1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رأی 5.00 (1 Vote)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

كليات :در اجراي مواد 1 و 6 قانون شكار و صيد مصوب 16/3/1346 و با اصلاحات مصوب 30/10/1353 و 25/9/1375 و نيز مواد 21 ، 31 و 33 الي 36 آئين نامه اجرائي همان قانون و نيز ماده8 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب28/3/1353 و اصلاحيه 24/8/1371 با رعايت مفاد اين دستورالعمل مجوز فعاليت تكثير و پرورش پستانداران وحشي در اسارت براي متقاضيان صادر مي‌گردد.
مادة يك هدفتكثير وپرورش در اسارت پستانداران وحشي با اهداف احياء زيست بومهاي آسيب ديده، احياء گونه هاي در معرض خطر، توليد پروتئين ، پوست ، شاخ و ساير اجزاء پستانداران وحشي ، شكار و فروش به متقاضيان داخل و يا خارج از كشور پس از اخذ مجوزهاي لازم مجاز مي باشد.
مادة دو تعاريف - سازمان : سازمان حفاظت محيط زيست كشور - كميتة فني : كميتة پنج نفره با تركيب و وظايف مندرج در بند 1 و 2 از مادة 8 اين دستورالعمل- مولدين : گونه هاي زاياي اوليه كه جهت تكثير و پرورش از آنها استفاده مي گردد . - مراكز حساس : براساس مصوبة هيئت وزيران به شمارة 5139/ت/29379هـ مورخ 3/2/84 به سكونتگاه هاي انساني ، مراكز درماني ، آموزشي ، نظامي ، منابع آب شرب (سفره هاي زيرزميني ، رودخانه ها و سدها ) ، بزرگراهها و جاده هاي ترانزيتي و جاده هاي اصلي ، پارك ملي ، تالاب ، درياچه ، اثر طبيعي ملي ، زيستگاه حيات وحش ، مناطق و رودخانه هاي حفاظت شده اطلاق ميگردد.
مادة سه : گونه هاي قابل تكثير و پرورش1- گونه هاي قابل تكثير وپرورش در اين دستورالعمل به گونه هائي اطلاق ميگردد كه صدور مجوز تكثير و پرورش با رعايت ضوابط و مقررات و مفاد مندرج در اين دستورالعمل براي آنها امكان پذير ميباشد . تبصره : تكثير و پرورش پستانداران حمايت شده و گونه هاي در معرض خطر انقراض با تائيد دفتر امور حيات وحش و آبزيان و موافقت كميتة فني امكان پذير خواهد بود . در صورت موافقت كميتة فني ، رعايت شرايط اعلام شده از سوي كميتة مذكور علاوه بر اين دستورالعمل الزامي است .
ماده چهار : ضوابط و شرايط كلي1- نظر به اهميت و رسالت سازمان درحفاظت از ذخائر ژنتيكي كشور، استفاده از گونه هاي خارجي كه قابليت جفت گيري با گونه هاي مشابه داخلي را داشته باشند براي دارندگان مجوز تكثير و پرورش ممنوع و هيچگونه مجوزي براي اين دسته از متقاضيان صادر نخواهد شد.2- چنانچه متقاضي هدف شكار گونه هاي تكثير شده را در نظر داشته باشد ، ضروري است حداقل مساحتي بالغ بر 100 هكتار با شرايط زيستگاهي مناسب گونة مورد نظر را با حصار قابل قبول سازمان به طريقي كه خروج حيوان از آن محوطه ميسر نباشد فراهم سازد.3- رها نمودن حيوانات تكثير شده در طبيعت بدون اخذ اجازه كتبي از سازمان ممنوع است.4- با توجه به ماده 21 آئين نامه اجرائي قانون شكار و صيد ، جهت تكثير و پرورش در اسارت وحوش ، اخذ پروانه انتفاعي براي هر يك از مولدين بر حسب نوع گونه ، از سوي متقاضي ضروري است.5- پروانه انتفاعي تكثير و پرورش پس از طي مراحل قانوني و اخذ مجوز فعاليت ، توسط اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه صادر مي‌گردد.6- بهاي پروانه هاي انتفاعي موضوع ماده 21 آئين نامه اجرايي قانون شكار و صيد و مدت اعتبار آن با توجه به واحد و ارزش تجاري گونه هائي كه مجوز تكثير و پرورش براي آنها صادر گرديده است كماكان توسط اداره كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق سازمان تعيين مي شود .7- محل تاسيسات تكثير و پرورش پستانداران وحشي در اسارت علاوه بر رعايت ضوابط استقرار مندرج در بند 10 مادة چهار اين دستورالعمل نبايد مخل بهداشت و آسايش و ايمني عمومي و يا موجب بروز خسارت به طبيعت ( جنگلها ، مراتع و ... ) و آلوده شدن آبهاي عمومي و همچنين ايجاد خطر بيماري و يا تضعيف نژاد براي حيوانات و آبزيان باشد.8- كميته فني نسبت به مطابقت طرح و رعايت ساير شرايط مندرج در دستورالعمل اقدام و در صورت تأييد آن ، اداره كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق سازمان نسبت به ابلاغ نظر كميتة فني به ادارةكل حفاظت محيط زيست استان مربوطه اقدام مي نمايد تا متعاقب آن ادارة كل استان مربوطه جهت صدور و يا عدم صدور مجوز فعاليت براي متقاضي اقدام نمايد .9- با گذشت حداكثر يك سال از تاريخ مجوز فعاليت و اجراي صحيح طرح تصويب شده متقاضي طي زمان مذكور و تأييد آن توسط كميته فني ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه نسبت به صدور يا عدم صدور پروانه انتفاعي به نام متقاضي اقدام مينمايد.10- احـداث واحـدهـاي تـكـثـير و پــرورش پستـانـداران وحـشي براساس مصوبة شمارة 64677/ت18591هـ مورخ 26/12/78 با اصلاحية شمارة 11359/ت23415هـ مورخ 21/3/80 هيئت وزيران راجع به ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع مطابق با كد 10ـ و صنايع كشاورزي مي باشد .11- در رابطه با واحدهاي مندرج در بند 10 اين ماده چنانچه فاقد شكارگاه باشند رعايت حداقل فواصل ذيل الزامي است : 1-11- فاصله با پاركهاي ملي و پناهگاه حيات وحش 5 كيلومتر2-11- فاصله از مناطق حفاظت شده و آثار طبيعي ملي 3 كيلومتر3-11-فاصله از مراكزحساس مانند سكونتگاه هاي انساني ، مراكز درماني ، آموزشي ، نظامي ، منابع آب شرب ( سفره هاي زيرزميني ، رودخانه ها و سدها ) ، بزرگراهها و جاده هاي ترانزيتي و جاده هاي اصلي 1500 متر4-11- فاصله از ساير واحدهاي تكثير و پرورش گونه هاي وحشي ،‌ دامداريها و مرغداريها 1 كيلومتر12- در رابطه با واحدهاي تكثير و پرورش پستانداران وحشي واجد شكارگاه رعايت حداقل فواصل ذيل الزامي است : 1-12- فاصله با پاركهاي ملي ، پناهگاه حيات وحش 20 كيلومتر2-12- فاصله از مناطق حفاظت شده و آثار طبيعي ملي 10 كيلومتر3-12- فاصله از مراكز حساس مانند سكونتگاه هاي انساني ، مراكز درماني ، آموزشي ، نظامي، منابع آب شرب ( سفره هاي زيرزميني ، رودخانه ها و سدها ) ، بزرگراهها و جاده هاي ترانزيتي و جاده هاي اصلي 5 كيلومتر 4-12- فاصله از ساير واحدهاي تكثير و پرورش گونه هاي وحشي ،‌ دامداريها و مرغداريها 5 كيلومتر
مادة پنج : شرايط متقاضي 1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران 2- اعتقاد به يكي از اديان رسمي كشور 3- دارا بودن دانش و توانايي فني لازم در زمينه هاي مربوط به حيات وحش و تكثير آنان به تشخيص كميته فني4- حسن شهرت و عدم داشتن سوء پيشينه در زمينه تخلفات شكار و صيد ( از درجه 4 به بالا ممنوع )تبصره: متقاضياني كه تابعيت غير ايراني دارند با تشكيل مؤسسه حقوقي ثبت شده در جمهوري اسلامي ايران مي توانند با شخصيت حقوقي مؤسسه مذكور، متقاضي موضوع اين دستورالعمل باشند.
ماده شش : مدارك مورد نياز1- تقاضا نامه كتبي متقاضي تكثير و پرورش پستانداران وحشي در اسارت 2- ارائه اسناد تملك و يا مجوز تصرف قانوني محل مورد نظر جهت تكثير و پرورش در اسارت پستانداران وحشي توسط متقاضي.3- ارائه موافقت نامه ها و بلامانع بودن اين اقدام از كليه وزارتخانه ها و ارگانهايي كه به نوعي مرتبط با اينگونه امور بوده و در تأمين امكانات و نيازهاي طرح نقش داشته باشند از جمله وزارت جهاد كشاورزي ، شهرداري ، وزارت نيرو و غيرو ضروري مي باشد.4- ارائه طرح تكثير و پرورش گونه مورد نظر متقاضي مشتمل بر :1-4- هدف يا اهداف مورد نظر به طور مشخص 2-4- نـام گـونه و احياناً زيرگونه مورد نظر جهت تكثير و پرورش و تشريح آن ( نحوه تأمين مولدين و تعداد و تركيب جنسي و سني آنها)3-4- تشريح جزئيات روش اقدامات تا مرحله بهره برداري 4-4- ظرفيت حداكثر مورد تقاضا5-4- زمانبندي اجراي طرح 6-4- تأسيسات ، تجهيزات ، اراضي مورد احتياج و نقشه هاي استاندارد مربوطه7-4- پرسنل مورد نياز و تخصصهاي ذيربط و معرفي يكنفر دكتر دامپزشك بعنوان مسئول فني طرح8-4- تشريح نحوه تغذيه و جيرة غذايي مورد نظر ( ضريب تبديل )9-4- بهداشت و بيماريها و نحوة رسيدگي و كنترل محيط و گونه 10-4- هزينه هاي ثابت ، جاري و درآمدها 11-4- توجيه اقتصادي و نتيجه گيري از طرح
مادة هفت : مراحل صدور مجوز1- متقاضي بايد درخواست خود را در قالب فرم پيوست به همراه طرح مربوطه و بصورت مكتوب ( براساس مندرجات مادة 6 اين دستورالعمل ) به ادارة كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه ارائه نمايد . 2- ادارة كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه پس از اخذ درخواست و طرح متقاضي و بررسي آن ، در صورت كامل بودن مدارك مورد نياز، درخواست متقاضي را به همراه مدارك مربوطه و منضم به نظريه كارشناسي آن اداره كل جهت اقدامات بعدي به ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق سازمان ارسال مي نمايد. 3- درخواست و طرح متقاضي از طريق دبيرخانة مستقر در ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق به دفاتر تخصصي ذيربط ارسال مي گردد و دفاتر مذكور موظفندپاسخ خود را حداكثر ظرف مدت ده روز به دبيرخانة كميتة فني ارسال نمايند. 4- كميتة فني پس از انجام بررسيهاي لازم ، نظر خود را حداكثر ظرف مدت بيست روز به صورت مكتوب و در قالب فرم پيوست شمارة يك به ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق منعكس مي نمايد . 5- در صورتيكه از نظر كميتة فني ، طرح پيشنهادي واجد شرايط لازم باشد ، ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق نسبت به صدور موافقت اوليه و ابلاغ آن به ادارةكل حفاظت محيط زيست استان مربوطه اقدام نموده و اداره كل حفاظت محيط زيست استان مطابق با فرم پيوست شمارة دو نسبت به صدور مجوز فعاليت واحد مورد نظر اقدام خواهد نمود . بديهي است در صورت عدم موافقت كميتة فني با طرح پيشنهادي متقاضي ، ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق نسبت به اعلام كتبي مراتب به ادارة كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه جهت اعلام پاسخ به متقاضي اقدام خواهد نمود. ماده هشت : كميتة فني 1- به منظور انجام بررسي هاي اوليه ، حل و فصل مشكلات ، انجام ارزيابي هاي دوره اي و نظارت عاليه بر عملكرد متقاضي ، كميتة فني متشكل از نمايندگان معاونت محيط طبيعي و تنوع زيستي ، دفتر امور حيات وحش و آبزيان ، ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق ، دفتر حقوقي و امور مجلس و ادارة كل حفاظت محيط زيست استان ذيربط كه با ابلاغ بالاترين مقام مسئول مربوطه و به مدت يك سال معرفي مي گردند ، تشكيل و در چارچوب وظايف تعيين شده در بند 2 همين ماده اقدام مي نمايد. 2- وظايف كميته فني : 1-2- انجام كليه اموري كه در اين دستورالعمل به اين كميته محول گرديده است. 2-2- بررسي فني طرحهاي ارائه شده متقاضيان طبق ضوابط و دستورالعمل هاي مورد عمل سازمان3-2- بازنگري و انجام اصلاحات لازم دستورالعملها ( در صورت لزوم ) 4-2- بررسي گزارشات عملكرد شش ماهه طرحها و انطباق آن با طرح ارائه شده و دستورالعمل هاي ذيربط و ارائه گزارش به اداره كل هماهنگي گارد، امور استانها و مناطق5-2- نظارت عاليه بر عملكرد واحدهاي داراي مجوز 3- دبيرخانه كميته فني داراي وظايف زير مي باشد : 1-3- دريافت كليه طرحهاي ارسالي از استانها وثبت آنها در دفتر ادارة كل هماهنگي گارد،امور استانها و مناطق2-3- تعيين دستوركار جلسات 3-3- انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري جلسات و بازديدها و دعوت از اعضاء 4-3- تنظيم صورتجلسات و ارسال آنها به مبادي ذيربط 5-3- جمعبندي و تنظيم مصوبات و ارائه آن به ادارة كل هماهنگي گارد، امور استانها و مناطق6-3- انجام پيگيريهاي لازم و بموقع در راستاي انجام مسئوليتهاي محوله
ماده نه : تعهدات متقاضي1- متقاضي بايد مولدين مورد نياز خود را با موافقت و نظارت ادارة كل حفاظت محيط زيست استان ذيربط بدواً از نزديكترين واحد تكثير و پرورش به محل احداث واحد پرورشي پستانداران وحشي مورد نظر در استان مربوطه و در غير اين صورت ، از واحد تكثير و پرورش ساير استانها تامين نمايد . چنانچه تامين مولدين مورد نياز از واحدهاي تكثير و پرورش مذكور مقدور نباشد بايد نسبت به تامين آنها از نزديكترين زيستگاه طبيعي گونة مورد نظر در استان با تائيد سازمان اقدام نمايد . تبصره 1 : در صورت عدم امكان تأمين مولد از استان مربوطه و براي استفاده از مولدين ساير استانها ، بنا به تشخيص كميته فني اقدامات نمونه گيري و انجام آزمايشات ژنتيك توسط سازمان و با هزينه متقاضي ضروري مي‌باشد.2-در صورتيكه توانايي متقاضي براي زنده گيري مولدين از زيستگاه طبيعي استان به تاييد اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه برسد ، زنده گيري توسط متقاضي و با نظارت اداره كل حفاظت محيط زيست آن استان انجام مي گيرد و در صورت عدم تاييد صلاحيت متقاضي براي انجام زنده گيري، سازمان نسبت به زنده گيري مولد اقدام و متقاضي متعهد به پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به زنده گيري مولدين ، صدور پروانه ، نقل و انتقال آنها و ساير هزينه هاي ذيربط مي باشد.تبصره 2 : در صورت تامين مولدها از طرف سازمان، متقاضي بايد نسبت به ارائه ضمانت ـ هاي لازم اقدام نمايد.3- متقاضي با توجه به حداكثر ظرفيت پيشنهادي رأساً نسبت به تهيه زمين و ساير موارد و عوامل مؤثر اقدام و پيش بيني لازم جهت جذب متخصصين حيات وحش ، امور بهداشتي ، دامپزشكي و ساير كارشناسان ذيربط را مي‌نمايد.4- متقاضي جهت بهره برداري از وحوش تكثير شده در واحد پرورشي ، پس از اعلام و اخذ اجازه كتبي از سازمان اقدام مي نمايد.5- متقاضي مي بايست تعهد نمايد كه از انجام هر گونه اقدامات غير معمول ( مانند دو رگه گيري ) در ارتباط با تكثير و توليد مثل وحوش و يا رهاسازي در طبيعت را بدون اخذ مجوز جداگانه از سازمان خودداري خواهد نمود .6- متقاضي حق واگذاري ، فروش ، انتقال ، هديه وحوش تكثير شده در واحد پرورشي به غير و جايگزيني آنها را بدون اخذ مجوز مربوطه از سازمان نخواهد داشت.7- حيوانات موجود در واحد پرورشي به طور مستمر و منظم از نظر سلامت و بهداشت ، توسط دامپزشك معرفي شده به سازمان بازديد ، بررسي و تحت نظر خواهند بود.8- فضاهاي مناسب زيستي متناسب با نيازهاي طبيعي وحوش ، ايجاد امكانات لازم از لحاظ محيط مناسب ، غذاي كافي و مراقبتهاي صحيح ايمني و بهداشتي و ساير موارد پيش بيني شده در طرح مصوب متقاضي طبق نظريه دفتر امور حيات وحش و آبزيان ايجاد شود.9- متقاضي متعهد است از مولد و مواليد به نسبت يك پنجم از هريك از گونه هاي تكثير شده و بمنظور احياء زيست بومها، بطور رايگان در اختيار سازمان قرار دهد.10- متقاضي متعهد است در صورت وجود شواهد دال بر وقوع هر نوع بيماري مسري در بين پستانداران وحشي واحد خود ضمن اطلاع موضوع به ادارة كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه ، از فروش يا جابجايي آنها تا زمان از بين رفتن كامل بيماري اجتناب نمايد. نقل و انتقالاتي كه به منظور انجام قرنطينه دامپزشكي و پاتولوژي ، معاينه و تشخيص صورت ميگيرد با اطلاع و نظارت سازمان بلامانع مي باشد .11- متقاضي مكلف به رعايت و اجراي كليه قوانين و آئين نامه هاي اجرايي سازمان مي‌باشد.12- متقاضي مكلف است هر سال نسبت به تمديد پروانه هاي انتفاعي خويش اقدام نمايد.13- متقاضي مكلف است هر شش ماه گزارش جامعي از وضعيت واحد و پستانداران وحشي موجود را اعم از جمعيت مولد و مواليد ، تغذيه ، تلفات ، بيماريها و ساير موارد مربوط به نگهداري وحوش مطابق با پيوست شمارة سه تهيه و به اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه ارائه نمايد.14- در صورتي كه پستانداران وحشي واحدپرورشي به هر دليل در طبيعت رها گردد ، متقاضي مكلف است بلافاصله موضوع را به صورت كتبي به نزديكترين واحد محيط زيست اطلاع دهد و در غير اين صورت مطابق با مندرجات مادة 12 اين دستورالعمل اقدام خواهد شدو جبران هر گونه خسارت ناشي از رها شدن بر عهده دارنده مجوز مي باشد.
مادة ده : نظارت1- نظارت عاليه بر اجراي تمامي مراحل طرحها و مجوزهاي صادره به عهدة دفتر امور حيات وحش و آبزيان ، ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق و كميتة فني خواهد بود .2- ادارة كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه موظف است بلافاصله پس از ارسال درخواست متقاضي ، به منظور اعمال نظارت بر حسن اجراي تمامي مراحل طرحها و مجوزهاي صادره به شرح موارد مندرج در بندهاي 1 الي 3 ذيل همين ماده اقدام نمايد : 1-2- تعيين و معرفي نمايندة ادارة كل استان در كميتة فني موضوع اين دستورالعمل كه ضمناً مسئوليت پيگيري و نظارت مستمر بر عملكرد فعاليت طرحهاي مذكور و ارائه گزارش به صورت مكتوب به مدير كل استان را نيز عهده دار مي باشد . همچنين ادارة كل حفاظت محيط زيست استان گزارش مربوطه را متعاقباً به ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق ارسال خواهد نمود . 2-2- ارسال گزارشات شش ماهه عملكرد متقاضي توسط ادارة كل حفاظت محيط زيست استان به دفتر امور حيات وحش و آبزيان سازمان و ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق ( طبق پيوست شمارة چهار ) .3-2- توجه و اقدام لازم در خصوص نظارت مستمر ، بر مبناي مفاد موافقت نامه و يا مجوز صادره براي متقاضي بويژه در رابطه با مواردي از قبيل دو رگ گيري ، اختلاط ژنتيكي و پيشگيري از رهاشدن گونه ها در طبيعت .
ماده يازده : اقدامات سازمان 1- تعيين محل تأمين گونه هاي مولد به عهده اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه و مستلزم تاييد دفتر امور حيات وحش و آبزيان و تصويب كميته فني ميباشد. 2- تشخيص امكان و يا عدم امكانتامين مولد از عرصه هاي طبيعي بر عهده سازمان مي باشد.3- تعيين دقيق محل زنده گيري و مساعدت در اجراي عمليات زنده گيري و نقل و انتقال مولدين و نيز تحويل مولدين سالم براساس مفاد مجوز صادره وبا دريافت هزينه هاي مربوطه مي باشد. 4- سازمان از صدور مجوز تكثير و پرورش حيوانات وحشي كه موجب تضعيف نژاد يا ايجاد خطر براي جانوران وحشي كشور گردد خودداري خواهد نمود . ماده دوازده : شرايط ابطال مجوز1- در صورتيكه متقاضي نسبت به رعايت هر كدام از موارد مندرج در اين دستورالعمل سهل انگاري كرده و يا موارد مذكور را اجرا ننمايد ادارة كل حفاظت محيط زيست ذيربط موظف است بدواً نسبت به هشدار و اخطار لازم طي دو مرحله و به فاصلة 15 روز از يكديگر اقدام نموده و در صورت عدم رفع موارد تخلف از جانب متقاضي ، مراتب را به اطلاع دفتر امور حيات وحش و آبزيان و ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق رساند . 2- پس از انجام موارد مندرج در بند يك همين ماده و براساس درخواست ادارة كل هماهنگي گارد، امور مناطق و استانها ، كميتة فني در اسرع وقت تشكيل مي گرددو پس از رسيدگي به موضوع واخذ تصميم نهايي، نسبت به چگونگي ادامه فعاليت واحد مذكوراعلام نظر خواهد نمود و نتيجه آن از طريق ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق به ادارة كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه جهت اجرا ابلاغ ميگردد. 3- بعد از ابلاغ رأي نهايي كميته فني ، متقاضي حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت . ماده سيزده : اين دستور العمل شامل 13 ماده ، 52 بند ، 33 زير بند ، 4 تبصره ، 13 صفحه و 4 پيوست مي باشد.
چاپ


کمينه

 

كليات :در اجراي مواد 1 و 6 قانون شكار و صيد مصوب 16/3/1346 و با اصلاحات مصوب 30/10/1353 و 25/9/1375 و نيز مواد 21 ، 31 و 33 الي 36 آيين نامه اجرايي همان قانون و نيز به استناد ماده 8 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353 و اصلاحيه 24/8/1371 با رعايت مفاد اين دستورالعمل مجوز فعاليت تكثير و پرورش پرندگان وحشي در اسارت به منظور كاهش فشار شكار پرندگان در طبيعت و پرورش پرندگان قابل شكار در اسارت صادر خواهد شد.
مادة يك : هدفتكثير و پرورش در اسارت پرندگان وحشي با اهداف احياء زيست بومهاي آسيب ديده، احياء گونه هاي در معرض خطر، توليد پروتئين ، پر ، تخم و ساير اجزاء پرندگان وحشي و پس از اخذ مجوزهاي لازم مجاز ميباشد .
مادة دو : تعاريف- سازمان : سازمان حفاظت محيط زيست كشور - كميتة فني : كميتة پنج نفره با تركيب و وظايف مندرج در بند 1 و 2 از مادة 8 اين دستورالعمل- مولدين : گونه هاي زاياي اوليه و يا تخم بارور آنها كه براي تكثير و پرورش استفاده ميگردد . - مراكز حساس : براساس مصوبة هيئت وزيران به شمارة 5139/ت/29379هـ مورخ 3/2/84 به سكونتگاه هاي انساني ، مراكز درماني ، آموزشي ، نظامي ، منابع آب شرب (سفره هاي زيرزميني ، رودخانه ها و سدها ) ، بزرگراهها و جاده هاي ترانزيتي و جاده ـ هاي اصلي ، پارك ملي ، تالاب ، درياچه ، اثر طبيعي ملي ، زيستگاه حيات وحش ، مناطق و رودخانه هاي حفاظت شده اطلاق مي گردد .
ماده سه : گونه هاي قابل تكثير و پرورش 1- گونه هاي قابل تكثير وپرورش در اين دستورالعمل به گونه هائي اطلاق مي گردد كه صدور مجوز تكثير و پرورش با رعايت ضوابط و مقررات و مفاد مندرج در اين دستورالعمل براي آنها امكان پذير ميباشد . تبصره : تكثير و پرورش پرندگان حمايت شده و گونه هاي در معرض خطر انقراض با تائيد دفتر امور حيات وحش و آبزيان و موافقت كميتة فني امكان پذير خواهد بود . در صورت موافقت كميتة فني ، رعايت شرايط اعلام شده از سوي كميتة مذكور علاوه بر اين دستورالعمل الزامي است .
مادة چهار : ضوابط و شرايط كلي 1- نظر به اهميت و رسالت سازمان در حفاظت از ذخاير ژنتيكي كشور ، استفاده از گونه ـ هاي خارجي كه قابليت جفتگيري با گونه هاي مشابه داخلي را داشته باشند براي دارندگان مجوز تكثير و پرورش ممنوع و هيچگونه مجوزي براي اين دسته از متقاضيان صادر نخواهد شد.2- چنانچه هدف متقاضي شكار گونه هاي تكثير شده در مناطق محصور باشد ، ضروري است طرح مربوطه تنظيم و ارائه گردد و حداقل مساحتي متناسب با تعداد پرنده و شرايط زيستگاهي مناسب گونه مورد نظر و با رعايت تمهيدات لازم جهت جلوگيري از پرواز و خروج پرنده از آن محوطه ضمن رعايت ممنوعيت فصلي شكار براي آن گونه ، فراهم سازد.3- رها نمودن حيوانات تكثير شده در طبيعت بدون اجازه كتبي از سازمان ممنوع است.4- هر گونه فروش يا جابجايي و نقل و انتقال پرندگان زنده و تخم هاي بارور آماده تفريخ آنها بدون مجوز سازمان ممنوع ميباشد.5- با توجه به ماده 21 آئين نامه اجرايي قانون شكار و صيد جهت تكثير و پرورش در اسارت وحوش ، اخذ پروانه انتفاعي بر حسب نوع گونه از سوي متقاضي ضروري است ( براي هر واحد تكثير و پرورش يك پروانه صادر خواهد شد).6- پروانه انتفاعي تكثير و پرورش پس از طي مراحل قانوني و اخذ مجوز فعاليت ، توسط اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه صادر مي‌گردد.7- محل تاسيسات تكثير و پرورش پرندگان وحشي در اسارت علاوه بر رعايت ضوابط استقرار مندرج در بند 8 مادة چهار اين دستورالعمل نبايد مخل بهداشت و آسايش و ايمني عمومي و يا موجب بروز خسارت به طبيعت ( جنگلها ، مراتع و ...) و آلوده شدن آبهاي عمومي و همچنين ايجاد خطر بيماري و يا تضعيف نژاد براي حيوانات و آبزيان باشد.8- احداث واحدهاي تكثير و پرورش پرندگان وحشي براساس مصوبة شمارة 64677/ت18591هـ مورخ 26/12/78 با اصلاحية شمارة 11359/ت23415هـ مورخ 21/3/80 هيئت وزيران راجع به ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع مطابق با كد 10ـ و صنايع كشاورزي مي باشد .9- در رابطه با واحدهاي مندرج در بند8 اين ماده چنانچه فاقد شكارگاه باشند رعايت حداقل فواصل ذيل الزامي است: 1-9- فاصله با پاركهاي ملي و پناهگاه حيات وحش 5 كيلومتر2-9- فاصله از مناطق حفاظت شده و آثار طبيعي ملي 3 كيلومتر3-9- فاصله از مراكز حساس مانند سكونتگاه هاي انساني ، مراكز درماني ، آموزشي ، نظامي ، منابع آب شرب ( سفره هاي زيرزميني ، رودخانه ها و سدها ) ، بزرگراهها و جاده هاي ترانزيتي و جاده هاي اصلي 1500 متر4-9- فاصله از ساير واحدهاي تكثير و پرورش گونه هاي وحشي ،‌ دامداريها و مرغداريها 1 كيلومتر10- در رابطه با واحدهاي تكثير و پرورش پرندگان وحشي واجد شكارگاه رعايت حداقل فواصل ذيل الزامي است : 1-10- فاصله با پاركهاي ملي و پناهگاه حيات وحش 20 كيلومتر2-10- فاصله از مناطق حفاظت شده و آثار طبيعي ملي 10 كيلومتر3-10-فاصله از مراكز حساس مانند سكونتگاه هاي انساني ، مراكز درماني ، آموزشي ، نظامي ، منابع آب شرب ( سفره هاي زيرزميني ، رودخانه ها و سدها ) ، بزرگراهها و جاده هاي ترانزيتي و جاده هاي اصلي 5 كيلومتر 4-10- فاصله از ساير واحدهاي تكثير و پرورش گونه هاي وحشي ،‌ دامداريها و مرغداريها 5 كيلومتر11- طرح عمليات و نقشه جانمايي ابنيه و تاسيسات بايد مورد تأييد كميتة فني باشد. 12- كميته فني نسبت به مطابقت طرح و رعايت ساير شرايط مندرج در دستورالعمل اقدام و در صورت تأييد آن ، اداره كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق سازمان نسبت به ابلاغ نظر كميتة فني به ادارةكل حفاظت محيط زيست استان مربوطه اقدام مي نمايد تا متعاقب آن ادارة كل استان مربوطه جهت صدور و يا عدم صدور مجوز فعاليت براي متقاضي اقدام نمايد .13- با گذشت حداكثر يك سال از تاريخ مجوز فعاليت و اجراي صحيح طرح تصويب شده متقاضي طي زمان مذكور و تأييد آن توسط كميته فني ، اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه نسبت به صدور يا عدم صدور پروانه انتفاعي به نام متقاضي اقدام مي نمايد.
مادة پنج : شرايط متقاضي 1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران 2- اعتقاد به يكي از اديان رسمي كشور 3- دارا بودن دانش و توانايي فني لازم در زمينه هاي مربوط به حيات وحش و تكثير آنان به تشخيص كميته فني4- حسن شهرت و عدم داشتن سوء پيشينه در زمينه تخلفات شكار و صيد ( از درجه 4 به بالا ممنوع )تبصره : متقاضياني كه تابعيت غير ايراني دارند با تشكيل مؤسسه حقوقي ثبت شده در جمهوري اسلامي ايران مي توانند با شخصيت حقوقي مؤسسه مذكور، متقاضي موضوع اين دستورالعمل باشند.
ماده شش : مدارك مورد نياز 1- تقاضا نامه كتبي متقاضي تكثير و پرورش پرندگان وحشي در اسارت 2- ارائه اسناد تملك يا مجوز تصرف قانوني محل مورد نظر جهت تكثير و پرورش در اسارت پرندگان وحشي توسط متقاضي.3- ارائه طرح توجيهي تكثير و پرورش گونه مورد نظر متقاضي مشتمل بر : 1-3- هدف يا اهداف ( اصلي و جانبي ) مورد نظر به طور مشخص.2-3- نام گونه و احياناً زيرگونه مورد نظر جهت تكثير و پرورش و تشريح آن ( نحوه تأمين مولدين و تعداد و تركيب جنسي و سني آنها).3-3- نحوه عرضه مواليد.4-3- تشريح جزئيات روش و اقدامات تا مرحله بهره برداري.5-3- حداكثر ظرفيت واحد مورد تقاضا6-3- زمانبندي اجراي طرح 7-3- ارائه طرح و نقشه تأسيسات و جانمايي آنها ، تجهيزات ، ‌معرفي اراضي مورد نظر و نقشه هاي استاندارد مربوطه (تعيين موقعيت محل نسبت به مناطق تحت مديريت سازمان ) 8-3- تجربه و تخصص متقاضي ، تعداد پرسنل مورد نياز و تخصصهاي ذيربط و معرفي يكنفر دكتر دامپزشك بعنوان مسئول فني طرح9-3- تشريح نحوه تغذيه و نوع جيره غذايي مورد نظر ( ضريب تبديل )10-3- بهداشت و بيماريها و نحوه رسيدگي و كنترل محيط و گونه11-3- هزينه هاي ثابت ، جاري و درآمدها12-3- توجيه اقتصادي و نتيجه گيري از طرح4- ارائه فرم پرسشنامه زيست محيطي استقرار واحدهاي توليدي و كشاورزي تكميل شده.5- نظريه صريح كارشناسي استان مربوطه در خصوص موافقت با اجراي طرح.
مادة هفت : مراحل صدور مجوز 1- متقاضي بايد درخواست خود را در قالب فرم پيوست به همراه طرح مربوطه و بصورت مكتوب ( براساس مندرجات مادة 6 اين دستورالعمل) به ادارة كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه ارائه نمايد . 2- ادارة كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه پس از اخذ درخواست و طرح متقاضي و بررسي آن ، در صورت كامل بودن مدارك مورد نياز ، درخواست متقاضي را به همراه مدارك مربوطه ومنضم به نظريه كارشناسي آن اداره كل جهت اقدامات بعدي به ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق سازمان ارسال مي نمايد. 3- درخواست و طرح متقاضي از طريق دبيرخانة مستقر در ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق به دفاتر تخصصي ذيربط ارسال مي گردد و دفاتر مذكور موظفند پاسخ خود را حداكثر ظرف مدت ده روز ، به دبيرخانة كميتة فني ارسال نمايند. 4- كميتة فني پس از انجام بررسيهاي لازم نظر خود را حداكثر ظرف مدت بيست روز به صورت مكتوب ودر قالب فرم پيوست شمارة يك به ادارة كل همانگي گارد ، امور استانها و مناطق منعكس مي نمايد . 5- در صورتيكه از نظر كميتة فني طرح پيشنهادي واجد شرايط لازم باشد ، ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق نسبت به صدور موافقت اوليه و ابلاغ آن به ادارةكل حفاظت محيط زيست استان مربوطه اقدام نموده و اداره كل حفاظت محيط زيست استان مطابق با فرم پيوست شمارة دو نسبت به صدور مجوز فعاليت واحد مورد نظر اقدام خواهد نمود. بديهي است در صورت عدم موافقت كميتة فني با طرح پيشنهادي متقاضي ، ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق نسبت به اعلام كتبي مراتب به ادارة كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه جهت اعلام پاسخ به متقاضي اقدام خواهد نمود. مادة هشت : كميتة فني 1- به منظور انجام بررسي هاي اوليه ، حل و فصل مشكلات ، انجام ارزيابي هاي دوره اي و نظارت عاليه بر عملكرد متقاضي ، كميتة فني متشكل از نمايندگان معاونت محيط طبيعي و تنوع زيستي ، دفتر امور حيات وحش و آبزيان ، ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق ، دفتر حقوقي و امور مجلس و ادارة كل حفاظت محيط زيست استان ذيربط كه با ابلاغ بالاترين مقام مسئول مربوطه و به مدت يك سال معرفي مي گردند ، تشكيل و در چارچوب وظايف تعيين شده در بند 3 همين ماده اقدام مي نمايد . 2- وظايف كميته فني : 1-2- انجام كليه اموري كه در اين دستورالعمل به اين كميته محول گرديده است. 2-2- بررسي فني طرحهاي ارائه شده متقاضيان طبق ضوابط و دستورالعمل هاي مورد عمل سازمان3-2- بازنگري و انجام اصلاحات لازم دستورالعملها ( در صورت لزوم ) 4-2- بررسي گزارشات عملكرد شش ماهه طرحها و انطباق آن با طرح ارائه شده و دستورالعملهاي ذيربط و ارائه گزارش به اداره كل هماهنگي گارد ،امور استانها و مناطق5-2- نظارت عاليه بر عملكرد واحدهاي داراي مجوز 3- دبيرخانه كميته فني داراي وظايف زير مي باشد : 1-3- دريافت كليه طرحهاي ارسالي از استانها و ثبت آنها در دفتر ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق2-3- تعيين دستوركار جلسات 3-3- انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري جلسات و بازديدها و دعوت از اعضاء 4-3- تنظيم صورتجلسات و ارسال آنها به مبادي ذيربط 5-3- جمعبندي و تنظيم مصوبات و ارائه آن به ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها ومناطق6-3- انجام پيگيريهاي لازم و بموقع در راستاي انجام مسئوليتهاي محوله
ماده نه : تعهدات متقاضي 1- متقاضي بايد مولدين مورد نياز خود را با موافقت و نظارت ادارة كل حفاظت محيط زيست استان ذيربط بدواً از نزديكترين واحد تكثير و پرورش به محل احداث واحد پرورشي پرندگان وحشي مورد نظر در استان مربوطه و در غير اين صورت ، از واحد تكثير و پرورش ساير استانها تامين نمايد . چنانچه تامين مولدين مورد نياز از واحدهاي تكثير و پرورش مذكور مقدور نباشد بايد نسبت به تامين آنها از نزديكترين زيستگاه طبيعي گونة مورد نظر در استان با تائيد سازمان اقدام نمايد .تبصره1 : در صورت عدم امكان تأمين مولد از استان مربوطه و براي استفاده از مولدين ساير استانها ، بنا به تشخيص كميته فني اقدامات نمونه گيري و انجام آزمايشات ژنتيك توسط سازمان و با هزينه متقاضي ضروري مي‌باشد.2- در صورتيكه توانايي متقاضي براي زنده گيري مولدين از زيستگاه طبيعي استان به تاييد اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه برسد ، زنده گيري توسط متقاضي و با نظارت اداره كل حفاظت محيط زيست آن استان انجام مي گيرد و در صورت عدم تاييد صلاحيت متقاضي براي انجام زنده گيري، سازمان نسبت به زنده گيري مولد اقدام و متقاضي متعهد به پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به زنده گيري مولدين ، صدور پروانه ، نقل و انتقال آنها و ساير هزينه هاي ذيربط ميباشد.تبصره 2 : در صورت تامين مولدها از طرف سازمان ، متقاضي بايد نسبت به ارائه ضمانت هاي لازم اقدام نمايد.3- متقاضي با توجه به حداكثر ظرفيت پيشنهادي رأساً نسبت به تهيه زمين و ساير موارد و عوامل مؤثر اقدام و پيش بيني لازم جهت جذب متخصصين حيات وحش ، امور بهداشتي ، دامپزشكي و ساير كارشناسان ذيربط را مي‌نمايد.4- متقاضي جهت بهره برداري از وحوش تكثير شده در واحد پرورشي ، پس از اعلام و اخذ اجازه كتبي از سازمان اقدام مي نمايد.5- متقاضي مي بايست تعهد نمايد كه از انجام هر گونه اقدامات غير معمول ( مانند دو رگه گيري ) در ارتباط با تكثير و توليد مثل وحوش و يا رهاسازي در طبيعت را بدون اخذ مجوز جداگانه از سازمان خودداري خواهد نمود .6- متقاضي حق واگذاري ، فروش ، انتقال ، هديه وحوش تكثير شده در واحد پرورشي به غير و جايگزيني آنها را بدون اخذ مجوز مربوطه از سازمان نخواهد داشت.7- حيوانات موجود در واحد پرورشي به طور مستمر و منظم از نظر سلامت و بهداشت ، توسط دامپزشك معرفي شده به سازمان بازديد ، بررسي و تحت نظر خواهند بود.8- فضاهاي مناسب زيستي متناسب با نيازهاي طبيعي وحوش ، اختصاص حداقل 20 درصد از مساحت محل اجراي پروژه به فضاي سبز با استفاده از فلور بومي ، ايجاد امكانات لازم از لحاظ محيط مناسب ، غذاي كافي و مراقبتهاي صحيح ايمني و بهداشتي و ساير موارد پيش بيني شده در طرح مصوب متقاضي طبق نظريه دفتر امور حيات وحش و آبزيان ايجاد شود.9- متقاضي متعهد به عدم عرضه پرنده زنده و تخم بارور آماده تفريخ آن بوده و بايد تمهيدات لازم براي پيشگيري از فرار و يا رهاسازي پرندگان در طبيعت را فراهم نمايد.10- متقاضي متعهد است از مولد ( پس از تشكيل گله مادر ، سالانه به تعداد مولدين اخذ شده از طبيعت ) و مواليد به نسبت يك پنجم از هر يك از گونه هاي تكثير شده و بمنظور احياء زيست بومها ، بطور رايگان در اختيار سازمان قرار دهد.11- متقاضي متعهد است در صورت وجود شواهد دال بر وقوع هر نوع بيماري مسري در بين پرندگان واحد خود ضمن اطلاع موضوع به ادارة كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه ، از فروش يا جابجايي آنها تا زمان از بين رفتن كامل بيماري اجتناب نمايد. نقل و انتقالاتي كه به منظور انجام قرنطينه دامپزشكي و پاتولوژي ، معاينه و تشخيص صورت ميگيرد با اطلاع و نظارت سازمان بلامانع مي باشد .12- متقاضي مكلف به رعايت و اجراي كليه قوانين و آئين نامه هاي اجرايي سازمان مي‌باشد.13- متقاضي مكلف است هر سال نسبت به تمديد پروانه هاي انتفاعي خويش اقدام نمايد.14- متقاضي مكلف است هر شش ماه گزارش جامعي از وضعيت واحد پرورشي پرندگان وحشي موجود را اعم از جمعيت مولد و مواليد ، تغذيه ، تلفات ، بيماريها و ساير موارد مربوط به نگهداري وحوش و ميزان عرضه و فروش گوشت ، تخم ، پرنده زنده و تخم تفريخ شده را مطابق با پيوست شمارة سه تهيه و به اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه ارائه نمايد.15- در صورتي كه پرندگان واحد پرورشي به هر دليل در طبيعت رها گردد ، متقاضي مكلف است بلافاصله موضوع را به صورت كتبي به نزديكترين واحد محيط زيست اطلاع دهد و در غير اين صورت مطابق با مندرجات مادة 12 اين دستورالعمل اقدام خواهد شد و جبران هر گونه خسارت ناشي از رها شدن بر عهده دارنده مجوز مي باشد.
مادة ده : نظارت 1- نظارت عاليه بر اجراي تمامي مراحل طرحها و مجوزهاي صادره به عهدة دفتر امور حيات وحش و آبزيان ، ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق و كميتة فني خواهد بود .2- ادارة كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه موظف است بلافاصله پس از ارسال درخواست متقاضي ، به منظور اعمال نظارت بر حسن اجراي تمامي مراحل طرحها و مجوزهاي صادره به شرح موارد مندرج در بندهاي 1 الي 3 ذيل همين ماده اقدام نمايد : 1-2- تعيين و معرفي نمايندة ادارة كل استان در كميتة فني ، موضوع اين دستورالعمل كه ضمناً مسئوليت پيگيري و نظارت مستمر بر عملكرد فعاليت طرحهاي مذكور و ارائه گزارش به صورت مكتوب به مدير كل استان را نيز عهده دار مي باشد . همچنين ادارة كل حفاظت محيط زيست استان گزارش مربوطه را متعاقباً به ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق ارسال خواهد نمود . 2-2- ارسال گزارشات شش ماهه عملكرد متقاضي توسط ادارة كل حفاظت محيط زيست استان به دفتر امور حيات وحش و آبزيان و ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق (طبق پيوست شمارة چهار ) .3-2- توجه و اقدام لازم در خصوص نظارت مستمر ، بر مبناي مفاد موافقت نامه و يا مجوز صادره براي متقاضي بويژه در رابطه با مواردي از قبيل دو رگ گيري ، اختلاط ژنتيكي و پيشگيري از رهاشدن گونه ها در طبيعت .
ماده يازده : اقدامات سازمان 1- تعيين محل تأمين گونه هاي مولد به عهده اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه ومستلزم تاييد دفتر امور حيات وحش و آبزيان و تصويب كميته فني ميباشد.2- تشخيص امكان و يا عدم امكانتامين مولد از عرصه هاي طبيعي بر عهده سازمان مي باشد.3- تعيين دقيق محل زنده گيري و مساعدت در اجراي عمليات زنده گيري و نقل و انتقال مولدين و نيز تحويل مولدين سالم براساس مفاد مجوز صادره و با دريافت هزينه هاي مربوطه مي باشد . 4- سازمان از صدور مجوز تكثير و پرورش حيوانات وحشي كه موجب تضعيف نژاد يا ايجاد خطر براي جانوران وحشي كشور گردد خودداري خواهد نمود . ماده دوازده : شرايط ابطال مجوز 1- در صورتيكه متقاضي نسبت به رعايت هر كدام از موارد مندرج در اين دستورالعمل سهل انگاري كرده و يا موارد مذكور را اجرا ننمايد ادارة كل حفاظت محيط زيست ذيربط موظف است بدواً نسبت به هشدار و اخطار كتبي لازم طي دو مرحله و به فاصلة 15 روز از يكديگر اقدام نموده و در صورت عدم رفع موارد تخلف از جانب متقاضي ، مراتب را به اطلاع دفتر امور حيات وحش و آبزيان و ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق رساند . 2- پس از انجام موارد مندرج در بند يك همين ماده و براساس درخواست ادارة كل هماهنگي گارد، امور مناطق و استانها ، كميتة فني در اسرع وقت تشكيل مي گرددو پس از رسيدگي به موضوع واخذ تصميم نهايي، نسبت به چگونگي ادامه فعاليت واحد مذكوراعلام نظر خواهد نمود و نتيجه آن از طريق ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق به ادارة كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه جهت اجرا ابلاغ ميگردد.3- بعد از ابلاغ رأي نهايي كميته فني ، متقاضي حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت .
ماده سيزده : اين دستور العمل شامل 13 ماده ، 57 بند ، 34 تحت بند ، 4 تبصره ، 13 صفحه و 4 پيوست مي باشد .
Tagged Under