1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ماده واحده - قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 در موارد ذيل اصلاح مي گردد:
1 - ماده 2 به شرح زير اصلاح مي گردد:
- رياست شوراي عالي حفاظت محيط زيست با رييس جمهور است و اعضا آن عبارتند از:
وزراي كشاورزي ، كشور، صنايع ، مسكن و شهرسازي ، جهاد سازندگي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، رييس سازمان برنامه و بودجه ، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و چهار نفر از اشخاص يا مقامات ذيصلاح كه بنا به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رييس جمهور براي مدت سه سال منصوب مي شوند.
تبصره - در موارد لزوم بر حسب مورد به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رييس جمهور از ساير وزرا براي حضور در جلسات شوراي عالي دعوت به عمل مي آيد. وزرايي كه بدين نحو به جلسات دعوت مي شوند در تصميم گيري شورا حق راي دارند.
2 - ماده 5 به شرح زير اصلاح مي گردد:
- رييس سازمان حفاظت محيط زيست توسط رييس جمهور انتخاب و سمت دبير شوراي عالي حفاظت محيط زيست را نيز بر عهده دارد.
3 - كلمه "نخست وزير" مذكور در ماده 7 حذف و به جاي آن كلمه "رييس جمهور" جايگزين مي گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل اصلاح سه ماده ) در جلسه روز يكشنبه بيست و چهارم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/8/1371 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

Tagged Under