1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

ملانوم بدخیم
Malignant melanoma ملانوم بدخیم
ملانوم -- گردن
Melanoma - neck ملانوم -- گردن
ملانوم از کبد -- اسکن ام آر آی
Melanoma of the liver - MRI scan ملانوم از کبد -- اسکن ام آر آی
سنتینل گره بیوپسی
Sentinel node biopsy سنتینل گره بیوپسی
پوست
Skin پوست
سرطان پوست ، کلوزآپ از lentigo maligna ملانوم
Skin cancer, close-up of lentigo maligna melanoma سرطان پوست ، کلوزآپ از lentigo maligna ملانوم
سرطان پوست ، کلوزآپ از سطح ملانوم سوم
Skin cancer, close-up of level III melanoma سرطان پوست ، کلوزآپ از سطح ملانوم سوم
سرطان پوست ، کلوزآپ از سطح ملانوم چهارم
Skin cancer, close-up of level IV melanoma سرطان پوست ، کلوزآپ از سطح ملانوم چهارم
سرطان پوست ، ملانوم بدخیم
Skin cancer, malignant melanoma سرطان پوست ، ملانوم بدخیم
سرطان پوست ، ملانوم -- صاف ، قهوه ای ضایعه
Skin cancer, melanoma - flat, brown lesion سرطان پوست ، ملانوم -- صاف ، قهوه ای ضایعه
سرطان پوست ، ملانوم روی ناخن
Skin cancer, melanoma on the fingernail سرطان پوست ، ملانوم روی ناخن
سرطان پوست ، ملانوم -- بزرگ ، ضایعه تیره
Skin cancer, melanoma - raised, dark lesion سرطان پوست ، ملانوم -- بزرگ ، ضایعه تیره
سرطان پوست ، ملانوم سطحی گسترش
Skin cancer, melanoma superficial spreading سرطان پوست ، ملانوم سطحی گسترش
سرطان پوست ، ملانوم بزرگ چند رنگ
Skin cancer, raised multi-color melanoma سرطان پوست ، بزرگ رنگ ملانوم چند
حفاظت از یکشنبه
Sun protection
اثرات خورشید بر روی پوست
Tagged Under