1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 0.00 (0 آرا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 

ماده 15 و 16: کارگاههایی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد، در صورتیکه با تعیین و اعلام و میزان آلودگی، و مهلت رفع آن یا با ممانعت از کار و فعالیت آن اقدامی بهتر ننمایند در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذیربط که بلافاصله توسط مأمورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته می شود و از فعالیت آن واحد جلوگیری می شود. 
ماده (31): پس از هر بار اخطار و پایان مهلت مقرر، جزای نقدی تکرار و تشدید می شود.

 

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست سال 1353 ( با اصلاحیه سال 71) 

ماده (12): صاحبان یا مسئولان کارخانجات و کارگاههای موضوع ماده 11 مکلفند به محض ابلاغ دستور سازمان، کار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند. ارایه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجاره سازمان یا رای دادگاه صلاحیت دار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس از 61 روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. بر اساس ماده (14) در مورد جرایم مذکور در این قانون ، سازمان حسب مورد شاکی و یا مدعی خصوصی شناخته می شود ماده (20) با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست قسمتی از مواد 11و 12 و 13 این قانون در محدوده شهرها و هر یک از مناطق کشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد به شهرداریهای مربوطه یا هر سازمان دولتی ذیربط محول می شود.

آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب سال 1373 

ماده (7): با نمونه برداری و نوع میزان آلودگی هر یک از منابع آلوده کننده، در صورت عدم رعایت استانداردهای مقرر، سازمان مراتب را کتباً اخطار و صریحاً نوع آلودگی و میزان آن و همچنین مهلت رفع آلودگی را متناسب با امکانات تعیین می کند.

 

قانون مجازات اسلامی – تعزیرات سال 1375 

ماده (688): هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید و ریختن سم در رودخانه ها و زباله در خیابان و کشتار غیر مجاز دام و استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع و مرتکبین طبق قوانین خاص مشمول مجازات خواهند شد.

 
ماده (1) ضوابط استقرار صنایع و واحد های تولیدی مصوب هیاُت وزیران 26/12/78: در یازده دسته طبقه بندی شده اند. ماده (2) صنایع بر اساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسایل زیست محیطی در گروههای شش گانه الف ، ب، ج ، د ، ه ، و با مشخصات خاصی قرار گرفته اند. در مصوبه هیئت وزیران مورخ 16/7/1381 تمهیداتی برای استقرار واحدهای صنعتی در سه استان شمالی کشور تعیین شده است که در تابستان سال 1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف به پیشنهاد اصلاحی آن شده است...

Tagged Under