1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دستورالعمل‌ تعيين‌ درجه‌ تخلفات‌ شكار و صيد

 

 

            درجه‌ تخلف‌                                       محروميت‌ درجات‌ تخلف‌

 

             درجه‌ 10                                    لغو پروانه‌ شكار، لغو پروانه‌ حمل‌ اسلحه‌ و محروميت‌

                                                              از شكار و صيد به‌ مدت‌ 12 سال‌

             درجه‌ 9                                       لغو پروانه‌ شكار، لغو پروانه‌ حمل‌ اسلحه‌ و محروميت‌

                                                              از شكار و صيد به‌ مدت‌ 10 سال‌

             درجه‌ 8                                                  لغو پروانه‌ شكار، لغو پروانه‌ حمل‌ سلاح‌ و محروميت‌

                                                               از شكار و صيد به‌ مدت‌ 8 سال‌

             درجه‌ 7                                                  لغو پروانه‌ شكار، لغو پروانه‌ حمل‌ سلاح‌ و محروميت‌

                                                               از شكار و صيد به‌ مدت‌ 6 سال‌

             درجه‌ 6                                       لغو پروانه‌ شكار، لغو پروانه‌ حمل‌ سلاح‌ و محروميت‌

                                                               از شكار و صيد به‌ مدت‌ 5 سال‌

             درجه‌ 5                                                  لغو پروانه‌ شكار، لغو پروانه‌ حمل‌ سلاح‌ و محروميت‌

                                                              از شكار و صيد به‌ مدت‌ 3 سال‌

             درجه‌ 4                   لغو پروانه‌ شكار و محروميت‌ از شكاروصيد به‌ مدت‌ دو سال‌ در سطح‌ كشور

             درجه‌ 3                   لغو پروانه‌ شكارومحروميت‌ از شكاروصيد به‌ مدت‌ يك‌ سال‌ در سطح‌ كشور

             درجه‌ 2                 لغو پروانه‌ شكارومحروميت‌ از شكاروصيد به‌ مدت‌ يك‌ سال‌ در سطح‌ استان‌

             درجه‌ 1                 لغو پروانه‌ شكارومحروميت‌ از شكاروصيد به‌ مدت‌ يك‌ فصل‌ در سطح‌ استان‌

 

سوابق‌ تخلف‌ و درجه‌ مربوط‌ در پرونده‌ و دفترچه‌ شناسايي‌ متخلفين‌ درج‌ خواهد شد.

 ـ مدت‌ زمان‌ احتساب‌ تكرار جرم‌ كه‌ موجب‌ افزايش‌ درجات‌ تخلف‌ بعدي‌ باشد 5 سال‌ است‌.

 ـ در صورتي‌ كه‌ تخلف‌ و جرم‌ متخلف‌ تركيبي‌ از چند نوع‌ ممنوعيتهاي‌ هفتگانه‌ باشد درجه‌ ممنوعيت‌ كه‌ بالاترين‌ درجه‌ را دارد احتساب‌ خواهد شد. باضافه‌ درجات‌ اضافي‌ مندرج‌ در رديف‌ پنج‌.

 ـ بطور كلي‌ درجه‌ تخلف‌ (شكار غيرمجاز) تمساح‌ به هر كيفيت‌ 8 و لاك‌ پشت‌ دريايي‌ 5 مي‌باشد.

 

 

 

 

جدول‌ درجات‌ تخلفات‌ شكار و صيد

رديف‌                ممنوعيتها          پستانداران‌         پرندگان‌           آبزيان‌        ملاحظات‌

                                                 كمياب‌و           حمايت‌ غير      سايرين‌ حمايت‌ غير      حمايت‌ غير

                                     درمعرض‌          شده‌     حمايت‌             شده‌     حمايت‌ شده‌     حمايت‌

                                     انقراض‌             شده‌                             شده‌                 شده‌

                                                 پاركها  10       9         8         6         8         6         7         5

                                     مناطق‌ حفاظت‌ شده‌

             1                     و پناهگاهها و    9         8         6         5         6         4         5         2

                         مكاني‌  رودخانه‌هاي‌

                                     حفاظت‌ شده‌

                                     شكارگاههاي‌ آزاد و

                                     مناطق‌ غيرمجاز در          8         7         5         3         4         2         3         1

                                     پروانه‌

                                     وسايل‌ و طرِ كشتار

             2                     دسته‌ جمعي‌ با مواد         10       8         7         4         8         6         8         6

                         طريقي‌  منفجره‌ و سموم‌ و

                                     مسلسل‌

                                     ساير وسايل‌ و طرِ           8         7         5         3         5         4         3         2

                                     غيرمجاز

                                     فصول‌ يا ساعات‌            9         8         6         4         6         3         5         2

             3         زماني‌   ممنوعه‌

                                     تاريخ‌ غيرمجاز                          5         3         4         2         2         1

                                     مندرج‌ در پروانه‌

             4         ساير ممنوعيتها   عدم‌ تحصيل‌ پروانه‌                                 5         3         3         2         3         1

                                     عدم‌ رعايت‌ ساير                       5         4         1         2         1         2         1

                                     شرايط‌ شكار

 

 

                                                 تعداد غيرمجاز   به‌ نسبت‌هر        به‌نسبت‌ ـ          به‌ ازاء هر2        به‌نسبت‌ ـ

                                                 راس‌يابيش‌از      هريك‌راس‌                   عدد غيرمجاز     هرپنج‌

                                                 تعدادمجازدو     يك‌درجه‌                     يك‌ درجه‌        عددغير

                                                 درجه‌ تخلف‌     تخلف‌              تخلف‌اضافه‌      مجازيك‌

                                                 اضافه‌مي‌شود     اضافه‌               مي‌شود درجه‌

                                                             مي‌شود                         تخلف‌

                                                                                                 اضافه‌

                                                                                                 مي‌شود

                         6                     شروع‌ به‌ جرم‌    4         3         2         1         2         1         2         1

             7                     معاونت‌ در جرم‌ 7         5         3         2         3         1         1         ـ

 تكرار جرم‌:  ازهمان‌ درجه‌ و بالاتر براي‌بار دوم‌ يك‌درجه‌ و براي‌بار سوم‌ دو درجه‌ موجب‌ افزايش‌ درجه‌ تخلف‌ مي‌شود در صورتي‌ كه‌ تكرار جرم‌ از درجه‌ پايين‌تر باشد مجرميت‌ جرم‌ اخير محروميتي‌ بر قبلي‌ اضافه‌ مي‌شود.

Tagged Under