1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ماده واحده - پروتكل راجع به حمايت محيط زيست دريايي در برابر منابع آلودگي مستقر در خشكي كه در (16) ماده و سه ضميمه در سال 1368 در كويت تنظيم شده است ، با قيد شرط "حق جمهوري اسلامي ايران براي انعقاد قراردادهاي دوجانبه منطقه اي محفوظ است " تصويب مي گردد و اجازه توديع اسناد آن به سازمان محيط زيست داده مي شود.
پروتكل راجع به حمايت محيط زيست دريايي در برابر منابع آلودگي مستقر در خشكي
دولتهاي متعاهد:
اعضاي كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري درباره حمايت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي ، با وقوف بر خطرات آلودگي منابع مستقر در خشكي بر محيط زيست دريايي و بهداشت انسان و نيز مشكلات جدي ناشي از آن در آبهاي ساحلي بسياري از دولتهاي متعاهد، كه عمدتا به علت تخليه فاضلابهاي تصفيه نشده ، تصفيه ناقص و يا دفع نامناسب شهري و صنعتي مي باشد، با توجه به لزوم تحكيم تدابير موجود براي جلوگيري ،كاهش و مبارزه با آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي در سطح ملي و منطقه اي ، با آگاهي از مواد 194، 207، 212 و 213، بخش 12 كنوانسيون 1982 ملل متحد در مورد حقوق درياها و رهنمودهاي مونترال 1985 براي حمايت از محيط زيست دريايي در برابر منابع آلودگي مستقر در خشكي و به منظور تحكيم اجراي بند "ب " ماده 3 و ماده 6 كنوانسيون ، به شرح زير توافق نموده اند:
ماده 1 - تعاريف
از لحاظ پروتكل حاضر:
1 - مقصود از "تصفيه مركب "، تخليه توام پساب هاي صنعتي با فاضلاب شهري است .
2 - مقصود از "مرجع ذيصلاح دولتي "، مرجع قانوني است كه توسط دولت متعاهد به منظور اين پروتكل تعيين گرديده است .
3 - مقصود از "دولت متعاهد" هر يك از دولتهاي عضو اين پروتكل مي باشند.
4 -مقصود از "كنوانسيون " كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري درباره حمايت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي است .
5 - مقصود از "شورا" ارگان سازمان است كه در بند ب (1) ماده 16 كنوانسيون به آن اشاره شده است .
6 - مقصود از "حد آب شيرين "، مكاني در آبراه ها است كه در موقع جذر و در زمان جريان كم آب شيرين ، به علت وجود آب دريا افزايش قابل ملاحظه اي در ميزان شوري آب پديد مي آيد.
7 - مقصود از "پيش تصفيه / تصفيه مشترك "، پيش تصفيه / تصفيه كلي پسابهاي
بيش از يك منبع صنعتي است .
8 - مقصود از "منابع مستقر در خشكي " منابع شهري ، صنعتي يا كشاورزي ، اعم
از ثابت و متحرك بر روي زمين است كه مواد تخليه شده از آنها به شرح مذكور در ماده 3 پروتكل به محيط زيست دريايي مي رسد.
9 - مقصود از "محيط زيست دريايي "، منطقه پروتكل به شرح تعريف شده در ماده 2 اين پروتكل مي باشد.
10 - مقصود از "سازمان "، سازمان منطقه اي براي حمايت از محيط زيست دريايي
است كه طبق ماده 16 كنوانسيون تشكيل گرديده است .
11 - مقصود از "آلودگي "، "آلودگي دريايي " به شرح تعريف شده در بند الف
ماده 1 كنوانسيون مي باشد.
ماده 2 - منطقه اجرا
منطقه اجراي اين پروتكل (كه از اين پس منطقه پروتكل ناميده خواهد شد)
شامل منطقه دريايي طبق تعريف ارائه شده در بند الف ماده 2 كنوانسيون و
نيز آبهاي طرف خشكي خطوط مبدا است كه از آن جا عرض درياي سرزميني دولتهاي
متعاهد اندازه گيري شده و در صورت وجود آبراه ها تا حد آب شيرين و از جمله
مناطق بين جذر و مد و باتلاقهاي آب شور كه با دريا ارتباط دارند، گسترش
مي يابد.
ماده 3 - منابع آلودگي
اين پروتكل به مواد تخليه شده از منابع مستقر در خشكي سرزمينهاي دولتهاي
متعاهد اختصاص دارد كه به منطقه پروتكل برسد. علي الخصوص :
الف - از مجاري و لوله هاي فاضلاب كه به دريا تخليه مي گردد.
ب - از رودخانه ها كانالها يا ساير آبراه ها، از جمله جريانهاي آبهاي
زيرزميني .
ج - از تاسيسات ثابت يا متحرك دريايي كه به منظوري غير از اكتشاف و
بهره برداري از بستر دريا، زير بستر و فلات قاره به كار مي رود.
د - از ساير منابع مستقر در خشكي واقع در سرزمينهاي دولتهاي متعاهد، اعم
از طريق آب ، هوا يا مستقيما از ساحل .
ماده 4 - كنترل منبع
1 - دولتهاي متعاهد، اجراي برنامه هاي عملياتي را بر اساس كنترل منبع كه
در ضميمه 1 اين پروتكل تعيين شده است به عهده مي گيرند. بدين منظور
برنامه ها و تدابير لازم را مشتركا يا جداگانه تهيه و اجرا خواهند كرد.
2 - برنامه ها و تدابير و فهرست زمان بندي اجراي آنها به منظور كاهش آلودگي
ناشي از منابع مستقر در خشكي توسط دولتهاي متعاهد تعيين مي شود و به طور
ادواري ، در صورت لزوم هر دو سال يك بار، طبق مفاد ماده 14 اين پروتكل
مورد بررسي و تجديد نظر قرار مي گيرد.
ماده 5 - تصفيه مشترك و يا مركب پساب ها
1 - دولتهاي متعاهد در تلاش به منظور عدم جلوگيري از گسترش صنايع جديد، و
به خصوص عمليات صنعتي كوچك و ضمن تشخيص مشكلات اقتصادي و فني كه غالبا
چنين عملياتي در تصفيه صحيح پسابهاي خود به طور جداگانه با آن مواجه اند،
اجراي برنامه هاي مربوط به طرح تعيين محل صنعتي را مطابق با ضميمه 2 اين
پروتكل ، تا حد امكان به عهده مي گيرند. بدين منظور مشتركا و يا جداگانه
تدابير و برنامه هاي لازم را تهيه و اجرا خواهند كرد.
2 - رهنمودها و ضوابط منطقه اي همراه با برنامه ها و تدابير و فهرست
زمان بندي اجراي آنها به منظور كاهش آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي
از طريق تصفيه مشترك و يا مركب پساب ها، توسط دولتهاي متعاهد تعيين مي شود
و به طور ادواري در صورت لزوم هر دو سال يك بار، طبق مفاد ماده 14 اين
پروتكل مورد بررسي و تجديد نظر قرار مي گيرد.
ماده 6 - مقررات منطقه اي و محلي / مجوز براي تخليه فضولات
1 - دولتهاي متعاهد بر طبق ضميمه 3 اين پروتكل به تدريج نسبت به تهيه و
تصويب موارد زير، در صورت اقتضا با همكاري سازمانهاي ذيصلاح منطقه اي و
بين المللي اقدام خواهند كرد.
الف - رهنمودها، استانداردها و ضوابط منطقه اي براي كيفيت آب دريا در
زمينه مصارف خاص ، به منظور حمايت از بهداشت انسان ، منابع زنده و
اكوسيستم ها.
ب - مقررات منطقه اي براي تخليه فضولات و يا ميزان تصفيه كليه انواع مهم
منابع آلودگي مستقر در خشكي .
ج - مقررات محلي شديدتر براي تخليه فضولات و يا ميزان تصفيه منابع آلودگي
خاص بر اساس مشكلات آلودگي محلي و ملاحظات مربوط به استفاده مطلوب از آب .
وضع مقررات شديدتر براي منابع آلودگي خاص به منظور حفظ كيفيت آب دريا
براي مصارف مورد نظر انجام مي گيرد. در تهيه چنين مقرراتي خصوصيات فيزيكي ،
جغرافيايي و اكولوژيكي محل و همچنين سطح آلودگي موجود در محيط زيست
دريايي بايد در نظر گرفته شود.
2 - براي اجراي تدابير فوق برنامه هاي مربوطه بايد تنظيم شود و براي اجراي
تدريجي آنها، هزينه تدابير متخذه ، ظرفيت تطبيق و تبديل تاسيسات موجود،
توانايي اقتصادي دولتهاي متعاهد و نياز آنها به توسعه مستمر در نظر گرفته
مي شود.
3 - مسئولين آلودگي بايد از مراجع ذيصلاح دولتي براي تخليه فضولات مجوز
دريافت كنند. در چنين مجوزهايي بايد امكان بررسي و اصلاح شرايط تخليه با
توجه به مقررات جديد ادواري در نظر گرفته مي شود.
4 - رهنمودها، استانداردها و ضوابط، همراه با مقررات ، برنامه ها و تدابير
بايد طبق مفاد ماده 14 اين پروتكل تهيه و اتخاذ شود و به طور ادواري ، در
صورت لزوم هر دو سال يك بار، براي انعكاس اطلاعات جديد حاصل از برنامه
نظارت مندرج در ماده 7 اين پروتكل ، تغييرات پيش آمده در فعاليتهاي صنعتي و
ساير فعاليتهاي انساني و پيشرفتهاي احتمالي در علم و در تكنولوژيهاي
كنترل آلودگي ، تجديد شود.
ماده 7 - مراقبت و مديريت داده ها
1 - دولتهاي متعاهد در چارچوب مفاد ماده 10 كنوانسيون و در صورت لزوم با
همكاري سازمانهاي ذيصلاح منطقه اي و بين المللي ، فعاليتهاي لازم را جهت
مراقبت به منظور تامين اهداف زير اعمال خواهند كرد:
الف - جمع آوري اطلاعات درباره شرايط طبيعي منطقه پروتكل در ارتباط با
خصوصيات فيزيكي ، بيولوژيكي و شيميايي .
ب - جمع آوري اطلاعات درباره ورود مواد يا انرژي كه بالفعل و يا بالقوه از
طريق منابع مستقر در خشكي باعث آلودگي شوند، منجمله اطلاعات مربوط به
توزيع منابع و ميزان ورود مواد آلوده كننده به منطقه پروتكل .
ج - ارزيابي منظم ميزان آلودگي آبهاي داخلي و سرزميني ، بالاخص با توجه به
موادي كه ممكن است اثرات بالقوه قابل توجهي بر محيط زيست دريايي داشته
باشند، براي انتخاب محلهاي نمونه برداري و موادي كه بايد اندازه گيري شود،
اطلاعات موجود، منجمله فهرست موجودي منابع ، مجاري تخليه و خصوصيات محيط
زيست دريايي بايد در نظر گرفته شود.
د - ارزيابي تدابير اتخاذ شده در اين پروتكل براي دستيابي به اهداف زيست
محيطي .
2 - دولتهاي متعاهد به طور مشترك يا جمعي براي تنظيم برنامه هاي مراقبت
مشابه ، همراه با برنامه هاي كنترل كيفي آزمايش ها و نيز ترويج ذخيره سازي ،
بازيافت و تبادل داده ها همكاري خواهند كرد.
ماده 8 - ارزيابي اثرات زيست محيطي
1 - دولتهاي متعاهد بر مبناي اولويت از اثرات بالقوه زيست محيطي در مراحل
برنامه ريزي و اجراي پروژه هاي عمراني منتخب در داخل سرزمين هاي خود، به
خصوص در مناطق ساحلي ، كه ممكن است خطرات قابل توجه آلودگي از منابع مستقر
در خشكي براي منطقه پروتكل در بر داشته باشد، ارزيابي به عمل خواهند آورد
تا اطمينان حاصل شود كه تدابير مناسب براي جلوگيري و كاهش چنين خطراتي
معمول مي گردد.
2 - دولتهاي متعاهد، با كمك سازمان ، رهنمودهاي فني و ساير رهنمودها را
براي ارزيابي اثرات بالقوه زيست محيطي پروژه هاي عمراني اشاره شده در بند
1، منجمله اثرات احتمالي برون مرزي آنها، تعيين خواهند كرد. اين ارزيابي
بر حسب مورد شامل موارد زير نيز خواهد بود:
الف - تشريح محل جغرافيايي فعاليتهايي كه قرار است اجرا گردد.
ب - تشريح وضعيت اكولوژيكي اوليه محيط زيست دريايي و منطقه ساحلي كه ممكن
است تحت تاثير اين فعاليتها قرار گيرد.
ج - تعيين ماهيت ، اهداف و حوزه عمل فعاليتهاي پيشنهاد شده .
د - تشريح روشها، تاسيسات و ساير وسايلي كه مورد استفاده قرار خواهند
گرفت .
ه - تشريح اثرات مستقيم و غير مستقيم كوتاه مدت و بلندمدت قابل پيش بيني
فعاليتها بر محيط زيست دريايي ، شامل اثر بر جانوران ، گياهان و توازن
اكولوژيكي .
و - ارائه بيانيه اي در توضيح تدابير پيشنهادي به منظور به حداقل رساندن
خطر آلودگي ناشي از اجراي فعاليتها، به علاوه بيان فرآيندهاي ممكن و
راه حلهاي جانشين چنين تدابيري براي كاهش آلودگي .
ز - تعيين تدابيري به منظور حمايت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي
در خلال و در صورت لزوم در پايان فعاليتهاي پيشنهادي .
ح - تعيين تعهدات مربوط به فعاليتهاي جاري نظارت و مديريت زيست محيطي .
ط - تجزيه و تحليل سود و زيان در صورت لزوم .
ي - شرح خلاصه اي از ارزيابي .
3 - اجراي پروژه هاي منتخب اشاره شده در بند 1 بايد منوط به اجازه كتبي
قبلي از مراجع ذيصلاح دولتي باشد كه در آن يافته هاي ارزيابي اثرات زيست
محيطي كاملا ملحوظ مي گردد.
4 - دولتهاي متعاهد براي تهيه روشهاي ارسال گزارش مربوط به نتايج ارزيابي
به ساير دولتهاي متعاهد با سازمان همكاري خواهند كرد تا بدين وسيله
دولتهاي متعاهدي كه ممكن است تحت تاثير اثرات زيست محيطي پروژه هاي عمراني
قرار گيرند بتوانند با دولت متعاهد مربوطه مشورت نمايند.
ماده 9 - همكاري علمي و فني
دولتهاي متعاهد، بر طبق ماده 10 كنوانسيون در زمينه هاي علمي و فني مربوط
به آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي ، به خصوص تحقيقات مربوط به ورود،
مسير عبور و اثرات مواد آلوده كننده و نيز توسعه روشهاي جديد براي تصفيه ،
كاهش و حذف اين مواد با يكديگر همكاري خواهند كرد. بدين منظور، دولتهاي
متعاهد به طور اخص در زمينه هاي زير تلاش خواهند نمود:
الف - مبادله اطلاعات علمي و فني .
ب - هماهنگي برنامه هاي تحقيقاتي با ماهيت مشترك .
ماده 10 - كمكهاي علمي ، فني و غيره .
1 - دولتهاي متعاهد مستقيما و يا با كمك سازمان يا سازمان هاي ذيصلاح
منطقه اي و بين المللي به منظور تنظيم و اجراي برنامه هاي كمك ، به خصوص در
زمينه هاي علمي ، آموزشي و فني براي پيشگيري كاهش و كنترل آلودگي ناشي از
منابع مستقر در خشكي ، همكاري خواهند كرد.
2 - اين كمك فني به طور اخص شامل تربيت پرسنل علمي و فني ، همچنين كسب ،
كاربري ، نگهداري و توليد وسايل مناسب مي شود.
ماده 11 - آبراه هاي مشترك ميان دولتها.
1 - هر گاه احتمال داشته باشد كه تخليه يك آبراه جاري در سرزمينهاي
دولتهاي متعاهد، موجب آلودگي منطقه پروتكل گردد، از دولتهاي متعاهد
مربوطه تا آن جا كه به موجب مفاد اين پروتكل به هر كدام از آنها مربوط
مي گردد، براي همكاري به منظور تضمين اجراي كامل پروتكل دعوت به عمل
مي آيد.
2 - هيچ دولت متعاهد مسئول آلودگي ناشي از سرزمين يك دولت غير متعاهد
نخواهد بود. اما، دولتهاي متعاهد كوشش خود را براي همكاري با چنين دولتي
به منظور اجراي كامل پروتكل به عمل خواهد آورد.
ماده 12 - مبادله اطلاعات
1 - دولتهاي متعاهد يكديگر را مستقيما يا از طريق سازمان در جريان
اقدامات انجام شده ، نتايج به دست آمده و در صورت لزوم مشكلات پيش آمده در
اجراي اين پروتكل قرار مي دهند. روشهاي جمع آوري و ارائه چنين اطلاعاتي توسط
شورا تعيين مي گردد.
2 - اين اطلاعات از جمله شامل موضوعات زير است :
الف - اطلاعات آماري مربوط به موجب مواد 6 و 7 اين پروتكل .
ب - اطلاعات منتج از برنامه مراقبت كه در ماده 7 اين پروتكل پيش بيني شده
است .
ج - ميزان مواد آلوده كننده تخليه شده يا منتشر شده از سرزمينهاي آنها.
د - اقدامات انجام شده به موجب مواد 4 و 5 و 6 اين پروتكل .
ماده 13 - مسئوليت و جبران خسارت
1 - دولتهاي متعاهد اطمينان خواهند داد كه در نظامهاي حقوقي آنها امكان
مراجعه براي جبران سريع و كافي خسارت يا چاره ديگري در برابر زيان ناشي
از آلودگي محيط زيست دريايي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت صلاحيت آنها
پيش بيني شده است .
2 - دولتهاي متعاهد براي تعيين مسئوليت خسارت ناشي از آلودگي منابع مستقر
در خشكي روشهاي مناسب را تنظيم و تصويب خواهند نمود.
ماده 14 - ترتيبات سازماني
شورا به موجب ماده 17 كنوانسيون مسئوليت ناشي از نظارت بر اجراي اين
پروتكل را به عهده دارد. بدين منظور شورا اقداماتي را انجام خواهد داد از
آن جمله :
الف - بررسي كارآيي اقدامات انجام شده و مناسب بودن اتخاذ تدابير ديگر،
بالاخص به صورت ضمائم .
ب - تجديد نظر و اصلاح هر يك از ضميمه هاي اين پروتكل در صورت لزوم .
ج - تنظيم ، اتخاذ و بررسي برنامه ها و تدابير مربوط به مواد 4، 5، 6، 7، 9
و 10 اين پروتكل .
د - اتخاذ رهنمودها، استانداردها يا ضوابط منطقه اي به موجب مواد 4، 5 و 6
اين پروتكل .
ه - تنظيم روشها براي مبادله اطلاعات به موجب مواد 8 و 12 اين پروتكل .
و - بررسي اطلاعات ارائه شده توسط دولتهاي متعاهد طبق مواد 8 و 12 اين
پروتكل .
ز - انجام وظايف ديگري كه به منظور اجراي اين پروتكل لازم باشد. و
ح - ايجاد هر گونه مكانيسم سازماني كه براي حصول اهداف اين پروتكل ضرورت
داشته باشد.
ماده 15 - مقررات عمومي .
1 - پروتكل حاضر مشمول مقررات مندرج در كنوانسيون ناظر بر هر پروتكل
خواهد بود.
2 - روشهاي تدوين اصلاحيه ها و الحاقيه هاي پروتكلها، موضوع مواد 20 و 21
كنوانسيون در مورد پروتكل حاضر مجري خواهند بود.
3 - آيين نامه داخلي و مقررات مالي و اصلاحيه هاي آن كه بر مبناي ماده 22
كنوانسيون مورد تصويب قرار گرفته اند در مورد پروتكل حاضر مجري خواهند
بود.
4 - ضمائم اين پروتكل جز لايتجزاي آن هستند مگر در مواردي كه به نحو ديگر
تصريح شده باشد.
ماده 16 - مقررات نهايي .
1 - پروتكل حاضر از تاريخ 21 فوريه لغايت 21 مه 1990 مطابق با دوم اسفند
ماه سال 1368 لغايت سي و يكم ارديبهشت ماه سال 1369 هجري شمسي در كويت
براي امضا هر يك از دولتهاي عضو كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري
درباره حمايت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي مفتوح خواهد بود.
2 - پروتكل حاضر منوط به تصويب ، پذيرش ، موافقت يا الحاق دول عضو
كنوانسيون خواهد بود. اسناد تصويب ، پذيرش ، موافقت يا الحاق به دولت كويت
كه عهده دار وظايف دولت امانتدار مي باشد، سپرده خواهد شد.
3 - پروتكل حاضر در پايان نودمين روز پس از تاريخ سپردن حداقل پنج سند
تصويب ، پذيرش يا موافقت پروتكل يا الحاق به آن توسط دولتهاي مشروح در بند
1 اين ماده لازم الاجرا خواهد بود.
در تاييد مراتب فوق نمايندگان تام الاختيار امضاكننده زير كه داراي
اختيارات لازم از سوي دولتهاي خود مي باشند، پروتكل حاضر را امضا نموده اند.
اين پروتكل در تاريخ 21 فوريه 1990 مطابق با دوم اسفند ماه سال 1368 هجري
شمسي در كويت به زبانهاي فارسي ، عربي و انگليسي تنظيم و امضا گرديده است
و هر سه متن از اعتبار واحد برخوردارند.
ضميمه 1
كاهش آلودگي از طريق كنترل منبع
با توجه به موضوع كاهش آلودگي از طريق كنترل منبع كه در ماده 4 اين
پروتكل بدان اشاره شده است ، كنترل و جايگزيني تدريجي محصولات ، تاسيسات
،فرآيندهاي صنعتي و غير آن كه موجب آلودگي قابل ملاحظه در محيط زيست
دريايي مي شوند، بايد مورد توجه قرار گيرد.
در اين رابطه توجه خاصي به ويژه به عوامل زير خواهد شد:
الف - تقليل و يا تنظيم واردات ، حمل و نقل ، ساخت يا تهيه برخي از مواد
زيان آور.
ب - تغيير مواد خام .
ج - تغيير فرآيندهاي توليد.
د - روشهاي مطلوب عمليات و اداره امور.
ه - جداسازي جريانهاي فضولات و به حداقل رساندن ترقيق مواد آلوده كننده پيش
از تصفيه .
و - بازيافت ، استفاده مجدد و گردش دوباره مواد.
برنامه ها، اقدامات و فهرست زمان بندي مورد نياز براي اجراي كنترل منبع
بايد تهيه شده و اولويتها بر اساس نتايج مطالعات ارزيابي جاري تعيين
گردد.
مسائل مربوطه مورد علاقه منطقه كه انجام اقدامات مقرون به صرفه درباره
آنها امكان پذير باشد، جهت ايجاد طرحهاي مديريت عمومي مورد توجه قرار
خواهند گرفت . اين زمينه ها براي نمونه جمع آوري ، تصفيه و دفع مناسب
باقيمانده روغنهاي روان كننده ، خون و شكمبه كشتارگاه ها، كنترل فرآيندهاي
احتراق سوخت و اجراي كنترل منبع در مراحل معيني از توليد صنايع بزرگ را
شامل مي شود.
ضميمه 2
ترويج تصفيه مشترك و يا مركب پساب ها
بدون هر گونه تبعيض غير ضروري نسبت به تنگناهاي متعددي كه غالبا در
انتخاب محل صنايع جديد تاثير دارد، برنامه اي با توجه به ماده 6 اين
پروتكل به منظور ترويج موارد زير تهيه خواهد شد:
الف - تجمع صنايع به نحوي كه امكان پيش تصفيه و يا تصفيه مشترك پساب ها،
بر حسب نياز فراهم شود.
ب - قرار دادن انواع خاصي از صنايع در محدوده شبكه فاضلاب شهري به نحوي كه
امكان تصفيه مركب فاضلابهاي شهري و صنعتي فراهم آيد.
ترويج تصفيه مشترك و يا مركب پساب ها در صورت برنامه ريزي صحيح موجب كاهش
قابل ملاحظه هزينه هاي تصفيه ، نظارت و اجرا شده و در عين حال ميزان قابليت
اطمينان تصفيه را افزايش مي دهد. بدين منظور رهنمودها و ضوابط منطقه اي در
خصوص موضوعات مورد علاقه مشترك تهيه خواهد شد مانند:
- سازگاري پساب منابع مختلف .
- شرايط پيش تصفيه قبل از تخليه به شبكه هاي فاضلاب شهري و يا صنعتي .
- اشتراك در هزينه ساختمان و عمليات تصفيه خانه ها.
چنين رهنمودها و ضوابط دولتهاي متعاهد را در بسط برنامه ها و تدابير خاص
خودياري خواهد داد. در حالي كه طرحهاي اوليه ممكن است به مشكل انتخاب محل
صنايع جديد بپردازد، هدف نهايي ، جذب تدريجي صنايع منتخب كوچك ، همزمان با
توسعه تاسيسات زيربنايي و تسهيلات در مناطق مورد نظر مي باشد.
ضميمه 3
رهنمودها، مقررات و مجوزها براي تخليه فضولات
1 - با در نظر گرفتن رهنمودها و استانداردها يا ضوابط، همچنين مقررات ،
برنامه ها، تدابير و مجوزهاي تخليه فضولات كه در ماده 6 اين پروتكل بدان
اشاره شده است ، توجه خاصي علي الخصوص به عوامل زير مبذول خواهد شد:
الف - تعيين مقررات منطقه اي براي تخليه فضولات و يا ميزان تصفيه براي هر
نوع منبع كه در صورت لزوم ممكن است براي منابع موجود و جديد متفاوت باشد.
مقررات بايد بر اساس تكنولوژي تصفيه ، ملاحظات مربوط به هزينه و ماهيت مواد
آلوده كننده همچنين بررسي كامل وضعيت محيط زيست در منطقه پروتكل استوار
باشد.
ب - تهيه رهنمودهاي منطقه اي و در صورت مقتضي استانداردها و ضوابط براي
كيفيت آب دريا در مصارف گوناگون .
ج - در نظر گرفتن مقررات محلي شديدتر براي تخليه فضولات و يا ميزان تصفيه
در مناطقي كه استانداردهاي كيفيت آب براي مصرف مورد نظر از طريق اجراي
مقررات منطقه اي فوق الذكر قابل حصول نيست .
اين مقررات محلي منابع خاصي را در مناطق تحت بررسي در بر خواهد گرفت .
د - تهيه مقررات منطقه اي همراه با برنامه ها، تدابير و فهرست زمان بندي
اجرا بر اساس اولويت ، علي الخصوص براي انواع فضولات زير:
1 - آب توازن ، لجن ، گنداب و ساير آبهاي تخليه شده آغشته به نفت توسط
تاسيسات دريافت آب توازن مستقر در خشكي و نيز عمليات تعمير و بارگيري
بنادر.
2 - تخليه آب شور و گل و لاي ناشي از فعاليتهاي حفاري و استخراج نفت و گاز
از منابع مستقر در خشكي .
3 - لجن هاي سمي و روغني ناشي از تاسيسات ذخيره سازي نفت خام و محصولات
پالايش شده .
4 - پساب ها و مواد منتشره از پالايشگاه هاي نفت .
5 - پساب ها و مواد منتشره از كارخانجات پتروشيمي و توليد كود.
6 - پساب هاي سمي و مواد منتشره از صنايعي چون كلر - قليا، توليد اوليه
آلومينيوم ، آفت كش ها، حشره كشها و بازيافت سرب .
7 - مواد منتشره از كارخانجات اشتعال گاز طبيعي و گوگردگيري .
8 - گرد و خاك منتشره از منابع عمده صنعتي مانند كارخانجات سيمان ، آهك ،
آسفالت و بتون .
9 - پساب ها و مواد منتشره از كارخانجات توليد آب شيرين و برق .
10 - فضولات ناشي از فعاليتهاي توسعه ساحلي كه امكان دارد اثر مهمي بر
محيط زيست دريايي داشته باشد.
11 - فاضلاب و مواد زائد جامد.
ه - همان گونه كه نمودار 1 (پيوست نشان مي دهد، كاهش آلودگي يك فرآيند
تكراري است . عمل كاهش آلودگي از اقداماتي كه از اولويت بالا برخوردارند و
به لحاظ عملي بودن ، مقرون به صرفه بودن و در عين حال توجه به خطيرترين
مسائل زيست محيطي مشهود در دنياي امروز انتخاب خواهند شد، شروع مي شود
برنامه نظارت همان گونه كه در ماده 7 اين پروتكل تشريح شده است ، وانگري
لازم را براي اقدام اصلاحي مورد نياز از طريق ارائه اطلاعات پايه به منظور
ارزيابي كارآيي برنامه هاي اجرا شده ، وضعيت موجود محيط زيست و روند آن ،
فراهم خواهد نمود. اقدام اصلاحي هر زمان كه لازم باشد با تجديد نظر ادواري
در مقررات ، برنامه ها و تدابير و بررسي شرايط مجوزها تخليه ، به موجب مفاد
4 و 6 اين پروتكل به عمل خواهد آمد.
2 - مقررات ايجاد ضوابط به منظور صدور مجوزهاي تخليه فضولات در محيط زيست
دريايي ، همچنين بايد علي الخصوص موارد زير را در نظر داشته باشد.
الف - خصوصيات و تركيب فضولات
---------------------------
1 - نوع و اندازه منبع آلوده كننده ، مانند فرآيند صنعتي .
2 - نوع آلودگي (منشا، تركيب متوسط)
3 - شكل آلودگي (جامد، مايع ، لجن و مخلوط آبكي ).
4 - ميزان كل (حجم تخليه شده ، مثلا در سال ).
5 - الگوي تخليه (پيوسته ، متناوب ، با تغييرات فصلي و غيره ).
6 - غلظت تركيبات اصلي .
7 - خواص فيزيكي مانند حلاليت و غلظت ، شيميايي و بيوشيميايي ، مانند
اكسيژن خواهي ، مواد مغذي و بيولوژيك ، مانند وجود ويروسها، باكتريها،
مخمرها و انگل ها.
8 - سميت .
9 - پايايي : فيزيكي ، شيميايي و بيولوژيكي .
10 - تجمع و تطور زيستي در موارد بيولوژيكي يا رسوبات .
11 - حساسيت نسبت به تغييرات فيزيكي ، شيميايي و بيولوژيكي و فعل و انفعال
با ساير مواد محلول آلي و معدني در محيط آبي .
12 - احتمال ايجاد لك يا ساير تغييراتي كه موجب كاهش ارزش بازار منابع
مي شود. مثلا در ماهي ، صدف ها و غيره .
ب - خصوصيات محل تخليه و محيط زيست دريايي پذيرنده .
--------------------------------------------------
1 - خصوصيات آب نگاري ، هواشناسي ، زمين شناسي ، زيست شناسي و موضع نگاري تخليه .
2 - محل و نوع تخليه (ريزشگاه ، كانال ، مجرا و غيره ) و رابطه آن با ساير
مناطق مانند مناطق با مطلوبيت خاص ، مكانهاي تخم ريزي و پرورش ماهي و
ماهيگيري ، محل هاي زندگي صدف ها و منابع قابل بهره برداري .
3 - ميزان دفع در زمان مشخص ، مانند مقدار در روز، در هفته و در ماه .
4 - ميزان ترقيق اوليه در محل تخليه به محيط زيست درياي پذيرنده .
5 - هر گونه روش بسته بندي و جادهي .
6 - خصوصيات انتشار از قبيل اثرات جريانات ، جذر و مد و بادبر حمل و نقل
افقي و اختلاط عمود.
7 - خصوصيات آب ، مانند درجه حرارت ، پ هاش ، شوري ، طبقه بندي ، شاخص هاي اكسيژن
آلودگي - اكسيژن محلول ، اكسيژن خواهي شيميايي ، اكسيژن خواهي بيوشيميايي -
ازت موجود در اشكال آلي و معدني شامل آمونياك ، مواد معلق ، ساير مواد مغذي
و باروري .
8 - وجود اثرات ساير تخليه هايي كه در محل تخليه صورت گرفته اند مانند،
ميزان فلزات سنگين زمينه و مقدار كربن آلي .
ج - فراهم بودن تكنولوژي هاي فضولات
--------------------------------
روشهاي كاهش فضولات و تخليه پساب هاي صنعتي و فاضلاب شهري بايد با توجه به
فراهم بودن و امكان پذيري موارد زير انتخاب شود.
1 - فرآيندهاي تصفيه جانشين .
2 - روشهاي استفاده مجدد يا امحا،
3 - روش دفع روي زمين ، و
4 - تكنولوژي هاي كم ضايعه مناسب .
د - شرايط و ملاحظات عمومي .
-------------------------
1 - اثرات احتمالي بر وسايل رفاهي مانند، وجود مواد شناور و به گل نشسته ،
كدورت ، بوي ناخواسته ، تغيير رنگ و كف .
2 - اثرات بر بهداشت انسان از طريق اثر آلودگي بر موجودات دريايي خوراكي ،
آبهاي مورد استفاده در شنا، حواس و غيره .
3 - اثرات بر اكوسيستم هاي دريايي علي الخصوص منابع زنده ، گونه هاي در معرض
خطر و زيستگاه هاي حساس .
4 - اثرات احتمالي بر ساير مصارف دريا مانند لطمه به كيفيت آب براي مصرف
صنعتي ، خوردگي سازه زير آب ، تداخل مواد شناور با عمليات كشتيراني ، تداخل
با ماهيگيري يا كشتيراني از طريق ته نشست فضولات يا اشيا جامد روي كف دريا
و حمايت مناطق حائز اهميت خاص براي منظورهاي علمي و حفاظتي .
جدول:
تاريخ تصويب 9/12/1371
تاريخ تاييد شوراي نگهبان 16/12/1371
نمودار 1 طرح مديريت زيست محيطي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده موافقت نامه ضميمه در جلسه روز يكشنبه نهم
اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در
تاريخ 16/12/1371 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است
رييس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

Tagged Under