1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

صويب‌نامه در خصوص تعيين مناطق « تالاب زريوار» و « كوسالان و شاهو»به عنوان « پناهگاه حيات وحش» و « منطقه حفاظت شده» شماره195455/38733سازمان حفاظت محيط زيست
شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 5/7/1388 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست، بنا به پيشنهاد شماره 43087 ـ1 مورخ 22/7/1386 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ـ مصوب1353ـ تصويب نمود:
مناطق « تالاب زريوار» و « كوسالان و شاهو» با شرايط زير و براساس نقشه‌هاي پيوست كه به مهر « دفتر هيئت دولت» تأييد شده است به ترتيب به عنوان « پناهگاه حيات وحش» و « منطقه حفاظت شده» تعيين مي‌شوند:
1ـ رعايت حقوق روستاييان ساكن منطقه.
2ـ اجراي وظايف وزارت مسكن و شهرسازي و قوانين مربوط در مورد طرحهاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرسازي.
3ـ اعمال مديريت بهره‌برداري احياء ، حفاظت از جنگلها، مراتع و آبخيز حوزه منتهي به درياچه زريوار و حوزه كوسالان و شاهو توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور با رعايت ملاحظات سازمان حفاظت محيط زيست شامل نحوه اقدامات و برنامه‌هاي حفاظتي مدنظر.
4ـ مالكـيت و اختيار وزارت راه و ترابري بر بستر و حريم كليه راههاي موجود، در دسـت مطالعه و موردنياز آينده به علاوه حريم موضـوع ماده (5) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه‌آهن ـ مصوب1379ـ . وزارت يادشـده مجاز است در صورت ضـرورت نسـبت به تـرميـم و نگهـداري و توسـعه و احداث راههـاي موردنيـاز با رعايت مـاده (105) قانون برنامه سوم، تنـفيذي در ماده (71) قانون بـرنامه چهارم اقدام نمايد.
5 ـ مجاز بودن انجام مأموريتهاي محوله نيروهاي مسلح (تعقيب و انهدام دشمن و تيراندازي به آنها) و تداوم مطالعات و تكميل اكتشافات توسط سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور، ادامه عمليات اكتشاف و بهره‌برداري از ذخاير شناسايي‌شده و محدوده‌هـاي معدني فعلي و تداوم اجراي طرحهاي سـدسازي و آبرساني در منطقه حفاظت شده كوسالان و شاهو.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

Tagged Under