1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان


سازمان حفاظت محیط زیست
شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۲۶۰/۹۱ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب ۱۳۵۳ـ تصویب نمود:
بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان به شرح پیوست که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» است تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمیالف) جداول بهای پروانه ویژه شکار و صید پستانداران
ردیف نام گونه طول شاخ قیمت توضیحات
اتباع خارجی (دلار) توضیحات اتباع ایرانی (ریال)
ویژه عادی
۱ کل (هر رأس) کمتر از ۷۰ سانتی‌متر شکار ممنوع مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد
۷۰ تا ۸۵ سانتی‌متر ۴۰۰۰ مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۸۵ تا ۹۵ سانتی‌متر ۵۰۰۰
۹۵ تا ۱۳۰ سانتی‌متر ۵۵۰۰
۱۳۵ سانتی‌متر به بالا ۶۰۰۰
۲ قوچ اوریال (هر رأس) کمتر از ۵۰ سانتی‌متر شکار ممنوع
۵۰ تا ۷۰ سانتی‌متر ۵۰۰۰ مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد ۹.۰۰۰.۰۰۰
۷۰ تا ۸۵ سانتی‌متر ۶۰۰۰
۸۵ تا ۱۰۵ سانتی‌متر ۷۰۰۰
۱۰۵ سانتی‌متر به بالا ۸۰۰۰
۳ قوچ البرز (هر رأس) کمتر از ۵۰ سانتی‌متر شکار ممنوع
۵۰ تا ۶۰ سانتی‌متر ۵۰۰۰ مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۶۰ تا ۹۵ سانتی‌متر ۶۰۰۰
۹۵ سانتی‌متر به بالا ۷۰۰۰
۴ قوچ ارمنی (هر رأس) کمتر از ۴۵ سانتی‌متر شکار ممنوع
۴۵ تا ۶۰ سانتی‌متر ۶۰۰۰ مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۶۰ سانتی‌متر به بالا ۶۵۰۰


ردیف نام گونه طول شاخ قیمت توضیحات
اتباع خارجی (دلار) توضیحات اتباع ایرانی
ویژه عادی
۵ قوچ اصفهان (هر رأس) کمتر از ۴۵ سانتی‌متر شکار ممنوع مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد
۴۵ تا ۶۵ سانتی‌متر ۶۰۰۰ مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۶۵ تا ۸۰ سانتی‌متر ۶۵۰۰
۸۱ سانتی‌متر به بالا ۷۰۰۰
۶ قوچ لارستان (هر رأس) کمتر از ۴۰ سانتی‌متر شکار ممنوع
۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر ۱۰۰۰۰ مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۵۰ سانتی‌متر به بالا ۱۲۰۰۰
۷ قوچ کرمان و شیراز (هر رأس) کمتر از ۴۰ سانتی‌متر شکار ممنوع
۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر ۱۰۰۰۰ مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۵۰ سانتی‌متر به بالا ۱۲۰۰۰
۸ آهو و جبیر کمتر از ۲۵ سانتی‌متر شکار ممنوع
۲۵ تا ۳۵ سانتی‌متر ۳۵۰۰ مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد ۵.۰۰۰.۰۰۰
۳۵ تا ۴۰ سانتی‌متر ۴۰۰۰
۴۵ سانتی‌متر به بالا ۴۵۰۰

نام گونه طول دندان قیمت توضیحات
اتباع خارجی (دلار) اتباع ایرانی (ریال)
گراز (هر رأس بر اساس طول دندان) کمتر از ۱۵ سانتی‌متر شکار ممنوع طول فصل مجاز برای دریافت پروانه حدود ۸ ماه است و هر متقاضی مجاز به دریافت ۵ پروانه در طول فصل است.
۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر ۱۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰
۲۰ سانتی‌متر به بالا ۱۵۰۰ ۸۰۰.۰۰۰

نام گونه تعداد قیمت توضیحات
اتباع خارجی (دلار) اتباع ایرانی (ریال)
خرگوش و تشی هر سر ۴۰ ۱۵۰.۰۰۰ مدت اعتبار پروانه ۱ ماه و شکارچی دو روز در هفته مجاز به شکار ۳ رأس خرگوش و تشی در هر سفر می‌باشد
ب) جدول بهای پروانه ویژه شکار و صید پرندگان
ردیف نام گونه قیمت
اتباع خارجی (دلار) توضیحات اتباع ایرانی (ریال) توضیحات
۱ هرگونه از پرندگان وحشی غیر حمایت شده ۵۰ دلار به ازای هر پرنده مدت اعتبار پروانه ۳ روز و حداکثر تعداد مجاز صید ۱۰ قطعه است ۶۰۰.۰۰۰ مدت اعتبار ۶ ماه چهار قطعه در هر سفر
۲ ابیا ۱۰۰۰ مدت اعتبار پروانه ۳ روز و حداکثر مجاز شکار ۱۵ قطعه است مشمول پرندگان وحشی غیر حمایت شده می‌باشند
۳ قرقاول (هر طاقه) ۱۵۰ در مناطق تحت مدیریت (حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش و شکار ممنوع) ۷۵۰.۰۰۰ در برخی مناطق با هماهنگی استان و بررسی کارشناسی شرایط و جمعیت قابل شکار تعیین می‌شود
۴ قرقاول (هر طاقه) ۱۵۰ در مناطق آزاد (خارج از مناطق تحت مدیریت)
۵ بلدرچین ۵۰ هر روز ۵ قطعه ۴۰۰.۰۰۰ طبق دستورالعمل داخلی با استفاده از تور و تیمچه تعیین می‌گردد
۶ پرندگان وحشی در معرض خطر انقراض و گونه‌های حمایت‌شده ــ شکار ممنوع ــ شکار ممنوع

ج) جدول بهای پروانه ویژه صید آبزیان
ردیف نام گونه اتباع خارجی (دلار) توضیحات اتباع ایرانی (ریال) توضیحات
۱ ماهی قزل‌آلا ۵۰ روزانه ۵ قطعه ۱۰۰.۰۰۰ یک روز ـ ۵ قطعه
۲ سایر ماهیان که صید آنها مجاز است ۵۰ روزانه ۱۰ قطعه ۵۰.۰۰۰ ۱ماهه
۳ صید ماهی با تور ــ ــ برابر دستورالعمل ابلاغی تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ طول فصل مجاز صید طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان تعیین می‌شود.


د) جدول نرخ ضرر و زیان در چهار رده پستانداران، خزندگان، پرندگان، آبزیان
و سخت‌پوستان
نرخ ضرر و زیان پیشنهادی
ردیف رده نام گونه قیمت (ریال)
۱ الف: پستانداران یوزپلنگ دویست و پنجاه میلیون
۲ گوزن زرد ایرانی پنجاه میلیون
۳ گورخر، خرس سیاه شصت میلیون
۴ پلنگ پنجاه میلیون
۵ مرال، شوکا سی و دو میلیون
۶ آهو، جبیر بیست میلیون
۷ روباه شنی، روباه ترکمنی، گربه پالاس، گربه شنی، شاه روباه، دوپای فیروز، فوک خزری سی میلیون
۸ خرس قهوه‌ای، کفتار، گرگ، کاراکال، سیاه گوش پنجاه میلیون
۹ قوچ و میش وحشی هجده میلیون
۱۰ کل و بز وحشی هجده میلیون
۱۱ سنجاب، سمور، شنگ سه میلیون و پانصد هزار
۱۲ خدنگ، انواع رودک سه میلیون
۱۳ انواع دیگر روباه سه میلیون
۱۴ انواع دیگر گربه وحشی سه میلیون
۱۵ سایر پستانداران وحشی دو میلیون
۱ پستانداران دریایی انواع نهنگ، کوسه نهنگ صد و پنجاه میلیون
۲ انواع دلفین، گاو دریایی صد میلیون
۱ ب: خزندگان و دوزیستان تمساح پوزه کوتاه یکصد میلیون
۲ انواع لاک پشت‌های دریایی شامل سبز، عقابی، زیتونی، سرخ، چرمی سی میلیون
۳ لاک‌پشت فراتی ده میلیون
۴ لاک‌پشت مهمیزدار و لاک‌پشت آسیایی سه میلیون
۵ سایر انواع لاک‌پشت‌ها دو میلیون
۶ سمندر لرستانی، کردستانی و غاری دو میلیون
۷ سمندر آذربایجانی یک میلیون
۸ سایر انواع دوزیستان پانصد هزار
۹ افعی لطیفی، البرزی، زنجانی، گرزه، کفچه مار و دم عنکبوتی پنج میلیون
۱۰ مار جعفری و شاخدار سه میلیون
۱۱ سایر مارها دو میلیون
۱۲ انواع بزمجه و خاردم ده میلیون
۱۳ گکوی پلنگی، مارمولک دونده (پلسک)، آگامای سروزغی ایرانی دو میلیون
۱۴ سایر انواع مارمولک‌ها یک میلیون
۱ ج: پرندگان شاهین، بحری، بالابان، طرلان، لاچین دویست میلیون
۲ انواع قوش‌ها از قبیل قرقی و پیغو پنجاه میلیون
۳ انواع دلیجه، کورکور، سنقر، ترمتای، لیل، انواع دال و سایر پرندگان شکاری بیست میلیون
۴ انواع عقاب و هما پانزده میلیون
۵ هوبره بیست میلیون
سیاه خروس بیست میلیون
۶ میش مرغ و زنگوله بال پانزده میلیون
۷ قو، فلامینگو، پلیکان، باکلان مار گردن شش میلیون
۸ قرقاول، لک لک، درنا، جیرفتی، دراج چهار میلیون
۹ کبک دری، عروس غاز، اردک مرمری، زاغ بور، گیلانشاه خالدار ده میلیون
درنای سیبری بیست میلیون
۱۰ آنقوت، طاووسک، غاز، اردک سرسفید، خوتکا هندی دو میلیون و پانصد هزار
۱۱ انواع مرغابی وحشی، انواع کوکر هشتصد هزار
۱۲ کبک، کبک چیل، تیهو، ابیا، دودوک ششصد هزار
۱۳ انواع دیگر پرندگان وحشی چهارصد هزار
۱ ه: آبزیان و سخت پوستان ماهی آزاد و انواع ماهی خاویاری پنجاه میلیون
۲ ماهی کور غار، ماهی گورخری گنو ده میلیون
۳ ماهی قزل‌آلا خال قرمز دویست هزار
۴ ماهی سفید پانصد هزار
۵ ماهی کوکوتوس (ماهی سفید جویباری) صد و پنجاه هزار
۶ سایر انواع ماهی‌های آبهای داخلی صد هزار
۷ مرجان دریایی (هرکیلو) ده میلیون
۸ سیست آرتمیا (هر کیلو) ده میلیون

Tagged Under