1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آيين نامه اجرايي شكار ويژه

 

ماده 1 ـ اجراي برنامه شكار توسط مقامات عالي رتبه كشورهاي خارجي در ايران از شمول ضوابط و دستورالعمل هاي عمومي شكار مستثني بوده و تابع مقررات اين آيين نامه مي باشد . كليه دستگاههاي دولتي و مراجع ذيربط موظف به رعايت اين مقررات مي باشند .

تبصره ـ در صورت ابهام در تشخيص مقامات و شخصيت هاي موضوع اين ماده نظر وزارت امور خارجه مناط اعتبار است .

ماده 2 ـ سازمان حفاظت محيط زيست بعنوان مرجع ذيصلاح در امر حفاظت و بهره برداري پايدار از حيات وحش و محيط زيست كشور با توجه به وضعيت و جمعيت گونه هاي قابل شكار و حمايت شده و شرايط اكولوژيك و ظرفيت قابل تحمل محيط براي بهره برداري ، تعداد مجاز و سهميه قابل شكار در يك فصل شكار را معين و بر آن اساس پروانه ويژه شكار را در چارچوب قوانين و مقررات شكار و صيد و تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي ايران صادر خواهد كرد .

تبصره ـ در مورد جانوران وحشي غير حمايت شده ، سازمان مذكور پروانه عادي شكار را به تعداد مورد نياز بدون رعايت سهميه و اعمال محدوديت ويژه براي مقامات مذكور اين آيين نامه صادر خواهد كرد .

ماده 3 ـ درخواستهاي شكار مقامات كشورهاي خارجي بدواً بايد از طريق وزارت امور خارجه از جهت احراز موقعيت درخواست كنندگان بعنوان مقامات مذكور در ماده ( 1 ) اين آئين نامه مورد بررسي و تائيد قرار گرفته و در صورتي كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست اجراي برنامه شكار از لحاظ وجود سهميه شكار و عدم مواجه با فصل ممنوعيت شكار در كشور بلا مانع باشد سازمان مذكور بر اساس معرفي و تاييد وزارت امور خارجه ، پروانه شكار ويژه را با تعيين زمان و مكان و تعداد مجاز شكارچيان به نام معرفي شدگان صادر خواهد نمود .

تبصره ـ در صورتي كه ساير مراجع و مقامات كشور نيز در جريان درخواست مقامات مذكور در ماده يك اين آئين نامه براي شكار در ايران باشند بايد مراتب را به وزارت امور خارجه منعكس نمايند تا از آن طريق بررسي و اقدام شود .

ماده 4 ـ وزارت امور خارجه ترتيبي اتخاذ خواهد نمود تا سفارتخانه و نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران نسبت به آشنا سازي و توجيه مقامات و اشخاص مذكور در ماده يك اين آيين نامه به منظور رعايت كامل قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران از جمله مقررات و ضوابط شكار و صيد اهتمام لازم را بعمل آورند . سازمان حفاظت محيط زيست ، قوانين و مقررات محيط زيست و شكار و صيد و ساير ضوابط مرتبط با شكار ويژه را به شكل مناسب و قابل استفاده براي مقامات خارجي تهيه و در اختيار وزارت امور خارجه قرار خواهد داد .

ماده 5 ـ به منظور هماهنگي در حسن اجراي اين آيين نامه و رعايت مصالح و منافع جمهوري اسلامي ايران بويژه حفظ اعتبار و شئونات دولت در مجامع و كنوانسيون هاي بين المللي و همچنين انطباق برنامه شكار مقامات و اشخاص مذكور در ماده (‌1 ) به مقررات و شرايط زيست محيطي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي كشور و اولويت بندي پذيرش متقاضيان ، كميته هماهنگي متشكل از معاونان وزارتخانه هاي امور خارجه ،‌كشور ‌، اطلاعات ، رييس كميسيون مشترك با كشور مربوط ، سازمان حفاظت محيط زيست و استاندار استان مربوط تشكيل مي شود .

صدور مجوز و پروانه ويژه شكار توسط سازمان حفاظت محيط زيست و قبول درخواست مقامات مذكور و انجام تشريفات دعوت و پذيرايي از آنان پس از طرح موضوع در كميته ياد شده و تبادل نظر و هماهنگي هاي لازم صورت خواهد گرفت .

تبصره ـ مسئوليت و محل استقرار دبيرخانه كميته هماهنگي در سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود . و سازمان يادشده موظف است ظرف يك هفته از تاريخ وصول درخواست نسبت به تشكيل جلسه اقدام نمايد . در غير اين صورت وزارت امور خارجه نسبت به تشكيل جلسه اقدام خواهد نمود .

ماده 6 ـ‌ مقامات و اشخاص دارنده مجوز شكار ويژه و همراهان آنان موظفند كليه قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران و ضوابط و مقررات شكار و صيد از قبيل تعداد و محل مجاز شكار يا ممنوعيت ها و محدوديت هاي اعلام شده را كاملاً رعايت نمايند . در صورت عدم توجه به مقررات مذكور ، سازمان حفاظت محيط زيست با هماهنگي و همكاري دستگاههاي ذي ربط ( وزارت امور خارجه ، وزارت كشور و وزارت اطلاعات ) ترتيبي اتخاذ خواهد نمود تا ضمن متوقف شدن برنامه شكار و خروج مقامات شكارچي و همراهان آنان از شكارگاه ، مراتب تخلف از مقررات و ضوابط شكار به اطلاع آنان رسيده ،‌پذيرش درخواست و تصويب برنامه هاي شكار آنان براي سالهاي آتي نيز منتفي گردد .

ماده 7 ـ به منظور جلوگيري از تخريب محيط زيست و ممانعت از بروز آثار نامطلوب زيست محيطي ، فرهنگي و اجتماعي و كاهش تاثيرات منفي ناشي از حضور و اقدامات وسيع و چشمگير هيات هاي بزرگ شكارچي بويژه مقامات كشورهاي عربي در مناطق و شكارگاههاي جنوبي كشور ، ورود و حضور هيات هاي بزرگ شكارچي در شكارگاهها ممنوع بوده ، نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران موظفند محدوديت شكارچيان و همراهان آنان و تعداد مشخص و محدود شكارچي را كه در كميته هماهنگي معين و به وزارت امور خارجه اعلام خواهد شد به اطلاع مقامات متقاضي شكار برسانند .

تبصره ـ كليه استانداري ها و ساير دستگاههاي ذي ربط در استانها موظف به رعايت مفاد اين آيين نامه و همكاري با دستگاههاي موضوع ماده ( 5 )‌آيين نامه مي باشند .

ماده 8 ـ اجراي برنامه شكار در قرق هاي اختصاصي سازمان تابع مقررات جداگانه اي است كه به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي رسد .

Tagged Under