر انتخابات استان ظرف پنج روز به شكايت رسيدگي و پاسخ خواهد داد. 
ماده59 ـ فهرست اسامي داوطلبان تأييد صلاحيت شده براي عضويت در شوراهاي مركزي و استان شامل موارد زير مي‌باشد: 
الف ـ نام و نام خانوادگي داوطلب. 
ب ـ رشته تحصيلي داوطلب در مقاطع مختلف (كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري) و سال فارغ‌التحصيلي. 
ج ـ دانشكده محل تحصيل داوطلب. 
د ـ سوابق شغلي داوطلب. 
تبصره ـ فهرست اسامي براساس حروف الفبا تنظيم مي‌شود. 
ماده60 ـ كميته اجرايي انتخابات استان پس از نهايي شدن اسامي داوطلبان، فهرست اسامي را به تعداد كافي تكثير و دو هفته قبل از روز اخذ رأي به نحو مقتضي به‌اطلاع اعضاي سازمان استان مي‌رساند. 
ماده61 ـ سـازمان استان امكانات لازم را براي اجراي انتخابات شوراي استان در اختيار كميته اجرايي انتخابات استان قرار مي‌دهد. 
ماده62 ـ پس از برگزاري انتخابات شوراي استان و مشخص‌شدن نمايندگان شوراهاي استان در مجامع عمومي سازمان انتخابات شوراي مركزي جديد برگزار مي‌گردد. 
ماده63 ـ ليست اسامي داوطلبان عضويت در شوراي مركزي و شوراي استان توسط هيئت‌هاي اجرايي انتخابات در حوزه اخذ رأي نصب مي‌گردد. 
ماده64 ـ هريك از اعضاي سازمان استان مي‌‌تواند با ارايه كارت عضويت همان استان از بين داوطلبان به تعداد اعضاي اصلي شوراي استان از ميان اسامي داوطلبان، افراد مورد نظر را در برگه تعرفه رأي قيد نمايد. 
تبصره1ـ درصورتي كه رأي‌دهنده بيش از تعداد ذكر شده در اين ماده در ورقه رأي خود نوشته باشد اسامي اضافي از آخر حذف خواهد شد. 
تبصره2ـ درصورتي كه رأي‌دهنده در ورقه رأي خود اسامي غير از داوطلبان را نوشته باشد فقط اسامي يادشده حذف مي‌گردد. 
تبصره3ـ پس از تعيين اعضاي اصلي، داوطلبين بعدي كه بيشترين آراء را كسب نموده باشند به ترتيب و به تعداد لازم به عنوان عضو علي‌البدل شوراي استان خواهند بود. 
ماده65 ـ درصورت كسب آراي مساوي بين دو يا چند نفر ترتيب عضويت آنها از طريق قرعه‌كشي صورت مي‌گيرد. 
ماده66 ـ پس از خاتمه رأي‌گيري، كميته اجرايي استان مكلف است زير نظر هيئت نظارت بر انتخابات سازمان استان اقدام به شمارش آرا كند و نتيجه را صورتجلسه و پس از امضاي اعضاي كميته اجرايي و هيئت نظارت بر انتخابات استان اعلام و صورتجلسه را جهت ضبط در سوابق به سازمان استان و سازمان به ترتيب تحويل و ارسال كند. 
ماده67 ـ مدت قبول شكايت مربوط به انتخابات تا دو روز بعد از اخذ رأي خواهد بود و مدت رسيدگي به آنها پنج روز پس از انقضاي مدت يادشده مي‌باشد. به شكايات بدون نام، مشخصات، نشاني شاكي و امضا ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
ماده68 ـ نتيجه انتخابات پس از تأييد هيئت نظارت مركزي انتخابات و هيئت نظارت بر انتخابات سازمان استان قطعي مي‌گردد. 
ماده69 ـ هيـئت نظارت مركزي بر انتخابات داراي سه نفر عضو مي‌باشد كه به پيشنهاد رييس سازمان توسط مجمع عمومي سازمان انتخاب مي‌گردند. 
ماده70ـ هيئت نظارت بر انتخابات استان داراي سه نفر عضو مي‌باشد كه توسط هيئت نظارت مركزي انتخابات از بين (9) نفر از اعضاي سازمان استان كه توسط رييس سازمان استان پيشنهاد و به تأييد شوراي استان مي‌رسد، انتخاب مي‌شوند. (9) نفر عضو سازمان بايد از ميان كساني انتخاب شوند كه داوطلب عضويت در شوراي استان نيستند. 
تبصره ـ اشخاصي را مي‌توان به عنوان اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات استان تعيين نمود كه از زمان فارغ‌التحصيلي آنها در مقطع كارشناسي حداقل ده سال گذشته باشد. 
ماده71ـ احكام اعضاي هيئت نظارت مركزي بر انتخابات سازمان توسط رييس سازمان صادر مي‌گردد. 
ماده72ـ احكام اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات استان توسط رييس هيئت نظارت مركزي بر انتخابات صادر مي‌گردد. 
ماده73ـ جلسات هيئت‌هاي نظارت مركزي و نظارت استان‌ها با حضور سه نفر رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با دو رأي موافق معتبر مي‌باشد. 
تبصره ـ هيئت‌هاي نظارت مركزي و نظارت استان از بين خود يك نفر رييس و يك نفر دبير انتخاب مي‌كنند. 
ماده74ـ وظايف هيئت مركزي نظارت بر انتخابات به شرح زير مي‌باشد: 
الف ـ نظارت بر حسن برگزاري انتخابات در سازمان‌هاي استان. 
ب ـ رسيدگي نهايي به شكايات واصله در مورد برگزاري انتخابات كه از طرف هيئت نظارت بر انتخابات استان ارجاع مي‌شود. 
ج ـ توقف تمام يا قسمتي از مراحل برگزاري انتخابات در چارچوب ضوابط اين آيين‌نامه. 
د ـ اعلام حسن برگزاري انتخابات و يا پيشنهاد ابطال انتخابات شوراي استان با ذكر دلايل و ارايه مستندات به شوراي مركزي. 
هـ ـ نظارت بر تشكيل مجمع عمومي سازمان. 
و ـ نظارت بر نحوه صدور برگه تعرفه انتخابات شوراي مركزي. 
ز ـ نظارت بر ممهور نمودن برگه تعرفه به مهر انتخابات شوراي مركزي. 
ح ـ نظارت بر انتخابات شوراي مركزي. 
ماده75ـ وظايف هيئت نظارت بر انتخابات استان به شرح زير مي‌باشد: 
الف ـ نظارت بر تشكيل مجامع عمومي سازمان استان طبق ضوابط اين آيين‌نامه. 
ب ـ نظارت بر نحوه صدور برگه تعرفه انتخابات. 
ج ـ نظارت بر برگزاري انتخابات شوراي استان. 
د ـ نظارت بر ممهور نمودن برگه تعرفه به مهر انتخابات شوراي استان. 
هـ ـ نظارت بر فعاليت‌هاي كميته‌هاي اجرايي انتخابات سازمان استان. 
و ـ نظارت بر مهر و موم نمودن صندوق‌هاي اخذ آرا. 
ز ـ نظارت بر بازنمودن صندوق‌ها و شمارش آرا. 
ح ـ نظارت بر ثبت آمار شمارش آرا با ذكر تعداد كل آراي مأخوذه و آراي هر يك از نامزدها. 
ط ـ نظارت بر ثبت اسامي حائزين اكثريت به عنوان اعضاي اصلي و به ترتيب آراي مأخوذه به عنوان اعضاي علي‌البدل. 
ي ـ نظارت بر تنظيم صورتجلسه و تأييد انتخابات به همراه هيئت رييسه مجمع و اعضاي كميته اجرايي انتخابات سازمان استان. 
ك ـ رسيدگي به شكايات انتخاباتي و اعلام آن به هيئت نظارت مركزي بر انتخابات. 
ل ـ نظارت بر اعلام نتايج انتخابات شوراي استان. 
ماده76ـ چنانچه هيئت نظارت بر انتخابات استان با ارايه مستندات، عدم سلامت انتخابات شوراي استان را به هيئت نظارت مركزي گزارش نمايد، موضوع در هيئت نظارت مركزي بررسي و درصورت تأييد، موضوع گزارش به منظور بررسي و تصميم‌گيري در دستور كار شوراي مركزي قرار مي‌گيرد. تصميمات شوراي مركزي با اكثريت آرا درخصوص ابطال انتخابات شوراي استان، معتبر خواهد بود. 
ماده77ـ درصورت ابطال انتخابات شوراي استان توسط شوراي مركزي تاريخ انجام انتخابات مجدد توسط شوراي مركزي تعيين مي‌گردد. 
ماده78ـ هيئت نظارت مركزي بر انتخابات و هيئت نظارت بر انتخابات سازمان استان مكلفند ظرف يك هفته به شكايات واصل‌شده رسيدگي و نظر قطعي خود را اعلام كند. 
تبصره ـ نظر هيئت نظارت مركزي بر انتخابات قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. 
ماده79‌ـ كليه نامزدهاي انتخابات و طرفداران آنها مجازند جهت معرفي نامزد انتخاباتي مورد نظر نسبت به انتشار آگهي‌هاي تبليغاتي، برگزاري ميزگرد و سخنراني اقدام كنند. 
ماده80 ـ هرگونه تبليغات در روز انتخابات در حوزه اخذ رأي ممنوع مي‌باشد. 
تبصره ـ متخلفين از مفاد اين ماده با تشخيص هيئت نظارت مركزي انتخابات از ليست انتخاب‌شوندگان اصلي و علي‌البدل حذف مي‌گردند. 
ماده81 ـ استفاده از امكانات اداري، فصلنامه و خبرنامه داخلي سازمان مركزي و استان‌ها براي انجام تبليغات انتخاباتي و انجام مصاحبه حداقل چهار ماه قبل از تاريخ برگزاري انتخابات توسط اعضاي فعلي شوراهاي مركزي و استاني و مسئولين اداري سازمان مركزي و سازمان استان‌ها كه داوطلب شركت در انتخابات شوراهاي استان و مركزي هستند ممنوع مي‌باشد. 
تبصره ـ متخلفين از مفاد اين ماده با تشخيص هيئت نظارت مركزي انتخابات از ليست انتخاب‌شوندگان اصلي و علي‌البدل حذف مي‌گردند. 
فصل ششم ـ ساير مقررات 
ماده82 ـ سازمان مي‌تواند براي كمك به رفع مشكلات رفاهي و مالي به اعضاء و كمك به مشكلات رفاهي و مالي اعضاي كم درآمد و خسارت ديده، صندوق تعاون و رفاه ايجاد نمايد. 
تبصره1ـ اساسنامه صندوق تعاون و رفاه با پيشنهاد رئيس سازمان به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد. 
تبصره2ـ چگونگي تأمين سرمايه صندوق و نحوه حمايت‌هاي مالي از اعضاي سازمان در اساسنامه صندوق پيش‌بيني مي‌گردد. 
ماده83 ـ منابع مالي سازمان به شرح زير تأمين مي‌شود: 
1ـ حق عضويت پرداختي از سوي اعضاء. 
2ـ هدايا و كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي. 
3ـ كمك اعطايي دولت. 
4ـ صندوق مشترك سازمان‌هاي استاني. 
5 ـ دريافت بهاي ارايه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي. 
6 ـ درصدي از حق‌الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارايه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان. 
تبصره1ـ براي هدايا و كمك‌هاي دريافتي مي‌بايد توسط خزانه‌دار سازمان و سازمان استان رسيد صادر و در دفتر اموال و حساب‌هاي سازمان و سازمان استان ثبت شود. 
تبصره2ـ سازمان مي‌تواند به منظور انجام فعاليت‌هاي اقتصادي درآمدزا صندوق مشترك استان‌ها را تأسيس نمايد. درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي اين صندوق مي‌تواند با تصويب شوراي مركزي در راستاي اهداف و وظايف سازمان هزينه شود. اساسنامه اين صندوق با پيشنهاد رئيس سازمان به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد. 
تبصره3ـ به منظور تحقق درآمد موضوع بند «6» ماده (38) قانون، مسئولين و ذيحسابان دستگاه‌هاي اجرائي موظفند موضوع كسر درصدي از حق‌الزحمه دريافتي موضوع اين بند مطابق مصوبه شوراي مركزي را در متن قراردادهاي منعقده با اعضاء درج و يك نسخه از قرارداد را براي سازمان ارسال و نسبت به كسر و واريز درصد ياد شده به حساب سازمان اقدام نمايند. 
ماده84 ـ در اجراي بند (9) ماده (4) قانون و به منظور سازماندهي نحوه همكاري سازمان بر اساس اين بند، دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط موظفند در تعيين عوارض و تعرفه‌ها و مالياتهاي مربوط به شاغلين و مؤسسات كشاورزي نظر سازمان را اخذ و از نماينده سازمان جهت شركت در جلسات كميسيون‌هاي مربوط دعوت به عمل آورند. 
ماده85 ـ در راستاي اجراي بند (5) ماده (38) قانون، دستگاه‌هاي اجرائي دولتي مي‌توانند نسبت به ارجاع و انعقاد قراردادهاي مربوط به فعاليت‌هاي پژوهشي، فني و آموزشي با سازمان و اعضاي آن اقدام كنند. 
ماده86 ـ تعرفه‌هاي مربوط حق عضويت، ارايه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي و درصد حق‌الزحمه دريافتي از اعضاي سازمان بابت ارايه خدمات مهندسي ارجاع از سوي سازمان، به پيشنهاد شوراي مركزي و تأييد وزير جهاد كشاورزي تعيين مي‌شود. 


معاون اول رئيس‌جمهور ـ محمدرضا رحيمي 

19776 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
  :تاريخ ابلاغ 1391/9/29 :تاريخ تصويب
  :موضوع وزارت دادگستري
سازمان حفاظت محيط زيست
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت جهاد كشاورزي
:دستگاه اجرايي

 

Tagged Under