1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شماره 3346/ت 22805ه 31/1/1381
هيات وزيران در جلسه مورخ 14/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 14064-52 مورخ 16/4/1380 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،آئين نامه اجرائي شكارويژه را بشرح زير تصويب نمود:

ماده 1- اجراي برنامه شكار توسط مقامات عالي رتبه كشورهاي خارجي در ايران از شمول ضوابط و دستورالعملهاي عمومي شكار مستثني بوده و تابع مقررات اين آئين نامه مي باشد. كليه دستگاه هاي دولتي ومراجع ذيربط موظف به رعايت اين مقررات مي باشند.
تبصره - در صورت ابهام در تشخيص مقامات و شخصيتهاي موضوع اين ماده نظر وزارت امور خارجه مناط اعتبار است.
ماده 2- سازمان حفاظت محيط زيست بعنوان مرجع ذيصلاح در امر حفاظت و بهره برداري پايدار از حيات وحش ومحيط زيست كشور باتوجه به وضعيت و جمعيت گونه هاي قابل شكار و حمايت شده و شرايط اكولوژيك و ظرفيت قابل تحمل محيط براي بهره برداري ، تعداد مجازو هسميه قابل شكار در يك فصل شكار را معين و بر آن اساس پروانه ويژه شكار را در چارچوب قوانين ومقررات شكار و صيد و تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي ايران صادر خواهد كرد.
تبصره - در مورد جانوران وحشي غيرحمايت شده ، سازمان مذكور پورانه عادي شكار را به تعداد مورد نياز بدون رعايت سهميه و اعمال محدوديت ويژه براي مقامات مذكور اين آئين نامه صادر خواهد كرد.
ماده 3- درخواستهاي شكار مقامات كشورهاي خارجي بدوا" بايد از طريق وزارت امور خارجه ا زجهت احراز موقعيت درخواست كنندگان بعنوان مقامات مذكور در ماده (1) اين آئين نامه مورد بررسي و تاييد قرا رگرفته و در صورتي كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست اجراي برنامه شكار از لحاظ وجود سهميه شكار و عدم مواجه با فصل ممنوعيت شكار در كشور بلامانع باشد سازمان مذكور براساس معرفي و تاييد وزارت امور خارجه ، پروانه شكار ويژه را باتعيين زمان ، مكان و تعداد مجاز شكارچيان به نام معرفي شدگان صادر خواهد نمود.
تبصره - در صورتي كه ساير مراجع و مقامات كشور نيز در جريان درخواست مقامات مذكور در ماده يك اين آئين نامه براي شكار در ايران باشند بايد مراتب را به وزارت امور خارجه منعكس نمايندتا از آن طريق بررسي واقدام شود.
ماد4- وزارت امورخارجه ترتيبي اتخاذ خواهد كرد تا سفارت خانه ها و نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران نسبت به آشناسازي و توجيه مقامات و اشخاص مذكور در ماده يك آئين نامه به منظور رعايت كامل قوانين مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران از جمله مقررات و ضوباط شكار و صيد اهتمام لازم را بعمل آورند. سازمان حفاظت محيط زيست ، قوانين و مقررات محيط زيست و شكار و صيد و ساير ضوابط مرتبط با شكار ويژه را به شكال مناسب و قابل استفاده براي مقامات خارچي تهيه و در اختيار وزارت امور خارجه قرار خواهد داد.
ماده 5- به منظور هماهنگي در حسن اجراي اين آئين نامه و رعايت مصالح و منافع جمهوري اسلامي ايران به ويژه حفظ اعتبار و شئونات دولت در مجامع و كنوانسيونهاي بين المللي و همچنين انطباق برنامه شكار مقامات و اشخاص مذكور در ماده (1) بامقررات و شرايط زيست محيطي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي كشور واولويت بندي پذيش متقاضيان ، كميته هماهنگي متشكل از معاونان وزارت خانه هاي امورخارجه ، كشور، اطلاعات ، رئيس كميسيون مشترك با كشور مربوط، سازمان حفاظت محيط زيست واستاندار استان مربوط تشكيل مي شود.
صدور مجوز و پروانه ويژه شكار توسط سازمان محيط زيست وقبول درخواست مقامات مذكور و انجام تشريفات دعوت و پذيرائي از آنان پ ساز طرح موضوع در كميته ياد شده وتبادل نظر و هماهنگي هاي لازم صورت خواهد گرفت.
تبصره - مسئوليت و محل استقرار دبيرخانه كمتيه هماهنگي در سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود. و سازمان ياد شده موظف است ظرف يك هفته از تاريخ وصول درخواست نسبت به تشكيل جلسه اقدام نمايد. در غير اين صورت وزارت امور خارجه نسبت به تشكيل جلسه اقدام خواهد نمود.
ماده 6- مقامات و اشخاص دارنده مجوز شكار ويژه و همراهان آنان موظفند كليه قوانين ومقررات دولت جمهوري اسلامي ايران و ضوابط و مقررات شكار و صيد از قبيل تعداد وم حل مجاز شكار يا ممنوعيت ها و محدوديتهاي اعلام شده را كاملا" رعايت نمايند. در صورت عدم توجه به مقررات مذكور، سازمان حفاظت محيط زيست با هماهنگي و همكاري دستگاههاي ذيربط(وزارت امور خارجه ، وزارت كشور و وزارت اطلاعات ) ترتيبي اتخاذ خواهد نمود تا ضمن متوقف شدن برنامه شكار و خروج مقامات شكارچي و همراهان آنان از شكارگاه ، مراتب تخلف از مقررات و ضوابط شكار به اطلاع آنان رسيده ، پذيرش درخواست وتصويب برنامه هاي شكار آنان براي سالهاي آتي نيز منتفي گردد.
ماده 7- به منظور جلوگيري از تخريب محيط زيست وممانعت ازبروز آثر نامطلوب زيست محيطي ، فرهنگي و اجتماعي و كاهش تاثيرات منفي ناشي از حضور و اقدامات موسيع و چشمگير هياتهاي بزرگ شكارچي بويژه مقامات كشورهاي عربي در مناطق و شكارگاههاي جنوبي كشور، ورود و حضور هياتهاي بزرگ شكارچي در شكارگاهها ممنوع بوده ، نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران موظفند محدوديت شكارچيان و همراهان آنان و تعداد مشخص و محدود شكارچي را كه در كميته هماهنگي معين و به وزارت امور خارجه اعلام خواهد شد به اطلاع مقامات متقاضي شكار برسانند.
تبصره - كليه استانداري ها و ساير دستگاههاي ذيربط دراستانها موظف به رعايت مفاد اين آئين نامه و همكاري با دستگاههاي موضوع ماده (5) آئين نامه مي باشند.
ماده 8- اجراي برنامه شكار در قرقهاي اختصاصي سازمان ، تابع مقررات جداگانه اي است كه به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي رسد.
معاون اول رئيس جمهور- محمدرضاعارف

Tagged Under