1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آيين‌نامه اجرايي كنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتكل‌هاي الحاقي شماره217845/ت48153هـ وزارت امور خارجه ـ سازمان حفاظت محيط زيست 
هـيئت وزيـران در جلـسه مورخ 19/9/1391 بـنا به پيـشنهاد شمـاره 100/40/14324/91 مورخ 20/2/1391 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي كنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتكل‌هاي الحاقي را، به شرح زير تصويب نمود: 

آيين‌نامه اجرايي كنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتكل‌هاي الحاقي 

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي‌روند و معادل انگليسي آنها به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر «دفتر هيئت‌دولت» است تعيين مي‌شود. 
الف ـ كنوانسيون: كنوانسيون تغييرات آب و هوا مصوب 1371 هجري شمسي برابر با 1992 ميلادي. 
ب ـ پروتكل: پروتكل كيوتو در مورد كنوانسيون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغيير آب و هوا. 
ج ـ كنفرانس متعاهدين: كنفرانس اعضاي كنوانسيون، كه سالانه با شركت تمامي كشور‌هاي عضو برگزار مي‌شود. 
د ـ كارگروه ملي: كارگروه ملي تغيير آب و هوا متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مرتبط كه تعيين كننده سياست‌ها و راهبردهاي اجرايي كشور در ارتباط با كنوانسيون و پروتكل در كشور مي‌باشد. 
هـ ـ مرجع صلاحيتدار ملي: دستگاه مسؤول در سطح ملي به عنوان مرجع رسمي هماهنگي و تأييد نهايي پروژه‌هاي مكانيسم توسعه پاك. 
و ـ هيئت بين‌الدول تغيير آب و هوا: نهاد بين‌المللي كه در سال 1988 مشتركاً توسط سازمان هواشناسي جهاني و برنامه محيط زيست ملل متحد تأسيس گرديد تا به بررسي يافته‌هاي علمي در زمينه تغيير آب و هوا بپردازد. 
زـ تسهيلات محيط زيست جهاني: مكانيسم مالي بين‌المللي كه در سال 1994 با هدف تأمين مالي پروژه‌هاي مرتبط با تغيير آب و هوا، تنوع زيستي، آب‌هاي بين‌المللي و لايه ازن تأسيس گرديد. 
ح ـ گزارش سالانه تغيير آب و هوا: گزارشي كه براساس گزارش دستگاههاي عضو كارگروه ملي در زمينه تغيير آب و هوا توسط كارگروه يادشده تهيه و به دفتر هيئت‌دولت ارايه مي‌شود. اين گزارش مشتمل بر وضعيت انتشار گازهاي گلخانه‌اي از بخش‌هاي مختلف، اقدامات اجرايي دستگاه‌ها در زمينه كاهش انتشار، آسيب‌پذيري در بخش‌هاي مختلف از تغيير آب و هوا و اقدامات درخصوص سازگاري با آنها، كمبودها و نيازهاي دستگاه‌ها از ديدگاه مالي، فني اداري درخصوص اجراي وظايف محوله، عملكرد درخصوص ظرفيت‌سازي، آموزش و تحقيقات تغيير آب و هوا و نيز همكاري‌هاي بين‌المللي مي‌باشد. 
ط ـ گزارش ملي: گزارشي كه در آن فعاليت‌هاي كشور در اجراي مفاد كنوانسيون و براساس مصوبات اجلاس اعضاي كنفرانس متعاهدين و طبق دستورالعمل هيئت بين‌الدول تغيير آب و هوا توسط سازمان حفاظت محيط زيست با اولويت استفاده از منابع بين‌المللي تدوين مي‌شود. 
ماده2ـ راهبردهاي اجرايي كشور در ارتباط با كنوانسيون و پروتكل به شرح زير تعيين مي‌گردد: 
الف ـ ايجاد زيرساختها و ساز و كارهاي لازم براي تحقق اهداف كنوانسيون و پروتكل. 
ب ـ اصلاح الگوهاي توليد و مصرف انرژي و نيز افزايش سهم منابع انرژي كم‌كربن در سبد انرژي كشور در راستاي كاهش روند انتشار گازهاي گلخانه‌اي. 
ج ـ توسعه و كاربرد فناوريهاي نوين و فاقد آلايندگي. 
د ـ افزايش توليد و ترويج استفاده از انرژي‌هاي نو و تجديدپذير. 
هـ ـ استفاده حداكثري از ظرفيتها و تسهيلات محيط زيست جهاني و منطقه‌اي در ابعاد مختلف فني، اقتصادي و آموزشي در چارچوب كنوانسيون و پروتكل. 
و ـ حمايت از تحقيقات و پژوهشهاي داخلي در جهت تحقق اهداف كنوانسيون و پروتكل. 
زـ ايجاد آمادگي لازم جهت پيشگيري و مقابله با پيامدهاي سوء تغيير آب و هوا. 
ح ـ توسعه استفاده از مشوقهاي اقتصادي به منظور ايجاد انگيزه براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي. 
ماده3ـ كارگروه ملي با مسئوليت معاون ذي‌ربط سازمان حفاظت محيط زيست و با عضويت نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانه‌هاي امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، كشور، نفت، نيرو و ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و سازمان انرژي اتمي ايران و سازمان ملي استاندارد ايران به منظور انجام وظايف زير تشكيل مي‌شود: 
الف ـ برنامه‌ريزي جهت تحقق اهداف و اجراي مفاد كنوانسيون و پروتكل در چارچوب راهبردهاي موضوع ماده (2). 
ب ـ تعيين راهبردهاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي و اهداف كمّي و كيفي مرتبط با آن و نيز وظايف دستگاههاي عضو به منظور تحقق اهداف مذكور به صورت سالانه و همچنين براي افقهاي پنج ساله به تفكيك سهم هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و در صورت ضرورت ارايه به هيئت وزيران جهت بررسي و تصويب. 
ج ـ بررسي و تلفيق گزارشهاي دستگاههاي عضو كارگروه ملي و تدوين گزارش سالانه و ارايه آن به دفتر هيئت دولت. 
دـ بررسي و تصويب گزارش ملي. 
هـ ـ بررسي و اولويت بندي پروژه‌هاي پيشنهادي دستگاهها براي استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي بين‌المللي و ملي در چارچوب اهداف كنوانسيون و پروتكل. 
وـ ظرفيت‌سازي و پيگيري استفاده از اعتبارات بين‌المللي جهت اجراي پروژه‌هاي مصوب كارگروه ملي. 
زـ برنامه‌ريزي جهت اجراي آموزشهاي تخصصي و ساير آموزشهاي لازم مرتبط با هدف كنوانسيون و راهبردهاي موضوع ماده (2) از جمله نحوه تهيه گزارشات سالانه با بهره‌گيري از امكانات ملي و بين‌المللي. 
ح ـ برنامه‌ريزي به منظور فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني درخصوص اهداف كنوانسيون و پروتكل. 
ط ـ تعيين اصول كلي و محورهاي كاري كارگروه مذاكراتي و تشكيل كارگروه تخصصي مذاكراتي به منظور طرح و دفاع از مواضع و پيشنهادات جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با مفاد كنوانسيون و پروتكل. 
ي ـ تدوين ساختار كارگروه مذاكراتي براساس مباحث مورد مذاكره در چارچوب كنوانسيون و پروتكل‌هاي الحاقي و تعيين شرايط اختصاصي اعضاي آن متناسب با ساختار تدوين شده. 
ك ـ انتخاب اعضاي كارگروه مذاكراتي از بين نمايندگان معرفي شده از سوي دستگاه‌هاي عضو كارگروه ملي براي عضويت در كارگروه مذاكراتي. 
تبصره1ـ اعضاي معرفي شده توسط بالاترين مقام اجرايي دستگاه مربوط با حكم رييس سازمان حفاظت محيط ‌زيست به عنوان عضو كارگروه ملي براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند. دورة مأموريت اعضاي مذكور در صورت معرفي مجدد از سوي دستگاه ذي‌ربط قابل تمديد است. 
تبصره2ـ دبيرخانه كارگروه ملي در سازمان حفاظت محيط‌زيست مستقر مي‌باشد. 
تبصره3ـ اعضاي معرفي شده توسط بالاترين مقام اجرايي دستگاه مربوط در صورت انتخاب توسط كارگروه ملي كه متناسب با ساختار موضوع بند (ي) صورت مي‌گيرد با حكم رييس سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان عضو كارگروه مذاكراتي براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند. دستگاهها مي‌توانند نمايندگان خود در كارگروه ملي را نيز براي عضويت در كارگروه مذاكراتي معرفي نمايند. دوره مأموريت اعضاي مذكور، منوط به معرفي مجدد دستگاههاي مربوط و تأييد كارگروه ملي قابل تمديد است. رياست كارگروه مذاكراتي بر عهده رييس كارگروه ملي مي‌باشد. 
تبصره4ـ كارگروه ملي مي‌تواند حسب‌نياز و حسب‌مورد از افراد صاحب‌نظر و متخصص در زمينه كنوانسيون و پروتكل براي شركت در جلسات (بدون حق رأي) دعوت نمايد. 
ماده4ـ وظايف مشترك دستگاههاي عضو كارگروه موضوع ماده (3) اين تصويب‌نامه به شرح زير تعيين مي‌شود: 
الف ـ تهيه گزارش مرتبط با وظايف دستگاه ذي‌ربط در هر سال در چارچوب دستورالعملي كه از سوي كارگروه ملي تهيه و ابلاغ مي‌شود و تحويل آن به دبيرخانه كارگروه ملي تا پايان تيرماه سال بعد. 
تبصره ـ دبيرخانه كارگروه ملي موظف است گزارش سالانه را تا پايان مرداد ماه سال بعد تهيه و به هيئت وزيران (دفتر هيئت دولت) ارائه نمايد. 
ب ـ برنامه‌ريزي و ايجاد ساختار سازماني متناسب با استفاده از كارشناسان با صلاحيت لازم حتي‌الامكان از طريق جايگزيني پست‌هاي سازماني موجود و در صورت لزوم استفاده از ساير راهكارهاي قانوني تا پايان دوره تعهدات كنوانسيون. 
ج ـ تأمين ساز و كار لازم براي توليد اطلاعات مورد نياز تهيه گزارش موضوع بند (الف). 
د ـ تدوين برنامه‌هاي آموزشي تخصصي مرتبط با اهداف كنوانسيون و پروتكل در حيطه وظايف خود و اعلام آنها به كارگروه ملي. 
هـ ـ پيش‌بيني و تأمين بودجه و امكانات مورد نياز به منظور اجراي تكاليف مصوب موضوع بند (ب) ماده (3). 
تبصره ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند بخشي از اعتبارات پژوهشي خود را به منظور اجراي تكاليف موضوع اين بند هزينه نمايند. 
ماده5 ـ حوزه مسئوليت دستگاههاي عضو كارگروه ملي براي تهيه گزارش انتشار گازهاي گلخـانه‌اي براساس دستورالعمل هيئت بين‌الدول تغيير آب و هوا و ارايه آن به كارگروه ملي به شرح زير است: 
الف ـ وزارت نيرو: مصرف سوخت در نيروگاه‌هاي حرارتي و ميزان نشر ناشي از تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري به روش بي‌هوازي. 
ب ـ وزارت نفت: فرآيندهاي اكتشاف، استخراج، پالايش و انتقال نفت خام، گاز و فرآورده‌هاي نفتي و انتشارات احتراقي و فرآيندي واحدهاي پتروشيمي، مصرف سوخت در كاربري‌هاي مختلف صنعت نفت و گاز. 
ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت: صنايع با اولويت گازهاي گلخانه‌اي فرآيندي صنايع انرژي بر. 
د ـ وزارت جهاد كشاورزي: بخش دام، زراعت و جنگل‌ها و مراتع. 
هـ ـ وزارت كشور: مراكز دفن پسماند. 
و ـ وزارت راه و شهرسازي: مصرف سوخت در بخش‌هاي حمل و نقل، خانگي ـ تجاري با همكاري وزارت كشور. 
ماده6 ـ وزارت راه و شهرسازي (سازمان هواشناسي كشـور) موظف است نسبت به تقويت و تكميل «شبكه ملي پايش آب و هوا» با همكاري وزارت نيرو، وزارت جهادكشاورزي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مؤسسه ملي اقيانوس شناسي) و سازمان فضايي ايران اقدام نمايد. 
ماده7ـ دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي پس از تصويب هيئت امناء و با رعايت بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران، مكلفند پنج درصد (5%) از اعتبارات پژوهشي خود را صرف تحقيق و توسعه در زمينه موضوعات مرتبط با تغيير آب و هوا نمايند. 
تبصره ـ فهرسـت دانشگاهها، پژوهشكده‌ها و مراكز مربوط موضوع اين ماده به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب كارگروه ملي مي‌رسد. 
ماده8 ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند به ترتيب نسبت به تهيه و انتشار تراز جامع هيدروكربوري و انرژي كشور به صورت سالانه و پنجساله اقدام نمايند. 
ماده9ـ دستگاههاي اجرايي مي‌توانند از همه ساز و كارهاي پيش‌بيني شده در ماده (3) آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي موضوع تصويب‌نامه شماره 42956/ت28493 مورخ 11/8/1382 و اصلاحات بعدي آن، در پروژه‌هاي مرتبط با ساز و كارهاي بين‌المللي مندرج در كنوانسيون و پروتكل، اعم از اينكه طرف قرارداد داخلي يا خارجي باشد استفاده نمايند. 
ماده10ـ اعتبارات لازم براي اجراي تكاليف مقرر در اين آيين‌نامه در چارچوب بودجه سنواتي دستگاههاي ذي‌ربط پيش‌بيني و پس از تأمين از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختيار دستگاههاي مذكور قرار مي‌گيرد. 
تبصره ـ كارگروه ملي از محل اعتبارات مصوب مربوط و در صورت وجود اعتبار از محل كمك‌هاي بين‌المللي، بخشي از هزينه‌هاي اجراي تكاليف موضوع اين آيين‌نامه براي دستگاههاي اجرايي را در چارچوب دستورالعمل داخلي خود تأمين و پرداخت خواهد نمود. تأمين مابقي هزينه‌ها برعهده دستگاههاي ذي‌ربط بوده و عدم تخصيص اعتبارات بين‌المللي رافع مسئوليت دستگاههاي مذكور نمي‌باشد. 
ماده11ـ با ابلاغ اين آيين‌نامه، تصويب‌نامه‌هاي شماره 104548/ت39213ك مورخ 24/5/1388 و شماره 248216/ت39213هـ مورخ 16/12/1390 و تصميم‌نامه شماره 252134/39213 مورخ 22/12/1390، لغو مي‌شود. 
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي 

Tagged Under